WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність комбінованого двохетапного методу хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми (автореферат) - Реферат

Ефективність комбінованого двохетапного методу хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми (автореферат) - Реферат

ВІКОВА, ВІТАЛІТЕТНА І ПРОСТОРОВА СТРУКТУРИ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ ДЕЯКИХ СТЕПОВИХ ВИДІВ У ФІТОЦЕНОЗАХ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ДЕГРАДАЦІ

У результаті проведених досліджень встановлено, що віковим спектрам більшості ценопопуляцій модельних степових видів, досліджених у антропогенно трансформованих фітоценозах на територі, яка підлягає випасанню, притаманна неповночленність: відсутні особини постгенеративних груп. Домінують зрілі нормальні ценопопуляції едифікаторів. У віковому складі переважають генеративні, дуже рідко віргінільні особини. Також відмічено переміщення максимуму вікового спектра на більш ранні вікові стани, що пов'язано з посиленням антропогенного навантаження, а також зникнення рослин зрілої і старої вікових груп (рис. 1). Частіше за все саме випасання та рекреація призводять до зникнення із вікового спектра ценопопуляцій постгенеративних особин, що пов'язано з посиленням відмирання рослин цих вікових рівнів і відмиранням молодших рослин, що і сприяє омолодженню ценопопуляцій. Цей процес може бути пов'язаний з тим, що рослини не до кінця проходять онтогенез. Оскільки цей процес супроводжується і зменшенням життєвості особин, він веде до послаблення ценопопуляцій і поступового випадіння виду із фітоценозу. Менш сильне випасання не призводить до суттєвих змін у віковому спектрі. Серед ценопопуляцій асектаторів відмічено ценопопуляції, у складі яких домінують молоді вегетативні рослини. Це особливо притаманне ценопопуляціям вегетативно рухливих видів. Помірне навантаження сприяє активізації вегетативного розмноження, що і призвело до переваги у віковому складі молодих особин. У досліджених угрупованнях є ряд видів, у ценопопуляціях яких суттєво не змінюється віковий спектр, незалежно від ступеня антропогенного навантаження. До таких видів переважно належать стержнекореневі. Більшість ценопопуляцій таких видів зберігає різноманітність вікового складу, правосторонній характер спектру, перевага у якому зрілих і старих генеративних рослин дозволяє віднести такі ценопопуляції до зрілих і старих нормальних неповночленних. Найбільш сталим є положення, яке займають ценопопуляції Linumczerniaёvii, особливо в ассоціаціях Festucetum (valesiacae) crinitariosum (villosae) i Stipetum (capillatae) cleistogenosum (squarrosi) (заказник "Ларінський").

Більш чутливим показником змін, які відбуваються під впливом тих чи інших факторів, є щільність особин. Значне зниження щільності ценопопуляцій відбулося в фітоценозах, які підлягають більш сильному господарському використовуванню, особливо ценопопуляцій видів роду Stipa.

У досліджених фітоценозах більшість ценопопуляцій належить до депресивного віталітетного типу, що відображається у накопиченні особин низького рівня життєвості, які складають "групу резерву" і виконують функцію контролю за розмірами екологічно ніші, що забезпечує сталість ценопопуляцій (рис. 2). Тільки деякі з досліджених ценопопуляцій є процвітаючими або урівноваженими, що пов'язано з незначним антропогенним навантаженням і сприятливими еколого-фітоценотичними умовами.

Рис. 1. Вікові спектри ценопопуляцій Festucavalesiaca у заказнику "Ларінський": асоціації: 1 – Stipetum (capillatae) festucosum (valesiacae) (випасання відсутнє), 2 – Stipetum (capillatae) cleistogenosum (squarrosi) (слабке випасання), 3 – Festucetum (valesiacae) teucriosum (polii) (помірне випасання), 4 – Crinitarietum (villosae) festucosum (valesiacae) (сильне випасання)

Рис. 2. Віталітетні спектри ценопопуляцій Festucavalesiaca у заказнику "Ларінський": асоціації: 1 – Stipetum (capillatae) festucosum (valesiacae) (випасання відсутнє), 2 – Stipetum (capillatae) cleistogenosum (squarrosi) (слабке випасання), 3 – Festucetum (valesiacae) teucriosum (polii) (помірне випасання), 4 – Crinitarietum (villosae) festucosum (valesiacae) (сильне випасання). W – трапляння, с – нижчий клас, b – середній клас, а – вищий клас

