WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості антиоксидантного захисту дріжджів saccharomyces cerevisiae на різних фазах росту культури (автореферат) - Реферат

Особливості антиоксидантного захисту дріжджів saccharomyces cerevisiae на різних фазах росту культури (автореферат) - Реферат

Застосування у 15-річних дітей із ХКГ сполученої НВЧ-терапії з бальзамом "Вікторія" призводить до істотного поліпшення всіх показників Т- і В-систем імунітету та гуморального неспецифічного імунітету, знижених у вихідному стані. При цьому кількість лімфоцитів, Т-лімфоцитів, Т-хелперів, Т-супресорів, В-лімфоцитів, абсолютний вміст фагоцитів, відносний вміст фагоцитарних клітин і фагоцитарне число збільшились приблизно у 1,5 рази. Показники гуморального імунітету також поліпшились у 1,5-2,0 рази. Так, вміст лізоциму в ротовій рідині збільшився з 10,8  1,4 од. до 17,9  1,10 од., М-ЦІК у ротовій рідині зменшився з 15,3  0,94 од. до 7,8  0,82 од., а в крові  з 124,9  3,5 од. до 80,1  2,9 од. Вміст SIgА у ротовій рідині збільшився з 0,74  0,07 г/л до 1,19  0,05 г/л. Аналогічно збільшився вміст у сироватці крові IgА, IgМ, IgG і вміст комплементу.

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що УФФ катомасу та сполучена НВЧ-терапія з бальзамом "Вікторія" створюють у дітей з ХКГ адекватний позитивний вплив на адаптаційні механізми імунного гомеостазу, що проявляється в корекції порушень імунологічної реактивності.

Отримані результати стали підставою для можливості рекомендувати для використання в стоматології розроблені лікувальні комплекси, що включають сполучене застосування адаптогенів і фізичних факторів і дозволяють підвищити ефективність лікування ХКГ, скоротити строки лікування й збільшити період ремісії.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі представлено теоретично обґрунтоване нове рішення актуального наукового завдання  підвищення ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту у осіб із зниженою неспецифічною резистентністю за допомогою розробленого комплексу, що включає сполучене застосування адаптогенних препаратів рослинного походження та фізичних факторів впливу.

1. За результатами проведених епідеміологічних досліджень встановлена висока поширеність запальних захворювань пародонта у дітей 15 років (66,8 %) і тенденція до її росту (з 20,6 % в 1958 році до 73,3 % в 2003 р. у м. Києві, з 35,1 % в 1961 році до 68,2 % в 2003 р. у м. Одесі). Переважною патологією є хронічний катаральний гінгівіт легкого і середнього ступеня тяжкості. Встановлена кореляційна залежність захворюваності тканин пародонту від загальної мінералізації води, вмісту Cl, SO4, Cu, Mn, Co, індексу сумарного ризику для здоров'я.

2. Розроблені патогенетично обґрунтовані та захищені патентом методи комплексного лікування ХКГ у пацієнтів із зниженою неспецифічною резистентністю, що дозволяють досягти стійкої ремісії:

 для дорослих застосування ультрафонофорезу адаптогену катомас (пародонтопротекторний ефект за індексом кровоточивості склав 70 %);

 для дітей  УФФ бальзаму "Вікторія" і сполучене застосування бальзаму "Вікторія" з НВЧ-терапією (пародонтопротекторний ефект склав 68,5 %).

3. Клініко-лабораторні дослідження дозволили встановити найбільш ефективні фізичні фактори впливу для лікування ХКГ у осіб із зниженою неспецифічною резистентністю (УЗВ для дорослих і дітей, ЕМВ НВЧ для дітей).

4. Вперше проведена порівняльна оцінка та показана адекватність результатів, отриманих за допомогою експрес-методів (спектроколориметрична оцінка функціонального стану мікрокапілярного русла, зарядового стану клітин букального епітелію та стійкості капілярів за Кулаженком) і клінічних імунологічних досліджень крові й ротової рідини. На підставі цього запропоновано використовувати їх для скринінгових досліджень.

