WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоловіків без партнерки та їх психотерапевтична корек-ція (автореферат) - Реферат

Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоловіків без партнерки та їх психотерапевтична корек-ція (автореферат) - Реферат

Таким чином, проведене комплексне дослідження показників соматогенетичного статусу, інфекційного фактору, порушень обміну сполучної тканини, структури хромосомних аберацій у вагітних із внутрішньоутробними інфекціями дозволило визначити нові сторони інфекційного ушкодження плода, враховуючи які, можливо використовувати диференційований підхід до діагностики і профілактики даної патології і з ранніх термінів прогнозувати наслідки вагітності на основі індивідуальної пренатальной диспансеризації.

ВИСНОВКИ

1. Встановлена питома вага бактеріальних 35,6%, вірусних 19,3% та бактеріально-вірусних 45,1% інфекцій у вагітних, факторами реалізації яких визначені обтяжений акушерський анамнез (58,33,2*), хронічні захворювання сечовидільної системи (18,02,5*), ускладнений перебіг вагітності (65,23,1*%), особливості фенотипу – ознаки сполучнотканинної (31,83,0*) та мезенхімальної (7,71,7) дисплазії, підвищений рівень стигматизації (18,52,5*), обтяженість родоводу мультифакторіальною (гепатобіліарною та нефроурінарною) патологією (67,43,1*), онкологічними захворюваннями (40,83,2*).

2. Вивчення впливу інфекційного збудника на функцію геному за допомогою цитогенетичного дослідження хромосомної нестабільності дозволило встановити статистично значуще підвищення рівня хромосомних аберацій (2,360,18*) як хромосомного (парні ацентричні фрагменти – 0,830,08*), так і хроматидного (1,060,09*) типів, що може свідчити про ушкодження структури хромосом на всіх фазах мітотичного циклу.

3. Встановлено, що при інфекціях бактеріальної і бактеріально-вірусної етіології у вагітних достовірно підвищилась частота хромосомних аберацій хроматидного типу (1,290,15* та 0,970,12*); при бактеріально-вірусних інфекціях статистично значущо підвищився рівень ушкоджень хромосом хромосомного типу (1,430,21*); при вірусних інфекціях спостерігалась лише тенденція до підвищення хромосомної нестабільності. Не виключено, що дестабілізація геному, індукована інфекційними факторами, може виникати не тільки в соматичних, але і в статевих клітинах, приводити до фенотипічних змін потомства.

4. Підвищення рівня екскреції оксипроліна у вагітних з ознаками СТД та внутрішньоутробною інфекцією (46,87,5 мг/сут проти 36,516,1 мг/сут в контролі) розцінено як прояв порушеного катаболізму колагену, яке відбиває складні патогенетичні стосунки між макро- і мікроорганізмом. Вказаний показник розцінено як прогностичний критерій розвитку патологічного процесу.

5. Знайдені диференційні ультразвукові критерії бактеріальної: доліхоцефалічна форма голівки (32,55,1*), гастромегалія (13,33,7*), кальцифікати плаценти (21,74,5*), полігідрамніон (15,74,0*) та вірусної інфекції у вигляді вентрикуломегалії (20,06,0*), кіст судинних сплетінь (6,73,7), гіпоплазії грудної клітини (20,06,0*), гепатомегалії (22,26,2*), незрілої плаценти (22,26,2*), олігогідрамніону (28,96,8*) при пренатальній діагностиці внутрішньоутробних інфекцій.

6. Визначені загальні (деформація черепа, вентрикуломегалія, кісти судинних сплетінь, гіпоплазія грудної клітини і легень, кардіомегалія, гепатомегалія, пієлектазія, нефромегалія, СЗВУР, зміна кількості навколоплідної рідини) та диференційні пренатальні ультразвукові критерії ВУІ (доліхоцефалічна форма голівки, периваскулярна інфільтрація печінки, підвищена ехогенність ендотелію внутрішніх органів, асиметрична форма СЗВУР, гіперплазія і неоднородна ехогенність плаценти, дрібнодисперсні включення в навколоплідній рідині) і вродженої патології (дизморфії обличчя і аурикулярні дизморфії, коротка шия, скорочення і деформація кінцівок, симетрична форма СЗВУР, гіпоплазія плаценти), які дозволяють вибрати адекватну тактику нагляду за вагітною (лікування внутрішньоутробного плода чи переривання вагітності).

