WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність комбінованого двохетапного методу хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми (автореферат) - Реферат

Ефективність комбінованого двохетапного методу хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЇ

Ібатуліна Ю.В. Структура ценопопуляцій степових видів на південному сході України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Київ, 2005.

Проведено комплексні дослідження на популяційному рівні, які дозволили визначити сучасний стан степових модельних видів, що належать до різних біоморф. На територіях різного режиму землекористування досліджено структуру (вікова, віталітетна, просторова) ценопопуляцій, їх щільність. Загалом ценопопуляції степових видів зберегли різноманітність вікового складу. Суттєві зміни вікової структури відзначено тільки за умови сильного господарського впливу. Більш вразливою щодо антропогенного навантаження є віталітетна структура: відзначено перевагу депресивних ценопопуляцій у антропогенно трансформованих фітоценозах, в угрупованнях на різних стадіях демутації і в резерватах домінують процвітаючі ценопопуляції типово степових видів, особливо едифікаторів. Що стосується просторової структури, то виявлено формування контагіозного типу розміщення особин у фітоценозах, що зазнають антропогенного тиску, як і у фітоценозах на різних стадіях демутації. У резерватах відзначено формування регулярного типу розміщення рослин переважно едифікаторів. Проведено дослідження сезонної і річної динаміки структури інтродукційних популяцій у штучних степових фітоценозах, які розвиваються більш тридцяти років, що дозволило встановити схожість їх параметрів з показниками природних ценопопуляцій. Результати досліджень може бути використано під час розробки конкретних науково обгрунтованих рекомендацій щодо їх охорони.

Ключові слова: едифікатори, асектатори, ценопопуляції, вікова структура, віталітетна структура, просторова структура, деградація, демутація, резервати.

Ибатулина Ю.В. Структура ценопопуляций степных видов на юго-востоке Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.05 – ботаника. Национальний ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев, 2005.

Проведены комплексные исследования на популяционном уровне, которые позволили определить современное состояние модельних степных видов, принадлежащих к разным биоморфам. На территориях разного режима землепользования исследована структура (возрастная, виталитетная, пространственная) ценопопуляций, их плотность. В целом ценопопуляции степных видов сохраняли разнообразие возрастного состава при различной степени антропогенной нагрузки. Существенные изменения возрастной структуры были отмечены только при сильном хозяйственном воздействии. Менее сильное антропогенное давление не вызвало существенных изменений возрастного спектра. Более чувствительным показателем происходящих изменений является плотность особей. Значительное снижение плотности ценопопуляций произошло в фитоценозах, подверженных более сильному хозяйственному использованию, особенно в ценопопуляциях S. capillata. Отмеченные изменения популяционной структуры при данном антропогенном давлении ещё не являются катастрофическими и обратимы при уменьшении степени воздействия со стороны человека. Восприимчивой к антропогенной нагрузке является виталитетная структура: отмечено преобладание депрессивных ценопопуляций в антропогенно трансформированных фитоценозах, в восстанавливающихся сообществах и резерватах господствуют процветающие ценопопуляции типично степных видов, особенно эдификаторов. Что касается пространственной структуры, то отмечено формирование контагиозного типа размещения особей в фитоценозах, подвергаемых антропогенной нагрузке, как и в фитоценозах на разных стадиях демутации. В резерватах отмечено формирование регулярного типа размещения особей преимущественно эдификаторов. Проведены исследования сезонной и погодичной динамики структуры интродукционных популяций модельних видов в искусственных степных фитоценозах, развивающихся более тридцати лет, что позволило установить сходство их параметров с показателями природных ценопопуляций. Результаты исследований могут быть использованы при разработке конкретных научно-обоснованных рекомендаций по их охране.

Ключевые слова: эдификаторы, ассектаторы, ценопопуляция, возрастная структура, виталитетная структура, пространственная структура, деградация, демутация, резерваты.

Ibatulina Yu.V. Structure of cenopopulations of steppe species in the south-cast of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a candidate's degree in Biological science on the specialty 05.00.05 – botany. Grishko National Botanical Garden, Nat. Acad. Sci. of Ukraine, Kyiv, 2005

Complex investigations are conducted on the populational level enabled define present-day state of model steppe species belonging to the different biomorphs. An various botanical-geographical regions and in the territories with different land use regimen, structure of cenopopulations (age, vitality and spatial structure) has been investigated as well as cenopopulation density. On the whole, age composition diversity remained in steppe cenopopulations under different extent of anthropogenic pressure. Considerable changes of age structure were registered only under significal agricultural impact. Vitality structure is more susceptible to anthropogenic pressure: depressive cenopopulations were found to be predominant in anthropogenically transformed phytocenoses. In renewing communities and reserves, prosperous cenopopulations of typically steppe species are prevailing, especially cenopopulations of edificators. An respect of spatial structure, there is observed a formation of contagions type of species distribution in phytocenoses exposed to anthropogenic pressure as well as in phytocenoses in different stages of demutation. Forming of regular type of species distribution, mainly edificators, is observed in reserves. Investigations of seasonal and year-after-year dynamics of structure of introductional populations have been conducted in artificial steppe phytocenoses developing for more than 30 years, which enabled to determine similarity between their parameters and indices of natural cenopopulations. The results obtained can be used in development of concrete scientifically grounded recommendations on cenopopulations conservations.

Key words: edificators, assectators, cenopopulation, age structure, vitality structure, spatial structure, degradation, demutation, reserves.

Подписано к печати 17.10.2005. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 0,9. Печать лазерная. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии ООО "Норд Компьютер"

на цифровых лазерных издательских комплексах

Rank Xerox DocuTech 135 и DocuColor 2060.

Адрес: г. Донецк, ул. Университетская, 112

тел.: (062)386-35-76


 
 

Цікаве

Загрузка...