WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Iндивідуалізація методів декомпресії жовчних проток при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних оперативних втручань (автореферат) - Реферат

Iндивідуалізація методів декомпресії жовчних проток при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних оперативних втручань (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД імені М.М. ГРИШКА

ЖУРАВЕЛЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

УДК 582.675.1: 581.9 + 502.753 (477)

Рід paeonia l. природної флори України (біологія, кількісно-популяційнийаналіз, охорона)

03.00.05 – ботаніка

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник кандидат біологічних наук, професор

Морозюк Світлана Сергіївна

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова, професор кафедри ботаніки

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор

Соломаха Володимир Андрійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри ботаніки

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Горобець Василь Федорович

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,

завідувач відділу квітникарства

Провідна установа: Національний аграрний університет

(кафедра ботаніки) Кабінету Міністрів України, м. Київ

Захист відбудеться 24.06.2005 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.215.01 Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України за адресою: 01014, м. Київ-14, вул. Тімірязєвська, 1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (01014, м. Київ-14, вул. Тімірязєвська, 1).

Автореферат розісланий 20.05.2005 року

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук Н.І. Джуренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.Рослинам належить винятково важлива роль у природі і господарській діяльності людини. Внаслідок антропічного тиску скорочується чисельність популяцій окремих представників флори, здебільшого незворотно.

Однією з причин скорочення популяцій нерідко є висока декоративність рослин. Саме таким є рід PaeoniaL., який у природній флорі України представлений двома видами – PaeoniatenuifoliaL. та P. dauricaAndrеws. Вони занесені до Червоної книги України як рідкісні і зникаючі і належать до категорії загрозливого стану – вразливі. Чисельність популяцій цих видів неухильно зменшується, передусім у зв'язку зі знищенням їх місцезростань, оскільки природний ареал півоній пов'язаний зі степовими та гірськими фітоценозами, які або розорані, або знаходяться у рекреаційних зонах, де піддаються надмірному антропічному тиску.

Рід PaeoniaL. давно привертає увагу дослідників, проте й досі вивчений недостатньо. Немає одностайної думки щодо систематичного положення та об'єму окремих видів у межах роду і місця родини в системі Magnoliophyta. Всебічне і поглиблене вивчення таксономічних, біологічних, екологічних та інших особливостей видів також має важливе значення для організації їх охорони.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі ботаніки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова згідно з індивідуальним планом роботи аспіранта відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри на 2001-2005 рр. „Агротехнічні прийоми первинної культури багаторічних лікарських рослин" (реєстраційний код 0198U001680).

Мета і завдання дослідження.Метою роботи було дослідження сучасного поширення Paeoniadauricaі Paeoniatenuifoliaв Україні, особливостей еколого-фітоценотичної приуроченості з оцінкою екологічної амплітуди, стану популяцій, вивчення особливостей біології цих рослин у природі та в культурі, розробка рекомендацій щодо їх збереження insitu та exsitu.

Для досягнення мети передбачалося виконання таких завдань:

• встановити таксономічний статус видів роду PaeoniaL. природної флори України;

• з'ясувати особливості сучасного поширення Paeoniadauricaта P. tenuifolia, закартографувати всі відомі місцезнаходження їх в Україні;

• визначити еколого-фітоценотичні особливості Paeoniadauricaта P. tenuifoliaв Україні;

• дослідити біоморфологічні особливості, сезонний ритм розвитку, онтогенез та розмноження видів у природі та в культурі;

• провести кількісно-популяційний аналіз Paeoniadauricaта P. tenuifolia;

• розробити рекомендації по збереженню видів в природі і вирощуванню в культурі.

Об'єкт дослідження – сучасне поширення і таксономічний статус, еколого-ценотичні та біоморфологічні особливості, онтогенез, стан популяцій та охорона PaeoniadauricaAndrews і PaeoniatenuifoliaL. флори України.

Предмет дослідженняPaeoniadauricaAndrews і PaeoniatenuifoliaL. у природних місцезростаннях та в культурі.

Методи дослідження – еколого-фітоценотичні, кількісно-популяційні, хорологічні, фітосозологічні, інтродукційні.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в Україні проведено комплексне вивчення місцезростань P. daurica та P. tenuifolia, уточнено сучасні місцезнаходження їх популяцій, дано фітоценотичну характеристику угруповань з участю цих видів та їх фітоіндикаційну оцінку, зроблено детальний кількісно-популяційний аналіз, на основі якого визначено сучасний стан популяцій P. daurica та P. tenuifolia переважно на заповідних територіях Південного Сходу України та Кримського півострову, оскільки саме там ці види репрезентовані найбільш повно; вперше створено онтогенетичний гербарій P. daurica та P. tenuifolia; досліджена цитостатична активність екстрактивних речовин підземних органів P. dauricaтаP. tenuifolia. Визначено основні причини скорочення чисельності популяцій досліджуваних видів.

Практичне значення одержаних результатів.Дані про сучасний стан популяцій в Україні P. daurica та P. tenuifolia подано до редколегії нового (3-го) видання Червоної книги України й у природні заповідники, де проводилися дослідження згідно з договорами про творче співробітництво. Проведений кількісно-популяційний аналіз обох видів може бути основою моніторингу за їх станом в Україні. Створено та передано до Гербарію НБС імені М.М. Гришка НАН України онтогенетичний гербарій P. dauricaтаP. tenuifolia. Геоботанічні описи занесено до відділення національної фітоценотеки при Українському фітосоціоцентрі та фітоценотеки відділу геоботаніки Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України. Поповнено колекцію живих рослин та висіяно насіння P. dauricaі P. tenuifolia з різних частин їх ареалів та місцевої репродукції у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка і на агробіостанції „Татарка" НПУ імені М.П. Драгоманова. Матеріали дисертації використовуються під час лекцій та практичних занять із курсу систематики вищих рослин на кафедрі ботаніки Інституту природничо-географічної освіти і екології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням здобувача, яке проводилося впродовж 2000-2005 років. Автором особисто обстежено 14 ценопопуляцій (5 – P. dauricaта9P. tenuifolia), зроблено 65 геоботанічних описів угруповань з участю P. dauricaтаP. tenuifolia на заповідних та не заповідних територіях, складено картосхеми сучасного поширення видів в Україні, проведено популяційні та інтродукційні дослідження, зібрано гербарні матеріали, закладено експериментальну ділянку дикорослих півоній у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка, обґрунтовано й узагальнено експериментальні дані.

Наукові положення, які виносяться на захист, отримані самостійно.


 
 

Цікаве

Загрузка...