WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі - Реферат

Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі - Реферат

13. Жминько П.Г. Роль иммунной системы в патогенезе отдаленной нейротоксичности некоторых фосфорорганических соединений // Современные проблемы токсикологии. - 1999. - №4. - С. 18-24.

14. Жминько П.Г. Состояние монооксигеназной системы печени и неспецифической резистентности организма при действии некоторых фосфорорганических пестицидов // Современные проблемы токсикологии. - 2001. - №2. - С. 34-40.

15. Жмінько П.Г., Проданчук М.Г., Янкевич М.В. Видові особливості імунної реактивності організму при дії нейропаралітичних фосфорорганічних речовин // Современные проблемы токсикологии. - 2002. - №1. - С. 46-51. (Дисертантом сплановані і виконані експериментальні дослідженні. Узагальнені власні дослідження видових відмінностей щодо впливу нейротоксикантів на імунну систему щурів і курок. Підготовлена стаття до друку).

16. Жмінько П.Г., Лобода Ю.І Токсичність і антихолінестеразна дія деяких фосфорорганічних пестицидів в залежності від їх сорбції на протеїнах сироватки крові // Современные проблемы токсикологии. - 2003. - №1. - С. 18-21. (Дисертантом виконані експериментальні дослідження, узагальнені дані і написана стаття до друку).

17. Жмінько П.Г., Давиденко А.В., Лобода Ю.І., Хижняк С.В. Скринінг пестицидів щодо проникливості через мембрани і накопичення в ліпідах на моделі штучних фосфоліпідних мембран // Вісник біології. - 2003. - Вип. 39. - C. 15-17. (Дисертантом виконані експериментальні дослідження, узагальнені дані і написана стаття до друку).

18. Жмінько П.Г., Лобода Ю.І. Дослідження ефективності циклофосфана в попередженні парезів і паралічів при віддаленій нейротоксичній дії фосфорорганічних речовин // Современные проблемы токсикологии. - 2003. - №2. - С. 72-73. (Дисертантом виконані експериментальні дослідження, узагальнені дані і написана стаття до друку).

19. Жмінько П.Г. Токсична дія фосфорорганічних речовин на фоні активного антитілогенезу при імунізації еритроцитами барана // Буковинський медичний вісник. - 2003. - №2. - С.142-147.

20.Жмінько П.Г. Імунна реактивність організму щурів при хронічній дії циклофосу // Современные проблемы токсикологии.- 2004.- №3.- С. 34-39.

21. Жмінько П.Г., Король В.М., Коляденко В.Г., Проданчук М.Г. Спосіб профілактики ускладнень віддалених нейропатій, викликаних нейропаралітичними фосфорорганічними речовинами // Патент на винахід №38876 А від 15.05.2001 р. (Дисертантом виконані експериментальні дослідження, розроблений спосібпрофілактики ускладнень віддалених нейропатій, підготовлені заявка на патент і матеріали до друку).

22. Жминько П.Г. Роль иммунных комплексов в патогенезе нейротоксического действия фосфорорганического пестицида афоса // Пробл. экол. и пути их решения. Мат. науч.-практ. конф., проведенной АН УССР и ВАПВО СВ. Изд. академии. К., 1991. - С. 42-43.

23. Жминько П.Г., Лысенко Е.А., Янкевич М.В., Каган Ю.С. К механизму избирательного действия регулятора роста растений N-оксид-2,6-лутидина // 3 Междун. конф. "Регуляторы роста и развития растений" Тез. докл. 27-28 июня 1995. - М., 1995. - С. 68-69.

24. Zhminko P.G. The role of non-specific defence factors in toxicity of some organophosphorоus compounds // EUROTOX`97 "Pharmacology and Toxicology". Diversification in toxicology: Man and environment. - Aarhus, Denmark, June 25-28. - 1997. - Р. 106.

25. Жминько П.Г. Некоторые подходы к гигиенической регламентации пестицидов с позиций иммунотоксикологии // Сучасні наукові підходи до реєстрації пестицидів. Матеріали науково-практ. семінарів / Проект ПРООН/АОС США по удосконаленню практики використання пестицидів. - К.: ЗАТ "ДКТ". - 1998. - С. 33-37.

26. Жминько П.Г. Роль иммунной системы в детоксикации некоторых фосфорорганических соединений // 1 съезд токсикологов России. Тез. докл. 17-20 ноября 1998 года. - М., 1998. - С. 240.

