WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Наслідки спінальної травми з ураженням спинного мозку на рівні поперекового відділу хребта та методи їх корекції в період реабілітації (автореферат) - Реферат

Наслідки спінальної травми з ураженням спинного мозку на рівні поперекового відділу хребта та методи їх корекції в період реабілітації (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АМНУКРАЇНИ

ІВАНОВ ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

УДК 612.745.6:622-057.5

Оцінка і профілактика впливу важкої праці у шкідливих умовах на гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля

14.02.01 – Гігієна

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Науково-дослідному інституті медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості, м. Донецьк, МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Передерій Григорій Семенович,

Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем

Донбасу та вугільної промисловості, м. Донецьк,

заступник директора з наукової роботи

Офіційні опоненти:доктор медичних наук, професор

Бузунов Володимир Афанасійович,

Інститут радіаційної гігієни і епідеміології

НЦРМ АМН України, м. Київ,

директор

доктор медичних наук, професор

Ластков Дмитро Олегович,

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького,

кафедра гігієни та екології,

професор кафедри

Провідна установа: Львівський національний медичний університет ім. Данила

Галицького МОЗ України,

кафедра загальної гігієни, МОЗ України, м. Львів

Захист дисертації відбудеться " 20 "_____12_____ 2005 р. об 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.554.01 в Інституті медицини праці АМН України за адресою: 01033, м. Київ-33, вул. Саксаганського, 75.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту медицини праці АМН України за адресою: 01033, м. Київ-33, вул. Саксаганського, 75.

Автореферат розісланий " 14 " ______11_______ 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

д.мед.н. Степаненко А.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сьогодні приблизно 75-80 % всіх професійних захворювань в Україні припадає на робітників вугільної галузі. Показники їх захворюваності з тимчасовою втратою працездатності на 30-40 % вище від загальнопопуляційного рівня (Мухін В.В., Валуцина В.М., Гладчук Є.О. та ін., 2000; Мухін В.В., Передерій Г.С., Харковенко Н.М., 2003; Латишев Є.Є., 2003; Ладарія О.Г., 2004; Вєтров С.Ф., 2004 та ін.). Щорічно на шахтах реєструється 30-35 випадків раптової смерті на робочому місці, показник смертельного травматизму становить 2,8 в перерахунку на один мільйон тон видобутого вугілля*. Середня тривалість життя шахтарів за даними офіційної статистики становить 57-58 років. Це пов'язано із їхнею працею у шкідливих і небезпечних умовах, з важкими фізичними навантаженнями і високим психоемоційним напруженням внаслідок ризику травмування чи загибелі.

В зв'язку із поглибленням вугільних шахт і відсутністю перспектив щодо впровадження технологій безлюдного виймання вугілля, найближчим часом не передбачається суттєвого поліпшення умов праці (Гриценко В.С., Коваленко Н.П., Смірнова Н.Е., 2002). Негативний прогноз стосовно стану здоров'я працюючих на вугільних шахтах Донбасу до 2010 року відбиває закономірне погіршення ситуацiї в зв'язку з підвищенням ступеня шкідливості та небезпечності умов праці внаслідок збільшення глибини розробки вугільних пластів до 1,5 км i більше, запланованої інтенсифікації виробничого процесу і підвищення обсягів видобутку вугілля (Меняйло М.І., 2000 та ін.). Такі зміни умов праці і виробничих навантажень приведуть до зростання небезпеки механічного i теплового травмування працюючих, і, як наслідків, підвищення їхнього нервово-емоційного напруження в роботі, збільшення ризиків професійно обумовлених захворювань, частоти випадків раптової смерті на робочому місці тощо (Кундієв Ю.І., 2000; Чернюк В.І., 2001; Валуцина В.М., 2000; Черкесов В.В., 2000; Ластков Д.О., 2001; Трунова О.А., 2002 та ін.). Тривала робота в таких умовах сприяє передчасному професійному старінню працюючих, що проявляється не тільки у підвищенні рівня загальної та професійної захворюваності і виробничого травматизму, але й у зниженні працездатності (Решетюк А.Л., 1990; Солдак І.І., 1995; Передерій Г.С., 2002).

Трудова дiяльнiсть гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля, в порівнянні з представниками інших підземних професій, потребує з боку їхнього організму граничної мобiлiзацiї психофізіологічних резервів, які забезпечують виконання роботи (Решетюк А.Л., 1990; Кобилянський О.Я., 1993; Передерій Г.С., 2002; Каль'янов А.В., 1995; Меняйло М.І., 2000 та iн.). Це пов'язано з низьким рівнем механізації та автоматизації більшості трудових операцій, тривалим статичним навантаженням, роботою у незручній позі тощо. До того ж на цих гірників впродовж майже всієї зміни впливають значні концентрації пилу, понаднормативні рівні шуму, вібрації, нерідко - нагріваючого мікроклімату. Зрушення, що виникають в організмі в процесі роботи набувають стійкого характеру. Іноді вони зберігаються навіть на початок наступної робочої зміни (Мухін В.В. та ін., 2000; Передерій Г.С., 2002).

