WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоловіків без партнерки та їх психотерапевтична корек-ція (автореферат) - Реферат

Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоловіків без партнерки та їх психотерапевтична корек-ція (автореферат) - Реферат

8. Дослідити вплив заходів запропонованої схеми пренатальної диспансеризації на стан плода, новонародженого, перебіг вагітності і пологів на основі даних соматогенетичного та інструментального обстежень.

Об'єкт дослідження – внутрішньоутробні інфекції та їхній вплив на вагітних, плід, новонароджених.

Предмет дослідження – прогнозування, діагностика і профілактика внутрішньоутробних інфекцій.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використані клініко-генетичні, ультразвукові, цитогенетичні, біохімічні, мікробіологічні, морфологічні методи дослідження, морфометричні, імуноморфологічні дослідження провізорних органів, а також математико-статистичне опрацювання результатів за допомогою дискримінантного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів.

Вивчення впливу внутрішньоутробних інфекцій вперше здійснено з генетичних позицій – визначені пренатальні критерії диференційної діагностики природженої і спадкової патології та інфекційного ураження плода.

Отримані нові дані про частоту і структуру хромосомних аберацій при бактеріальній, вірусній та бактеріально-вірусній інфекції у вагітних.

Вперше показана необхідність індивідуальної (особистої) пренатальної диспансеризації для кожної вагітної, побудованої на основі її гено- та фенотипічних особливостей і характері інфікування.

Встановлені клініко-генетичні особливості вагітних з внутрішньоутробною інфекцією плода, що стали основою для індивідуальної пренатальної диспансеризації.

Вперше відмічено порушення метаболізму колагену, яке сполучається у вагітних з бактеріальною, вірусною та змішаною інфекцією.

Вперше для діагностики і профілактики внутрішньоутробних інфекцій застосовано комплексний клініко-генетичний підхід – дослідження генетичної конституції сім'ї, соматичного стану батьків і багатопараметричне обстеження плода.

Узагальнені морфо-генетичні варіанти при бактеріальних, вірусних та змішаних інфекціях в результаті динамічного спостереження за етапами ембріонального і фетального розвитку за допомогою візуальних методів.

Проведені клініко-генетичні, цитогенетичні та метаболічні порівняння при спадковій і природженій патології плода та його інфекційному ураженню на основі постнатальної верифікації діагнозу.

Встановлені специфічні відмінності бактеріальних, вірусних та змішаних інфекцій на основі комплексного імуноморфологічного дослідження провізорних органів плода.

Розроблено і науково обґрунтовано алгоритм діагностики і профілактики внутрішньоутробних інфекцій залежно від характеру інфікування, клініко-генетичних особливостей сім'ї.

Пріоритетність отриманих автором результатів досліджень підтверджена двома патентами України.

Сформульована наукова гіпотеза: складна взаємодія трансформованого мікросвіту мікробів і вірусів із організмом внутрішньоутробного плода відбивається на фенотипових характеристиках в залежності від генетичних особливостей матері і плода.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена система пренатальної диспансеризації на основі фено- і генотипічних особливостей вагітних, які сприяють реалізації внутрішньоутробних інфекцій. Доведена необхідність сімейного підходу, що дає змогу раннього виявлення інфекційного вогнища.

Впроваджена в практику охорони здоров'я система оцінки провізорних органів при проведенні масового ультразвукового скринінгу вагітних: запропоновані біометричні і якісні показники стану провізорних органів дозволяють диференціювати природжену та інфекційну патологію у плода.

Запропонований алгоритм обстеження вагітних з внутрішньоутробними інфекціями, впровадження системи індивідуальної пренатальної диспансеризації дозволили знизити перинатальну патологію, репродуктивні втрати за рахунок раннього виявлення, точної диференційної діагностики природженої патології та інфекційного ураження плода, адекватної тактики нагляду за вагітною.

