WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан нейро-імунно-ендокринноп регуляцiї у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на санаторно-курортному етапі реабілітації (автореферат) - Реферат

Стан нейро-імунно-ендокринноп регуляцiї у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на санаторно-курортному етапі реабілітації (автореферат) - Реферат

Луганський державний медичний університет

ЖЕЛЕЗНЯКОВА Наталя Мерабівна

УДК: 616.342-002-44+616.12-008.331.1]-092-085

Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з helicobacter pylori-асоційованими дуоденальними виразками у поєднанні з гіпертонічною хворобою

14.01.02 – внутрішні хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Луганськ-2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Бабак Олег Якович,

Харківський державний медичний університет,

завідувач кафедри госпітальної терапії та клінічної

фармакології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Губергріц Наталя Борисівна,

Донецький державний медичний університет ім.

М.Горького, завідувачка кафедри внутрішніх хвороб №1

доктор медичних наук, професор

Опарін Анатолій Георгійович,

Харківська медична академія післядипломної освіти,

завідувач кафедри терапії та клінічної фармакології

Провідна установа: Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця, кафедра госпітальної терапії, МОЗ України, м. Київ.

Захист відбудеться 23.12.2005 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.600.01 при Луганському державному медичному університеті МОЗ України (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя оборони Луганська,1).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського державного медичного університету (91045,м.Луганськ, кв.50-річчя оборони Луганська,1).

Автореферат розісланий 20.11.2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор Коломієць В.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема мульті- та коморбідності на теперішній час лишається важливою для практичної та наукової медицини. Тоді як зростання множинності хвороб з віком відбиває перш за все інволюційні процеси, то поняття коморбідності – детерміновану можливість їх сполучання. Особливого значення ця проблема набуває при поєднанні захворювань, що мають велике соціально-економічне значення та розповсюдженість, до яких відносяться пептична дуоденальна виразка (ПДВ) та гіпертонічна хвороба (ГХ).

Захворювання органів травлення в структурі захворюваності займають третє місце після серцево-судинної та онкопатології, та п'яте місце серед усіх хворих, які госпіталізовані в різні лікувальні установи (Ю.О.Філіппов, І.Ю.Скирда, 2005). За останнє десятиріччя поширеність хвороб органів травлення зросла на 53% - з 9117,6 в 1990 р. до 13953,0 в 2000 р., а рівень захворюваності на хвороби органів травлення підвищився на 21,8% (О.Я.Бабак, 2003). Серед захворювань органів травлення пептична виразка шлунку та дванадцятипалої кишки займають одне з перших місць (18,5%) після гастриту та дуоденіту. Даними сучасних статистичних викладок доведено, що приблизно 10% населення в різні періоди життя страждають на пептичну виразку (Л.Є. Смирнова, 2003). Поширеність пептичної виразки з 1997 р. по 2003 р. зросла на 19,6% і склала 2677,9 на 100 тис населення (Ю.О.Філіппов, І.Ю.Скирда, 2005).

В свою чергу, серед уражень внутрішніх органів з найбільшою частотою зустрічаються захворювання серцево-судинної системи, а саме, ішемічна хвороба серця та гіпертонічна хвороба. Підвищені цифри артеріального тиску (АТ) знаходять у кожного п'ятого мешканця України. Дослідженнями було доведено, що більш ніж в 50% випадків хворі на пептичну виразку мають підвищені цифри АТ (A.Migneco at al., 2003; M. Yukinaka at al., 2000); поєднання ГХ з пептичною виразкою визначали в 70% (В.Н. Медведев и др., 1999).

Тривалий час поєднання пептичної виразки з гіпертонічною хворобою розглядали як наслідок їх великої розповсюдженості, однак ці захворювання мають цілий ряд спільних патогенетичних факторів – судинні порушення, психічні розлади, зсуви у системі імунітету, порушення клітинних мембран на тлі активації процесів перекісного окислення ліпідів (ПОЛ), метаболічний синдром, зміни у системі гомеостазу тощо – які часто лишаються неврахованими при лікуванні даних хворих. На теперішній час в розгляданні патогенезу як виразкової, так і гіпертонічної хвороби значна увага приділяється змінам в системах антиоксидантного захисту (АОЗ) та імунітету. Хронічний перебіг захворювань призводить до пригнічення імунної відповіді організму, що, в свою чергу, сприяє розвитку запалення в шлунку та ДПК (T.F.Soares at al., 2005). Виникаючі імунні зміни посилюють процеси запалення, що, в свою чергу, призводить до поразки клітинних мембран та, таким чином, формування хибного кола, результатом якого є виникнення патологічного процесу або його загострення. Зі змінами в імунній системі в значній мірі пов'язують прогресування патології, її рецидиви та розвиток ускладнень (C.T.Baldari at al., 2005). Патогенетичні процеси, що виникають при формуванні виразкового дефекту у хворих на ПДВ у поєднанні ГХ, - активація системи ПОЛ та цитокінової ланки імунітету, що відбувається на тлі пригнічення системи оксиду азоту, АОЗ та клітинного імунітету – призводять до формування порушень різних видів обміну, результатом чого може бути поява у біологічних рідинах багатьох поверхнево-активних (сурфактантів) та поверхнево-інактивних речовин, що можуть обумовлювати зміни у фізико- хімічних властивостях крові та шлункового соку (В.Н. Казаков и др.,2003).