7. Діагностична цінність ультразвукових картин провізорних органів плода підтверджена морфологічними змінами. При ВУІ бактеріальної етіології знайдені децидуіт, інтервіллузит, накопичення ексудату під хоріальною пластинкою, її набряк, активізація колагену IV типу, що призводило до посилення проліферативної активності епітелію, десквамація епітеліоцитів. При ВУІ вірусної етіології – дистрофічні, некробіотичні і некротичні процеси в амніотичному епітелії, заміщення колагену IV типу на інтерстиціальні колагени І та ІІІ типів, порушення дозрівання ворсинчатого хоріона, яке проявлялось виникненням значної кількості незрілихворсин. При бактеріально-вірусній інфекції відмічалась неоднорідна макро- та мікроскопічна картина плацент, обумовлена перевагою бактеріальної чи вірусної інфекції і строком їх виникнення.

8. На основі проведеного клініко-генетичного та ультразвукового обстеження сімей з використанням дискримінантного аналіза визначені фактори ризику внутрішньоутробних інфекцій, розроблена система прогнозування ВУІ, ефективність якої склала 82,7%, чутливість 79,0%, специфічність 89,6%.

9. Дослідження питомої ваги природжених вад розвитку різної етіології у плодів вагітних з ВУІ дозволило встановити переважну кількість мультифакторіальних вад (65,77,7) і припустити можливість включити інфекцію в число провідних пошкоджуючих зовнішньосередовищних факторів.

10. Застосування розробленої на підставі клініко-генетичних і ультразвукових показників із використанням дискримінантного аналізу системи прогнозування наслідків вагітності при ВУІ показало, що ефективність її складає: 83,4% для нормального виходу вагітності, 52,8% для змін, які коригуються (синдром затримки розвитку плода, асфіксія), 67,6% для репродуктивних втрат (самовільні викидні, мертвонародження, ПВР), що дає можливість диференційного підходу до терапії ускладнень та вибору тактики нагляду за вагітною.

11. Розроблена на підставі системи прогнозування схема пренатальної диспансеризації при внутрішньоутробних інфекціях відкрила нові можливості профілактики в пре- і постнатальному періоді, дозволила зменшити число самовільних викиднів майже в 2 рази, передчасних пологів в 1,5 рази, знизити кількість мертвонароджень.

12. Застосування схеми пренатальної диспансеризації дало можливість зменшити питому вагу дітей, які народились в стані асфіксії та із синдромом затримки внутрішньоутробного розвитку, знизити частоту внутрішньоутробного инфікування (29,14,9 у порівнянні з 32,16,4), більше ніж в 2 рази зменшити частоту реалізації внутрішньоутробних інфекцій (5,82,5 у порівнянні з 13,24,6).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. В алгоритм обстеження вагітних для ранньої діагностики ВУІ, крім традиційно використовуваних методів, необхідно включати діагностичні тести для оцінки фенотипу, дані про соматичний статус родичів I-II ступеня споріднення як чинників, що підвищують ризик реалізації внутрішньоутробних інфекцій.

 2. Дослідження провізорних органів плода при масовому ультразвуковому скринінзі вагітних раціонально проводити з обліком біометричних і якісних показників, що дозволить підвищити виявлення з боку плаценти патологічних змін, які коригуються, прогнозувати внутрішньоутробні інфекції.

 3. При ультразвуковому скринінзі вагітних рекомендовано застосовувати таблиці, що містять ключові ехографічні ознаки, які дозволяють прогнозувати бактеріальні, вірусні або змішані інфекції, диференціювати ВУІ і природжену патологію плода, що є необхідним для пренатальної ідентифікації діагнозу і вибору правильної тактики нагляду за вагітною.

 4. Ехографічне обстеження вагітних рекомендовано доповнювати обов'язковим дослідженням її сечовидільної системи, що дозволить уточнити можливе вогнище інфекцій, оскільки патологічні зміни з боку нирок при ультразвуковому обстеженні вагітних з ВУІвиявлені в 76,02,8*.

 5. При пренатальній ультразвуковій діагностиці переважають хибно-негативні результати, особливо при дослідженні серцево-судинної, кісткової, нефроурінарної системи плода, обстеження яких вимагає значної уваги.

 6. Запропонований клініко-генетичний підхід дозволить зменшити питому вагу ускладнень перебігу вагітності і поліпшити показники перинатальної захворюваності і смертності.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Гречанина Е.Я., Богатырева Р.В., Ромадина О.В., Жадан И.А., Яковенко Е.А. Атлас ультразвуковой пренатальной диагностики.- Харьков: Меркьюри Глоб Украина-1, 1998.- 272с.

 2. Жадан И.А. Изучение влияния материнско-плодовой инфекции на здоровье плода и новорожденного. // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 1999. - № 11. – С. 84-86.

 3. Жадан И.А.Современные методы дифференциальной пре- и постнатальной диагностики материнско-плодовой инфекции. // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 1999. - № 12. – С. 44-49.

 4. Жадан И.А. Генетические аспекты материнско-плодовой инфекции: Збірник наукових праць КМАПО им. П. Л. Шупика. - Київ, 1999. - вип.8, книга 2. – С. 250-255.

