WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості антиоксидантного захисту дріжджів saccharomyces cerevisiae на різних фазах росту культури (автореферат) - Реферат

Особливості антиоксидантного захисту дріжджів saccharomyces cerevisiae на різних фазах росту культури (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ЖУК Дмитро Дмитрович

УДК 616-08:616.311.2-002:612.017.1

Клініко-лабораторне обгрунтування лікування хронічного катарального гінгівіту в осіб зі зниженою неспецифічною резистентністю

14.01.22-стоматологія

АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук

Одеса - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті стоматології Академії медичних наук України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Дєньга Оксана Василівна, Інститут стоматології АМН України,

завідувач відділенням стоматології дитячого віку та ортодонтії

Офіційні опоненти:

  • доктор медичних наук, професор Куцевляк Валентина Федорівна,Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,завідувач кафедрою терапевтичної та дитячої стоматології;

  • доктор медичних наук, професор Борисенко Анатолій Васильович,Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України,завідувач кафедрою терапевтичної стоматології

Провідна установа:

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м. Полтава, кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Захист відбудеться "16" травня 2005 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.563.01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11).

Автореферат розісланий "13" квітня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Чумакова Ю.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Патологія пародонту продовжує залишатися однією з найбільш складних проблем стоматології. Збільшується захворюваність пародонту у дітей, як і раніше залишається високою захворюваність у дорослих (за даними ВООЗ  до 90 % населення земної кулі) (Косенко К.Н., 1994; Канканян А.П., Леонтьев В.К., 1998; Деньга О.В., Иванов В.С., Горохивский В.Н. и др., 2003; Ainamo J., 1988).

Ймовірно, що погіршення екології та негативний вплив її на генетичні механізми, що забезпечують пародонторезистентність, приводить до росту захворюваності і потребує зміни підходів до лікування (Логинова Н.К., Воложин А.И., 1993; Логинова Н.К., 1993; Мащенко И.С., 1996; Вишняк Г.Н., 1999; Борисенко А.В., 2000; Цепов Л.М., Николаев А.И., Михеева Е.А., 2004; Zhachek D., 1986; Linhe J., Nyman S., 1994; Buchmann R., 2002).

Аналіз клінічних і експериментальних даних свідчить про те, що найбільш частим захворюванням пародонту, особливо у дітей, є гінгівіт з перевагою хронічного катарального гінгівіту (80-85 % серед усіх захворювань пародонту) (Синицын Р.Г., 1961; Хоменко Л.А., 1998; Деньга О.В., 2001). Ряд авторів розглядає гінгівіт як предпародонтитний стан, тому що він може протікати як самостійно, так і як симптом пародонтиту (Колесова Н.А., 1985; Федоров Ю.А. с соавт., 1992; Белоклицкая Г.Ф., Пахомова В.А., 1994; Улащик В.С., Лукомский И.В., 1997; Иванов В.С., 1998; Беляев Е.М. и др., 2003; Michel H., 2002). Тому важливим завданням є своєчасне виявлення гінгівіту, особливо хронічних форм, що протікають, як правило, без симптомів, а також вибір правильного, патогенетично обґрунтованого лікування. У зв'язку з цим, обґрунтованим є пошук нових методів і засобів, застосування яких буде сприяти ефективній ліквідації запалення, нормалізації тканинного дихання, відновленню мікроциркуляції і підвищенню резистентності тканин пародонту, а також позитивному впливу на реактивність організму в цілому і, особливо, дитячого, сприяти стійким адаптаційним реакціям та стабільним результатам.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану 3 науково-дослідних робіт Інституту стоматології АМН України:

  • "Адаптаційно-трофічні системи організму в патогенезі і терапії основних стоматологічних захворювань" (№ ДР 0196U001807);

  • "Вивчення епідеміології основних стоматологічних захворювань у дітей України у взаємозв'язку з біогеохімічними факторами оточуючого середовища" (№ ДР 0101U001324);

  • "Удосконалити лікування та профілактику рецидивів захворювань тканин пародонту та карієсу зубів у осіб із зниженою неспецифічною резистентністю" (№ ДР 0104U000866).

Здобувач був співвиконавцем окремих фрагментів вищезазначених тем.

Мета і завдання дослідження. Основна мета дослідження  підвищення ефективності лікування і зниження частоти рецидивів хронічного катарального гінгівіту в осіб зі зниженою неспецифічною резистентністю.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання дослідження:

  1. Вивчити поширеність і структуру захворювань пародонту і стан гігієни порожнини рота у дітей 15 років різних регіонів України (епідеміологічне дослідження).

  2. Визначити найбільш ефективні фізичні фактори впливу при лікуванні хронічного катарального гінгівіту у осіб зі зниженою неспецифічною резистентністю.