Ступінь впливу на середовище можна відобразити і за допомогою віковості ценопопуляцій. Серед ценопопуляцій степових видів найбільше впливають на середовище ті, індекс віковості яких наближується до 0,5. Ступінь впливу ценопопуляцій знижується внаслідок впливу несприятливих факторів як природних, так і антропогенних (табл. 1). У складі цих ценопопуляцій переважають найбільш життєдіяльні особини генеративного молодого і зрілого вікових станів, тому і вплив буде найбільший. Ступінь впливу зменшується внаслідок дії негативних факторів як природних, так і антропогенних через зменшення щільності рослин, їх розмірів, що пов'язано з переходом на більш низькі рівні життєвості.

Таблиця 1

Віковість ценопопуляцій степових едифікаторів у заказнику "Ларінський"

Асоціація

Режим використання

Індекс віковості, Δ

Festuca valesiaca

Stipa capillata

Stipetum (capillatae) festucosum (valesiacae)

випас відсутній

0,610

0,624

Stipetum (capillatae) cleistogenosum (squarrosi)

слабке випасання

0,605

0,572

Festucetum (valesiacae) teucriosum (polii)

помірне випасання

0,561

Crinitarietum (villosae) festucosum (valesiacae)

сильне випасання

0,493

0,467

Відображенням різноманітності реакці життєвості особин на різні ді є особливість просторово структури ценопопуляцій. Випадкове розміщення виду, як і регулярне, свідчить про його процвітання і стале положення у фітоценозі, що трапляється не дуже часто. Як правило, це є характерним для ценопопуляцій едифікаторів (види родів Festuca, Stipa), відмічено регулярне та випадкове розміщення особин у просторі в ценопопуляціях видів-асектаторів, що трапляється дуже рідко. Це може бути свідченням зниження внутрішньо- і міжвидової конкуренці. Більшість особин розміщено регулярно там, де відсутнє або послаблене антропогенне навантаження, також на характер розміщення особин впливає однорідність середовища. Про протилежний стан виду свідчить контагіозне розміщення особин, яке говорить про його пригніченість у рослинному угрупованні. Відмічено групове розміщення особин у фітоценозах, які підлягають антропогенному навантаженню, особливо сильному, що підвищує сталість виду.

Таким чином, досліджені ценопопуляці, особливо щільнодерновинних ценозоутворювачів займають міцне положення в даних рослинних угрупованнях. Структура ценопопуляцій багатьох видів у широкому діапазоні еколого-фітоценотичних умов стала, глибокі зміни якої можливі за умов сильних антропогенних і природних впливів. Послаблення сильного антропогенного навантаження дозволить знизити відмічену тенденцію до загибелі особин постгенеративних груп і переміщення максимуму у вікових спектрах на більш молоді групи, також дозволить ценопопуляціям відновити вихідний стан.

ВІКОВА, ВІТАЛІТЕТНА, ПРОСТОРОВА СТРУКТУРИ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ СТЕПОВИХ ВИДІВ У ФІТОЦЕНОЗАХ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ДЕМУТАЦІ

Що стосується ценопопуляцій степових видів у фітоценозах, які формуються на перелогах і знаходяться на різних стадіях демутаці, то вони займають найменш міцне положення. Степові види на початкових стадіях перелогу зустрічаються рідко, як правило це Festucavalesiaca, особини яко малочисельні і більшість ценопопуляцій її належить до інвазійних і молодих нормальних неповночленних з лівостороннім віковим спектром. По мірі просування до повного відновлення рослинного покриву відмічено збільшення сталості ценопопуляцій за рахунок появи у віковому складі особин раніше відсутніх груп, х перехід у розряд зрілих нормальних повночленних (РЛП "Донецький Кряж", асоціація Festucetum (valesiacae) stiposum (capillatae), ценопопуляція Festucavalesiaca) і за рахунок збільшення щільності особин (рис. 3).


 
 

Цікаве

Загрузка...