WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Наслідки спінальної травми з ураженням спинного мозку на рівні поперекового відділу хребта та методи їх корекції в період реабілітації (автореферат) - Реферат

Наслідки спінальної травми з ураженням спинного мозку на рівні поперекового відділу хребта та методи їх корекції в період реабілітації (автореферат) - Реферат

13. Иванов В.В. Изменение работоспособности горнорабочих глубоких угольных шахт под влиянием адаптогенов // Тез.докл.науч.конф.мол.учен. – Донецк, 1990. – С.76-77.

АНОТАЦІЯ

Іванов В.В. Оцінка і профілактика впливу важкої праці у шкідливих умовах на гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна. – Інститут медицини праці Академії медичних наук України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена розробці фізіолого-гігієнічні заходів профілактики впливу важкої праці у шкідливих умовах на гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля, на підставі комплексної оцінки умов праці, характеру трудової діяльності, особистих особливостей і наявного потенціалу регуляторних систем.

Надано порівняльну фізіолого-гігієнічну та ергономічну оцінку умовам й характеру праці гірників ніші та забійників, установлені провідні шкідливі фактори впливу на гірників, визначені дозові навантаження впродовж зміни і ризики розвитку професійних захворювань.

Визначено структуру особистості гірників стосовно їх вертированості, емоційної стійкості й тривожності; досліджені особливості психовегетативних співвідношень та особливості щодо мобілізації механізмів забезпечення готовності до виконання роботи і відновлення після неї серед осіб із різними проявами вертированості та емоційної стійкості; вивчено вплив вертированості й емоційної стійкості на характер трудової діяльності, її вегетативне забезпечення, фізіологічну ефективність і продуктивність праці. Вивчено вплив особливостей вегетативної регуляції гірників на рівень фізичної працездатності, вегетативного забезпечення діяльності, фізіологічну ефективність і продуктивність праці.

Досліджено генезіс недопустимих станів діяльності. Визначено силу і характер впливу факторів праці та індивідуально-психологічних відмінностей гірників на функціональний стан в роботі. Доведено, що ці фактори на 65 – 70 % визначають зміни, що відбуваються в організмі. Розроблено режими праці для реалізації допустимих виробничих навантажень.

Удосконалено існуючи підходи і принципи щодо діагностики і профілактики факторів ризику професійного здоров'я. Обгрунтовано критерії оцінки щодо психоемоційною відповідності гірників виробничим вимогам і принципи формування груп ризику, розроблені ефективні методи виявлення гірників, що входять до групи ризику, а також заходи профілактики та оздоровлення.

Ключові слова: гірники, умови праці, функціональний стан діяльності, психологічні особливості, регуляторні механізми, профілактика, оздоровлення.

SUMMARY

Ivanov V.V. Estimation and prevention of hard work influence and harmful conditions upon the coal workers engaged in hammer mining – Manuscript.

Thesis for the Candidate of Medical Sciences degree in speciality 14.02.01 – Hygiene Institute of Labour Medicine of AMS Ukraine, Kiev, 2005.

The dissertation is devoted to the working out of physiologo-hygienic measures for influence prevention of hard work in harmful conditions upon the coal miners engaged in hammer mining under complex estimation of working conditions, labour activity, personal features and obvious potential of the regulatory systems.

Comparative physiologo-hygienic and ergonomic estimation of the conditions and labour character of coal miners in stable and cutters were given. The main harmful factors of influence upon the coal miners were determined. Dose loads during the shift and risks of occupational diseases development were defined.

Structure of coal miners features according to their extra- and introversion, emotional stability and anxiety was determined. Peculiarities of psycho-vegetative correlation and peculiarities of mechanisms mobilization for the readiness of doing work and recovery after it among the persons with different manifestation of extra- and introversion and emotional stability were studied; influence of extra- and introversion and emotional stability upon the labour activity, its vegetative ensuring, physiologic efficiency and labour productivity were studied. An influence of vegetative regulation of coal miners upon the level of physical capacity for work, vegetative ensuring of labour activity, physiologic activity and labour productivity were studied.

