WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі - Реферат

Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі - Реферат

Мета роботи. На основі експериментальних досліджень направленості і вираженості порушень в імунній системі, зміни факторів неспецифічного захисту організму при дії фосфорорганічних пестицидів і синтетичних регуляторів росту рослин встановити їх роль в патогенезі інтоксикацій та розробити профілактичні заходи.

Задачі дослідження. 1. Вивчити вплив ФОП (циклофоса і його ізомерів, етафоса, гетерофоса та ін.) і синтетичних РРР (івіна, ресина, симарпа) на імунну систему організму (клітинний і гуморальний імунітет) при гострих, підгострих і хронічних інтоксикаціях.

2. Дослідити вплив ФОП (циклофоса і його ізомерів, етафоса, гетерофоса та ін.) і синтетичних РРР (івіна, ресина, симарпа) на монооксигеназну систему (1-у фазу детоксикації) при гострих, підгострих і хронічних інтоксикаціях.

3. Визначити функціональний взаємозв'язок між показниками монооксигеназної та імунної систем організму за умов гострої, підгострої, хронічної дії ФОП і синтетичних РРР.

4. Встановити роль неспецифічних факторів захисту організму (зв'язування з білками сироватки крові, імунні комплекси сироватки крові, взаємодія з мембранами) в токсичній дії ФОП і синтетичних РРР.

5.Дослідити характер порушень в імунній системі за дії афоса і триортокрезилфосфату. Визначити роль імунної системи в патогенезі віддаленої нейротоксичної дії фосфорорганічних речовин.

6. Провести пошук засобів профілактики ускладнень ВНД (парезів і паралічів) при отруєннях фосфорорганічними нейротоксикантами (афосом і триортокрезилфосфатом).

7. Удосконалити підходи щодо встановлення безпечних рівнів ксенобіотиків за імунологічними критеріями шкідливої дії та їх регламентування в об'єктах навколишнього середовища із позицій імунотоксикології.

Об'єкт дослідження. Щури лінії Wistar, курки породи Leggorn за умов отруєнь фосфорорганічними речовинами або синтетичними регуляторами росту рослин (гострі, підгострі, хронічні інтоксикації).

Предмет дослідження. Встановлення характеру порушень імунної системи і неспецифічних факторів захисту організму та визначення їх ролі в патогенезі інтоксикацій, обумовлених ФОП і синтетичними РРР.

Методи дослідження.В роботі використані сучасні токсикологічні, імунологічні, гематологічні, біохімічні, біофізичні, морфологічні, фармакологічні, хімічні, статистичні методи досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів. Поглиблено уявлення щодо впливу фосфорорганічних пестицидів і синтетичних регуляторів росту рослин на монооксигеназну систему. Встановлено, що в токсикогенній стадії стресу за умов їх гострої пероральної дії відбувається інгібування, підгострої – індукція інтенсивності процесів деметилювання, гідроксилювання і збільшення вмісту цитохрому Р-450. Індукція активності ферментів МОГС призводить до активації метаболізму фосфорорганічних речовин, на що вказує збільшення їх антихолінестеразної дії. Циклофос, симарп (хронічна дія) та івін (субхронічна) чинять нестійкий інгібуючий ефект на процеси деметилювання в печінці щурів.

Вперше встановлено, що рання реакція організму щурів на стресорний вплив фосфорорганічних речовин і регуляторів росту рослин характеризується збільшенням вмісту великодисперсних циркулюючих імунних комплексів, функціональної активності нейтрофілів та лімфоцитів, активацією окислювального метаболізму в нейтрофілах, що, в подальшому, забезпечує елімінацію імунних комплексів і відновлення порушеного гомеостазу. Виявлено функціональний взаємозв'язок між показниками монооксигеназної та імунної систем, який має реципрокний характер і найбільш чітко проявляються в токсикогенній стадії хімічного стресу.

Встановлено, що за умов хронічної дії циклофоса і симарпа вплив їх на імунну систему щурів поглиблюється з часом і призводить до формування імунодефіциту за Т-типом. На фоні хронічної інтоксикації гальмується імунна відповідь на додатковий антигенний стимул (еритроцити барана), на що вказує зниження титру гетерофільних гемагглютининів, рівня циркулюючих імунних комплексів, функціональної активності нейтрофілів.

Вперше показано, що в період активного антитілогенезу у щурів знижується імунна відповідь на вплив фосфорорганічних пестицидів (утворення великодисперсних імунних комплексів, окислювальний метаболізм в нейтрофілах), що призводить до збільшення їх токсичності, антихолінестеразної і кумулятивної дії.