_____________

* Матеріали наради з актуальних питань професійної захворюваності в Україні та стану медико-санітарної допомоги працівникам 7-8 квітня 2003 року.

Сьогодні проблема збереження здоров'я і працездатності гірників набула максимального загострення в зв'язку з постарінням їх кадрового складу через обмежений притік молоді. За даними офіційної звітності серед гірників основних професій приблизно 25-30 % працюючих є пенсіонерами. На це впливає втрата престижності гірничої професії, відсутність у найближчому часі реальної перспективи щодо нормалізації умов праці і стабілізації економічної ситуації. Таке становище вимагає невідкладного удосконалення системи медико-профілактичного обслуговування шахтарів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами: робота має безпосередній зв'язок із основними напрямками діяльності ДП НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості (м. Донецьк). Основні матеріали дисертації були отримані при виконанні наступних НДР: "Розробити і впровадити систему медико-профілактичних заходів щодо підтримки працездатності гірників глибокої вугільної шахти" № держреєстрації 01850005046, "Розробити фізіологічні методи контролю для підтримки працездатності гірників глибоких вугільних шахт" № держреєстрації 01860072071, "Вивчити умови та розробити режими праці для гірників високотемпературних забоїв вугільних шахт Червоноармійського виробничого об'єднання по добутку вугілля" № держреєстрації 01910026160, "Обгрунтувати порядок надання відпустки, розробити медико-фізіологічні методи підтримки працездатності гірників глибоких вугільних шахт в період реадаптації до праці після відпустки" № держреєстрації 01910038663, "Розробити і впровадити методи профілактики донозологічних (передхворобливих) порушень адаптації у гірників вугільних шахт" № держреєстрації 0193U029010, "Розробити критерії визначення стійкої втрати професійної працездатності при сполученні профзахворювань і трудових каліцтв серед осіб працездатного і пенсійного віку, обґрунтувати заходи щодо їх раціонального працевлаштування" № держреєстрації 0197U015747, "Розробити систему динамічного нагляду за станом умов праці, навколишнього середовища і здоров'я гірників вугільних шахт з метою об'єктивізації діагностики і зниження ризику їх захворювань" № держреєстрації 0102U004897.

Мета і задачі дослідження: розробити фізіолого-гігієнічні заходи профілактики впливу важкої праці у шкідливих умовах на гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля, на підставі комплексної оцінки умов праці, характеру трудової діяльності, психологічних особливостей і наявного потенціалу регуляторних систем.

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені і послідовно вирішені наступні задачі:

- надати фізіолого-гігієнічну оцінку умовам та характеру праці гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля;

- визначити структуру особистості гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля, стосовно їхньої інтроекстравертированості, емоційної стійкості й тривожності;

- визначити особливості психовегетативних співвідношень серед гірників з різними проявами інтроекстравертированості, емоційної стійкості й тривожності поза роботою, у стані готовності до виконання роботи і відновлення після неї;

- вивчити вплив інтроекстравертированості, емоційної стійкості й тривожності гірників на характер трудової діяльності, її вегетативне забезпечення, фізіологічну ефективність і продуктивність праці;

- вивчити вплив особливостей вегетативної регуляції гірників на рівень вегетативного забезпечення трудової діяльності, фізіологічну ефективність і продуктивність праці;

- розробити фізіолого-гігієнічні заходи профілактики впливу важкої праці у шкідливих умовах на гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля.

Об'єкт дослідження. Вплив умов і характеру праці, структури особистості та регуляторних резервів організму на механізми вегетативного забезпечення готовності гірників до роботи, особливості щодо її виконання, процеси відновлення, фізіологічну ефективність і продуктивність праці.

Предмет дослідження. Гірники вугільних шахт, які зайняті молотковим вийманням вугілля в очисних забоях (забійники) і нішах (ГОЗ), їхні робочі місця.

Методи дослідження. В роботі використані: гігієнічні (виміри пилу, шуму, вібрації, температури, швидкості руху і вологості повітря), ергономічні (виміри тривалості трудових операцій, пауз, обсягів, щільності, темпу і продуктивності роботи), фізіологічні (визначення фізичної працездатності, вегетативного тонусу, реактивності й забезпечення діяльності, стомленості), психологічні (визначення інтроекстравертированості, нейротизму й тривожності), статистичні методи досліджень (варіаційної статистики, дисперсійного і кореляційно-регресійного аналізу).


 
 

Цікаве

Загрузка...