WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Шаттл-тест в оцінці фізичної активності хворих (автореферат) - Реферат

Шаттл-тест в оцінці фізичної активності хворих (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУКУКРАЇНИ

На правах рукопису

Жайворонок Сергій Олександрович

УДК 618.3:616 – 006.36:618.36 – 084 – 08

Профілактика та лікування плацентарної недостатності у вагітних з лейоміомою матки

14.01.01. - акушерство та гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Коломійцева Антоніна Георгіївна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідувач відділення патології

вагітності і пологів

Офіційні опоненти:

Член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор

Степанківська Галина Костянтинівна,

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1

Доктор медичних наук, професор

Сенчук Анатолій Якович,

Медичний інститут Української асоціації народної медицини, завідувач кафедри акушерства і гінекології

Провідна установа:

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка МОЗ України, кафедра акушерства, гінекології та перинатології.

Захист дисертації відбудеться " 29 " листопада 2005 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями "Педіатрія", "Акушерство та гінекологія" при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м.Київ, вул. Мануїльського, 8).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м.Київ, вул. Мануїльського, 8).

Автореферат розісланий " 07 " жовтня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.В. Квашніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

Актуальність теми. Сучасні літературні дані свідчать про те, що за останні роки значно збільшилась кількість жінок з доброякісною пухлиною матки – лейоміомою. Поряд з цим, зростає із року в рік і кількість вагітних з цією патологією, що свідчить про негативний вплив на стан репродуктивного та соматичного здоров'я жінок (Е.М.Вихляева с соавт., 1981; І.А.Жабченко, 2000; В.И.Кулаков, Г.С.Шмаков, 2001; Katz V.L. at al., 1989).

За даними літератури, частота лейоміом у гінекологічних хворих складає 10-27% (Н.Г.Матевосян, 1999, Е.М.Вихляева, 2004 та інші). В той же час, дані літератури про частоту лейоміоми і вагітності суперечливі. Однак всі дослідники вказують на збільшення кількості таких вагітних (И.С.Сидорова, 1985; В.И.Кулаков, Г.С.Шмаров 2001 та інші).

Відомо, що вагітність і пологи у жінок з лейоміомою матки супроводжуються цілим рядом серйозних ускладнень (загроза переривання вагітності, прееклампсія, плацентарна недостатність, затримка розвитку плода, кровотечі в пологах), порушується також стан плода та новонародженого, що дає підставу відносити таких вагітних до групи високого ризику акушерської та перинатальної патології (И.С.Сидорова, 1981; Л.Б.Маркін, Б.М.Венцьківский, К.В.Воронін, 1993; В.М.Беседин, О.М.Жемеля, Л.П.Матлашевський, О.С.Довгань, 2001; В.И.Кулаков, Г.С.Шмаков, 2001 та інші).

Слід відмітити, що роботи, які присвячені лейоміомі матки та вагітності, головним чином, торкаються минулих літ (1980-1990 рр.)

В останні роки, коли кількість вагітних з лейоміомою матки значно збільшилась, знову почали з'являтися роботи, присвячені цій проблемі (Н.В.Иванова, 1996; А.Г.Савицкий, Г.А.Савицкий, 2000; В.И.Кулаков, Г.С.Шмаков, 2001).

Під час вагітності , як правило, відмічається значний ріст лейоматозних вузлів, тому цілком складно прогнозувати закінчення вагітності та пологів як для матері, так і для плода. В літературі є багато робіт, присвячених лейоміомі матки і вагітності. Є роботи, які присвячені особливостям ведення вагітності і пологів та особливостям розродження таких жінок (В.И.Кулаков, Г.С.Шмаков, 2001).

В той же час, недостатньо відомостей про особливості патогенезу плацентарної недостатності, яка завжди має місце у таких хворих, термінів її розвитку, про зв'язок стану внутрішньоутробного плода з порушеннями гемодинаміки в судинах матки, плаценти і плода, з кількістю лейоматозних вузлів та їх розташуванням у матці, з психоемоційним станом вагітної.

Що стосується психоемоційного стану вагітної, це є особливо важливим, оскільки навіть у деяких здорових вагітних має місце його порушення (В.М.Астахов, 1998; В.В.Абрамченко, 2000; та інші). З даних літератури відомо, що в умовах психоемоційного напруження, стресу зростає кількість ускладнень вагітності та пологів, анте- і постнатальна смертність (В.М.Астахов, 1998).

