WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Адаптація серцево-судинної системи (автореферат) - Реферат

Адаптація серцево-судинної системи (автореферат) - Реферат

Еколого-біологічна характеристика Salicornia europaea L. і Suaeda acuminata (C.A. Mey.)Moq. Salicornia europaea L. і Suaeda acuminata (C.A. Mey.) Moq. відносяться до родини Chenopodiacae Vent. Обидва види - однорічні солестійкі сукуленті рослини, типові еугалофіти (Генкель, 1982). Адаптація Salicornia europaea і Suaeda acuminata до ґрунту з високим ступенем засоленості виявляється у вибірковому поглинанні й акумуляції в клітинному соку легкорозчинних іонів солей (переважно Cl+ і Na-) . Це дає змогу еугалофіту врівноважувати високий осмотичний тиск ґрунтового розчину і поглинати живильні речовини з ґрунту навіть при сильному засоленні (Куркова, 2002; Кушниренко, 1992; Лархер, 1978; Шахов, 1956). Поступова акумуляція легкорозчинних солей в органах Salicornia europaea і Suaeda acuminata протягом вегетаційного періоду врівноважується інтенсивним ростом рослини і посиленим накопиченням в організмі ґрунтової вологи.

Польові методи дослідження. Дослідження проводили в моноценозах ас. Salicornietum purum і ас. Suaedetum (acuminatae) purum. Протягом вегетаційних сезонів 1998р., 1999р., 2002р. було вивчено 12 ценопопуляцій Salicornia europaea і 4 ценопопуляції Suaeda acuminata. Польову вологість ґрунту визначали за стандартною методикою (Александрова, Найденова, 1976). Концентрацію хлорид- і сульфат- іонів в ґрунтовому розчині встановлювали методом титрування водної витяжки. Для оцінки впливу внутрішньовидової конкуренції на основні параметри життєвості особин Salicornia europaea і Suaeda acuminata проведено експеримент, що виключає конкурентну дію рослин одна на одну. На момент появи перших сходів еугалофітів (початок червня), кожна ценопопуляція умовно ділилася на дві зони (ділянки): непорушена, така що приймається за контроль, де особини відчувають взаємний конкурентний вплив, і дослідна, де в радіусі фітогенного поля рослини (R>10-15 см) видаляли всіх найближчих до неї рослин - сусідів. Відбір матеріалу проводили протягом всього вегетаційного сезону Salicornia europaea і Suaeda acuminata (з червня по листопад) з періодичністю один раз на 15-20 діб. Конкуруючі пари рослин на контрольних ділянках відбирали методом "найближчого сусіда" (Василевич, 1969). Обсяг разової вибірки складав 50 пар контрольних і 15-20 дослідних екземплярів. Інтенсивність конкурентних взаємодій між рослинами в угрупованнях еугалофітів, оцінювали за індексом відносної інтенсивності конкуренції (CI, competition index) (Wilson, Shay 1990). Для аналізу життєвого стану особини в популяції використовували такі морфометричні ознаки, як повітряно-суху масу особини (m, г), висоту надземної частини рослини від кореневої шийки до верхівки головного пагону (h, мм) та діаметр стебла над кореневою шийкою (d, мм). Як динамічні морфометричні параметри, що характеризують процеси росту і продуктивності особини, були взяті: 1) відносна швидкість росту (RGRmср., г/г тиждень і RGRhср, мм/мм тиждень); 2) нетто-асиміляція (NARcp., г/м2 тиждень) (Карманова, 1976).

Дослідження анатомічної будови Salicornia europaeа і Suaeda acuminata проводили за стандартною методикою (Паушева, 1970; Фурст, 1979).

Статистичний апарат дослідження. Кількісні дані оброблено за допомогою загальноприйнятих методів математичної статистики (Зайцев, 1984). Для вивчення впливу еколого-ценотичних чинників на основні параметри життєвості особини використовували кореляційний і дисперсійний (одно- і двохфакторний) аналіз (Зайцев,1984; Плохинский,1970)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ ФАКТОРІВ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЦЕНОПОПУЛЯЦІЯХ

SALICORNIA EUROPAEA L. І SUAEDA ACUMINATA (C.A. MEY.) MOQ.

