WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі - Реферат

Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі - Реферат

5. Ступінь зв'язування фосфорорганічних пестицидів з альбуміном у 3-6 разів більший, ніж з IgМ сироватки крові людини. Найбільша спорідненість їх до білків сироватки крові різних видів ссавців характерна для етафоса (68-87%), а найменша – для тіонового ізомеру циклофоса (до 7%). Взаємодія ФОП і синтетичних РРР з штучними фосфоліпідними мембранами залежить від їх ліпофільності. За умов гострої дії ФОП змінюється в'язкість і структура мембран: підвищення гемолізу еритроцитів (на 42-160%) і набрякання мітохондрій печінки щурів (р0,05), що призводить до інгібування активності мембранозв'язаних ферментів:Nа+,К+-АТФази еритроцитів (51-90%), сукцинатдегідрогенази і цитохромоксидази мітохондрій гепатоцитів (до 60%).

6. У імунізованих щурів в період активного антитілогенезу за гострої дії ФОП гальмується утворення великодисперсних імунних комплексів, збільшується гостра токсичність (в 1,4 рази), антихолінестеразний ефект (до 20%, р0,05),що пов'язано зі зниженням імунної відповіді на додатковий антигенний стимул.

7. Сенсибілізація курок фосфорорганічними сполуками нейротоксичної дії – афосом і триортокрезилфосфатом, призводить до порушень аутоімунних реакцій організму. При введенні їх з повним ад'ювантом Фрейнда аутоімунний процес поглиблюється: збільшуються рівень дрібнодисперсних ЦІК (Кд/в=1,6), ступінь дегрануляції тучних клітин на 230-547%, титри аутоантитіл до аутоантигенів із нервових тканин на 298-522%, з'являються клінічні ознаки ВНД.

8. Характерним у дії нейротоксикантів на організм курок є розвиток лейкопенії і лімфоцитопенії, нейтрофільозу, збільшення в крові кількості плазматичних клітин і макрофагів. Виразність клінічних проявів ВНД корелює із змінами імунної реактивності: лімфоцитопенією, зниженням кількості Т- і В-клітин на 30% (р0,05), Тс – на 50%, NK-клітин – на 90% і окислювального метаболізму в нейтрофілах – на 55% (р0,05), збільшенням рівня дрібнодисперсних імунних комплексів (Кд/в=1,6), титру аутоантитіл (до 1:126) та кількості антитілоутворюючих клітин в периферичній крові до антигену із нервових тканин – до 219% (р0,05), що свідчить про аутоімунні порушення в організмі.

9. ТОКФ і афос, введені перорально щурам (1/2 ЛД50), не викликають клінічних ознак ВНД. Їх вплив на імунну систему щурів, у порівнянні з курками, має протилежну направленість і характеризується збільшенням рівня великодисперсних ЦІК та окислювального метаболізму в нейтрофілах на 59%, кількості NK-клітин – на 62%, зниженням кількості Тх на 19% (р0,05), що обумовлює видову специфічність і підтверджує роль імунної системи в патогенезі ВНД.

10. Імунодепресант циклофосфан (20 мг/кг чотирьохразово до введення і трьохразово після введення нейротоксикантів) віддаляє появу клінічних ознак ВНД у курок за дії афоса на 19 діб, а ТОКФ – на 14 діб, зменшує виразність клінічної картини інтоксикацій, запобігає розвитку паралічів. Застосування гемокарбоперфузії у курок, отруєних афосом в дозі 200 мг/кг, попереджає розвиток паралічів, зменшує кількість парезів на 75%, що обумовлене елімінацією ЦІК та нормалізацією функцій імунокомпетентних клітин.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. При токсиколого-гігієнічній регламентації потенційно небезпечних хімічних речовин в об'єктах навколишнього середовища необхідно враховувати їх імунотоксичні властивості. Для встановлення порогових і недіючих рівнів слід застосовувати додаткові навантаження антигеном (еритроцитами барана, бактеріальними клітинами тощо).

2. Експериментально обґрунтована доцільність застосування імунодепресантів і гемокарбоперфузії в комплексній терапії ВНД для запобігання тяжких ускладнень – парезів і паралічів.

3. Для прогнозування тяжкості перебігу отруєнь фосфорорганічними речовинами, які спроможні чинити ВНД, слід проводити дослідження рівня циркулюючих імунних комплексів сироватки крові (з визначенням їх дисперсності), функціональної активності нейтрофілів, титрів аутоантитіл до антигену із нервової тканини, кількість антитілоутворюючих клітин, Т-хелперів, Т-супресорів.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Каган Ю.С., Кокшарева Н.В., Жминько П.Г. Блокаторы холинэстеразы // Общая токсикология / Под ред. проф. Б.А. Курляндского, проф. В.А. Филова. - М.: Медицина. - 2002. - С. 176-236. (Дисертантом узагальнені власні та літературні дані щодо біологічних властивостей фосфорорганічних речовин, написання розділу книги).

