WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль генотипу шовковичного шовкопряда в прояві ефекту гетерозису, неспецифічної стійкості та успадкуванні кількісних ознак після електромагнітного опр - Реферат

Роль генотипу шовковичного шовкопряда в прояві ефекту гетерозису, неспецифічної стійкості та успадкуванні кількісних ознак після електромагнітного опр - Реферат

Об'єкт дослідження - хворі з оклюзійно-стенотичними ураженнями черевної аорти та її гілок у віддалений період після імплантації АСП.

Предмет дослідження - рецидив ішемії нижніх кінцівок внаслідок ПТ АСП.

Методи дослідження - аналіз клініко-анамнестичних даних, інструментальні інвазивні та неінвазивні методи діагностики, лабораторне обстеження з опрацюванням статистичних даних на комп'ютері типу IBM PC.

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі отримали подальший розвиток дослідження етіопатогенезу ПТ АСП, що дозволило встановити кореляцію причин та характеру клінічного перебігу рецидиву ішемії нижніх кінцівок з окремими клініко-анамнестичними факторами, особливостями первинної реконструкції, показниками реґіонарної гемодинаміки.

Встановлено діагностичну цінність дуплексного УЗС та доведено можливість самостійного застосування методу в оцінці операбельності та визначенні хірургічної тактики при ПТ АСП.

Доведено переваги окремих методів реконструкції ДА та шляхів відтоку на основі порівняльного аналізу безпосередніх та віддалених результатів.

Розроблено спосіб реконструкції ДА при множинних оклюзійно-стенотичних ураженнях дистального русла (Деклараційний Патент України 31730А від 15.12.2000).

Практичне значення одержаних результатів. Для встановлення причини та вибору тактики хірургічного лікування ПТ АСП достатньо інформативним є дуплексне УЗС.

Обґрунтовано переваги та уточнено показання до відновлення центрального кровоплину шляхом аорто-стегнового репротезування та ретроградної ТЕ з максимальним звільненням просвіту тромбованого протеза від псевдоінтими.

Оптимальні результати реконструкції ДА і шляхів відтоку отримані при реваскуляризації інтактних сегментів ГАС без виділення попереднього анастомозу. Розроблений спосіб реконструкції ДА за потреби стегново-дистального шунтування при дифузному ураженні ГАС дозволяє включити останню в кровоплин та уникнути виконання недовговічних прямих аорто-підколінних реконструкцій.

Профілактична корекція поєднаної патології БЦА першим етапом до реваскуляризації нижніх кінцівок у хворих з ПТ АСП доцільна при стенозах ВСА понад 70%, а також при наявності ембологенного ураження.

Періопераційне застосування НМГ дозволяє запобігти раннім ретромбозам після повторних реконструктивних операцій. При резидуальній ішемії нижніх кінцівок після реваскуляризації через систему ГАС доцільне призначення препаратів ПГ Е1.

Реалізація результатів дослідження. Методи діагностики та хірургічного лікування хворих з ПТ АСП впроваджені в роботу відділень судинної хірургії Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської обласних клінічних лікарень. Методи пропонуються для використання в спеціалізованих відділеннях судинної хірургії.

Особистий внесок здобувача. Проаналізував літературні дані, виконавнабір матеріалу, вибір напрямку теоретичних та практичних досліджень. Обстежив та брав участь в оперативному лікуванні 137 хворих з ПТ АСП, які перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. Провів систематизацію та аналіз отриманих результатів, статистичне опрацювання, порівняв їх з даними вітчизняних та зарубіжних дослідників. Сформулював висновки роботи та практичні рекомендації. Забезпечив їх впровадження в практику та відображення в опублікованих працях.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи викладені та обговорені на міжнародній конференції "Тромбоемболічні ускладнення в хірургії" (м. Київ, 09.1999); ХІХ З'їзді хірургів України (м. Харків, 06.2000); XXVIII Міжнародному конгресі торакальних і серцево-судинних хірургів (м. Краків, Польща, 09.2000); конференції "Актуальні проблеми ангіології" (м. Львів, 09.2000); ювілейній конференції Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (м. Київ, 11.2001); Конференції Польського Товариства судинної хірургії "Синтетичні імпланти в судинній хірургії" (м. Джвіжино, Польща, 05.2003); засіданнях Львівського обласного наукового товариства судинних хірургів (2001-2004; VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання серцево-судинної хірургії" (м. Одеса, 06.2004); спільному засіданні кафедри шпитальної хірургії Львівського національного медичного університету та Львівського обласного центру серцево-судинної хірургії (2004).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, з них 7 - у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України; інші - у матеріалах наукових конференцій та з'їздів; отримано Деклараційний патент України 31730А від 15.12.2000.

