WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Iндивідуалізація методів декомпресії жовчних проток при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних оперативних втручань (автореферат) - Реферат

Iндивідуалізація методів декомпресії жовчних проток при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних оперативних втручань (автореферат) - Реферат

3. Журавель Н.М. Особливості онтоморфогенезу, фенологічна та інтродукційна характеристики дикорослих видів роду Paeonia L. флори України // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: ВПЦ „Київський університет", 2004. – Вип. 7. – С. 17-19.

4. Журавель Н.М. Поширення видів роду Paeonia L. флори України та їх еколого-фітоценотична приуроченість // Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка. Серія „Біологічні науки". – Луганськ: „Альма матер", 2005. – № 3 (83) березень. – С. 148-158.

5. Журавель Н.М. Сучасний стан популяцій Paeonia tenuifolia L. та Paeonia daurica Andrews в Україні та їх охорона // Вісник Національного природничого музею НАН України. – К.: Ін-т ботаніки імені М.Г. Холодного, „Фітон", 2004. – С. 224-235.

6. Морозюк С.С., Журавель Н.М., Таксономічна історія роду Paeonia L. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: ВПЦ „Київський університет", 2005. – Вип. 8.– С. 29-34.

7. Журавель Н. Родина Півонієві (Paeoniaсеае Rudolphi) у флорі України // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали конференції молодих вчених-ботаніків України. – Ніжин: Наука-Сервіс, 2001. – С. 136.

8. Журавель Н.М., Морозюк С.С. Особливості ембріогенезу, онтогенез і сезонний ритм розвитку деяких видів роду Paeonia L. флори України (Paeonia tenuifolia L., Paeonia daurica Andr.) // Онтогенез рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний метаболізм: Матеріали міжнародної конференції. – Тернопіль, 2001. – С. 12-15.

9. Журавель Н.М. Інтродукція рідкісних і зникаючих видів роду Paeonia L. флори України – передумова збереження їх ex situ // Роль ботанічних садів у формуванні наукового світогляду майбутніх біологів. Матеріали І Всеукр. наук. читань, присвяч. пам'яті акад. М.М. Гришка. – Полтава, 2001. – С. 81-82.

10. Журавель Н.М. Антекологічні особливості Paeonia tenuifolia L. та P. daurica Andr. (Морфологічний опис репродуктивної структури) // Вісник: Збірник наукових статей викладачів, докторантів та аспірантів НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 5. – С. 120-121.

11. Морозюк С.С., Журавель Н.М. Охорона та раціональне використання P. daurica Andrews та Paeonia tenuifolia L. в Україні // Наукова спадщина акад. М.М. Гришка. Матеріали всеукр. науково-практичної конференції, присвяч. пам'яті акад. М.М. Гришка. – Глухів: ГДПУ, 2005. – С. 105-107.

АНОТАЦІЇ

Журавель Н.М. „Рід Paeonia L. природної флори України (біологія, кількісно-популяційний аналіз, охорона)". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, Київ, 2005.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню сучасного поширення, еколого-ценотичних, біологічних та созологічних особливостей дикорослих видів роду Paeonia L. флори України. Проведено комплексне вивчення місцезростань P. daurica Andrews та P. tenuifolia L. в Україні, уточнено сучасні місцезнаходження їх популяцій, здійснено еколого-фітоценотичну характеристику угруповань з участю цих видів та їх фітоіндикаційну оцінку. Детальний кількісно-популяційний аналіз Paeonia daurica тa P. tenuifolia дав змогу з'ясувати сучасний стан їх популяцій. На основі проведених комплексних біологічних досліджень наведено дані про успішну інтродукцію Paeonia daurica і P. tenuifolia в умовах Києва. Розроблено та удосконалено рекомендації з охорони та вирощування цих видів в культурі. Визначено основні причини скорочення чисельності популяцій досліджуваних видів.

Ключові слова: Paeonia daurica Andrews, Paeonia tenuifolia L., еколого-ценотичні особливості, онтогенез, сучасний стан популяцій, інтродукція, охорона.

Журавель Н.М. „Род Paeonia L. природной флоры Украины (биология, количественно-популяционный анализ, охрана)". – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.05 – ботаника. – Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев, 2005.

Диссертационная работа посвящена исследованию современного распространения, эколого-ценотических и биологических особенностей и созологии дикорастущих видов рода Paeonia L. флоры Украины.

Детально изучен онтогенез и отмечены особенности прохождения растениями отдельных возрастных состояний. На основе фенологических наблюдений изучен сезонный ритм развития Paeonia daurica Andrewsи P. tenuifolia L.в природе и культуре; представлены данные об интродукции этих видов в условиях Киева. Установлено, что растения обоих видов в культуре не теряют декоративность, являются перспективными для выращивания. Предложены усовершенствованные рекомендации по охране Paeonia daurica и P. tenuifolia in situ и выращиванию в культуре: определены оптимальные условия агротехники выращивания, сроки посева семян, способы пересадки взрослых растений. Исследованы особенности семенной продуктивности видов и состояния их естественного возобновления.

Проведено комплексное изучение местопроизрастаний P. daurica и P. tenuifolia, уточнены современные местонахождения их популяций, дана фитоценотическая характеристика растительных сообществ с участием этих видов и их фитоиндикационная оценка, позволившая установить некоторые особенности экотопов P. daurica и P. tenuifolia и широту их экологической амплитуды. Проведен детальный количественно-популяционный анализ, на основе которого определено современное состояние популяций P. daurica и P. tenuifolia в основном на заповедных территориях Юго-востока Украины и АР Крым, так как именно там эти виды представлены наиболее полно. Проведен анализ возрастной структуры и стратегии популяций P. tenuifolia и Р. daurica, позволивший установить их качественные отличия в зависимости от степени нарушености местопроизрастаний. Исследована цитостатическая активность экстрактивних веществ подземных органов P. daurica и P. tenuifolia как аналогов официнального P. anomala L.; доказано, что данные виды не являются активными цитостатиками и ингибиторами пролиферации, поэтому нерационально использовать сырь этих растений в лечебных целях в качестве онкопротекторов.

Обоснованы основные причины сокращения численности популяций исследуемых видов (антропические и естественные), принципы репатриации и реальность совмещения практического использования раритетных видов рода Paeonia L. с их охраной.

Ключевые слова: Paeonia daurica Andrews, Paeonia tenuifolia L., эколого-ценотические особенности, онтогенез, современное состояние популяций, интродукция, охрана.

Zhuravel N.M. The genusPaeonia L. of the natural flora of Ukraine (biology, quantitative-population analysis, protection). – Manuscript.

Thesis for Candidate's degree of biological sciences, speciality 03.00.05 – Botany. – M.M. Gryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

This work is dedicated to the study of modern distribution, ecological-grouping, biological (morphology, living forms, ontogeny and life cycle, reproduction) and sozological peculiarities of Ukrainian flora wild peonies. The detail quantitative-population analysis of Paeonia daurica Andrewsand P. tenuifolia L.elucidated the modern population status of this species. There are results of P. daurica and P. tenuifolia successful introduction in Kyiv based on the complex biological investigation are represented. Improve recommendations for cultivation and conservation of this species in nature are proposed. There are explained main causes of the research species' population reduction.

Kew words: Paeonia daurica Andrews, Paeonia tenuifolia L., ecological-grouping peculiarities,ontоgeny, modern population status, introduction, protection.


 
 

Цікаве

Загрузка...