WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патоморфологія провідної системи серця при гос-трій ішемії міокарда (автореферат) - Реферат

Патоморфологія провідної системи серця при гос-трій ішемії міокарда (автореферат) - Реферат

Отримані авторські свідоцтва на винахід "Спосіб реконструктивного хірургічного лікування мітральної недостатності" (деклараційний патент № 52517 А від 16.12.2002р., бюл. № 12), "Спосіб імплантації штучного клапана серця за допомогою манжети зазначеного клапана" (деклараційний патент № 63819 А от 15.01.2004р., бюл. № 1) и "Спосіб хірургічного лікування внутрішньосерцевого абсцесу" (деклараційний патент № 63826 А від 15.01.2004р., бюл. № 1), а також деклараційний патент № 4040 від 15.12.2004р., бюл. № 12 "Пристрій для реконструктивного хірургічного лікування мітральної та тристулкової недостатності" (корисна модель) та позитивне рішення по заявці на винахід №20040705356 від 05.07.2004р. "Спосіб реконструктивного хірургічного лікування мітральної та тристулкової недостатності". Положення дисертації використовуються при проведенні семінарських і практичних занять, а також в лекційному курсі кафедри серцево-судинної хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупіка.

Апробація результатів дисертації.

Матеріали дисертації доповідались та обговорювались: на 10,11 та 12 конференціях серцево-судинних хірургів України в 2002, 2003, 2004 рр. (Київ), на 8 Всеросійській конференції серцево-судинних хірургів (Москва, НЦССХ ім. А.Н.Бакулєва) в 2003р., на 10 Всеросійському з'їзді серцево-судинних хірургів в 2004р., на 9 щорічній сесії (Москва, НЦССХ ім. А.Н. Бакулєва) НЦССХ ім. А.Н. Бакулєва РАМН (Москва) в 2005р.

Особистий внесок здобувача.

Дисертація являє собою самостійну працю здобувача. Автор самостійно провів патентний пошук, аналіз літератури, визначив основні цілі і напрямки майбутнього дослідження. Він самостійно зібрав клінічний матеріал і провів його аналіз, дослідив можливості сучасних методів діагностики та лікування ІЕМК, розробив та впровадив в практику нові методи хірургічного лікування даної патології. Більшість операцій виконувалась за безпосередньої участі дисертанта. Здобувач проаналізував результати раніше обстежених і пролікованих пацієнтів та дані власних оперативних втручань, провів статистичну обробку матеріалу, зробив висновки і узагальнення з проведеної роботи. Ним написані всі розділи роботи, визначено характер, обсяг і розподіл ілюстрованого матеріалу.

Публікації.

За результатами роботи дисертантом опубліковано 9 наукових праць у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, отримано 5 патентів на винахід, що безпосередньо пов'язані з темою дисертації.

Обсяг і структура дисертації.

Дисертація складається з вступу, 6 розділів, висновку, практичних рекомендацій і бібліографічного покажчика, що включає 41 вітчизняних і 198 зарубіжних авторів. Робота викладена на 134 сторінці машинописного тексту і містить 41 таблицю і 37 малюнків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження.

Матеріалом даного дослідження є 364 послідовних втручання, виконаних на МК з приводу ІЕ, в ІССХ ім. М.М. Амосова АМН України за період з 1.12.1995 по 1.12.2004 рр. З 364 пацієнтів 271 склали чоловіки (74,5%) і 93 – жінки (25,5%). Середній вік склав 37,114,3 років (1,4р.-74р.). У дослідження, що проводились, були включені хворі з ІЕМК діагноз якого встановлювався на підставі патоморфологічних, бактеріологічних, інструментальних та загальноклінічних даних досліджень відповідно до критеріїв Duke University (Durack D.T., 1994). Ідентифікація чинників ризику шпитальної летальності і визначення оптимальних варіантів хірургічної корекції ІЕМК проводилась шляхом порівняльного аналізу безпосередніх результатів хірургічного лікування в групах, що вивчались.

У віддаленому періоді спостерігалося 326 пацієнтів (95,0%) з 343 що виписалися після оперативного лікування з приводу ІЕМК. Середній термін спостереження склав 38,26,4 місяців (від 2 до 108 місяців).

Математична обробка включала розрахунок первинних статистичних показників; виявлення відмінностей між групами за статистичними ознаками; встановлення взаємозв'язку між змінними за допомогою непараметричного кореляційного аналізу (таблиці зв'язаності).

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Відповідно до варіантів хірургічної корекції 364 хворих були розподілені на 4 групи. До 1 групи увійшли 46 хворих, яким виконувалася клапанозберігаюча операція (КЗО) при ІЕМК. У 2 групу ввійшли 177 пацієнта, яким було виконано ПМК. Третя включала 89 пацієнтів, у яких клапанозберігаюча корекція мітральної вади (МВ) поєднувалася з протезуванням аортального клапану (ПАК); і четверта – 52 хворих, яким виконувалося сануюче втручання (СВ) на МК, тобто видалення вегетації, в поєднанні з ПАК. Загальна госпітальна летальність склала 5,8% (21 летальний випадок).