 5. Жадан И.А. Подходы к изучению причинной взаимосвязи материнско-плодовой инфекции и наследственной патологии // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2000. - № 13. – С. 68-71.

 6. Гречанина Е.Я., Жадан И.А., Яковенко Е.А., Здыбская Е.П. Дифференциальная диагностика внутриутробного инфицирования // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2001. - № 14. – С. 65-69.

 7. Яковцова А.Ф., Жадан И.А., Сорокина И.В. Информативность ультразвукового исследования при диагностике внутриутробного инфицирования. // Проблеми медичної науки та освіти.-2002.-№4.-С. 48-49.

 8. Гречанина Е.Я., Жадан И.А., Ткачева Т.М. Клинико-генетические и цитогенетические аспекты при внутриутробных инфекциях // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2002. - № 15. – С. 76-80.

 9. Гречанина Е.Я., Жадан И.А., Щербаков А.Ю., Ткачева Т.М., Христич А.В. Исходы беременностей и оценка новорожденных при внутриутробных инфекциях // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної іммунології: Збірник наукових праць. Київ-Луганськ-Харків – 2002. - №3 (42). – С. 179-182.

 10. Жадан И.А. Роль внутриутробных инфекций в развитии перинатальной патологии // Международный медицинский журнал. – 2002. – т.8, №3. – С.60-62.

 11. Гречанина Е.Я., Жадан И.А. Внутриутробные инфекции и врожденные пороки развития // Международный медицинский журнал. – 2002. – т.8, №4. – С.93-9.

 12. Гречанина Е.Я., Жадан И.А., Радченко Е.А., Панченко Л.А. Внутриутробное инфицирование плода: микробиологические и клинические аспекты // Експериментальна і клінічна медицина. – 2002. - № 3. – С.116-118.

 13. Жадан И.А. Клинико-генетические особенности семей с внутриутробным инфицированием плода // Медицина сегодня и завтра. – 2002. - №4. – С.18-20.

 14. Жадан И.А. Структура врожденных пороков развития при внутриутробном инфицировании // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної іммунології: Збірник наукових праць. Київ-Луганськ-Харків. – 2002. - №5 (44). – С. 30-35.

 15. Жадан И.А., Щербаков А.Ю. Роль эхографии в дифференциальной диагностике врожденной патологии и внутриутробного инфицирования плода // Український медичний альманах - 2002. - №4. – С.51-53.

 16. Жадан И.А. Прогнозирование внутриутробных инфекций на основании соматогенетического, клинико-генеалогического и ультразвукового обследования // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної іммунології: Збірник наукових праць. Київ-Луганськ-Харків. – 2003. – Вип.2 (48). – С. 173-180.

 17. Жадан И.А. Клинико-генетические и цитогенетические особенности при внутриутробных инфекциях // Медико-соціальні проблеми сім"ї. – 2003. – т.8, №1. – С.55-58.

 18. Яковцова А.Ф., Жадан И.А., Сорокина И.В. Дифференциальная ультразвуковая диагностика бактериального и вирусного инфицирования на основе сопоставления ультразвуковых и морфологических данных // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2003. - №1 (33). – С.24-25.

 19. Гречанина Е.Я., Жадан И.А., Щербаков А.Ю. Особенности обмена соединительной ткани при внутриутробных инфекциях // Проблеми медичної науки та освіти. – 2003. - №2. – С.22-24.

 20. Гречанина Е.Я., Жадан И.А., Здыбская Е.П., Озерова Л.С. Оценка данных ультразвукового обследования новорожденных при внутриутробных инфекциях // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2003. - № 16. – С. 145-149.

 21. Жадан И.А. Возможности пренатального ультразвукового исследования последа при внутриутробных инфекциях // Международный медицинский журнал. – 2003. - №4. – С. 59-62.

 22. Жадан И.А. Сравнительный анализ частоты и структуры хромосомных аберраций в соматических клетках при материнско-плодовой инфекции // Цитология и генетика. – 2004. - №1. – С.60-64.

 23. Жадан И.А., Щербаков А.Ю. Система обратного скрининга "мать-плод" в диагностике внутриутробного инфицирования // Проблеми медичної науки та освіти. – 2004.- №1. – С. 22-24.

 24. Яковцова А.Ф., Жадан И.А., Щербаков А.Ю. Клинико-морфологические параллели внутриутробного инфицирования вирусной и бактериальной этиологии при исследовании последа // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної іммунології: Збірник наукових праць. Київ-Луганськ-Харків. – 2002. - №5 (44). – С. 300-303.

