WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетична характеристика та лікування холестерозу жовчного міхура в поєднанні з ожирінням (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетична характеристика та лікування холестерозу жовчного міхура в поєднанні з ожирінням (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМ. П.Л.ШУПИКА

ЖАБОЄДОВ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ

УДК 617.741-004.1-089:617.7-76

Клінічні дослідження методів імплантації інтраокулярної лінзи при відсутності капсульної опори

14.01.18 – офтальмологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Київській медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України

Науковий керівник –член-кореспондент НАН України та АМН України, доктор медичних наук, професор Сергієнко Микола Маркович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, завідувач кафедрою офтальмології.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Веселовська Зоя Федорівна, Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини, завідуюча кафедрою офтальмології.

доктор медичних наук, професор Бездітко Павло Андрійович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедрою офтальмології.

Провідна установа – Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра очних хвороб.

Захист відбудеться " 24 " червня 2005 р. о " 12 " годині на засіданні спеціалізованої вченої радиК 26.613.05 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 03680, Україна, м. Київ, просп. Комарова, 3, кафедра офтальмології КМАПО, Центр мікрохірургії ока.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розіслано " 23 " травня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Н.С. Лаврик

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Удосконалення методу хірургічного лікування катаракти, особливо при нестандартному, ускладненому його перебігу, є одним з актуальних завдань офтальмохірургії (Веселовская З.Ф., 2000; Кондратенко Ю.Н., 2001; Малюгин Б.Э., 2002).

Виходячи із загального визнання, оптичні і біомеханічні проблеми афакії найкраще вирішують задньокамерні інтраокулярні лінзи (Сергиенко Н.М., Кондратенко Ю.Н., 1999; Федоров С.Н., 2000). Однак, не завжди вдається здійснити варіант внутрішньокапсульної імплантації ІОЛ. Так, за даними Київського центру "Травми ока", у 10–12% випадків виникає необхідність позакапсульної її фіксації. Відстрочена, вторинна імплантація при відсутності задньої капсули кришталика або її залишків завжди нестандартна за своїм виконанням.

Досягнення високої гостроти зору при нестандартному перебігу операції здебільшого залежить від можливості створити стабільне положення ІОЛ і вміння звести до мінімуму наслідки будь-якого ускладнення, тобто зрештою є наслідком правильного вибору моделі, техніки втручання і оптимального алгоритму ведення операції (Bastian G.O., Wittje V., 1991; Егорова Э.В., Толчинская А.И., 2002; Павлюченко К.П., Могилевский С.Ю., 2003).

Численні сучасні дослідження присвячено розробці хірургічної тактики інтраокулярної корекції афакії при дефектах та відсутності капсули кришталика (Barraquer J., 1991; Астахов С.Ю., Куглеєв А.А., 1996; Веселовська З.Ф., 2000; Паштаєв Н.П. та ін., 2002). Але опубліковані праці не відповідають на ряд питань, що мають принципове значення для розробки методів позакапсульної фіксації ІОЛ в ускладнених ситуаціях з дефектами і відсутністю капсули кришталика. Зокрема, відсутня єдина думка щодо оптимальних моделей ІОЛ і способу їх позакапсульної фіксації, немає обґрунтованих критеріїв вибору ІОЛ серед численних, постійно удосконалюваних, моделей тощо. Ситуації, які можна позначити як нестандартні, вимагають і узагальнення досвіду, і нового вирішення проблеми імплантації ІОЛ на сучасному науково-теоретичному і технологічному рівнях.

Все це визначає актуальність і необхідність проведення нашого дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною планової теми "Хірургічне та ортоптичне лікування аномалій рефракції" (держреєстрація № 01.96.0039076), що виконується на кафедрі офтальмології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації – розробка на основі методу інтраокулярної корекції афакії системи хірургічного лікування і медичної реабілітації хворих з катарактою і афакією в ускладнених ситуаціях, поєднаних з відсутністю чи неспроможністю капсули кришталика.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначено наступні завдання:

  1. Вивчити причини і частоту тяжких інтраопераційних ускладнень із зруйнуванням капсули кришталика і ушкодженням суміжних структур переднього сегмента очного яблука при застосуванні новітніх технологій екстракції катаракти і визначити можливі шляхи їх усунення.