Впровадження результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні рекомендації впроваджені в роботу Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру, жіночих консультацій, пологових будинків м. Харкова, м. Суми, медико-генетичних консультацій м. Суми, м. Полтави, Харківського міського клінічного пологового будинку з неонатальним стаціонаром. Результати наукових досліджень по матеріалам дисертації використовуються в учбовому процесі на кафедрі медичної генетики і ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедрі медичної генетики Харківського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Отримані дані є результатом самостійної роботи автора. Дисертантом особисто створена науково обґрунтована система перинатального прогнозування внутрішньоутробних інфекцій на основі вивчення клініко-генетичних особливостей сім'ї. Самостійно розроблена концепція пренатальної індивідуальної диспансеризації при внутрішньоутробних інфекціях, обґрунтована необхідність сімейного підходу при діагностиці і лікуванні ВУІ. Автору належить вибір теми, визначення адекватної мети і завдань дослідження, методологічних основ її виконання. Дисертантом особисто або при безпосередній його участі проводились усі клінічні спостереження та лабораторні дослідження. Проведений аналіз отриманих даних, інтерпретація результатів досліджень дозволили сформулювати наукові положення і висновки, виробити практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були представлені на II з'їзді Російської асоціації лікарів УЗД в акушерстві, гінекології, педіатрії (Москва, 1994), Міжнародному конгресі "Ідеї І. І. Мечнікова і розвиток природознавства" (Харків, 1995), Х з'їзді акушерів-гінекологів України (Одеса, 1996), VI, VII, IХ Всесвітніх конгресах "Ультразвук в акушерстві і гінекології", 1996, 1997, 1999, I з'їзді Російського товариства патологоанатомів (Москва, 1996), I Російському конгресі по медичній генетиці (Москва, 1997), I і II конгресі Української асоціації спеціалістів УЗД в перинатології, генетиці і гінекології "Плід як частина сім'ї" Харків, 1997, 2000, науково-практичній конференції "Ефективність пренатальної діагностики у профілактиці вродженої та спадкової патології" (Шацьк, 1998), I Українському конгресі фахівців з УЗД (Київ, 1999), науково-практичній конференції "Стан медичної генетики в Україні" (Київ, 1999), на III Міжнародному конгресі "Актуальні питання інфектології в акушерстві і гінекології", (Одеса, 2000), III з'їзді медичних генетиків України з міжнародною участю (Львів, 2002), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Наука і практика – сімейній медицині" (Харків, 2003), I Українському конгресі з клінічної генетики за міжнародною участю "Метаболічні спадкові захворювання" (Харків, 2003), Міжнародній науковій конференції "Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями" (Харків, 2003), 4-м з'їзді Російської асоціації спеціалістів ультразвукової діагностики в медицині (Москва, 2003), науково-практичній конференції за міжнародною участю "Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики шкірних, венеричних захворювань, TORCH – інфекцій, ВІЛ/СНІДУ, вірусних гепатитів В, С та проблем косметології" (Харків,2004).

Публікації. Матеріали з усіх розділів дисертації подані у 41 публікації, з них 22 статті в провідних медичних журналах, затверджених ВАК України, 1 монографія, 1 інформаційний лист МОЗ України, 7 статей у збірниках наукових праць, 8 тез доповідей на з'їздах і конференціях, з них 4 на міжнародних конгресах. Отримано 2 патенти України на винахід.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 373 сторінках і складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів, 9 розділів власних досліджень, обговорення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списка літератури, який складається з 414 джерел (із них 151 іноземних джерел) на 41 сторінці. Робота ілюстрована 70 таблицями і 108 малюнками, які займають 36 сторінок.

Вважаю своїм обов'язком висловити щиру вдячність завідувачу кафедрою патологічної анатомії Харківського державного медичного університету професору А. Ф. Яковцовій за допомогу в проведенні морфологічних досліджень. та директору НДІ імунології і мікробіології ім. І. І. Мєчнікова АМН України професору Ю. Л. Волянському за допомогу в проведенні мікробіологічних досліджень.

ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. В основу дисертаційної роботи покладено принцип комплексного клініко-генетичного і лабораторного обстеження 358 вагітних. З них 233 вагітних, у яких під час вагітності виявлені різноманітні інфекції, склали 3 основні групи залежно від етіології інфікування (бактеріальної, вірусної, бактеріально-вірусної). У контрольну групу ввійшли 125 вагітних з нормальними мікробіологічними показниками.

У процесі дослідження для визначення прогностичних критеріїв перинатальної патології при ВУІ аналізували акушерський та генетичний анамнез, дані клініко-генеалогічного аналізу, оцінки фенотипу, ультразвукового скринінгу плода, показники клініко-лабораторних досліджень. Для уточнення діагнозу застосовувались класичні методи клінічної генетики: клініко-генеалогічне дослідження та синдромологічний аналіз. Вони були доповнені цитогенетичними, ультразвуковими методами за показниками. Важливе місце займала детальна оцінка фенотипу вагітної та її родичів. Отримані дані заносились до генетичної карти, розробленої в Харквському спеціалізованому медико-генетичному центрі. При оцінці фенотипу дотримувались схеми, в якій фіксували наявність малих аномалій розвитку за органами і системами, при цьому використовували прийняті в тератології терміни та поняття. Особливу увагу приділяли ознакам сполучнотканинної та мезенхімальної дисплазії, підвищеному рівню стигматизації.


 
 

Цікаве

Загрузка...