5. Запропоновані лікувально-профілактичні комплекси для пацієнтів із ХКГ чинять імунореабілітаційну дію, підвищуючи функціональну активність Т- і В-систем імунітету, місцеві й системні фактори неспецифічного імунологічного захисту.

6. Сполучена терапія ХКГ у осіб із зниженою неспецифічною резистентністю дозволила нормалізувати біохімічні показники ротової рідини, про що свідчать зниження рівня процесів ПОЛ і підвищення антиоксидантного захисту (рівень МДА у дорослих у середньому знизився в 4 рази та в 3,5 рази у 15-літніх, активність каталази підвищилася в 2,8 рази і в 2,8 рази відповідно, активність СОД підвищилася в 3,3 рази і в 2,6 рази відповідно), зниження ступеня запалення (вміст білка зменшився у 7 разів у дорослих і у 3,7 рази у 15-літніх підлітків, активність еластази знизилась у 2,8 рази та у 1,9 рази відповідно, активність кислої фосфатази  в 3,6 рази та в 2,9 рази, відповідно) і виразна мембраностабілізуюча дія.

7. Про нормалізацію функціональних реакцій у порожнині рота в результаті застосування запропонованих терапевтичних комплексів свідчить перехід "негативної" гіперемії мікрокапілярного русла під дією жувального навантаження в "позитивну", що зафіксовано спектроколориметричним методом, і нормалізація зарядового стану КБЕ.

8. Отримані результати дозволяють рекомендувати розроблені лікувальні комплекси для використання в терапевтичній стоматології.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Рекомендовано використовувати для лікування хронічного катарального гінгівіту у дорослих і 15-літніх дітей на тлі зниженої неспецифічної резистентності в комплексі лікувально-реабілітаційних заходів сполучене застосування адаптогенних препаратів рослинного походження з фізичними факторами впливу. При цьому для лікування ХКГ у дорослих рекомендовано комплекс, що включає УФФ адаптогенних препаратів, а у 15-літніх дітей – сполучене застосування адаптогенних препаратів із НВЧ-терапією або УФФ їх.

2. Запропоновано оптимальні параметри проведення фізіотерапевтичних процедур, розроблена спеціальна еластична насадка до випромінювача ультразвуку, що містить ємність для лікарського препарату. Застосування такої насадки дозволяє цілеспрямовано впливати на тканини парадонту, при цьому забезпечується максимальна акустична однорідність середовища (випромінювач  лікарська форма  рельєфна слизова оболонка ясен) і вільне переміщення випромінювача з еластичною насадкою по слизовій оболонці ясен.

3. Для оцінки необхідності застосування комплексного лікування захворювань пародонта, крім клінічних обстежень, рекомендовано використання діагностичних експрес-тестів для оцінки ступеня резистентності й функціональних реакцій у порожнині рота (реакція капілярів на жувальне навантаження, спектроколориметрична оцінка проникності слизової оболонки ясен, оцінка зарядового стану КБЕ).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Деньга О.В., Жук Д.Д. Эффективность различных методов лечения хронического катарального гингивита // Вісник стоматології.  2004.  № 2.  С. 68-73. Участь здобувача в проведенні порівняльних досліджень, статистичній обробці даних, аналізі результатів, написанні статті.

 2. Деньга О.В., Жук Д.Д., Макаренко О.А. Клинико-лабораторная оценка эффективности комплекса адаптогенов и физических факторов на биохимические параметры ротовой жидкости у больных хроническим катаральным гингивитом // Вісник стоматології.  2004.  № 4.  С. 62-67. Особистий внесок здобувача полягає в проведенні клініко-лабораторних досліджень, статистичній обробці та аналізі результатів, підготовці статті до друку.