2. Каган Ю.С., Ершова Е.А., Леоненко О.Б., Клисенко М.А., Жминько П.Г., Зейналова Т.А. Роль монооксигеназной системы в метаболизме и механизме действия некоторых пестицидов // Вестник АМН СССР. - 1988. - №1. - С. 70-76. (Здобувачем виконані експериментальні дослідження щодо впливу циклофоса на МОГС щурів, аналіз отриманих результатів, підготовка статті до друку).

3. Ершова Е.А., Жминько П.Г., Каган Ю.С., Барабанов В.И., Талан В.А., Макушенко В.М., Гареев Р.Д., Иванов Н.И. Синтез и физиологическая активность нового отечественного инсектоакарицида циклофоса // Физиол. актив. вещества. - 1988. - Вып. 20. - С. 79-82. (Здобувачем виконані експериментальні дослідження щодо антихолінестеразної активності циклофоса та його впливу на МОГС печінки щурів, статистичний аналіз та узагальнення даних, підготовлена стаття до друку).

4. Ершова Е.А., Жминько П.Г. Определение обратимого связывания ксенобиотиков с белками сыворотки крови методом равновесного диализа // Методическое руководство "Биохим., иммунол., биофиз. методы в токсикологическом эксперименте". - Киев, 1989. - С. 179-184. (Дисертантом розроблені підходи щодо використання методу рівноважного діалізу для водонерозчинних ксенобіотиків, удосконалений метод та підготовлена стаття до друку).

5. Клисенко М.А., Александрова Л.Г., Ершова Е.А., Письменная М.В., Жминько П.Г. Особенности накопления и выведения фосфорорганических соединений у крыс // Известия АН СССР. Серия биол. - 1990. - №2. - С. 227-235. (Дисертантом проведені дослідження токсичності гетерофоса, етафоса, ЄШ-7, підготовлені біосубстрати до газохроматографічного аналізу, проаналізовані і обговорені результати досліджень, підготовлені матеріали до друку).

6. Жминько П.Г., Войцицкий В.М., Каган Ю.С., Дубовенко Е.А. Влияние некоторых фосфорорганических пестицидов на характеристики 2-фазной водно-липидной системы // Физиол. актив. вещества. - 1992. - Вып. 24. - С. 19-22. (Дисертантом сплановані експерименти, виконано експериментальні дослідження щодо впливу ксенобіотиків на штучні фосфоліпідні мембрани, проаналізовані отримані дані, підготовлена стаття до друку).

7. Астанакулов Р.С., Жминько П.Г., Шуляк В.Г., Недопитанская Н.Н., Каган Ю.С. Токсикологическая характеристика нового регулятора роста растений симарпа // Физиол. актив. вещества. - 1993. - Вып.25. - С. 101-105. (Дисертант спланував експерименти, керував експериментальними дослідженнями та дослідив вплив симарпу на МОГС і імунну систему щурів, проаналізував отримані дані, підготовив статтю до друку).

8. Жминько П.Г., Ларионов В.Г., Янкевич М.В. К механизму токсического действия ресина – регулятора роста сахарной свеклы // Гигиена и санитария. - 1993. - №6. - С. 47-50. (Дисертантом сплановані та виконані експериментальні дослідження щодо впливу ресину на МОГС і імунну систему щурів, проведена статистична обробка і аналіз даних, підготовлена стаття до друку).

9. Zhminko P.G. Membranotoxycity as a criterion for the assessment of adverse effect and level of pesticide hazard // Health, Safety and Ergonomic Aspects in Use of Chemicals in Agriculture and Forestry. Proceedings of the 12 Joint CIGR, IAAMRH, IUFRO Inter. symp. 8-11 June 1993, Kiev, Ukraine. Institute for occupational Health. - Kiev, 1994. - Р. 234-238.

10. Kagan Yu.S., Leonenko O.B., Zhminko P.G., Avramenko V.G., Lepeshkin I.V. Prognosing of pesticide combined action // Archives of Complex Environmental Studies.- 1996.- Vol. 8. - №3-4.- Р. 57-66. (Дисертантом виконані експериментальні дослідження щодо мембранотоксичної дії пестицидів, проаналізовані отримані дані, брав участь у підготовці статті до друку).

11. Жминько П.Г. Нарушение функции системы иммунитета под воздействием пестицидов и некоторые задачи иммунотоксикологии на современном этапе (обзор) // Современные проблемы токсикологии. - 1998. - №2. - С. 53-58.

12. Ponomarenko S.P., Jutinskaja G.A., Zhminko P.G., Katja Nowick, Wolfgang Nowick. Plant growth regulators – a technology for ecological orientated agriculture production // Scientific Reports Wissenschaftliche Berichte // Journal of the University of Applied Sciences Mittweida Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida (FH). - Saterra'99. - 1999. - №3. - Р. 305-311. (Дисертантом узагальнені дані щодо фізіологічної активності і токсичної дії регуляторів росту рослин (івіна та ін.), обговорені матеріали та підготовлена стаття до друку).


 
 

Цікаве

Загрузка...