Об'єм і структура дисертації. Дисертація викладена на 149 сторінках друкованого тексту, ілюстрована 24 таблицями та 23 рисунками. Складається зі вступу, огляду літератури, 4 розділів власних досліджень, заключення, висновків, практичних рекомендацій і бібліографічного показника літератури, який включає 288 найменувань використаних джерел, у т. ч. 102 кирилицею та 186 латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Дослідження виконане на основі комплексного клінічного, інструментального та лабораторного обстеження й аналізу безпосередніх та віддалених результатів проведеного хірургічного лікування 137 хворих з ПТ АСП у відділенні судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні за період 1991-2001 рр.

Вік хворих сягав від 32 до 80 років (у середньому - 56,6 р.), більшість склали чоловіки - 135 (98,5%) осіб. Атеросклероз діагностований у 125 (91,2%) пацієнтів, неспецифічний аорто-артеріїт - у 12 (8,8%) хворих. Серед показань до первинної реконструкції домінувала хронічна КІНК у 90 (65,7%) випадках. У 114 (83,2%) пацієнтів виконали біфуркаційне аорто-стегнове шунтування (протезування), у 23 (16,8%) осіб - однобічні реконструкції.

Тривалість основного захворювання на момент тромботичної реоклюзії становила 8,1+4,3 року. Серед загальновизнаних факторів ризику атеросклерозу домінували чоловіча стать (98,5%) та нікотинова залежність (97,1%). З-поміж супутніх захворювань виявили ІХС у 62,0% хворих (в т. ч. перенесений інфаркт міокарда у 16,8%), артеріальну гіпертензію в 44,5% випадків, поєднані ураження БЦА в 32,1% осіб (в т. ч. перенесене ГПМК у 3,6%), легеневу патологію в 53,5% пацієнтів.

Аналіз особливостей етіопатогенезу та клініки рецидиву ішемії нижніх кінцівок, кумулятивної прохідності повторно реконструйованих сегментів проводили згідно з числом ішемізованих кінцівок, яке становило 155, враховуючи тромбоз обох бранш біфуркаційного протезу в 18 (13,1%) хворих.

Основні причини ПТ АСП, особливості клініки та інструментальної діагностики. Період від імплантації протезу до ПТ АСП сягав від одного місяця до 17 років, у середньому - 44,8+42,9 місяця. Переважно реоклюзія розвивалась у перші 5 років після первинної реконструкції (89,1%), причому пік припадав на друге півріччя першого й другий роки спостереження. У 77,4% випадків ПТ АСП виникав уперше, в 18,1% вдруге і тільки в 4,5% - втретє і частіше. Виявлено, що термін функціонування реконструкцій скорочувався удвічі й більше з кожною наступною реоклюзією (p<0,05).

У структурі безпосередніх причин тромботичної реоклюзії протезу переважала ГПНІ зони анастомозів в 42,3% хворих, а прогресуюче атеросклеротичне ураження - в 46,7% пацієнтів, причому домінувала патологія ДА та дистального русла (86,9%). Псевдоаневризми ДА ускладнились ПТ АСП у 6,6% випадків. Окрім того, спостерігали перегини протезу чи бранші в 4,4% осіб на ґрунті структурних змін та видовження. Порівняльний аналіз причини ПТ АСП та окремих клініко-анамнестичних факторів дозволив визначити більш частий розвиток ГПНІ в ранні терміни та після перенесених повторних реконструктивних операцій (p<0,05), проте залежності від способу накладання анастомозів при первинній операції не відзначили.

Встановлюючи показання до повторних реконструктивних операцій, визначили відповідність характеру рецидиву недокрів'я нижніх кінцівок при ПТ АСП до критеріїв хронічної ішемії ІІБ-ІІІА ст. (за модифікованою класифікацією Fontaine R.) у 16 (10,3%) пацієнтів, КІНК (за критеріями Європейської робочої групи) у 113 (72,9%) хворих та гострої ішемії ІБ-ІІІА ст. (за класифікацією Савельєва В.С.) у 26 (16,8%) випадках (рис. 1).


 
 

Цікаве

Загрузка...