WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні, гормональні та метаболічні особливості нейроендокринного ожиріння з урахуванням рівня пролактину у жінок (автореферат) - Реферат

Клінічні, гормональні та метаболічні особливості нейроендокринного ожиріння з урахуванням рівня пролактину у жінок (автореферат) - Реферат

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

А. Методичні рекомендації

1. Біохімічні методи дослідження крові тварин / В.І.Левченко, Ю.М.Новожицька, В.В.Сахнюк, М.Я.Тишківський, В.І.Головаха, В.П.Москаленко, Н.В.Вовкотруб, А.В.Розумнюк, О.Ю.Голуб, Н.В.Тишківська, Л.Г.Слівінська, В.П.Фасоля, І.А.Жила. – Київ, 2004. – 105 с.

Б. Список статей, опублікованих за темою дисертації

1.Жила І.А. Показники сечі в конематок // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Вип. 21. – Біла Церква, 2002. –С. 67–71.

2. Жила І.А. Деякі аспекти дослідження сечі в коней // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Вип. 23. – Біла Церква, 2002. –С. 51–55.

3. Жила І.А. Вплив нирок на електролітний обмін у коней української верхової породи // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Вип. 28. – Біла Церква, 2004. – С. 84–88.

4. Головаха В.І., Жила І.А. Інформативність показників сечовини і креатиніну в кобил // Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2004. – Вип. 83. – С. 46–49.

Дисертант проводила клінічні, біохімічні дослідження крові та сечі і узагальнювала результати.

5. Жила І.А. Зміни функціонального стану нирок у коней при метаболічних порушеннях // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Вип. 29. – Біла Церква, 2004. – С. 81–86.

6. Головаха В.І., Жила І.А., Піддубняк О.В. Діагностика ренальної патології при хронічному гастроентериті в коней // Міжвідом. темат. наук. зб. – Вип. 84. – Харків, 2004. – С. 229–232.

Дисертант проводила клінічні, біохімічні дослідження крові та сечі і узагальнювала результати.

Жила І.А. Клініко-функціональна діагностика нефропатії у коней. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. – Білоцерківський державний аграрний університет, Біла Церква, 2005.

У дисертації теоретично і експериментально обґрунтовані методи дослідження сечі в коней. Запропоновані ліміти основних показників сечі (білка, креатиніну, сечовини, активності ГГТ та їх індексів). Вивчено зміни функціонального стану ренальної системи при аліментарному виснаженні, міоглобінурії, хронічному гастроентериті та гепато-ренальному синдромі при кормовому отруєнні. Вивчено мінеральний обмін при цих захворюваннях та вплив на нього функціонального стану нирок. Обґрунтовані механізми нефропатії при аліментарному виснаженні та розвиток гепато-ренального синдрому при отруєнні. Експериментально та теоретично визначені діагностичні критерії для виявлення ниркової недостатності. На практиці апробована схема відновлення функціонального стану печінки та нирок у коней при гострому кормовому отруєнні.

Виявлені діагностичні критерії ниркової недостатності, які ґрунтуються на вивченні фізичних властивостей сечі, визначенні вмісту креатиніну і сечовини в сироватці крові та сечі, білка і активності ГГТ в сечі, розрахунках їх індексів (ККР, Крс/Крк, Сс/Ск, Аск/Крк, ГГТ/Кр), мікроскопії осаду сечі. Критеріями діагностики гепато-ренального синдрому, крім того, є уміст білірубіну, висока активність АСТ, АЛТ і ГГТ в сироватці крові.

Ключові слова: коні, кобили, лошата, нирки, сеча, сечовина, креатинін, гамма-глутамілтрансфераза, міоглобінурія, гастроентерит, отруєння.

Жила И.А. Клинико-функциональная диагностика нефропатии у лошадей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 16.00.01 – диагностика и терапия животных. – Белоцерковский государственный аграрный университет, Белая Церковь, 2005.

В диссертации разработаны подходы подготовки мочи лошадей к биохимическим исследованиям. Проведена оценка объективности различных методов исследования мочи, которые рекомендованы для диагностики нефропатии у лошадей. Усовершенствованы некоторые качественные пробы анализа мочи. Впервые установлена целесообразность определения белка в моче фотометрическим методом с 3 %-ной сульфосалициловой кислотой у взрослых лошадей и индикаторными полосками – у жеребят. Выявлена видовая особенность функциональных свойств клубочков нефронов, которая проявляется физиологической протеинурией. Предложены физиологические лимиты показателей крови и мочи и их индексов у лошадей: содержание в моче мочевины составляет 250,0–600,0 ммоль/л; креатинина – 7360,0–35760,0 мкмоль/л; коэффициент канальцевой реабсорбции – 98,4–100,0 %; активность ГГТ – 0–0,63 мккат/л; отношение креатинина мочи к крови – 80,0–358,0; мочевины мочи к крови – 40,0–130,0; активности ГГТ к креатинину в моче – 0–17,4; азота мочевины крови к креатинину – 6,0–15,0. Эти показатели являются основой для определения функционального состояния ренальной системы у больных животных.

