WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність комбінованого двохетапного методу хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми (автореферат) - Реферат

Ефективність комбінованого двохетапного методу хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ім. М.М. ГРИШКА

Ібатуліна Юлія Валеріївна

УДК: 581.9:581.526.53:581.55 (477.60)

Структура ценопопуляцій степових видів на південному сході України

03.00.05 – ботаніка

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому ботанічному саду НАН України.

Науковий керівник: доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

Остапко Володимир Михайлович,

Донецький ботанічний сад НАН України,

заступник директора з наукової роботи,

завідувач відділу флори

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор

Собко Володимир Гаврилович,

Національний ботанічний сад

ім. М.М. Гришка НАН України

провідний науковий співробітник;

кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник

Шевера Мирослав Васильович,

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,

старший науковий співробітник

Провідна установа: Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр УААН

Захист відбудеться 02.12. 2005 р. о. 12 годині на засіданніспеціалізованої вченої ради К 26.215.01 Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України за адресою: 01014, Київ, вул. Тімірязєвська, 1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України за адресою: 01014, Київ, вул. Тімірязєвська, 1.

Автореферат розісланий 31 жовтня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради, кандидат біологічних наук Н.І. Джуренко

Актуальність теми. На сьогодні, коли вплив антропогенних факторів на рослинний покрив набув загрозливого характеру, особливу актуальність набула проблема збереження і поновлення природних ресурсів, оскільки господарська діяльність викликає зниження біорізноманітності, зменшення стабільності і продуктивності екосистем, що призводить до їх деградації. Значної трансформації зазнали високопродуктивні степові угруповання, які у природному стані збереглися тịльки на незначних територіях, часто у важкодоступних місцях.

Ці обставини спонукають активізувати дослідження організації рослинних угруповань, які існують як у природних умовах, так і тих, що зазнали сильного впливу антропогенних факторів. Основну увагу потрібно приділяти вивченню структури ценопопуляцій і її змін під впливом різних факторів. Еколого-фітоценотичне приурочення, стан ценопопуляцій, дані про зміни, що відбуваються в їх структурі під впливом антропогенних або природних факторів, постійне спостереження і контроль за ними можуть сприяти не тільки оцінюванню здатності ценопопуляцій до спонтанного відновлення у сприятливих умовах, але і розробці дій, які спрямовані на відновлення і охорону угруповань, моніторинг рослинності, одним із аспектів якого є вивчення структури цих систем. У зв'язку з цим актуальним є вивчення структури ценопопуляцій степових видів, тенденції її змịн в умовах антропогенного навантаження, що може вказати на особливості їх охорони і використання та сприяти розробці більш ефективних методів охорони.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати досліджень використано під час виконання науково-дослідних робіт Донецького ботанічного саду НАН України за бюджетною темою "Хорологічне, інтродукційне та созологічне дослịдження рослин природно флори в антропогенно трансформованному середовищị" (2001 – 2005 рр.), № ДР 0101U001040 та госпдоговірними темами "Науково-екологічне обґрунтування організації території природно-заповідного фонду в околицях м. Єнакієве Донецької області" (2002 р.), "Проведення інвентаризаці сучасного стану територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Проведення інвентаризаці сучасного стану заповідних природних комплексів та об'єктів" (2003 р.), "Рослинний покрив регіонального ландшафтного парку "Донецький Кряж" і його созологічна оцінка" (2004 р.).

Мета та завдання досліджень. Мета – вивчити вікову, віталітетну і просторову структури ценопопуляцій видів, які приймають участь у формуванні фітоценозів справжнього степу.

Для досягнення цієп мети були поставлені наступні завдання:

- проаналізувати стан популяційно-демографічного вивчення степових фітоценозів;

- дослідити вікову структуру ценопопуляцій модельних степових видів, які належать до різних біоморф;

- дослідити особливості віталітетно структури ценопопуляцій модельних степових видів;

- вивчити особливості просторово структури ценопопуляцій модельних степових видів;

- дослідити деградаційні, демутаційні, резерватогенні зміни в структурі ценопопуляцій степових видів;

- вивчити сезонну і річну динаміку віково, віталітетно і просторово структур інтродукційних популяцій степових видів у штучних фітоценозах.

