WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні, гормональні та метаболічні особливості нейроендокринного ожиріння з урахуванням рівня пролактину у жінок (автореферат) - Реферат

Клінічні, гормональні та метаболічні особливості нейроендокринного ожиріння з урахуванням рівня пролактину у жінок (автореферат) - Реферат

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЖИЛА ІННА АНАТОЛІЇВНА

УДК 619:616.61–071:636.1

Клініко-функціональна діагностика нефропатії у коней

16.00.01 – діагностика і терапія тварин

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Біла Церква – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Білоцерківському державному аграрному університеті

Міністерства аграрної політики України

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук

Головаха Володимир Іванович,

Білоцерківський державний аграрний університет,

доцент кафедри терапії та клінічної діагностики

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор

Кондрахін Іван Петрович

Південний філіал „Кримський агротехнологічний

університет" Національного аграрного університету,

завідувач кафедри терапії та клінічної діагностики

кандидат ветеринарних наук, доцент

Локес Петро Іванович

Полтавська державна аграрна академія,

завідувач кафедри терапії

Провідна установа – Харківська державна зооветеринарна академія

Міністерства аграрної політики України,

кафедра внутрішніх хвороб тварин, м. Харків

Захист дисертації відбудеться "7" __липня_____ 2005 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 у Білоцерківському

державному аграрному університеті за адресою: 09111, м. Біла Церква,

вул. Ставищанська, 126; навчальний корпус № 8, ауд. № 1.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Білоцерківського державного аграрного університету за адресою: м. Біла Церква, Соборна площа, 8/1.

Автореферат розісланий "_4__" __липня____ 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Стадник П.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Упродовж декількох тисяч років кінь є незамінним помічником людини (Стерри П., 1995). Проте, у 70-х – на початку 90-х років двадцятого століття коням не приділялося належної уваги, що й призвело до зубожіння галузі конярства. Однак, за останній період відношення до коней докорінно змінилося. Цим благородним тваринам все більше і більше почали приділяти уваги. Водночас навіть незначні порушення в утриманні, годівлі та тренінгу коней можуть призвести до виникнення різноманітних захворювань, які перебігають з ураженням багатьох органів і систем, у тому числі і ренальної.

У гуманній медицині розроблено ряд методів для виявлення патології ренальної системи (Шанин В.Ю., 1998). У ветеринарній літературі такої інформації в галузі конярства обмаль, оскільки у коней досить складно застосовувати інструментальне дослідження нирок. Найбільш інформативним методом діагностики нефропатії залишається біохімічний аналіз сироватки крові і сечі тварин (Schott H.C., 1997). Проте сеча коней має ряд особливостей (Robinson N.E., 1983) і тому методи її дослідження, які використовують у ветеринарній медицині для аналізу сечі сільськогосподарських і домашніх тварин, не завжди є об'єктивними. У зв'язку з цим надзвичайно важливо правильно вибрати інформативні тести і методи аналізу для оцінки функціонального стану ренальної системи і точно інтерпретувати їх результати. Отже, обраний напрям досліджень є актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертаційна робота є фрагментом державної теми „Теоретичне та експериментальне обґрунтування методів ранньої діагностики, профілактики і терапії хвороб печінки, нирок, серця, передшлунків та обміну речовин (кетоз, остеодистрофія, гіпокальціємія, гіпофосфатемія, мікроелементози, А- і D-гіповітамінози) за множинної внутрішньої патології у сільськогосподарських тварин (високопродуктивних корів, коней, свиней), собак і птиці та впровадження їх у виробництво", яка виконується на кафедрі терапії та клінічної діагностики Білоцерківського державного аграрного університету протягом 2000–2005 років (реєстраційний номер 0130U004460). Тема включена до галузевої науково-технічної програми УААН на 2001–2005 роки „Забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя в Україні" (завдання 13.113).

Мета роботи – розробка інформативних методів діагностики ураження нирок на основі вивчення видових особливостей їх функціонального стану у клінічно здорових і хворих коней.

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні задачі:

а) розробити методичні підходи щодо дослідження сечі у коней різного віку;

б) вивчити зміни функціонального стану нирок у коней при аліментарній дистрофії, міоглобінурії, гастроентериті та отруєнні кормами, ураженими діаспорами грибів;

в) встановити інформативні тести для діагностики нефропатії у коней при цих хворобах;

г) теоретично обґрунтувати механізми розвитку ураження нирок у коней при аліментарній дистрофії та отруєнні;

д) вивчити ефективність терапевтичних заходів при лікуванні вторинної патології ренальної системи у коней при отруєнні кормами, ураженими діаспорами грибів.