Установлено, что в основе патогенеза нефропатии лежит нарушение кровообращения в почках, которое ведет к развитию острой застойной гиперемии, в результате чего нарушаются процессы фильтрации и реабсорбции в клубочково-канальцевом аппарате органа. Кроме этого, гипоксическое состояние нефронов ведет к их разрушению (мутное набухание и белковая зернистая дистрофия), что сопровождается разрастанием соединительной ткани в паренхиме почек.

Доказано, что по показателям креатинина и мочевины в сыворотке крови не всегда можно диагностировать нарушения ренальной системы на ранних стадиях развития патологии. Поэтому для ее определения необходимо рассчитывать индексы (Крм/КРк, Мм/Мк, Ам/Кр, ККР, ГГТ/Кр).

Установлено, что миоглобинурия и острое кормовое отравление лошадей сопровождается нарушением фильтрационной и реабсорбционной функций почек, развитием острой почечной недостаточности, которую диагностируют по изменению физических свойств мочи, повышением активности ГГТ в моче и индекса ГГТ/Кр, уровней мочевины и креатинина в сыворотке крови и снижением их индексов (Крм/КРк, Мм/Мк, Ам/Кр, ККР). Важным в диагностике нефропатии является исследование осадка мочи (почечный эпителий, гиалиновые, эритроцитарные и зернистые цилиндры).

Алиментарное истощение и хронический гастроэнтерит сопровождаются развитием хронической почечной недостаточности, которую диагностируют по физическим свойствам мочи, снижению показателей креатинина в сыворотке крови и его индексов (Крм/КРк, ККР), индекса Мм/Мк и возрастанием индекса Ам/Кр.

Лечение лошадей при гепато-ренальном синдроме, обусловленном отравлением кормами, контаминированными диаспорами грибов, необходимо проводить с использованием дезинтоксикационных препаратов (изотонические растворы натрия хлорида, глюкозы, Рингера-Локка) в сочетании с аскорбиновой кислотой, катозалом и гепатопротекторами (эссенциале и сирепар).

Проведенные исследования дают основания утверждать, что при заболеваниях лошадей происходят нарушения функционального состояния почек, которые можно характеризовать как острая и хроническая почечная недостаточность.

Хроническую почечную недостаточность следует диагностировать по показателям креатинина и мочевины в сыворотке крови, подсчета их индексов, изменениями относительной плотности мочи и исследованиями ее осадка. Для выявления острой почечной недостаточности, кроме вышеперечисленных показателей, необходимо определять активность ГГТ в моче и ее отношение к креатинину.

Ключевые слова:лошади, кобылы, жеребята, почки, моча, мочевина, креатинин, гамма-глутамилтрансфераза, миоглобинурия, гастроэнтерит, отравление.

Zhyla I.A. Clinico-functional diagnosis of nephropathy in horses. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of veterinary science on speciality 16.00.01 – diagnosis and therapy of the animals. – Bila Tserkva state agrarian university, Bila Tserkva, 2005.

In the dissertation it is theoretical and experimental proved the methods for horse urinalysis. It is suggested the limits of the base urine indexes (protein, creatinin, urea, GGT activities and their ratios). It is studied the changes of renal system in horses with alimentary exhaustion, myoglobinuria, chronic gastroenterititis and hepato-renal syndrome during mycosis. It is studied the mineral metabolism in horses with these diseases and renal influence on it. It is proved the mechanism of nephropathy during alimentary exhaustion and the development of hepato-renal syndrome during mycosis. Experimentally and theoretically determinated the diagnostic indexes for renal dysfunction. It is practically tested the scheme for liver and kidney restore in horses with mycosis.

It is determinated the diagnostic indexes for renal dysfunction which are proved on physical urine study, determination of the urea and creatinine levels in blood serum and urine, protein, GGT activities in urine and their ratios (KKR, Cru/Crb, Uu/Cr, Uu/Ub, GGT/Cr) and urine sediment microscopy.

Key words: horses, mares, foals, kidney, urine, urea, creatinine, gamma-glutamiltransferase, myoglobinuria, gastroenterititis, poisoning.


 
 

Цікаве

Загрузка...