Найбільш схильними до захворювання на ІЕМК були пацієнти від 20 до 60 років, тобто особи працездатного віку, частка їх склала 83,4%. Переважали хворі з тривалістю захворювання понад 3 місяці – 238 (65,4%) випадків.

Серед причин, що викликали ІЕМК, спостерігалося переважання переохолодження (33,2%) і захворювань органів дихання (29,9%). Операції і маніпуляції, виконані з лікувальною і діагностичною метою, були причинами виникнення ІЕМК в 9,6%. На захворювання сечовивідної системи припадало 8,0%, наркоманію – 6,0%. Внутрішньовенне вживання наркотиків серед причин ІЕМК переважало в 1-й (10,9%) і 4-й (6,1%) групах. Патологічний процес при ІЕМК був первинним в 177 (48,6%) випадках. На фоні попередніх уражень клапанів серця інфекційний процес формувався: при вродженій патології – в 42 (11,5%) випадках, при ревматизмі – в 99 (27,2%), при дегенеративному процесі – в 46 (12,7%) випадках. Найчастіше спостерігалося супутнє ураження АК (42,0%). Активний ІЕМК склав 65,4%. У клінічній картині захворювання найчастішими та ранніми були ознаки інфекційного процесу - підвищення температури тіла (більше 38С) - 89,8% випадків. Емболічні ускладнення виявлені у третини хворих (29,0%), при цьому частка емболічних уражень судин головного мозку склала 8,0% випадків. З іммунопатологічних проявів найчастіше реєструвався гломерулонефрит 15,4%. Недостатність кровообігу IIА і IIБ стадій визначалася у 192 (52,8%) і 132 (36,3%) хворих відповідно. НК III стадії спостерігалася у 37 (10,2%) хворих. Пацієнти з III і IV функціональними класами NYHA, склали 123 (33,8%) і 158 (50,8%) випадків відповідно.

Лабораторні дослідження при активному ІЕМК найчастіше виявляли наступні виражені зміни: прискорену ШОЕ у 298 (81,9%) випадках, анемію у 229 (62,9%) випадках, лейкоцитоз у 193 (53,0%) випадках, протеїнурію у 115 (31,6%) випадках. При біохімічному дослідженні у 106 (29,1%) хворих виявлено підвищення рівня сечовини, а також у 85 (23,4%) пацієнтів - рівня креатиніну плазми. За нашими даними, в мікробіологічних дослідженнях негативна гемокультура виявлялася у 232 (63,7%) випадках, що обумовлене тривалим лікуванням антибіотиками, до того як хворий ІЕМК був направлений до кардіохірурга. У мікробіологічному спектрі домінували грампозитивні коки - 55,3%. Наші дані свідчать, що провідним методом в діагностиці ІЕМК, яка залишається серйозною проблемою, є двомірна ЕхоКГ, яка дозволяла виявляти руйнування стулок МК, вегетації та абсцеси – субстрат клапанного ІЕ. У 78 випадках (21,4%) трансторакальна ЕхоКГ (ТТЕ) доповнювалася трансезофагальною (ТЕЕ), що дозволило уникнути хибнонегативних результатів діагностики. Використання обох методів ЕхоКГ дозволило виявити ознаки ІЕМК у 96,4% випадках.

Морфометрічним дослідженням інфікованих і суміжних з ними ділянки стулок МК визначено, що відстань від лейкоцитарних інфільтратів до неушкодженої тканини складає 1,40,5 мм. Глибші пласти сполучної тканини залишалися малозміненими, що підтверджувало можливість їх використання як матеріалу для клапанозберігаючої корекції ІЕМК, після резекції уражених ділянок. Дане положення пояснює користь ранньої корекції уражень МК. Збереження нативних клапанних структур при КЗО дозволило уникнути застосування синтетичного матеріалу в інфікованих зонах, зокрема – імплантації синтетичної манжети протезів клапанів. Ізольована КЗО при активному ІЕМК була виконана в 46 (12,7%) випадках.

При збережених анатомічних структурах МК, у випадках, коли виявлялися лише вегетації на МК (в основному – на передній стулці, хордах і верхівках папілярних м'язів), нами було запропоновано видалення субстрату інфекційного процесу – вегетацій. Таких операцій виконано 52 (14,3%). При виявленні більш виражених деструктивних явищ на МК (перфорація передньої стулки МК, обрив її хорд і інших ознак некомпетентності МК), ми вважаємо за необхідне виконання КЗО. Виконання КЗО на МК в поєднанні з ПАК у цих пацієнтів дозволило зберегти каркас лівого шлуночку (ЛШ), його нагнітальну функцію. У наших дослідженнях при поєднаному ураженні ІЕ мітрального і аортального клапанів у 89 (24,5%) випадках виконувалися КЗО на МК, у поєднанні з ПАК.


 
 

Цікаве

Загрузка...