 3. Деньга О.В., Жук Д.Д. Эффективность сочетанного применения КВЧ-терапии и адаптогенных препаратов растительного происхождения при лечении хронического катарального гингивита у детей // Вісник стоматології.  2003.  № 4.  С. 76-78. Особистий внесок здобувача полягає в проведенні клініко-лабораторних досліджень, статистичній обробці та аналізі результатів, підготовці статті до друку.

 4. Деньга О.В., Жук Д.Д. Применение ультрафонофореза препарата "Биотрит" и бальзама "Виктория" в комплексном лечении хронического катарального гингивита у детей // Вісник стоматології.  2004.  № 1.  С. 77-80. Участь здобувача в проведенні клініко-лабораторних обстежень, лікуванні дітей, аналізі результатів, їх статистичній обробці, написанні статті.

 5. Деньга О.В., Спичка И.А., Иванов В.С., Анисимова Л.В., Горохивский В.Н., Жук Д.Д., Николаева А.В. Заболеваемость тканей пародонта и состояние гигиены полости рта у детей Одесской области // Український стоматологічний альманах.  2004.  № 1-2.  С. 52-60. Здобувач брав особисту участь в проведенні епідеміологічних обстежень дітей, аналізі результатів, підготовці статті до друку.

 6. Деклараційний патент на корисну модель № 3510, Україна, МПК 7 А61К6/00, А61N7/00, A61N5/00. Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту / О.В. Дєньга, Д.Д. Жук  заявка № 20040402960; Заявл. 21.04.04; Опубл. 15.11.04 р.  Бюл. № 11. Здобувач брав участь в проведенні клініко-лабораторних досліджень, написанні заявки та формули патенту.

 7. Патент на винахід № 23565А, Україна, МПК 6 А61К6/00, А61М37/00. Спосіб лікування запальних захворювань тканин пародонту і насадок для його реалізації / Д.Д. Жук  заявка № 97030947; Заявл. 04.03.97; Опубл. 02.06.98 р. Автору належить проведення клініко-лабораторних досліджень, написання заявки та формули патенту.

 8. Деньга О.В., Иванов В.С., Горохивский В.Н., Анисимова Л.В., Спичка И.А., Жук Д.Д., Кононенко А.Е., Николаева А.В. Мониторинг стоматологической заболеваемости у детей Украины (сообщение первое) // Дентальные технологии.  2003.  № 6 (14).  С. 2-6. Здобувач брав участь в проведенні епідеміологічних досліджень, статистичній обробці даних, аналізі результатів, написанні статті.

 9. Деньга О.В., Жук Д.Д. Сочетанная терапия хронического катарального гингивита у детей // "Организация, профилактика и новые технологии в стоматологии": Матер. V съезда стоматологов Беларуси.  Брест, 2004.  С. 208-209. Автор брав участь у наборі матеріалу та його обробці, написанні тез.

 10. Дєньга О.В., Анісімова Л.В., Спічка І.А., Іванов В.С., Жук Д.Д. Захворюваність тканин пародонту у дитячого населення України // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Епідеміологія основних стоматологічних захворювань".  Івано-Франківськ, 2004.  С. 29-31. Здобувач брав участь в проведенні епідеміологічних досліджень, статистичній обробці даних, аналізі результатів, написанні статті.

 11. Деньга О.В., Жук Д.Д. Методика лечения хронического катарального гингивита у лиц со сниженной неспецифической резистентностью // Матеріали конф. "Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині".  Одесса: „Астропринт", 2004.  С. 18-19. Здобувач приймав участь в розробці методики лікування і написанні тез.

 12. Жук Д.Д., Тищенко Т.Л. Методика применения катомаса в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у больных с заболеваниями пародонта // "Актуальные проблемы курортологии и медицинской реабилитации": Матер. междунар. юбил. науч.-практ. конф., посв. 40-летию санатория "Молдова".  Кишинев-Одесса, 1997.  С. 51-52. Здобувач провів лікування хворих та обробку отриманих результатів.


 
 

Цікаве

Загрузка...