WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі - Реферат

Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ

Жмінько Петро Григорович

УДК 615.9+577.3+612.017+616.008+615.099.08

Роль імунної системи і неспецифічної реактивності організму в патогенезі отруєнь фосфорорганічними пестицидами і синтетичними регуляторами росту рослин

14.03.06 – токсикологія

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України.

Наукові консультанти:

член-кореспондент НАН і АМН України,

доктор медичних наук, професор

Каган Юрій Соломонович,

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, керівник відділу токсикології;

член-кореспондент АМН України,

доктор медичних наук, професор

Проданчук Микола Георгійович,

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, директор інституту.

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Коваленко Валентина Миколаївна, Інститут фармакології та токсикології АМН України, завідувач відділу токсикології;

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Жирнов Віктор Валентинович, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, завідувач відділу сигнальних систем клітин;

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Томашевська Людмила Анатоліївна, Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, завідувач відділу токсикологічних досліджень.

Провідна установа:

Інститут медицини праці, АМН України, м. Київ.

Захист відбудеться " 18 " травня 2005 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.550.01 при Інституті фармакології та токсикології АМН України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту фармакології та токсикології АМН України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14).

Автореферат розісланий " 16 " квітня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук І.В. Данова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Темпи виробництва і застосування хімічних засобів захисту рослин весь час зростають. Значну кількість від загального обсягу їх складають інсектициди, зокрема фосфорорганічні і пиретроїди (R. Repetto, S.S. Baliga, 1996). На сьогодні в Україні розширюється асортимент фосфорорганічних пестицидів (ФОП) і регуляторів росту рослин (РРР) та спектр сільськогосподарських культур на яких вони застосовуються (Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні). Пестициди і РРР є біологічно активними речовинами і широкомасштабне застосування їх в сільському господарстві може негативно впливати на здоров'я людини.

Відомо, що основним в механізмі токсичної дії ФОП є блокування холінестерази (ХЕ) і порушення функцій нервової системи (Ю.С. Каган, 1981; D.M. Maxwell, D.E. Lenz, 1992). Однак, між токсичністю і інгібуванням активності ХЕ не завжди спостерігається пряма залежність (С.Н. Голиков, 1972), інколи при отруєнні неспецифічні ефекти передують специфічним (В.А. Желтов, 1980), а деякі ФОП, навіть за відсутності інтоксикацій, викликають синдром віддаленої нейротоксичної дії (ВНД) (M.K. Johnson, 1992; В.С. Валевский и др., 2003). Для синтетичних РРР характерне порушення функцій центральної нервової системи і печінки (С.П. Пономаренко, 1999), зниження імунної реактивності організму (С.Н. Кузьминский, В.И. Попко, 1993). У працюючих з пестицидами та у населення, яке проживає у районах з інтенсивним застосуванням засобів захисту рослин, виявлено збільшення випадків алергічних і інфекційних захворювань, імунодефіцит по Т-типу, тяжкий перебіг соматичної патології, ріст ендокринопатій і онкологічних хвороб (М.З. Саидов и др., 1990; К. Miller, 1995; B.D. Banerjee et al., 1996; I. Voccia et al., 1999; Н.М. Недопитанська, 1999; N.T. Fear et al., 1999; В.Г. Бардов та ін., 2000). За останнє десятиріччя збільшилось число гострих отруєнь пестицидами, в тому числі і ФОП (M. O'Malley, 1997;В.В. Афанасьев та ін., 1998; Г.М. Балан та ін., 2001). Негативний вплив їх на здоров'я людей може бути пов'язаний з багатьма причинами (І.В. Саноцький, 1998; В.Г. Бардов та ін., 1998; Л.Г. Засипка, 2001). Одною з них є те, що токсиколого-гігієнічна регламентація їх проводиться без урахування імунотоксичної дії, що знижує надійність раніше встановлених нормативів. Крім того, ще недостатньо з'ясовані механізми регуляції порушеного гомеостазу, що ускладнює прогнозування шкідливих ефектів і розробку заходів профілактики.