  3. Розробити комплекси заходів (засобів, фізичних факторів впливу) для лікування хронічного катарального гінгівіту у осіб зі зниженою неспецифічною резистентністю.

  4. Розробити науково-обгрунтовані рекомендації щодо лікування хронічного катарального гінгівіту у осіб зі зниженою неспецифічною резистентністю.

Об'єкт дослідження – хронічний катаральний гінгівіт (ХКГ) у осіб зі зниженою неспецифічною резистентністю.

Предмет дослідження – вплив сполученого застосування адаптогенних препаратів рослинного походження і фізичних факторів впливу (ультразвукова терапія, НВЧ-терапія) на стан тканин пародонту, функціональні реакції в порожнині рота, біохімічні, біофізичні та імунологічні параметри організму та порожнини рота у дорослих і дітей із ХКГ на тлі зниженої неспецифічної резистентності.

Методи дослідження: клінічні  для оцінки стану тканин пародонту; імунологічні  для оцінки неспецифічної та специфічної (імунної) резистентності організму в цілому і зокрема в порожнині рота; біохімічні  для оцінки запалення, рівня вільнорадикального окислення (ВРО), стану антиоксидантної системи (АОС) в порожнині рота; біофізичні  для оцінки зарядового стану клітин букального епітелію (КБЕ), неспецифічної резистентності, функціональних реакцій у порожнині рота; спектроколориметричні  для оцінки проникненості та наявності запалення у тканинах пародонту, стану мікрокапілярного русла, його функціональних можливостей; статистичні  для оцінки достовірності отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведена у хворих на ХКГ на тлі зниженої неспецифічної резистентності порівняльна оцінка клінічної ефективності дії різних фізичних факторів впливу на імунний статус і функціональні реакції у порожнині рота.

Вперше in vivo методом спектроколориметрії показано, що ультразвукова терапія на певний період збільшує проникність слизової оболонки ясен для барвників розчину Шилера-Писарева (Ш-П) і, отже, для препаратів, що використовуються у лікуванні.

Вперше методом кореляційного аналізу встановлена залежність між поширеністю захворювань пародонту і концентрацією ряду елементів питної води.

Вперше проведено порівняльну оцінку і показано адекватність результатів, отриманих за допомогою експрес-методів (спектроколориметрична оцінка функціонального стану мікрокапілярного русла, зарядового стану клітин бу-кального епітелію, стійкості капілярів за Кулаженком) і клінічних імунологічних досліджень крові та ротової рідини. На підставі цього запропоновано використовувати їх для скрінінгових досліджень.

Запропоновані лікувально-профілактичні комплекси для хворих на ХКГ чинять імунореабілітаційний вплив, підвищуючи функціональну активність Т- і В-систем імунітету, місцеві та системні фактори неспецифічної резистентності.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено методику комплексної терапії ХКГ у дорослих пацієнтів і дітей зі зниженою неспецифічною резистентністю із застосуванням сполученого впливу на тканини пародонту адаптогенних препаратів рослинного походження і фізичних факторів. Запропоновані комплекси сполученої терапії дозволяють істотно поліпшити результати лікування і збільшити строки ремісії.

Запропонована методика лікування ХКГ впроваджена в практику Одеського обласного центру стоматології дитячого віку та ортодонтії, відділення стоматології дитячого віку та ортодонтії Інституту стоматології АМН України, у навчальний процес кафедри стоматології дитячого віку Одеського державного медичного університету МОЗ України.

Особистий внесок здобувача. Автором разом з науковим керівником розроблено план дослідження, визначені мета і завдання дослідження. Автором самостійно проаналізована наукова література по даній проблемі, підібрані методики дослідження, проведено аналіз отриманих результатів та їх статистичну обробку, написана дисертаційна робота.

Епідеміологічні, клінічні, біофізичні, біохімічні, імунологічні і спектроколориметричні дослідження виконані разом із співробітниками відділення стоматології дитячого віку та ортодонтії, лабораторії біохімії відділу біотехнології Інституту стоматології АМН України*, лабораторії імунології Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України**.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації представлені й обговорені на Міжнародній ювілейній науково-практичній конференції, присвяченій 40-річчю санаторію "Молдова" (Кишинів-Одеса, 1997); Міжнародній науково-практичній конференції "Епідеміологія основних стоматологічних захворювань" (Івано-Франківськ, 15-18 квітня 2004 р.); V з'їзді стоматологів Білорусі "Организация, профилактика и новые технологии в стоматологи" (м. Брест, Білорусь, 7-8 жовтня 2004 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції "Біофізичні стандарти та інформаційні технології у медицині" (Одеса, 2004 р.).


 
 

Цікаве

Загрузка...