  2. На основі досвіду провідних офтальмохірургів розробити математичну оптимальну модель, необхідної для таких надзвичайних хірургічних ситуацій ідеальної лінзи і провести її порівняльний аналіз із існуючими в Україні моделями ІОЛ для вибору найближчої до умовної із численних, постійно удосконалюваних, вітчизняних моделей.

  3. Оцінити ступінь ефективності найближчої до умовної української моделі лінзи в різних хірургічних ситуаціях при первинній і вторинній імплантаціях і визначити обсяг і методи оперативних дій для реконструктивної хірургії за оптимальним варіантом виходу з ускладнених інтраопераційних ситуацій.

  4. Оцінити можливості використання виявленої лінзи за новим призначенням, а саме: при повній відсутності капсульної опори і наявності додаткових супутніх ушкоджень структур переднього відділу ока.

  5. Визначити вплив обраної лінзи на гідродинаміку глаукомного процесу при її імплантації й ірис-фіксації.

  6. Розробити алгоритм ведення операції імплантації ІОЛ в ускладнених ситуаціях шляхом максимального використання прогресивної закритої техніки імплантації при малому розтині, крапельній анестезії, використанні технічних можливостей факомашин, застосуванні шовної і безшовної фіксації ІОЛ.

Об'єкт дослідження – імплантація інтраокулярної лінзи при катаракті, безкапсульній афакії і травматичних дислокаціях кришталика.

Предмет дослідження – пошук оптимального варіанта інтраокулярної корекції афакії при відсутності капсули кришталика, дезорганізації склоподібного тіла, дефектах у структурах переднього сегмента очного яблука та інших нестандартних, ускладнених хірургічних ситуаціях.

Методи дослідження: візометрія, дослідження бінокулярного зору, периметрія, біомікроскопія, комп'ютерна рефрактометрія, пневмотонометрія і тонометрія за Маклаковим, ультразвукова біометрія ока, пахіметрія, статичні методи обробки інформації та методи математичного моделювання.

Наукова новизна дослідження.

  • Розроблено нову систему заходів на основі методу факоемульсифікації катаракти, що створює умови для імплантації інтраокулярної лінзи при неспроможності капсули кришталика.

  • Вперше визначено параметри конструкції інтраокулярної лінзи, необхідної для імплантації в нестандартних хірургічних ситуаціях, які можуть виникнути під час вторинної імплантації ІОЛ в афакічному оці, а також проведення факоемульсифікації, а саме – при тотальному розриві капсули і створенні безкапсульної афакії та з супутніми пошкодженнями в суміжних структурах ока.

  • На підставі виявлених параметрів створено математичний еталон ідеально-умовної для таких ускладнених ситуацій лінзи і визначено модель вітчизняної лінзи, що найбільш наближена до умовного еталона. Такою лінзою є ІОЛ US–310. Доведено універсальність цієї лінзи, її ефективне використання у багатьох інших складних екстремальних ситуаціях, пов'язаних з відсутністю капсулярної підтримки, в тому числі і вторинну корекцію безкапсульної афакії будь-якої складності. Встановлено невідомі раніше гіпотензивні властивості лінзи, розроблено нову технологію її імплантації і фіксації при закритій передній камері через малий розтин.

  • Науково обґрунтовано причинно-наслідковий зв'язок між використаними методами імплантації ІОЛ і досягнутою після операції гостротою зору. При порівняльному аналізі використання різних типів фіксації і матеріалів ІОЛ виявлено високий рівень досягнутого зору після імплантації ІОЛ US–301 з райдужковою безшовною фіксацією, зір стабілізується і не має тенденції до зниження.


 
 

Цікаве

Загрузка...