WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Адаптація серцево-судинної системи (автореферат) - Реферат

Адаптація серцево-судинної системи (автореферат) - Реферат

3

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД -

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

ЖАЛДАК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

УДК 581.524.12:581.4:581.143:581.131(581.526.52)

Вплив конкурентних взаємодій між рослинами на анатомо-морфологічну будову, ріст і продуктивність деяких еугалофітів

03.00.05 – ботаніка

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Ялта – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі ботаніки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент

КОТОВ Сергій Федорович,

Таврійський національний університетім. В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України,завідувач кафедри ботаніки

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор

БОЙКО Михайло Федосійович,

Херсонський державний університет

Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри ботаніки;

доктор біологічних наук, професор

КАБУЗЕНКО Світлана Миколаївна,

Таврійський національний університет

ім. В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри фізіології рослин і біотехнології.

Провідна установа: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

(відділ екології фітосистем), м. Київ.

Захист відбудеться "26" квітня 2005 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 53.369.01 при Нікітському ботанічному саду - Національному науковому центрі УААН за адресою: 98648, Україна, Автономна республіка Крим, м. Ялта, Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр, Факс: (0654) 33-53-86, E-mail: nbs1812@ukr.net

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру УААН за адресою: 98648, Україна, Автономна республіка Крим, м. Ялта, Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр.

Автореферат розісланий "16" березня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат біологічних наук С.Ю. Садогурський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Взаємодія рослин - одна з основних проблем фітоценології, без вивчення якої неможливе глибоке пізнання організації рослинного угруповання (Василевич, 1983; Работнов, 1983). Міжвидові відносини визначають динаміку і структуру фітоценозів, внутрішньовидові - лежать в основі еволюційного розвитку виду. Не зважаючи на те, що накопичений великий експериментальний матеріал по вивченню міжвидової і внутрішньовидової конкуренції, проте залишаються актуальними дослідження, що розглядають механізмів взаємодії рослин. Наскільки динамічні конкурентні взаємостосунки, де найбільш інтенсивна конкуренція в монокультурі або серед особин різних видів, яка варіабельність основних показників життєвого стану конкуруючих рослин тощо - є важливими питаннями, для вирішення яких необхідне залучення великої кількості експериментальних даних. Реакція рослин на дію ценотичного чинника виявляється, як правило, у вигляді варіювання кількісних значень анатомо-морфологічних параметрів рослин. Завдяки чому, з'являється можливість кількісно оцінити силу конкурентної дії особин одна на одну. На цей час існує багато наукових робіт, присвячених вивченню впливу конкуренції на морфологічні параметри рослин (Котов, 1996; Ungar, 1997; Weiner, 1992, 1998), проте практично не розглядалися питання щодо впливу конкурентних взаємодій на ступінь варіювання кількісних характеристик анатомічних структур рослин. Разом з тим, зміна морфометричних ознак рослин під впливом умов навколишнього середовища є наслідком розвитку і формування їх анатомічних структур.

У природних умовах зростання рослин конкурентні взаємодії протікають на тлі абіотичних чинників середовища. У природі екологічні і ценотичні чинники тісно взаємозв'язані між собою. Тому, особливий інтерес становить вивчення взаємозв'язків між рослинами в умовах екстремальних місцезростань, якими є, наприклад, солончаки. Дослідження механізмів внутрішньопопуляційних взаємозв'язків та особливостей анатомо-морфологічної будови солестійких рослин сприяють розумінню основ структурної організації рослинних угруповань на засолених територіях. Найбільшої актуальності набувають дослідження життєдіяльності солестійких рослин у зв'язку з розширенням площ засолених земель (Шамстудинов, 1998). За даними Міжнародного інституту навколишнього середовища і розвитку (International Institute for Environment and Development) та Інституту світових ресурсів (World Resources Institute) під засолення підпадає близько 50 %, від загальної площі всіх зрошуваних земель світу (понад 220 млн. га). Вторинне засолення ґрунтів призводить до погіршення якості земельного фонду і випадання великих земельних масивів з господарського обігу.