27. Жминько П.Г. Особенности токсического действия некоторых фосфорорганических соединений при иммунизации организма // Актуальные проблемы токсикологии / Тез. докл. научн. конф., посвященной 75-летию со дня рождения член-корр. НАН, АМН Украины, проф., д.м.н. Ю.С. Кагана. - К., 1999. - С. 40.

28. Zhminko P.G., Prodanchuk N.G., Korol V.N. Use of hemocarboperfusion for prevention of delayed neurotoxic effects of aphos // Toxicology Letters, Suppl. 1/123, 2001, Р. 55 // Abstracts of EUROTOX 2001, 13-16 September 2001. - Military Museum, Istambul, Turkey.

29. Жминько П.Г., Шуляк В.Г., Недопитанская Н.Н. Влияние симарпа на иммунную систему организма // Тезисы докладов 2-го съезда токсикологов России. - М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава России, 2003. - С. 106-107.

АНОТАЦІЯ

Жмінько П.Г. Роль імунної системи і неспецифічної реактивності організму в патогенезі отруєнь фосфорорганічними пестицидами і синтетичними регуляторами росту рослин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.03.06 – токсикологія. – Інститут фармакології і токсикології АМН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена експериментально-теоретичному обгрунтуванню ролі імунної системи і неспецифічних факторів захисту організму в токсичній дії фосфорорганічних пестицидів (ФОП) і синтетичних регуляторів росту рослин (РРР), патогенезі віддаленої нейротоксичної дії (ВНД) фосфорорганічних речовин, підходів щодо профілактики віддалених нейропатій і регламентуванні пестицидів в об'єктах навколишнього середовища за імунологічними критеріями шкідливої дії.

Встановлено, що ФОП і РРР в залежності від дози і часу дії чинять різнонаправлену дію на активність ферментів монооксигеназної системи (МОГС) і вміст цитохрому Р-450 в печінці щурів. За умов гострих і хронічних інтоксикацій характерна інгібуюча дія на МОГС, підгострої дії – індукуюча. Показано, що в токсикогенній стадії реакція імунної системи на стресорний вплив ФОП і РРР полягає в утворенні великодисперсних циркулюючих імунних комплексів, метаболічній активації нейтрофілів і елімінації імунних комплексів клітинами макрофагальної системи. В період активного антитілогенезу у щурів знижується імунна відповідь на вплив ФОП, що призводить до збільшення їх токсичності, антихолінестеразної і кумулятивної дії. За умов хронічної дії ФОП – циклофос і РРР – симарп викликають імунодефіцит за Т-типом, гальмують імунну відповідь на додатковий антигенний стимул (еритроцити барана).

Встановлено, що патогенез ВНД афоса і триортокрезилфосфата обумовлений порушенням аутоімунних реакцій організму (зниження кількості Т- і В-лімфоцитів, NK-клітин, Т-супресорів, збільшення кількості Тхелперів, функціональної активності В-лімфоцитів, рівня дрібнодисперсних імунних комплексів, титрів аутоантитіл до антигену із нервових тканин). Виявлена пряма залежність між ступенем аутоімунних порушень і вираженістю клінічних ознак ВНД. Показано, що імунодепресант циклофосфан і гемокарбоперфузія гальмують розвиток ВНД, а саме зменшують виразність клінічних ознак інтоксикацій і попереджають розвиток парезів і паралічів.

Поглиблено уявлення щодо ролі нековалентного зв'язування ФОП з білками сироватки крові, сорбції на мембранах ФОП і РРР в їх токсичності. Обґрунтовані підходи щодо регламентації хімічних речовин в об'єктах навколишнього середовища за імунологічними критеріями шкідливої дії.

Ключові слова: фосфорорганічні пестициди, синтетичні регулятори росту рослин, інтоксикації, неспецифічна реактивність, імунна і монооксигеназна системи, віддалена нейротоксична дія, патогенез, профілактика віддалених нейропатій.

АННОТАЦИЯ

Жминько П.Г. Роль иммунной системы и неспецифической реактивности организма в патогенезе отравлений фосфорорганическими пестицидами и синтетическими регуляторами роста растений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 14.03.06 – токсикология. – Институт фармакологии и токсикологи АМН Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена экспериментально-теоретическому обоснованию роли иммунной системы и неспецифических факторов защиты организма в токсическом действии фосфорорганических пестицидов (ФОП) и синтетических регуляторов роста растений (РРР), патогенезе отдаленного нейротоксического действия (ОНД) фосфорорганических веществ, подходов к профилактике отдаленных нейропатий и регламентации пестицидов в объектах окружающей среды с учетом иммунологических критериев вредного действия.


 
 

Цікаве

Загрузка...