WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Шаттл-тест в оцінці фізичної активності хворих (автореферат) - Реферат

Шаттл-тест в оцінці фізичної активності хворих (автореферат) - Реферат

4. Всім вагітним з лейоміомою потребується консультація психолога.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦIЇ

1. Фетоплацентарная недостаточность у беременных с лейомиомой и ее коррекция с применением хофитола. // Репродуктивное здоровье женщины. – 2003. - № 3. – С. 19-23. (співавт. Т.С.Черненко, Н.Я.Скрипченко, И.В.Лысакова) – участь в постановці мети та завдань, інтерпретація результатів та висновків, підготовка до друку.

2. До питання про вивчення інфікування організму вагітних з лейоміомою // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2002. – № 2. – С. 87-89 (співавт. А.Г.Коломійцева, Л.В.Діденко, Т.С.Черненко, А.Г.Яремко, Т.О.Лисяна) – постановка завдання, планування досліджень, обговорення результатів, підготовка матеріалів до друку.

3. К вопросу об изучении состояния узлов и плаценты у беременных с лейомиомой матки // Здоровье женщины. – 2003. - № 2/14. – С. 10-15 (співавт. А.Г.Коломийцева, Н.Я.Скрипченко, Т.С.Черненко, А.Е.Яремко) – участь в постановці мети та завдань, обговорення результатів.

4. Осложнения беременности при лейомиоме матки // Международный медицинский журнал. Харьков. – 2004. - № 1. – С. 91-94 (співавт. А.Г.Коломийцева, Л.В.Диденко, Н.Я.Скрипченко, И.А.Жабченко, М.В.Гурская) – постановка завдання, планування досліджень, узагальнення отриманих результатів.

5. Перебіг вагітності та пологів, стан фетоплацентарного комплексу в жінок з доброякісними пухлинами матки // Буковинський медичний вісник. – 2001. - № 2-3, Т. 5. – С.205-206 (співавт. Т.С. Черненко, Н.Я. Скрипченко, А.Е. Яремко, М.Р. Гурська) – участь в постановці мети та завдань, клінічні спостереження, участь в формулюванні висновків.

6. Психоэмоциональное состояние беременных с лейомиомой матки. // Здоровье женщины. – 2004. - №4. – С. 31-33 (співавт. А.Г.Коломийцева, Н.Я.Скріпченко) – постановка завдання, планування досліджень, узагальнення отриманих результатів, обговорення результатів, підготовка матеріалів до друку.

АНОТАЦІЯ

Жайворонок С.О. Профілактика та лікування плацентарної недостатності у вагітних з лейоміомою матки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01. – акушерство та гінекологія – Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. – Київ, 2005.

У роботі представлено дані про стан фетоплацентарного комплексу та нейроендокринної адаптації у вагітних з лейоміомою матки. Показано, що у них мають місце порушення гемодинаміки в системі мати-плацента-плід, які призводять до формування плацентарної недостатності, внутрішньоутробної гіпоксії та затримки розвитку плода. Ці порушення значною мірою обумовлені наявністю лейоматозних вузлів на матці, їх кількістю та розташуванням, зміною рівня основних стрес-асоційованих гормонів і психічним напруженням. Представлено наукове обґрунтування та показана ефективність застосування розробленого лікувально-профілактичного комплексу для вагітних з лейоміомою матки , який спрямовано на корекцію порушень психоемоційного стану, нормалізацію гемодинаміки та підтримку компенсаторних процесів в системі мати-плацента-плід.

Ключові слова: вагітність, лейоміома матки, фетоплацентарний комплекс, плацентарна недостатність, материнсько-плодовий кровообіг, психоемоційний стан, нейроендокринна адаптація.

АННОТАЦИЯ

Жайворонок С.А. Профилактика и лечение плацентарной недостаточности у беременных с лейомиомой матки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01. – акушерство и гинекология. – Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины. – Киев, 2005.