Об'єкт дослідження. Ценопопуляції степових ценозоутворюючих видів і ценопопуляції видів асектаторів, що належать до наступних родин.

Предмет дослідження. Структура ценопопуляцій степових видів та її деградаційні, демутаційні, резерватогенні зміни в антропогенно трансформованому середовищі, динаміка структури інтродукційних популяцій модельних видів у штучних степових фітоценозах.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань було використано широкий діапазон методів сучасної популяційної ботаніки та фітоценології, необхідні методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексні популяційно-демографічні дослідження тридцяти степових видів, які належать до різних життєвих форм і виконують різну фітоценотичну роль, внаслідок чого було встановлено, що структура популяцій багатьох видів у широкому діапазоні еколого-демографічних умов стала, суттеві зміни їп відбуваються тільки під впливом сильного антропогенного тиску. Цьому сприяє перебування рослин на низькому рівні життєвості, а також формування контагіозного типу розміщення особин. Негативні перебудови у віковій, віталітетній, просторовій структурах популяцій на ділянках, що зазнали невеликого господарського використання більшою мірою обумовлені несприятливими змінами еколого-фітоценотичних умов, які, набуваючи сили, сприяють х зникненню (заповідник "Хомутовський степ"). Виявлено види, які найбільш точно відображають ступінь деградаціп рослинного угруповання (види родів Festuca, Stipa). Отримано дані, що відображають сучасний стан досліджених ценопопуляцịй степових видів у фітоценозах з великим ступенем антропогенно трансформаціп та дозволяють прогнозувати х подальший розвиток.

Вперше дослịджено структуру ценопопуляцій степових видів, онтогенез яких не був раніше вивчений: LinumaustriacumL., L. czerniaёviiKlokov, L. nervosumWaldst. et Kit., L. tenuifoliumCzern., VeronicabarrelieriSchott., MarrubiumpraecoxJanka, NepetaparvifloraM. Bieb., Salviatesquicola Klokov et Pobed., StachystranssylvanicaSchur, Bellevaliasarmatica(Georgi) Woronow.

Вперше проведено дослịдження сезонно і річної динаміки еколого-демографічно структури ценопопуляцій модельних видів у штучних степових фітоценозах, що дозволило встановити відповідність параметрів інтродукційних популяцій показникам природних.

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень можє бути використано під час розроблення конкретних рекомендацій щодо організаціп охорони степових видів на південному сході Украни, у розробці методики екологічного моніторингу рослинності, більш ефективних методів відновлення рослинного покриву у порушених екотопах та формування екологічних мереж. Підхід, що використаний у роботі, може бути поширений і на інші види для визначення стану х ценопопуляцій. Результати досліджень використано в науково-дослідних роботах під час характеристики рослинності, пп созологічного оцінювання, у розробці дій щодо організаціп і режиму територій природно-заповідного фонду. Результати досліджень враховували при виконанні роботи, яка була спрямована на збереження і використання наукового об'єкту – експозиція Донецького ботанічного саду "Степи Украни", що має статус національного надбання Украни.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням автора. Здобувачем проведено критичний аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури, розроблено структуру роботи. Проведено експедиційно-польові виїзди, під час яких було зібрано необхідний матеріал, який характеризує сучасний стан природних ценопопуляцій, також обстежено структуру інтродукційних популяцій на двох експериментальних степових ділянках. Здобувачем виконано статистичну обробку й аналіз отриманих результатів, сформульовано положення й висновки дисертації.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаці доповідались на IV Міжнародній науковій конференці "Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку" (м. Донецьк, 2003 р.), II Міжнародній конференці "Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти" (м. Львів, 2004 р.), Науково-практичній конференці "Збереження біорізноманітності на південному сході Украни" (м. Донецьк, 2004 р.), на засіданнях відділу флори та вченої ради Донецького ботанічного саду НАН України.


 
 

Цікаве

Загрузка...