Об'єкт дослідження – хвороби нирок у коней.

Предмет дослідження – особливості функціонального стану та патологія нирок у коней при хворобах різної етіології, вивчення патогенезу, експериментальне і теоретичне обґрунтування методів діагностики.

Методи дослідження: клінічні, морфологічний склад крові (кількість еритроцитів та лейкоцитів, лейкограма), фізичні (колір сечі, прозорість, консистенція, відносна густина) та біохімічні (гемоглобін, загальний білок та його фракції, сечовина, креатинін, АСТ, АЛТ, ГГТ, калій, натрій, магній, фосфор, кальцій, хлориди), гістологічні, мікробіологічні (виділення та ідентифікація бактерій при захворюваннях молодняку коней на гастроентерит) та токсикологічні (кормів).

Наукова новизна результатів. Розроблений методологічний підхід до оцінки функціонального стану ренальної системи у клінічно здорових коней в залежності від віку та при захворюваннях різної етіології. Удосконалено методики дослідження сечі у коней з урахуванням її фізичних особливостей. Вперше встановлено доцільність визначення білка в сечі фотометричним методом з 3 %-ною сульфосаліциловою кислотою у дорослих коней та індикаторними смужками – у лошат. Виявлена видова особливість функціональних властивостей клубочків нефрона, що проявляється фізіологічною протеїнурією.

Встановлено, що в основі патогенезу нефропатії лежить порушення кровообігу в нирках, що спричиняє розвиток застійної гіперемії, внаслідок якої порушуються процеси фільтрації та реабсорбції в клубочково-канальцевому апараті нирок. Крім того, гіпоксичний стан нирок призводить до руйнування нефронів (мутне набухання та білкова зерниста дистрофія) та розростання сполучної тканини в її паренхімі.

Встановлено, що за показниками креатиніну і сечовини в сироватці крові не завжди можна діагностувати порушення ренальної системи на ранніх стадіях розвитку патології. Тому для її виявлення необхідно визначати індекси (Крс/Крк, Сс/Ск, Аск/Крк, ККР, ГГТ/Кр), фізіологічні ліміти яких вперше запропоновані для оцінки екскреторної, фільтраційної, реабсорбційної і концентраційної функцій нирок у коней.

Встановлено, що міоглобінурія та гостре кормове отруєння коней супроводжуються порушенням фільтраційної та реабсорбційної функцій нирок, розвитком гострої ниркової недостатності, яку діагностують за зміною фізичних властивостей сечі, зростанням активності ГГТ в сечі та відношення ГГТ до креатиніну, підвищенням рівнів сечовини і креатиніну в сироватці крові та зниженням їх індексів (Крс/Крк, Сс/Ск, Аск/Крк, ККР), а також появою великої кількості епітелію нирок, гіалінових та зернистих циліндрів в осаді сечі.

Аліментарне виснаження та хронічний гастроентерит супроводжуються розвитком хронічної ниркової недостатності, яку діагностують за фізичними властивостями сечі, зниженням показників креатиніну в сироватці крові та його індексів (Крс/Крк, ККР), відношенням сечовини сечі до крові та зростанням величини відношення азоту сечовини до креатиніну.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена методика підготовки сечі коней до біохімічного аналізу, проведена оцінка об'єктивності різних методів її дослідження, які рекомендовані для діагностики нефропатії у коней.

Встановлені фізіологічні ліміти показників крові і сечі та їх індексів у коней, що є основою визначення функціонального стану ренальної системи у хворих тварин. Запропоновані інформативні методи діагностики нефропатії у коней при аліментарному виснаженні, міоглобінурії, інфекційному гастроентериті та кормовому отруєнні. Розроблена і експериментально обгрунтована схема лікування ниркової недостатності при гострому перебізі отруєння кормами, ураженими діаспорами грибів.

Результати досліджень увійшли до підручника „Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин" (2004) (розділ „Дослідження сечі"), затвердженого Міністерством аграрної політики України для підготовки фахівців у вищих аграрних навчальних закладів 3–4 рівнів акредитації за спеціальністю „Ветеринарна медицина", і методичних рекомендацій „Біохімічні методи дослідження крові тварин" (В.І.Левченко, Ю.М.Новожицька, В.В.Сахнюк та ін., 2004), затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України № 115 від 07.10.2004 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...