В екстремальних умовах зростання рослин кількість провідних факторів навколишнього середовища, що визначають існування рослинного організму, обмежена. На солончаках такими факторами є рівень зволоженості і ступінь засоленості ґрунту. Якщо значення даних едафічних факторів знаходяться в межах діапазону толерантності Salicornia europaea і Suaeda acuminata, то варіювання основних характеристик життєвості рослин визначене інтенсивністю конкурентних взаємодій. Вміст легкорозчинних солей в поверхневому ґрунтовому горизонті на ділянках, зайнятих ценопопуляціями Salicornia europaea і Suaeda acuminata, знаходиться в межах сольової амплітуди обох видів і досягає 2 % (Шахов, 1956; Суворов, Мартемьянова, 1990). Тип засолення ґрунту (за аніонами) - хлоридний (вміст [CI-] в ґрунтовому розчині приблизно в три - чотири рази перевищує концентрацію [SO42-]). Середні значення польової вологості варіює в діапазоні від 11 до 37 % на суху вагу ґрунту. Кореляційний аналіз показав незалежність едафічних (вологість і засоленість) факторів (Р>0,05). На відміну від прибережних територій, де єдине джерело зволоження і засолення є морська вода, континентальні солончаки більш гетерогенні відносно водно-сольового балансу. На цих територіях вміст солей в ґрунті визначається не тільки рівнем стояння ґрунтових вод, але і кількістю епізодично випадаючих атмосферних опадів. На підставі середніх значень польової вологості восьми екотопів ценопопуляцій Salicornia europaea складено градієнтний ряд вологості. Чотири ценопопуляції Salicornia europaea (5.1. - 5.4.) не були включені в градієнт зволоженості екотопу, оскільки займають ділянки, де рівень акумуляції легкорозчинних солей в ґрунті досягає високих для виду значень (більше 4 %). Дані ценопопуляції склали окрему групу.

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВИДОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ, ПРОДУКЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ І РІСТ РОСЛИН

SALICORNIA EUROPAEA L. І SUAEDA ACUMINATA (C.A. MEY.) MOQ.

Кількісний аналіз взаємодій рослин в ценопопуляціях Salicornia europaea L. і Suaeda acuminata (C.A. Mey.) Moq. У ценопопуляціях Salicornia europаеа і Suaeda acuminata виявлено позитивну кореляцію (r = 0,67  0,02) (Р<0,05) між сумою ваги двох найближчих сусідніх рослин з відстанню між ними (Lср), що свідчить про наявність конкуренції за ресурси середовища. Інтенсивність конкурентних взаємодій носить динамічний характер. Найвищі значення індексу конкуренції (CI) відмічено в першу фазу життєвого циклу однорічників - в період росту і активної акумуляції пластичних речовин.

Конкурентні взаємодії і особливості морфологічної будови рослин Salicornia europaea L. і Suaeda acuminata (C.A. Mey.)Moq. Конкуренція значно знижує життєвість рослин - середні морфометричні параметри дослідних рослин достовірно (Р<0,05) перевищують аналогічні середні показники контрольних рослин (Табл. 1.).

Таблиця 1.

Динаміка конкурентних взаємодій між рослинами Salicornia europaea L. (ценопопуляція 4.1.)

Параметр

Строки відбору

06.07.02.

22.07.02.

18.08.02.

28.08.02.

11.09.02.

26.09.02.

Lср., м-3

13,490,17

7,050,01

7,410,02

6,390,03

8,140,03

10,370,05

hср.,

mx,м-3

26,122,21

48,501,97

34,305,47

66,132,28

39,762,52

76,381,60

40,512,06

80,490,99

45,691,84

83,152,07

42,701,36

82,286,79

dср.,

mx,м-3

0,230,01

0,290,01

0,250,02

0,420,07

0,330,01

0,570,01


 
 

Цікаве

Загрузка...