Таким чином, згідно наведених даних, ГХ та пептичну виразку слід розглядати як захворювання, які закономірно поєднуються між собою не тільки в силу їх розповсюдженості, але й, як виявилося, спільності багатьох патогенетичних механізмів, що дає змогу до вивчення невідомих патогенетичних ланок та розробки схем медикаментозної корекції.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Харківського державного медичного університету, затвердженим МОЗ України, і є фрагментом спільної науково-дослідної роботи кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології і відділу захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту Інституту терапії ім. Л.Т.Малої АМН України: "Розробити нові підходи до антигелікобактерної терапії з використанням пробіотиків на підставі вивчення ролі мікробіоценозу кишечнику в клінічних і морфологічних проявах хронічного гастриту В і виразкової хвороби дванадцятипалої кишки" (номер державної реєстрації 0102U001827).

Мета дослідження: Розробка раціональних підходів до лікування хворих на пептичні дуоденальні виразки в поєднанні з гіпертонічною хворобою на підставі визначення клініко-патогенетичних особливостей їх перебігу.

Для здійснення даної мети були поставлені наступні завдання:

1. Дослідити особливості клінічних, біохімічних та морфологічних змін у хворих на пептичні дуоденальні виразки в сполучанні з гіпертонічною хворобою.

2. Встановити ступень змін в системі антирадикального захисту, показниках ПОЛ та системі оксиду азоту у хворих на пептичні дуоденальні виразки в поєднанні з гіпертонічною хворобою.

3. Вивчити зміни в показниках системи імунітету, а саме її неспецифічної та цитокінової ланок, у хворих з пептичними дуоденальними виразками в поєднанні з гіпертонічною хворобою.

4. Дослідити динаміку фізико-хімічних властивостей крові та шлункового соку у хворих на пептичні дуоденальні виразки в поєднанні з гіпертонічною хворобою. Визначити кореляційні зв'язки між показниками ПОЛ, імунного спектру крові, системи оксиду азоту та фізико-хімічними властивостями крові та шлункового соку в динаміці лікування.

5. Розробити та апробувати патогенетично обґрунтовану терапію хворих на пептичні дуоденальні виразки у поєднанні з гіпертонічною хворобою на підставі поглибленого вивчення спільних ланок патогенезу.

Об'єкт дослідження: патогенетичні ланки пептичної виразки дванадцятипалої кишки при поєднанні з гіпертонічною хворобою.

Предмет дослідження: стан імунного гомеостазу, показники системи антирадикального захисту та вільнорадикального окислення ліпідів, системи оксиду азоту, параметри динамічної міжфазної тензіометрії та реометрії крові та шлункового соку, біопсійний матеріал з антрального відділу шлунка та слизової оболонки дванадцятипалої кишки, Н.рylori, результати комплексного лікування.

Методи дослідження: клінічні, фізико-хімічні, біохімічні, імунологічні, інструментальні, морфологічні та гістологічні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Встановлені клініко-патогенетичні особливості пептичної дуоденальної виразки поєднаною з ГХ. Патогенетично обґрунтовано доцільність використання глутаргіну в комплексній терапії хворих на ПДВ у поєднанні з ГХ. Доведено, що даний препарат позитивно впливає на біохімічні, імунологічні, морфологічні та фізико-хімічні показники у таких хворих, а саме сприяє нормалізації показників імунологічного спектру крові та відновленню метаболічного гомеостазу.

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведеного дослідження розширяють уявлення про особливості перебігу ПДВ при поєднанні з ГХ. Доведено, що супутня ГХ негативно впливала на перебіг ПДВ, що проявлялося особливостями клінічних та морфологічних змін. Виявлено взаємозв'язок між виразністю змін в біохімічних, імунологічних та фізико-хімічних параметрах, які мали залежність від стадії ГХ та виразності обсіменіння слизової оболонки шлунку (СОШ) Н.pylori. Розроблено та апробовано патогенетично обґрунтований спосіб лікування хворих на ПДВ в поєднанні з ГХ. Доведена доцільність призначення глутаргіну (L-аргініну L-глутамат) в комплексній терапії цих хворих.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено у практику лікувально-профілактичних установ Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей та м. Сімферополя, що підтверджено відповідними актами впровадження. Матеріали дисертації використовуються в педагогічному процесі терапевтичними кафедрами Донецького державного медичного університету ім. М.Горького, Харківського та Луганського державних медичних університетів.


 
 

Цікаве

Загрузка...