WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичні предиктори формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті, шляхи оптимізації профілактики та лікування (авт - Реферат

Клініко-патогенетичні предиктори формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті, шляхи оптимізації профілактики та лікування (авт - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ

ІЛЕЙКО ВОЛОДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ

УДК 61:340.63

Посмертна судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі

(питання теорії і практики)

14.01.16 – психіатрія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.

Науковий консультант доктор медичних наук, старший науковий

співробітник Первомайський Віталій Борисович, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, відділ судово-психіатричної експертизи, завідувач відділу

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Чуприков Анатолій Павлович, Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, кафедра дитячої, соціальної та судової психіатрії, завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор Сонник Григорій Трохимович, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології, професор кафедри

доктор медичних наук, професор Юр'єва Людмила Миколаївна Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, факультет удосконалення лікарів, кафедра психіатрії, завідувач кафедри

Провідна установа Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, м. Харків.

Захист відбудеться "09" червня 2005 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01 в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 103.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 103.

Автореферат розісланий "05 "травня" 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук Гриневич Є.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В останні десятиріччя відзначається прогресуюче зростання кількості судово-психіатричних експертиз у цивільному процесі (Т.М.Арсенюк, 2004).

На відміну від інших напрямків вітчизняної, зокрема, судової психіатрії, де здійснюється узагальнення практичного та теоретичного досвіду, систематизація наукових знань, що отримані (А.М.Морозов, 1992, 2002; О.С.Чабан, 1997; І.Й.Влох, 1998; О.А.Ревенок, 1999; Н.А.Марута, 2000; В.Б.Первомайський, 2000, 2001; В.С.Битенский, 2002; Л.Н.Юрьева, 2002, 2004; В.А.Абрамов, 2000, 2004; П.В.Волошин, 2001; В.Я.Пішель, 2001; В.І.Мельник, 2001; О.К.Напрєєнко, 2001; Л.А.Булахова, 2001; С.І.Табачніков, 2001, 2003; И.К.Сосин, 2002; Г.Т.Сонник, 2003; А.П.Чуприков, 2003), проблема судово-психіатричної експертизи (СПЕ) у цивільному процесі, яка навпрямки пов'язана з питаннями захисту прав, свободи волевиявлення громадян України, лишається поза увагою вітчизняних науковців.

В свою чергу, серед інших СПЕ у цивільному процесі, посмертна експертиза є одним з найбільш складних для вирішення та специфічних її видів (Т.Б.Дмитриева, 2000; А.Р.Мохонько, Е.Я. Щукина, 2002), і передбачає оцінку психічного стану особи на період часу, що цікавить суд у минулому, коли ця особа була учасником будь-якої юридично значущої дії за відсутності можливості її безпосереднього дослідження.

У даний час, відповідно практичному досвіду науковців відділу СПЕ Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології, саме при посмертній СПЕ трапляються фальсифікації і підробки її об'єктів, випадки проведення подібної експертизи неспеціалістами в галузі судової психіатрії, у тому числі судовими медиками, психологами. Цивільні справи, при розгляді яких виникають сумніви щодо психічного стану померлої особи на період юридичної дії, в якій вона приймала участь при житті, продовжуються роками через неможливість суду отримати повноцінний і чіткий експертний висновок. Все це, в свою чергу, стає підставою для призначення повторних судово-психіатричних експертиз, подовження терміну судочинства, значно збільшує витрати державних коштів.

Труднощі, які виникають при проведенні посмертної СПЕ, визнаються дослідниками даної проблеми як у минулому (В.П.Сербский, 1900; С.С.Корсаков, 1954;), так і у теперішній час (Е.М.Холодковская, 1964; Л.А.Яхимович, 1974; Б.В.Шостакович, А.Д. Ревенок, 1992; В.Р.Ілейко, 2002) і вимагають від експерта глибоких теоретичних знань та великого практичного досвіду.

Між тим, предмет, завдання, особливості та специфічність методичних підходів щодо цього виду експертизи взагалі не аналізувались та не висвітлювалися з урахуванням сучасних досягнень науки і змін у законодавстві.

Посмертна СПЕ, яка на перший погляд виглядає окремою проблемою судової психіатрії, вміщує та переломлює у собі цілу низку маловивчених питань щодо її теорії та практики, що є ключовими для судово-психіатричної експертизи. Зокрема, йдеться про питання дієздатності-недієздатності, обмеженої дієздатності, а також методології й методики дослідження об'єктів експертизи, доказовості експертного заключення тощо.

Тому на теперішньому етапі розвитку судової психіатрії є нагальна потреба удосконалення і оптимізації експертної практики щодо експертизи у цивільному процесі, і посмертної СПЕ, зокрема, розробці та стандартизації методичних принципів її виконання, структурної та змістовної побудови акту СПЕ, доведеності висновків.

Теоретичною основою предмета дослідження при посмертній СПЕ у цивільному процесі є, у кінцевому підсумку, дієздатність особи на період вчинення юридично значущої дії (правочину). Оцінка й обґрунтування цього поняття неможливі без первісного опрацювання проблеми дієздатності-недієздатності у цілому, тобто проблеми, що є наріжним каменем цивільних правовідносин, аналізу з сучасних позицій понять "дієздатність", "недієздатність", "обмежена дієздатність", критерієв формул діє-недієздатності з їх визначенням та висвітленням взаємозв'язків, що їм притаманні.

Наукові розробки цієї проблеми за часів СРСР були малочисельні і в останні три десятиріччя стосувались окремих сторін СПЕ у цивільному процесі (В.В.Горинов, 1980; В.Г.Василевский с соавт., 1981; С.К.Носова, 1987; С.Н.Шишков, 1995, А.Ф.Алексеев, 2000; Н.К.Харитонова, Е.В.Королева, 2004), а в Україні – не проводились взагалі. Тому законодавча формула недієздатності та її складові містять у собі застарілу термінологію та протиріччя, що вимагає удосконалення. Крім того потребує аналізу та наукового обґрунтування поняття "обмежена дієздатність". Його розповсюдження в новій редакції цивільного кодексу України на осіб з психічними розладами непсихотичного рівня, ставить багато запитань щодо розуміння та використання цього терміну, експертної оцінки осіб з такими розладами, їх впливу на здатність особи усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними при здійсненні правочину.

Наведені аргументи визначають актуальність і підтверджують необхідність, важливість, своєчасність дослідження теоретичних та практичних аспектів проблеми посмертної СПЕ у цивільному процесі, стандартизації принципів її проведення, які мають відповідати вимогам експертології, судово-психіатричної науки і практики, потребам законодавства, сучасного демократичного суспільства.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології за темами – „Розробити критерії судово-психіатричної експертної оцінки психічних розладів при церебральному атеросклерозі в цивільному процесі" (№ державної реєстрації ИА01001623Р) і „Розробити методологічні та методичні підходи до визначення обмеженої дієздатності у осіб похилого віку з психічними розладами при судово-психіатричній експертизі у цивільному процесі" (№ державної реєстрації 0100U001027) і пов'язана з державними програмами боротьби з організованою злочинністю та „Здоров'я літніх людей".

Мета і задачі дослідження. Мета дослідженнярозробка та теоретичне обґрунтування стандартизованих підходів щодо проведення посмертної судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі, удосконалення існуючої моделі дієздатності-недієздатності у судовій психіатрії та чинному законодавстві.

Для реалізації мети роботи було поставлено наступні задачі:

1. Провести аналіз понять "дієздатність", "недієздатність", "обмежена дієздатність", їх об'єму, змісту, критеріїв, взаємозв'язків.


 
 

Цікаве

Загрузка...