Вперше з'ясовано роль імунної системи в патогенезі віддаленої нейротоксичної дії фосфорорганічних сполук. Встановлено, що у курок за дії афоса і триортокрезилфосфату зміни в імунній системі наступають в латентний період і прогресують з часом. Характер порушень свідчить про розвиток аутоімунного процесу (зниження кількості Т- і В-лімфоцитів, NK-клітин, Т-супресорів та збільшення кількості Тх, функції В-лімфоцитів, рівня дрібнодисперсних імунних комплексів, титрів аутоантитіл до антигену із нервових тканин). Виявлена пряма залежність між ступенем аутоімунних порушень і вираженістю клінічних ознак ВНД.

Встановлено, що видоспецифічність ВНД обумовлена різним впливом нейротоксикантів на імунну систему. У найменш чутливого виду (щурів), на відміну від курок, за дії афоса і триортокрезилфосфату в крові накопичуються великодисперсні імунні комплекси, які легко виводяться клітинами макрофагальної системи, порушень аутоімунних реакцій, парезів і паралічів не спостерігається, що підтверджує важливу роль імунної системи у розвитку нейропатій.

Вперше показана можливість профілактики тяжких ускладнень ВНД за допомогою імунодепресантів і гемокарбоперфузії. Встановлено, що імунодепресант циклофосфан і гемокарбоперфузія (проведена в допаралітичний період) гальмують розвиток ВНД, а саме зменшують виразність клінічних ознак інтоксикацій і попереджають розвиток парезів і паралічів.

Поглиблено уявлення щодо ролі нековалентного зв'язування фосфорорганічних пестицидів з білками сироватки крові, сорбції ФОП і РРР на мембранах в їх токсичності. Зв'язування ФОП з білками сироватки крові зменшує їх токсичність і антихолінестеразний ефект, взаємодія з мембранами залежить від ліпофільності молекул і за гострої дії призводить до порушення структури і функції мембран.

Практичне значення одержаних результатів. На основі експериментальних даних удосконалено методичні підходи щодо дослідження імунотоксичної дії потенційно небезпечних хімічних речовин і токсиколого-гігієнічної регламентації їх в об'єктах навколишнього середовища за імунологічними критеріями шкідливості, що сприятиме підвищенню надійності нормативів, зменшить імовірність їх корекції.

Розроблені способи прогнозування ВНД та профілактики тяжких ускладнень – парезів і паралічів, які можуть бути використані при діагностиці і лікуванні отруєнь нейропаралітичними фосфорорганічними речовинами.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес на кафедрі загальної гігієни медико-профілактичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кафедрі біохімії біологічного факультету Київського національного університету Тараса Шевченко, кафедрі гігієни та екології людини Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Матеріали роботи використані при реєстрації 8 пестицидів і РРР в Україні, обгрунтуванні гігієнічних нормативів 4 речовин у повітрі робочої зони, продуктах харчування і допустимої добової дози для людини, що сприятиме підвищенню ефективності державного санітарного нагляду; при розробці методичних документів, санітарних правил та норм: "Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності" (ДсанПіН 8.8.1.002-98. Київ, 1998); "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті" (ДСанПіН 8.8.1.2.3.4.-000-2001. Київ, 2001); Методичні рекомендації "Дослідження імунотоксичної дії потенційно небезпечних хімічних речовин при їх гігієнічній регламентації" МР 8.1.4.104-2003. Київ, 2003); Інформаційний лист №130-95 "Спосіб прогнозування віддаленої нейротоксичної дії хімічних речовин".

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проаналізована вітчизняна і зарубіжна література за проблемою, визначена мета і поставлені задачі, обрані методичні підходи щодо експериментальних досліджень, проведені експериментальні та теоретичні дослідження. Ідею щодо ролі імунної системи в патогенезі ВНД фосфорорганічних нейротоксикантів сформовано разом з науковим консультантом світлої пам'яті члена-кореспондента НАН та АМН України проф. Ю.С. Кагана. Деякі дослідження виконані автором за консультативною допомогою спеціалістів різного профілю: д.б.н. В.М. Войціцького (дослідження на штучних фосфоліпідних мембранах), к.б.н. Н.М. Недопитанської (патоморфологічні дослідження), к.б.н. В.Г. Шуляк та к.м.н. В.Г. Ларіонова (гематологічні дослідження при дії циклофоса, симарпа, ресина), к.х.н. М.В. Письменної (хроматографічний аналіз концентрацій пестицидів в біосубстратах).


 
 

Цікаве

Загрузка...