Визнано, що основною системою детоксикації і збереження гомеостазу є монооксигеназна гідроксилююча система (МОГС). В залежності від стану МОГС метаболізм одних і тих же пестицидів може протікати різними шляхами, направленими як на детоксикацію речовин, так і на підвищення їх токсичності (Ю.С. Каган, 1981; Д.И. Метелица, 1982, С.С.Михайлов, И.Г. Щербак, 1983). Поряд з МОГС важливе значення в токсичній дії ксенобіотиків мають процеси сорбції на мембранах, зв'язування з білками сироватки крові, депонування в ліпідах (С.Н. Голиков та ін., 1986; A. Альберт, 1989). Білки, мембрани, ліпіди є "місцем втрат" на шляху до мішені біологічної дії ксенобіотиків, що, в більшості випадків, сприяє зменшенню їх токсичності (А.И. Луйк, В.Д. Лукьянчук, 1984; A. Альберт, 1989). Однак, взаємодія хімічних речовин з компонентами клітин і тканин може мати і негативні наслідки в результаті зміни їх структури і функції (Б.А. Курчий, 1988; T. Ogata, S. Manabe, 1990; Е.Л. Левицкий, Ю.И. Губський, 1994; H. Racay et al., 1997; Л.Б. Бондаренко, В.М. Коваленко, 2000). Не виключено також, що зв'язування пестицидів з білками та імунокомпетентними клітинами може викликати модифікацію імунних процесів в організмі, що, в свою чергу, буде сприяти порушенню функції імунної системи і розвитку патології. В зв'язку з цим, значна увага приділяється дослідженню імунної системи, як мішені токсичної дії ксенобіотиків (L. Koller, 1984; L.H. El-Sayed, 2001). Особливо важливою є проблема аутоімунних уражень за дії ксенобіотиків, визначення їх механізмів, зокрема ролі імунних комплексів у розвитку цих процесів та в формуванні патології хімічної етіології (В.В. Сура та ін., 1980; А.Н. Климов, 1986; D.A. Smith, D.R. Germolec, 1999; G.S. Cooper et al., 1999). Крім того, залишається недостатньо з'ясованою роль імунної системи в токсичності, детоксикації пестицидів і РРР, механізмах регуляції гомеостазу. Оскільки деякі ФОП спроможні викликати ВНД, обумовлену демієлінізацією нервової системи, то не виключено, що процесам деструкції можуть передувати аутоімунні порушення організму. Механізм ВНД ще недостатньо вивчений, що ускладнює пошук засобів ефективної терапії і профілактики цієї патології (М. Lotti et al., 1986; C.D. Carrington, М.В. Abou-Donia, 1988; E. Capodicasa, 1991; М.К. Johnson, 1992).

Висвітлені проблеми сучасної токсикології пестицидів і агрохімікатів торкаються загальних механізмів їх токсичного дисгомеостазу, ролі імунної системи в процесах детоксикації і патогенезі ВНД, викликаної ФОП. Вирішення їх потребує комплексних токсикологічних досліджень і тісно пов'язане з іншими задачами, в тому числі направленими на профілактику патології хімічної етіології. Цим і визначається актуальність даної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано за основним планом науково-дослідних робіт Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя по проблемі "Екогігієна і токсикологія": "Изучение токсикодинамики и метаболизма новых избирательных фосфорорганических пестицидов (циклофос, его изомеры и другие)", № держреєстрації 01.83.0.079815; "Исследование механизмов избирательного (токсического, отдаленного нейротоксического) действия фосфорорганических и других пестицидов", № держреєстрації 01.86.0004829; "Токсикологическое изучение последовательного, комбинированного, комплексного действия, процессов нитрозирования пестицидов в интегрированной системе защиты зерновых культур", № держреєстрації 01.880.076528; "Дослідження механізмів синергетичної дії пестицидів, що застосовуються на Україні", № держреєстрації 0194V017542; "Експериментальне моделювання нейропаралітичної дії фосфорорганічних ксенобіотиків, пошук засобів корекції цієї патології", № держреєстрації 093V037425; "Оцінка небезпечності хімічних та біологічних засобів захисту рослин в умовах імунодефіциту. Розробка адекватної експериментальної моделі імунодефіциту за допомогою хімічних факторів (циклофосфану)", № держреєстрації 0195V025456); міждержавної НТП фундаментальних досліджень ДКНТ "Високоефективні процеси виробництва продовольства" за проектом 0.12.03.004 "Створення, оцінка і застосування антистресових, біозахисних, дефоліантних та інших екологічно та генетично безпечних регуляторів росту та розвитку рослин"; міжнародних наукових програм (фонду Дж. Сороса, грант №653453) "Исследование механизмов отдаленного нейротоксического действия фосфорорганических веществ".


 
 

Цікаве

Загрузка...