WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в мікробному антагонізмі (автореферат) - Реферат

Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в мікробному антагонізмі (автореферат) - Реферат

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЖУЛКЕВСЬКА Віра Олександрівна

УДК 378.147.001.76

Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Автореферат

на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському національному університеті іменіІвана Франка МОН України.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

Кошманова Тетяна Сергіївна,

Львівський національний університет

імені Івана Франка,

кафедра педагогіки, професор.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Завгородня Тетяна Костянтинівна,

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника,

кафедра історії педагогіки, завідувач;

кандидат технічних наук, професор

Гондюл Валерій Петрович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, проректор з наукової роботи, Інститут міжнародних відносин,

кафедра міжнародної інформації, завідувач.

Провідна установа: Державний університет імені Івана Франка МОН України, кафедра педагогіки, м. Житомир.

Захист відбудеться "18" березня 2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.16 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01017, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 317.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58, кім. 9.

Автореферат розіслано "17" лютого 2005 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої радиБезносюк О.О.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. За роки незалежності України визначились основні засади реформування освітньої системи. Вони передбачають: створення національної системи освіти; збереження досягнень минулого і водночас приведення їх у відповідність з нинішніми соціально-економічними вимогами, з потребами державного будівництва у перехідний період; забезпечення входження освіти України в міжнародний освітній і науковий простір Європи; модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог та Болонського процесу. Зміна економічної системи в Україні, яка відбулася разом із конституційним ствердженням її незалежності, покликала освітянський світ до радикальних перетворень у сенсі організації освіти з метою інтеграції у світовий освітній простір та підготовки фахівців на основі запровадження нових прогресивних методів, новітніх технологій, формування інноваційного освітньо-виховного середовища.

Як зазначено у положенні "Про затвердження Програми розвитку дистанційного навчання на 2004–2006 роки" (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2004 року № 40), сучасна освіта повинна мати випереджувальний характер, забезпечувати здійснення освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання, апробацію та впровадження новітніх методик організації навчального процесу за дистанційною формою та технологій дистанційного навчання в освітній процес за базовими напрямами підготовки.

За останні тридцять років у системах освіти розвинутих країн відбулися суттєві зміни, зумовлені розвитком науково-технічного прогресу та його впливом на всі сторони життя суспільства. В Україні здійснюються інтенсивні пошуки нових форм навчання, спрямованих на швидку адаптацію до міжнародних стандартів і вимог. Сучасний рівень розвитку комп'ютерної техніки та мультимедійні технології в навчальному процесі урізноманітнюють його, підвищують ефективність процесу навчання та контролю знань. У цьому контексті особливу наукову значущість становить професійна підготовка банківських спеціалістів засобами дистанційного навчання в умовах традиційного навчання.

Зокрема, у більшості наукових праць досліджувалися лише окремі аспекти організаційно-педагогічних засад дистанційного навчання підготовки спеціалістів. Особливий інтерес становлять праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених, присвячені змісту, розвитку та організаційним засадам дистанційного навчання (С. Авдошин, В. Домрачов, В. Зінченко, М. Карпенко,Т. Кошманова, К. Корсак, В. Кухаренко, Е. Полат, П. Таланчук, А. Хуторський, Дж. Андерсен, Ст. Віллер, Т. Едвард); використання інформаційних технологій у педагогічній практиці (Н. Корсунська; Ю. Пасічник, Т. Смовженко, П. Стефаненко, В. Торопцов), використанню Інтернету в сучасному суспільстві, психолого-педагогічні аспекти і технології створення дистанційного курсу (В. Кухаренко, Т. Олійник, В. Рибалка); організації дистанційного навчання в післядипломній освіті (В. Олійник, В. Гравіт).

Проте недостатньо уваги приділено теоретико-методологічним засадам розвитку дистанційного навчання, філософському, історико-педагогічному аспектам зарубіжного досвіду, специфіці підготовки банківського фахівця, принципам та методам дистанційного навчання. Заслуговують на увагу праці таких науковців, як: К. Адамадзієв, І. Вострокнутов, М. Гришуткіна, В. Домрачов, Е. Коротков, В. Семенов, В. Тихомиров. Слід зазначити, що на даний час в Україні не достатньо розроблені технології дистанційного навчання, однак вони можуть базуватись на: теоретико-методологічних роботах таких учених, як: І. Зязюн, Н. Ничкало, Т. Кошманова, І. Підласий, М. Скаткін,І. Лернер, О. Попов; дидактичних роботах А. Алексюка, В. Безпалька, Є.Полата, М. Фіцули, А. Хуторського; психологічних роботах Л. Виготського, П. Гальперіна, Дж. Дьюї; наукових працях українських учених та дослідників розвитку дистанційного навчання – В. Бикова, П. Дмитренка, Т. Кошманової, В. Кухаренка, В. Олійника, Ю. Пасічника, С. Сазонової.

На основі узагальнення результатів аналізу літературних джерел і вивчення практичного досвіду професійної підготовки майбутніх спеціалістів виявлено низку суперечностей, що не знайшли достатнього вияву в сучасних наукових дослідженнях, а саме: невідповідність професійної підготовки фахівців стратегічним завданням модернізації системи вищої освіти України – забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог; відсутність стратегії саморозвитку, гнучкості та недостатній рівень підготовки конкурентоздатних фахівців до швидкозмінних вимог світового ринку праці; недостатня самостійна робота студентів з використанням новітніх педагогічних методик та сучасних інформаційних технологій навчання.

Враховуючи актуальність проблеми, недостатнє її теоретичне обґрунтування, стосовно специфіки професійної підготовки фахівців, темою дисертації обрано: "Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка в руслі розробки теми "Філософсько-методологічні, організаційно-методичні та історико-педагогічні аспекти підготовки педагогічних кадрів в умовах класичного університету в Україні та за кордоном" (номер державної реєстрації 0103U005953, термін виконання – 2002–2004 рр.). Тему дослідження затверджено вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 24/4 від 25 квітня 2001 року), узгоджено в Раді координації (протокол № 9 від 27 листопада 2001 року).

Об'єкт дослідження – підготовка банківських працівників.

Предмет дослідження – дистанційне навчання банківських працівників.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників та експериментально перевірити ефективність використання розробленої автором професійно-орієнтованої моделі в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів економічного профілю.

Для досягнення мети вирішувались такі завдання дослідження:

1. Обґрунтувати соціально-філософські, історичні та педагогічні передумови розвитку дистанційного навчання.

2. Проаналізувати та розкрити суть принципів і методів дистанційного навчання як складових організаційно-педагогічних засад дистанційного навчання.

3. Виявити специфічні особливості підготовки банківських працівників; визначити їхні особистісні риси та види професійної компетентності в системі дистанційного навчання.

4. Розробити професійно-орієнтовану модель дистанційного навчання банківських фахівців та експериментально перевірити її ефективність.

5. Розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення системи підготовки банківських фахівців шляхом інноваційних форм дистанційного навчання (на прикладі Львівського банківського інституту НБУ).


 
 

Цікаве

Загрузка...