WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Експериментальне обгрунтування можливості використання нової комбінованої мазі для ліку-вання тромбофлебіту (автореферат) - Реферат

Експериментальне обгрунтування можливості використання нової комбінованої мазі для ліку-вання тромбофлебіту (автореферат) - Реферат

3

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ЖАРОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 617.586-077.58-85+616.711-085

Фізична реабілітація хворих на статичну форму плоскостопості та остеохондроз хребта

24.00.03 - Фізична реабілітація

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент

МАРЧЕНКО Ольга Кузьмівна,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, доцент кафедри фізичної реабілітації

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Левенець Віталій Миколайович, Національний університет фізичного виховання і спорту України, професор кафедри спортивної медицини, директор центру спортивної травматології;

доктор медичних наук, професор

Клапчук Василь Васильович, Дніпропетровська державна медична академія, професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини і валеології.

Провідна установа – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кафедра фізичної реабілітації, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.

Захист відбудеться "7" грудня 2005 р. о 16 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).

Автореферат розіслано "5 листопада 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Воронова В.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В усьому світі спостерігається тенденція до збільшення числа захворювань опорно-рухового апарату (ОРА). Інвалідність внаслідок ортопедичних порушень досягає 50% загальної інвалідності. За даними лікарсько-трудової експертизи причинами зниження та втрати працездатності у 26,1% випадків є функціональні зміни (В.П. Веселовський, 1991; Я.Ю. Попелянський, 1997). Аналіз причин порушень основних функцій організму, що виникає у хворих на поперековий остеохондроз та плоскостопість, вказує на те, що найчастіше вони виникають не стільки через важкість патології, скільки через відсутність профілактичних заходів, недооцінки ролі відновного лікування із використанням різноманітних засобів та методів фізичної реабілітації, а також через відсутність реабілітаційних програм, що одночасно впливають на стан стопи та хребта (О.С. Скоромець, М.О. Пшеничний, С.Р. Брус, А.Л. Гуменюк, 1989; О.А. Жиляєв, М.В. Паришкова, 2000; В.В. Клапчук, 2005). Тому у відновному лікуванні таких хворих мають бути передбачені комплексні лікувальні заходи, що сприяють зміцненню м'язово-зв'язкового апарату як нижніх кінцівок, так і хребта.

Вивчення науково-методичної літератури показало, що нині сучасна система реабілітації осіб з ортопедичною патологією передбачає використання різних засобів та методів кінезитерапії, де особливе місце відводиться гімнастичним та спортивно-прикладним вправам, спрямованим на зміцнення м'язів, що формують склепіння стопи та м'язів тулуба (Л.О. Блудиліна, 1989; С. Бретмен, 1997). У запобіганні виникнення остеохондрозу та плоскостопості також важливу роль відіграють різні види комплексної терапії: масаж, фізіотерапія, бальнеотерапія, ортопедичні технології, лікувальна гімнастика, спортивно-прикладні вправи, альтернативні засоби (О.В. Магльований, 1993; О.М. Гринштат, 1998; В.М. Мухін, О.В. Магльований, Г.П. Магльована, 1999).

У зв'язку з появою нових методів консервативного та хірургічного лікування деформацій локомоторного апарату, виникла необхідність у подальшій розробці та удосконаленні методик лікувального застосування фізичних вправ. Підтвердженням цьому є значна кількість досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних авторів з проблеми використання фізичних вправ для профілактики та лікування різних патологій опорно-рухового апарату (М.Г. Григор'єва, 1984; B. Brotzman, 1996; В.М. Єрин, Г.Є. Іванова, 1997).

Водночас багато питань кінезитерапії при плоскостопості та поперековому остеохондрозі хребта нині вивчені ще недостатньо. Наукового обґрунтування потребує застосування комплексної терапії у суворій відповідності до динаміки перебігу репаративних процесів і характеру сполученої патології. Деякі автори (Г.О. Іваничєв, О.Я. Попелянський, 1975; В.П. Веселовський, 1989) вказували на зв'язок остеохондрозу зі статичними деформаціями стоп, але не наводили даних, що достатньою мірою розкривають суть зв'язку плоскої стопи з хребтом, або яким чином патологія органу, пристосованого для виконання функції опори та пересування, відбивається на діяльності іншого, але функціонально подібного органу.

Незважаючи на велику практичну значущість, нам не вдалося виявити жодної теоретичної або практичної праці, присвяченої реабілітації осіб зі сполученою патологією ОРА (остеохондроз та плоскостопість), а також дослідженню впливу лікувальної гімнастики у комплексі з іншими методами реабілітації на стан хребта та стопи у хворих на статичну форму плоскостопості та остеохондроз.

Таким чином, одним з актуальних напрямів у проблемі відновного лікування на фоні різних захворювань та деформацій ОРА є: створення нових програм з включенням до них сучасних методів фізичних впливів, визначення найраціональніших режимів використання різних засобів та методів реабілітації для лікування та профілактики остеохондрозу та плоскостопості.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри фізичної реабілітації НУФВСУ та "Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури та спорту на 2001-2005 р." Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту за темою: 2.2.8. "Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів, травмах опорно-рухового апарату та зниженні працездатності". Номер державної реєстрації 0104U003840.

Мета роботи - підвищити ефективність відновного лікування осіб зі статичною формою плоскостопості та поперековим остеохондрозом хребта шляхом обґрунтування, розробки та втілення програми фізичної реабілітації, що сприяє підвищенню функціонального стану, корекції названої патології та запобіганню пов'язаних із нею порушень.

Завдання:

  1. Систематизувати та узагальнити сучасні науково-методичні знання і результати практичного вітчизняного та зарубіжного досвіду у галузі фізичної реабілітації осіб з деформаціями ОРА.

  2. Вивчити взаємозв'язок плоскостопості та поперекового остеохондрозу хребта.

  3. Розробити та обґрунтувати програму та рекомендації щодо використання комплексної реабілітації для осіб з поперековим остеохондрозом та плоскостопістю.

  4. Визначити ефективність впливу засобів відновної терапії на функціональну недостатність стоп та поперековий остеохондроз хребта.

Об'єкт дослідження - стан ОРА хворих на статичну форму плоскостопості та остеохондроз поперекового відділу хребта.

Предмет дослідження - програма фізичної реабілітації, складена з урахуванням статичної деформації стопи та поперекового остеохондрозу.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педагогічні спостереження; експерименти з використанням комплексу клінічних (рентгенографія, огляд, опитування) та інструментальних методів (стабілографія, тензодинамометрія, термографія); плантографія; методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів:

  • виявлено функціональні особливості опорно-рухового апарату (тензодинамометричні, стабілографічні і термографічні показники) хворих зі сполученою патологією, котрі свідчать про їхню взаємозумовленість, що відкрило можливість для розробки програми фізичної реабілітації і корекції виявлених порушень;

  • розроблено програму фізичної реабілітації, що вирізняється комплексним підходом і включає засоби, дібрані з урахуванням виявлених порушень, спрямовані на зміцнення м'язів та зв'язок як стопи, так і хребта, що відрізняє її від загальноприйнятих програм реабілітації;

  • розширено теоретичні уявлення про вплив запропонованих засобів і методів фізичної реабілітації на стан ОРА на основі оцінки їхньої ефективності;

  • доповнено існуючу програму реабілітації осіб з поперековим остеохондрозом і плоскостопістю альтернативними засобами.


 
 

Цікаве

Загрузка...