У зв'язку з вище викладеним, представляється вельми актуальним, вивчення впливу конкуренції на анатомо-морфологічну будову, ріст і продуктивність солестійких видів рослин, при розгляді питань, що стосуються біології, популяції рослин, і вирішуванні практичних завдань, пов'язаних з відновленням повторно засолених земель.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках міжкафедральної науково-дослідної програми "Екосистеми Криму, їх охорона і оптимізація" (№ держ. реєстрації U 0197001952).

Мета і завдання досліджень. Метою роботи було проаналізувати вплив внутрішньовидової конкуренції в угрупованнях Salicornia europaea і Suaeda acuminata на анатомо-морфологічну будову, ріст і продукційну діяльність рослин.

У зв'язку з поставленою метою в роботі розв'язувалися такі завдання:

  • виявити і оцінити провідні чинники навколишнього середовища, що впливають на життєдіяльність рослин в популяціях Salicornia europaea і Suaeda acuminata;

  • встановити ступінь залежності основних показників життєвості рослин в популяціях Salicornia europaea і Suaeda acuminata від інтенсивності внутрішньовидових взаємодій;

  • визначити ступінь впливу еколого-ценотичних чинників на продуктивність і динаміку росту Salicornia europaea і Suaeda acuminata в природних умовах зростання;

  • проаналізувати особливості анатомічної будови Salicornia europaea і Suaeda acuminata;

  • оцінити вплив внутрішньовидової конкуренції і едафічних умов місцезростань на метричні параметри покривної тканини Salicornia europaea;

  • встановити характер варіювання розмірних показників водонакопичувальної і хлорофілоносної тканини стебла рослин Salicornia europaea під впливом умов зростання;

  • проаналізувати варіювання кількісних характеристик анатомічних структур Suaeda acuminata залежно від напруженості внутрішньовидової конкуренції.

Об'єкт дослідження - процес дії внутрішньовидової конкуренції на життєдіяльність рослин засолених місцезростань;

Предмет дослідження - основні характеристики структурної організації, росту і продуктивної діяльності рослин популяцій Salicornia europaea і Suaeda acuminata.

Методи дослідження - для оцінки ступеня дії внутрішньовидової конкуренції на анатомо-морфологічну будову, ріст і продуктивність рослин використовували порівняльний аналіз життєдіяльності ізольованих одна від одної рослин і особин, що виросли в оточенні сусідів-конкурентів. Для визначення впливу едафічних умов зростання еугалофітів на показники їх життєвого стану застосували прямий градієнтний аналіз. Популяції Salicornia europaea розташували уздовж градієнтів двох екотопічних чинників - вологості і засоленості ґрунту.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше було проведено комплексне вивчення впливу еколого-ценотичних чинників на анатомо-морфологічну будову Salicornia europaea і Suaeda acuminata в природних умовах зростання рослин. Для популяцій солестійких видів Salicornia europaea і Suaeda acuminata підтверджено гіпотезу Newman (Newman, 1973) і Tilman (Wilson, Tilman, 1991) щодо наявності інтенсивних конкурентних взаємодій за ґрунтові ресурси на непродуктивних місцезростаннях. Одержало подальший розвиток вивчення впливу внутрішньовидової конкуренції і едафічних умов зростання Salicornia europaea і Suaeda acuminata, на основні параметри життєдіяльності солестійких рослин. Вперше проведено аналіз продуктивної діяльності рослин засолених місцезростань і визначено роль внутрішньовидової конкуренції в цьому процесі. На прикладах Salicornia europaea і Suaeda acuminata детально розглянуто динаміку росту однорічних еугалофітів в умовах внутрішньовидової конкуренції, на градієнті зволоженості екотопу і на ґрунтах з високим ступенем засоленості. Вперше досліджено і описано анатомічну будову Suaeda acuminata. При вивченні анатомічної будови первинної кори стебла Salicornia europaea виявлено спірально потовщені трахіальні елементи, що беруть активну участь в регуляції водно-сольового балансу в рослинному організмі. Вперше виявлено вплив внутрішньовидової конкуренції на метричні характеристики покривної, водонакопичувальної і хлорофілоносної тканин Salicornia europaea і Suaeda acuminata. Результати дослідження підтверджують факт переваги в угрупованнях еугалофітов підземної конкуренції за елементи мінерального живлення і, в першу чергу, за ґрунтовий азот.


 
 

Цікаве

Загрузка...