 25. .Назаренко Л.Г., .Гречаніна О.Я., Яковцова А.Ф., Жадан І.А., Сорокіна І.В., Грабар В.В. Спосіб ранньої диференційної діагностики інфікування плода: Рішення про видачу Патенту України № 52398 А від 16.12.2002р.

 26. Жадан І.А., Гречаніна О.Я., Яковенко О.А., Ромадіна О.В., Бабаджанян Є.М. Спосіб диференційної діагностики внутрішньоутробного інфікування та вродженої і спадкової патології плода: Рішення про видачу Патенту України № 53439 А від 15.01.2003р.

 27. Гойда Н.Г., Гречаніна О.Я., Жадан І.А. Комплексне обстеження при материнсько-плодовій інфекції // Інформаційний лист Міністерства охорони здоров"я України, вип.2, рішення ЕК, протокол №2 від 21.01.97.

 28. Богатырева Р.В., Жадан И.А. Материнско-плодовая инфекция. TORCH-синдром // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 1995. - № 6-7. – С.132-140.

 29. Жадан И.А. Материнско-плодовая инфекция. Реальность и перспективы.// Ультразвукова перинатальна діагностика. – 1997. - № 8-9. – С.81-88.

 30. Жадан И.А. Ультразвуковые критерии пренатальной диагностики материнско-плодовой инфекции // BUSINESS INFORMATION, Тернополь.- 1998.- №33.- С.5-8.

 31. Лиманський О.І., Лиманська О.Ю., Гречаніна О.Я., Жадан І.А., Ромадіна О.В. Рання пре- та післянатальна діагностика цитомегаловірусної інфекції за допомогою полімеразної ланцюгової реакції // Ехографія в перинатології, гінекології та педіатрії: II щорічний зб. наукових праць Української асоціації лікарів УЗД.- Кривий Ріг, 1994.- С.100-101.

 32. Богатырева Р.В., Жадан И.А., Гречанина Ю.Б., Лиманский А.И. Пренатальная диагностика вирусных и бактериальных поражений плода // Идеи И.И.Мечникова и развитие естествознания. Тезисы докладов Международного конгресса микробиологов.- Харьков.- 1995.- С.32.

 33. Яковцова А.Ф., Гречанина Е.Я., Жадан И.А., Шелковая И.Ф., Покришко О.В. Пре- и постнатальная диагностика материнско-плодовой инфекции // Труды 1-го съезда Российского общества патологоанатомов.- Москва, 1996.- С.252..

 34. Богатирьова Р.В., Жадан І.А., Бабаджанян Є.М., Гречаніна О.Я. Підходи до розробки фетальної терапії на підставі „зворотнього скринінгу" для забезпечення нормального перебігу пологів // тези доповідей Х з"їзду акушерів-гінекологів України.- Одеса.- 1996.- С.150.

 35. Zhadan I.A.,Romadina O.V., Yakovenko E.A., Babadzhanyan E.N. Prenatal diagnosis of maternal-fetal infection // Book of AbstractsVI World Congress of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.- Rotterdam.- 1996.- P.17.

 36. Гречанина Е.Я., Жадан И.А., Пилипенко Т.Б., Свириденко Е.В., Ткачева Т.М. Материнско-плодовая инфекция и онкогенетическая патология // Плід як пацієнт. Тези доповідей 1-го Конгресу Української асоціації спеціалістів УЗД в перинатології, генетиці та гінекології.- Харків.- 1997.- С.25.

 37. Гречанина Е.Я., Жадан И.А., Петрашевич Н.С., Гусар В.А., Ткачева Т.М., Яковлева Т.А., Жадан А.В. Подходы к изучению влияния инфекционных агентов на стабильность генома // Плід як частина родини. Тези доповідей 2-го Конгресу Української асоціації спеціалістів УЗД в перинатології, генетиці та гінекології.- Харків.- 2000.- С.208-209.

 38. Гречанина Е.Я., Жадан И.А., Ромадина О.В., Бабаджанян Е.Н., Жадан А.В. Проблема материнско-плодовой инфекции и пути ее решения // Перший Український конгрес фахівців з ультразвукової діагностики. Тези доповідей. – 2001. - Київ. – С.68-69.

 39. Назаренко Л.Г., Жадан І.А., .Яковенко О.А., Ромадіна О.В., Бабаджанян Є.Н., Грабар В.В. Актуальні питання діагностики внутрішньоутробного інфікування у різні терміни вагітності та постнатально // Актуальні питання інфекційних захворювань у дітей. Матеріали науково-практичної конференції. – Одеса.- 2001.- С.93-94.

 40. Жадан І.А. Інформативність ультразвукової діагностики внутрішньоутробного інфікування плода // ІІІ з"їзд медичних генетиків України з міжнародною участю. Тези доповідей. – Львів.- 2002.- С.26.


 
 

Цікаве

Загрузка...