В работе приведены данные о состоянии фетоплацентарного комплекса и нейроендокринной адаптации у беременных с лейомиомой матки. На первом этапе работы проведены клинико-статистические разработки за 5 лет. Изучено течение беременности и родов и состояние плода у беременных с лейомиомой матки. Установлено, что у таких беременных угроза прерывания отмечается в 70 % случаев, преэклампсия – в 16 %, гипоксия плода – в 28 %. Течение настоящей беременности также сопровождалось серьезными осложнениями (угрожающее прерывание беременности, преэклампсия и гипоксия плода) у 46,6 % беременных. Изучены показатели гемодинамики в системе мать-плацента-плод. На большом клиническом материале (125 беременных с лейомиомой матки и 30 здоровых беременных) проведены исследования состояния внутриутробного плода по данным кардиотокографии, ультразвукового исследования, с изучением кровотока в системе мать-плацента-плод с помощью допплерометрии, уровня половых стероидных гормонов (эстриол, эстрадиол, прогестерон, соматомамматропин). Определялся биофизический профиль плода и рассчитывались его параметры (биометрия). Наряду с этим, изучалось психоэмоциональное состояние беременных с лейомиомой матки и ее нейроэндокринная адаптация по уровню гормонов (кортизол, адреналин, норадреналин и серотонин). Показано, что раннее развитие плацентарной недостаточности (у 62,5 % беременных с лейомиомой матки) обусловлено количеством лейоматозных узлов на матке, их локализацией, повышенной резистентностью в кровеносной системе матки, плаценты и пуповины, что ухудшает доставку крови матери в межворсинчатое пространство и обмен веществ между кровью матери и плода. Важную роль при этом играют изменение уровней стресс-ассоциированых гормонов, имеющих вазопрессивное и утеротоническое действие, и наличие у таких беременных хронического психоэмоционального стресса. У 75 % беременных с лейомиомой матки имеется низкий уровень стрессостойкости и 60,8 % - низкий уровень саморегулирования. При недостаточных компенсаторных возможностях плаценты развивающаяся плацентарная недостаточность приводит к гипоксии плода. У беременных с лейомиомой матки нарушается состояние плода по данным КТГ, УЗИ и уровня половых гормонов. Отмечено снижение дыхательных движений плода и его двигательной активности. Снижен биофизический профиль плода до 5,00,4 баллов против 7,0 баллов и выше у здоровых беременных. Задержка развития плода имеет место у 16,2 % беременных.

Для профилактики и лечения плацентарной недостаточносты у беременных с лейомиомой матки использованы препараты, которые улучшают микроциркуляцию, внутриклеточный метаболизм, стабилизируют функционирование клеточных мембран (хофитол, инстенон). Кроме того, назначались препараты, улучшающие психоемоциональное состояние беременных с лейомиомой (валериана, ново-пассит) и все женщины консультированы психологом.

Использование данного лечебно-профилактического комплекса способствовало снижению частоты развивающейся плацентарной недостаточности до 32 %, задержки развития плода – до 8,0 %. Перинатальной смертности не было. Гипоксия плода в родах также снизилась с 44,0 до 28 %. Улучшилось состояние новорожденных при рождении и постнатальная адаптация.

Ключевые слова: беременность, лейомиома матки, фетоплацентарный комплекс, плацентарная недостаточность, материнско-плодовое кровообращение, психоемоциональное состояние, нейроендокринная адаптация.

SUMMARY

Zhayvoronok S.O. Prophylaxis and treatment of placental insufficiency of pregnant with uterine leyomiomas. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the Candidate of Medical Sciences by specialty 14.01.01 – Obstetric and Gynecology. – Institute of Pediatric, Obstetric and Gynecology of Academy of Medical of Ukraine, Kiev, 2005.

Thesis is devoted to the problem of frequency drop of obstetric complications and placental insufficiency of pregnant with uterine leyomiomas.

In the work there are given data about pregnancy and delivery course, state of fetalplacental complex and neuro-endocrine adaptation. These women are shown to have haemodynamics disorders in the system mother-placenta-fetus which lead to placental insufficiency forming, fetal hypoxia and growth retardation.

The scientific ground and efficiency of management complex for pregnant patients with uterine leyomiomas, which consists of psycho-emotional disorders correction, improvement of haemodynamics and support of compensational processes in the system mother-placenta-fetus.

Key words: pregnancy, uterine leyomiomas, placental insufficiency, maternal-fetal blood flow, psycho-emotional state, neuro-endocrine adaptation.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БЧСС – базальна частота серцевих скорочень;

КТГ – кардіотокографія;

СЗРП – синдром затримки розвитку плода;

ПН – плацентарна недостатність;

ІП – пульсаційний індекс;

СМА – середня мозкова артерія;

УЗД – ультразвукове дослідження.


 
 

Цікаве

Загрузка...