Існує думка, що вагітність у жінок з лейоміомою матки, безсумнівно, повинна супроводжуватись нервово-психічним напруженням, оскільки завжди має місце страх за закінчення вагітності та стан плода.

Все це надзвичайно важливо, тому що існує потреба в удосконаленні лікувально-профілактичних міроприємств для вагітних з лейоміомою матки.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт ІПАГ АМН України і є фрагментом комплексної теми відділення патології вагітності та пологів "Розробити методику ведення вагітності та пологів у жінок з доброякісними пухлинами матки і визначити критерії прогнозування можливості виношування вагітності" (№ держреєстрації 01.01.U. 000 250).

Мета дослідження - знизити частоту порушень стануплода і плацентарної недостатності у вагітних з лейоміомою матки шляхом вивчення у них стану фетоплацентарного комплексу, психоемоційного стану і нейроендокринної адаптації, уточнення деяких механізмів їх порушень та удосконалення лікувально-профілактичних заходів для таких вагітних.

Завдання дослідження:

  1. Встановити частоту ускладнень вагітності та пологів і порушень стану плода у вагітних з лейоміомою матки (клініко-статистичні дослідження).

  2. У вагітних з лейоміомою матки вивчити стан фетоплацентарного комплексу та біофізичний профіль плода за даними кардіотокографії, ультразвукових досліджень та рівня статевих гормонів.

  3. Оцінити у цих вагітних показники материнсько-плацентарного і плодового кровообігу за даними доплерометрії.

  4. Вивчити у вагітних з лейоміомою матки стан нейроендокринної адаптації за даними показників деяких гормонів (кортизол, серотонін, адреналін, норадреналін) та психоемоційний стан (з визначенням індексу стресостійкості за даними анкетування і тесту Люшера).

  5. Встановити взаємозв'язок розвитку плацентарної недостатності вагітних з лейоміомою матки з кількістю лейоматозних вузлів на матці, їх локалізацією та станом нейроендокринної адаптації.

  6. Розробити і показати ефективність заходів для профілактики та лікування плацентарної недостатності у вагітних з лейоміомою матки.

Об'єкт дослідження – плацентарна недостатність у вагітних з лейоміомою матки.

Предмет дослідження – перебіг вагітності і пологів, стан новонародженого, фетоплацентарний комплекс, система материнсько-плодового кровообігу, психоемоційний стан вагітних, гормони стресу.

Методи дослідження – клініко-статистичний, клінічний, анкетний, ультразвукові, кардіотокографічні, гормональні, математично-статистичний аналіз отриманих даних.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше у вагітних з лейоміомою матки проведено комплексне дослідження стану внутрішньоутробного плода, показано ранній розвиток плацентарної недостатності, затримку розвитку плода та їх взаємозв'язок із кількістю лейоматозних вузлів, їх розташованості на матці, а також нейроендокринною адаптацією вагітної та психоемоційним напруженням.

За допомогою доплерометрії кровотоку в судинах системи мати-плацента-плід встановлено наявність порушень кровотоку в маткових артеріях, перерозподілу кровообігу у плода, що призводить до його гіпоксії.

Науково обґрунтоване застосування лікувально-профілактичних заходів у вагітних з лейоміомою матки з використанням препаратів, які покращують мікроциркуляцію, внутрішньоклітинний метаболізм, препаратів з антиоксидантною і мембранопротекторною дією (інстенон, хофітол) та м'яких транквілізаторів рослинного походження (ново-пасит).

Показано необхідність консультації психолога та психологічної підтримки таких жінок під час вагітності.

Практичне значення роботи. Показано, що вагітні з лейоміомою матки є групою високого ризику розвитку плацентарної недостатності та затримки розвитку внутрішньоутробного плода.

Встановлено, що для ранньої діагностики плацентарної недостатності необхідно оцінювати біофізичний профіль плода і стан матково-плацентарного і плодового кровотоків.

Показано також, що ехографічні і доплерометричні діагностичні критерії порушень стану фетоплацентарного комплексу дозволяють сприймати їх як маркери ефективності терапії, та як показники для визначення акушерської тактики в кожному конкретному випадку.


 
 

Цікаве

Загрузка...