WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Адаптація серцево-судинної системи (автореферат) - Реферат

Адаптація серцево-судинної системи (автореферат) - Реферат

195,15,5

116,48,1

240,28,5

138,226,9

298,14,2

169,09,8

319,47,6

167,920,5

Довжина замикаючих клітин продихів, мкм

23,60,2

25,00,2

27,11,1NS

27,43,1NS

24,01,4

27,60,4

22,50,3

26,40,1

Кількість продихів, шт./мм2

46,61,9

27,72,4

51,71,7

39,64,3

57,01,4

48,20,6

70,65,2

56,16,0

Заглиблення продихів, мкм

10,30,1

7,80,1

8,00,6

6,10,1

6,20,3

4,00,1

13,50,4

4,40,1

Довжина клітин гіподерми, мкм

67,32,9

78,50,2

51,05,6

69,40,3

42,11,5

63,81,1

47,25,3

65,00,7

Довжина палісадної клітини мезофілу, мкм

14,80,4

23,90,1

10,40,1

19,41,4

8,20,3

18,00,2

11,00,1

18,40,1

Примітка: Позначки як у Табл. 1.

В ході однофакторного дисперсійного аналізу встановлено достовірний (P<0,05) вплив конкуренції на довжину палісадних клітин мезофілу листка Suaeda acuminata. Нестача необхідних для рослини живильних речовин в першу чергу негативно впливає на дію фотосинтетичного апарата, що призводить до пригнічення росту і розвитку тканин в організмі. Рослини, які не зазнають конкуренції з боку сусідів щодо споживання ґрунтових ресурсів, мають добре розвинену фотосинтезуючу тканину.

ВИСНОВКИ

 1. Провідними абіотичними чинниками у визначенні життєвого стану рослин в ценопопуляціях Salicornia europaea і Suaeda acuminata є вологість і засоленість ґрунту. На дію едафічних чинників накладається вплив внутрішньовидової конкуренції. Якщо значення вологості і засоленості екотопу знаходяться в межах діапазону толерантності Salicornia europaea і Suaeda acuminata, то варіювання основних параметрів життєвості рослин залежить від напруженості конкурентних взаємодій.

 2. Внутрішньовидова конкуренція значно знижує життєвість рослин. Середні показники морфометричних параметрів (повітряно-суха маса, висота і діаметр стебла) особин, що виросли без сусідів-конкурентів, достовірно (P<0,05) перевищують аналогічні середні показники у рослин, що зазнають впливу конкуренції.

 3. Динаміка нетто-асиміляції і відносної швидкості росту протягом вегетаційного періоду Salicornia europaea і Suaeda acuminata не залежить від інтенсивності внутрішньовидових взаємодій, оскільки визначена фенологічними фазами індивідуального розвитку рослин. Конкуренція за ресурси ґрунтового живлення пригнічує ріст рослин обох видів і знижує швидкість накопичення органічної речовини приблизно у 2,5 рази.

 4. Із зростанням посушливості субстрату відбувається загальне пригнічення життєвого стану особин в ценопопуляціях Salicornia europaea і Suaeda acuminata. Це виявляється в зменшенні розміру, продуктивності і відносній швидкості росту рослин обох видів протягом періоду вегетації.

 5. Для покривної тканини Salicornia europaea характерно два види продихів: перший (I група) - утворений замикаючими клітинами округлої форми довжиною 21,1  0,5 мкм; другий (II група), представлений відносно великими (25,2  0,7 мкм) замикаючими клітинами, витягнутими уздовж поздовжньої осі продихової щілини. У підпродихову порожнину кожного продиху II групи відкривається спіральна потовщена трахея, яка своїм протилежним кінцем "занурена" у водоносну паренхіму. Для Salicornia europaea і Suaeda acuminata характерне "атипове" вторинне потовщення стебла, що є результатом діяльності меристеми, яка закладається в перициклі.