Genesis of inadmissible states of activity was analyzed. Strength and influence of labour factors and individual psychological differences of coal miners upon the functional state in work were determined. It was proved that these factors determined changes (65-70 %) which took place in the body. Labour regimes for the realization of admissible industrial loads were worked out.

Approaches and principles of diagnosis and prevention for the risk factors of occupational health were improved. Criteria of estimation for the psycho-emotional conformity of coal miners to the industrial requirements and principles of risk groups forming were grounded; effective methods for the reveal of the coal miners of risk groups and measures of prevention and sanitation were worked out.

Key words: coal miners, working conditions, functional state of activity, psychological peculiarities, regulatory mechanisms, prevention, sanitation.

АННОТАЦИЯ

Иванов В.В. Оценка и профилактика влияния тяжелой работы во вредных условиях на горнорабочих, занятых молотковой выемкой угля – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 – гигиена. – Институт медицины труда Академии медицинских наук Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена разработке физиолого-гигиенических мер профилактики влияния тяжелой работы во вредных условиях на горнорабочих, занятых молотковой выемкой угля, на основе комплексной оценки условий труда, характера трудовой деятельности, личностных особенностей и наличного потенциала регуляторных систем.

Проведена сравнительная физиолого-гигиеническая и эргономическая оценка условий и характера труда горнорабочих ниши и забойщиков, установлены ведущие вредные производственные факторы, установлена количественная мера сменной дозной нагрузки пыли, шума и вибрации, рассчитаны риски развития профессиональных заболеваний.

На основе массовых исследований установлена структура личностных особенностей горнорабочих, занятых молотковой выемкой угля, касающихся психологических характеристик вертированности, эмоциональной устойчивости и тревожности.

Впервые показано влияние индивидуально-психологических различий на избираемую шахтерами вне работы стратегию регуляции вегетативных функций с преобладанием автономных или центральных регуляторных систем, на степень функционального напряжения организма в трудовой деятельности. Установлено, что уровень функционального напряжения в работе определяется мощностью резервов регуляции и способностью к их эффективному использованию, обеспечивается соответствующими механизмами психовегетативной организации и обусловливает типичность происходящих в организме сдвигов. Установлена связь между психологическими и вегетативными особенностями горнорабочих, с одной стороны, характером трудовой деятельности и степенью ее тяжести, с другой. Определено количественно влияние психоэмоциональной устойчивости и эргономических параметров деятельности на уровень функционального напряжения, физиологическую эффективность и продуктивность труда горнорабочих изучаемых профессий.

Показано, что влияние условий и характера труда на автономную нервную систему горнорабочих проявляется в виде вегетативного дисбаланса с превалированием на периферии симпатических эффектов. Изучено влияние особенностей вегетативной регуляции на мощность резервов адаптации, уровень физической работоспособности, физиологическую эффективность и производительность труда.

Исследован генезис недопустимых состояний деятельности. Определены сила и характер влияния факторов труда, а также индивидуально-психологических различий горнорабочих на функциональное состояние в работе. Установлено, что эти факторы приблизительно на 65 – 70 % определяют изменения, которые происходят в организме.

На основе проведенных исследований впервые выделен как личностный фактор риска профессионального здоровья горнорабочих – их "эмоциональная неустойчивость и тревожность", которые способствует развитию утомления. Научно обоснован прогноз развития состояний утомления с учетом тяжести труда и психологических особенностей горнорабочих.

Усовершенствованы принципы формирования групп риска нарушения здоровья горнорабочих, обоснованы допустимые сочетания уровней вертированности и эмоциональной устойчивости при выполнении тяжелых и напряженных, очень тяжелых и очень напряженных работ, определены индивидуально-психологические критерии для подбора допустимых производственных нагрузок, разработаны физиологически обоснованные режимы труда с учетом психоэмоциональной устойчивости горнорабочих, тяжести и вредности выполняемых работ, обоснованы меры повышения устойчивости и восстановления горнорабочих при выполнении ими тяжелой работы во вредных условиях с учетом индивидуальных особенностей организма.

Ключевые слова: горнорабочие, условия труда, функциональное состояние деятельности, психологические особенности, регуляторные механизмы, профилактика, оздоровление.


 
 

Цікаве

Загрузка...