 6. Дрібноклітинність епідерми і зменшення довжини замикаючих клітин продихів I групи у Salicornia europaeа є результатом обмеження конкуренцією ґрунтового водопостачання і мінерального живлення рослин. Потовщення зовнішньої стінки клітинної оболонки епідерми у Salicornia europaea і Suaeda acuminata в умовах конкуренції, а також у рослин, що зростають на сильно засолених екотопах (вміст легкорозчинних солей в поверхневому ґрунтовому горизонті близько 4%), спрямоване зменшує продихову транспірацію і зберігає вологу в рослинному організмі.

 7. Ступінь розвитку водонакопичувальноі тканини в органах Salicornia europaea знаходиться в тісному взаємозв'язку з рівнем засоленості екотопу і не залежить від інтенсивності конкурентних взаємодій. Зволоженість місцезростання не чинить значного впливу на товщину водоносної паренхіми в стеблі Salicornia europaea.

 8. У ценопопуляціях Salicornia europaea і Suaeda acuminata встановлено достовірний (P<0,05) вплив внутрішньовидової конкуренції на метричні параметри хлорофілоносної тканини в органах рослин. Конкурентні взаємодії між рослинами за елементи мінерального живлення, а саме за ґрунтовий азот, пригнічують ріст і розтяг клітин палісадної паренхіми і призводять до слабкого розвитку внутрішньої асиміляційної поверхні.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Жалдак С.Н. Взаимодействие в сообществах однолетних галофитов и их влияние на анатомо - морфологические структуры растений // Питання біоіндикації та екології. - 2000. - Вып. 5, №3. - С. 17-20.

 2. Жалдак С.Н. Зависимость продуктивности растений от внутривидовых взаимодействий в моноценозах Suaeda confusa Iljin. // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. - 2001. - Вып. 11. - С. 140-144.

 3. Жалдак С.Н. Экспериментальное изучение влияния конкуренции на анатомические структуры растений галофитных сообществ Крыма // Ученые записки Таврического национального университета. - 2001. - Т. 14 (53), №3. - C .70-74.

 4. Жалдак С.Н. Структурно-функциональные особенности строения эпидермы эугалофитов семейства Chenopodiaceae Vent. // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. - 2002. - Вып. 12. - С. 84-88.

 5. Жалдак С.Н. Оценка влияния эколого-ценотических факторов на анатомическое строение Salicornia europaea L. // Ученые записки Таврического национального университета. - 2003. - Т. 16 (55), №3. - С. 69-73.

 6. Котов С.Ф., Иванова С.Н. Оценка конкурентного воздействия многолетнего вида на однолетник в полынно-петросимониевых сообществах Крыма // Ученые записки Симферопольского университета. - 1998. - Т. №5(44). - С. 13-17.

 7. Жалдак С.Н., Котов С.Ф. Анализ влияния конкурентных взаимодействий на продукционную деятельность растений в моноценозах Salicornia europaea L. // Укр. фiтоцен. збiрн. - 1999. - Сер. С., №1 (15). - С. 62-68.

 8. Жалдак С.Н., Котов С.Ф., Степанова О.В. Влияние конкуренции на рост однолетних галофитов // Ученые записки Таврического национального университета. - 2001. - Т. 14 (53), №1. - C. 70-74.

 1. Котов С.Ф., Репецкая А.И., Жалдак С.Н. Количественный анализ некоторых диагностических признаков Salicornia perennans Willd.(на примере материала из Крыма) // Й. К. Пачоський та сучасна ботаніка. - Херсон: Айлант, 2004. - С. 114-120.

 1. Котов С.Ф., Репецкая А.И., Иванова С.Н. Конкуренция и аллометрия однолетних видов в сообществах галофитной растительности Крыма // Матерiали Мiжнарод. наук. конф. "Актуальнi питання збереження i вiдновлення степових екосистем" (Асканія-Нова, 21-23 травня 1998 р.). - Асканiя-Нова, 1998. – С. 183-185.

 2. Котов С.Ф., Жалдак С.Н. Конкуренция и аллометрия у Salicornia europaea L. // Материалы VIII Междунар. симпозиума "Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье" (Алушта, 9-19 сентября 1999 г.). – Симферополь, 1999. – С. 154.

 3. Жалдак С.Н. Зависимость анатомо- морфологических структур Salicornia europaea L. от конкурентных взаимодействий между растениями // Тезисы конференции, посвященной 85-летию биологической станции Харьковского государственного университета "Биологические исследования на природных территориях и биологических стационарах" (Харьков, 16-19 сентября 1999 г.). - Харьков: ХГУ, 1999. - С. 52.

 4. Жалдак С.Н. Влияние конкуренции на некоторые анатомо-морфологические структуры Salicornia europaea L. // Матеріали конф. молодих вчених - ботанiкiв Украiни "Актуальні питання ботаніки та екологii" (Ніжин, Ядути, 14-17 вересня 1999 р.). – Нiжин: Наука-сервiс, 1999. – С. 72.

 5. Репецкая А.И., Жалдак С.Н. Рост и продукционная деятельность особей в популяциях Salicornia europaea L // Тези Мiжнарод. конф. "Проблеми сучасної екологii" (Запоріжжя, 20-22 вересня 2000 р.). – Запорiжжя: ЗДУ, 2000. – С. 119.

 6. Жалдак С.Н. Оценка зависимости продукционной деятельности растений от конкуренции в моноценозах Salicornia europaea L. // Тезисы VII Молодежн. конф. ботаников в С.-Петербурге (С.-Петербург, 15-19 мая 2000 г.). – С.-Петербург, 2000. – С. 183.

 7. Котов С.Ф., Репецкая А.И, Жалдак С.Н., Симагина Н.О. Экспериментальное исследование механизмов конкурентных взаимодействий в сообществах засоленных земель Крыма // Материалы IX Международного симпозиума "Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье" (Алушта, 3-10 сентября 2000 г.). - Симферополь, 2000. - С. 529-532.

 8. Жалдак С.Н. Особенности анатомического строения Salicornia europaea L. в условиях внутривидовой конференции // Матерiали конф. молодих вчених-ботанiкiв Украiни "Актуальнi питання ботанiки та екологii" (смт. Зноб - Новгородське, 20-23 серпня 2001 р.). – Ніжин, 2001. – С. 59.

 9. Жалдак С.Н. Влияние эколого-ценотических факторов на анатомические показатели Salicornia europaea L. (Северо-западный Крым) // Тези Мiжнарод. конф. "Проблеми сучасної екологi" (Запоріжжя, 24-26 червня 2002 р.). – Запоріжжя, 2002. – С. 23.

 10. Репецкая А.И., Жалдак С.Н. Динамика ростовых процессов у однолетних видов растений в галофитных сообществах Крыма // Тезисы докладов научной конференции молодых ученых "Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях" (Кривий Ріг, 13-16 травня 2002 р.). - Кривий Ріг, 2002. - С. 332-334.

 11. Жалдак С.Н. Влияние режима увлажнения почвы на некоторые анатомо-морфологические признаки Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv // Тезисы докладов II Международной конференции по анатомии и морфологии растений (С.-Петербург, 14-18 октября 2002 г.). - С.-Петербург, 2002. - С. 276.

 12. Жалдак С.Н. Анатомические особенности строения эпидермы листьев Suaeda confusa Iljin.в условиях разного увлажнения почвы // Матерiали конф. молодих вчених-ботанiкiв Украiни "Актуальнi проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіторізноманіття" (Львів, Івано-Франково, 6-10 серпня 2002 р.). - Львів, 2002. - С. 147-148.

 13. Жалдак С.Н. Влияние засоленности экотопа на параметры жизненности и процессы роста Salicornia europaea L. // Тезисы 7-й Пущинской школы-конференции молодых ученых "Биология - наука XXI века" (Пущино, 14-18 апреля 2003 г.). - Пущино, 2003. - С. 168.

 14. Жалдак С.Н. Особенности анатомического строения листовой пластинки Suaeda confusa Iljin. в условиях внутривидовой конкуренции // Матеріали конф. молодих вчених-ботанiкiв України "Актуальні питання ботаніки та екологii" (Канів, 7-10 вересня 2004 р.). – Канев, 2004. - С. 154-156.


 
 

Цікаве

Загрузка...