WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → собливості взаємодії помірного бактеріофага р1 escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду erwinia (автореферат) - Реферат

собливості взаємодії помірного бактеріофага р1 escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду erwinia (автореферат) - Реферат

перед експериментом, - після експерименту

1.

m. rectus femoris;

2.

m. glutaeus maximus;

3.

m. trapezius;

4.

m. latissimus dorsi;

5.

m. erector spinae;

6.

m. rectus abdominis;

Примітка - відмінності достовірні (P<0,05)

Отриманні результати свідчать про те, що використання розробленої технології корекції статури жінок з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас тіла у процесі занять оздоровчим фітнесом дозволило поліпшити показники просторової організації тіла, морфологічного статусу та підвищити рівень фізичних якостей.

Нині одним із найефективніших інструментів отримання такої інформації, оперативного її опрацювання та подання користувачам – інструктору, особам, які займаються фізичними вправами, – можуть бути комп'ютерні технології, що інтегрують обчислювальну техніку, програмне забезпечення та технологію моніторингу в інформаційно-методичну систему.

Для підвищення ефективності занять оздоровчим фітнесом жінок першого зрілого віку нами створено інформаційно-методичну систему „PERFECT BODY", розроблену на основі методики корекції статури жінок з урахування геометрії мас тіла (рис.4).

Рис.4. Роздрукування з екрану комп'ютера. Головне вікно програми „PERFECT BODY"

База даних програми „PERFECT BODY" являє собою автоматизовану систему, що має модульну структуру. У базі даних було виділено сім модулів.

Модуль „довідка" містить інформацію про структуру бази даних і можливість доступу до неї через систему управління базами даних.

Модуль „термінологія" містить інформацію, котра розкриває розуміння і тлумачення професіональних термінів, що зустрічаються в роботі тренера-інструктора.

Модуль „скринінгта аналітична оцінка" дозволяє отримати кількісну інформацію щодо фізичного розвитку, просторової організації біоланок тіла та фізичної підготовленості людини.

Модуль „корекція" містить інформацію щодо особливостей організації педагогічного процесу, спрямованого на зміну геометрії мас тіла людини, біомеханічних властивостей скелетних м'язів, біодинаміки суглобово-зв'язкового апарату, підвищення рівня фізичної підготовленості та адаптаційних резервів організму людини.

Модуль „моніторинг". Його використання передбачає отримання, обробку та аналіз даних, що відображають певний завершений часовий етап або цикл, на основі котрих визначається необхідна спрямованість наступних педагогічних впливів. На основі отриманих даних проводиться порівняння прогнозованих фактичних показників, отриманих у результаті оздоровчих занять, та у разі необхідності, вносяться відповідні корективи у тренувальний процес.

Модуль „харчування" містить дані, щодо раціонального харчування, інформацію про зв'язок фізичних вправ з харчуванням, методику розрахунку індивідуального режиму харчування, таблиці для самостійного розрахунку раціону харчування.

Модуль „історія" містить ретроспективну інформацію щодо становлення та тенденції розвитку оздоровчих технологій, теоретичні відомості про геометрію мас тіла людини, засобів та методів її вимірювання.

У цій версії комп'ютерної програми передбачена можливість систематичного оновлення інформації у модулях.

За даними експериментальних досліджень впровадження розробленої комп'ютерної програми у практику оздоровчого тренування дозволило підвищити ефективність навчально-тренувального процесу, вивести його на новий якісний рівень, повніше реалізувати поставлені завдання з урахуванням інтересів тих, хто займається оздоровчим фітнесом.

У п'ятому розділі„Обговорення результатів дослідження" охарактеризовано повноту розв'язання дослідження. У роботі підтверджено дані літератури про існування тісного взаємозв'язку між рівнем фізичного стану жінок першого зрілого віку та руховою активністю. Доповнено дані багатьох авторів, котрі характеризують особливості фізичної підготовленості просторової організації тіла та фізичного розвитку жінок першого зрілого віку. Обґрунтування технології корекції статури жінок 25-32 років з урахуванням геометрії мас тіла та використання інформаційно-методичної системи „PERFECT BODY" у процесі занять оздоровчим фітнесом є новим фактом.

ВИСНОВКИ

  1. Аналіз спеціальної літератури, а також узагальнення досвіду провідних фахівців та власних педагогічних спостережень дозволяють зробити висновок про те, що питання корекції статури жінок першого зрілого віку до сьогодні, нажаль , не мають належного висвітлення у теорії та методиці фізичного виховання. Нечисленні роботи у цій галузі присвячені, в основному, дослідженням методичних особливостей проведення фізкультурно-оздоровчих занять, вивченню можливостей корекції фізичного стану жінок шляхом використання різних видів оздоровчої гімнастики. У цьому зв'язку актуальним і доцільним є впровадження в оздоровчий процес жінок першого зрілого віку сучасних фітнес-програм корекції статури з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас тіла.

  2. Статура жінок першого зрілого віку з системних позицій має розглядатися як взаємозв'язана та взаємозумовлена сукупність біогеометричних, біодинамічних та морфофункціональних компонентів їхнього тіла. При цьому здоров'я жінок з системних позицій оцінюється як певна гармонія взаємопов'язаних просторових характеристик їхнього тіла. Отримані дані дозволяють усунути об'єктивні протиріччя у біодинамічних та біогеометричних характеристиках їхньої конституції у процесі фізичного виховання.

  3. Ефективні результати спрямованої корекції статури жінок можливі тільки за умови достатньою мірою об'єктивного кількісного аналізу просторової організації та урахування біогеометричних закономірностей морфофункціональної структури їх організму. Для розв'язання цього завдання доцільно використати соматичну систему координат, у межах котрої можливо отримати кількісну інформацію про будову тіла жінок відносно просторової системи відліку. У такій системі відліку гоніометричні показники тіла жінок 25-32 років відповідають таким значенням: кут утворений вертикаллю та лінією, що з'єднує остистий відросток хребця СVII та центр мас голови становить 30,010,91; кут, утворений горизонталлю та лінією, що з'єднує точку лобової кістки, котра найбільш виступає, і підборідним виступом, дорівнює 89,841,54; кут, утворений вертикаллю та лінією, що з'єднує остисті відростки хребців СVII та LV становить 20,28.

  4. У процесі досліджень виявлено, що у жінок 25-32 років найсуттєвіші зміни просторової організації тіла спостерігаються у сагітальній площині: сутула спина – у 35% жінок, кругловгнута спина – у 11,67% та плоска спина – у 8,33% іспитованих. Встановлено, що біомеханічні властивості скелетних м'язів, котрі беруть участь у регуляції ортоградної пози тіла людини впливають на зміни показників просторової організації тіла.

  5. На основі проведеного констатуючого експерименту розроблено методику фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку, спрямовану на корекцію статури з урахуванням індивідуальної геометрії мас тіла, що сприяє збереженню їхнього здоров'я та формування мотивації до здорового способу життя. Розроблений алгоритм організації річного циклу оздоровчих занять складається з трьох макроциклів: утягуючого, корекційно-профілактичного та підтримуючо-оздоровчого, включає сім блоків різної цільової спрямованості і дев'ять моделей занять.

  6. Впровадження розробленої авторської методики у процес оздоровчих занять жінок 25-32 років достовірно поліпшує морфофункціональні показники та гоніометричні характеристики просторової організації тіла. Так, у жінок експериментальної групи статистично достовірно (P<0,05) поліпшилися показники сагітального профілю постави: кут утворений вертикаллю та лінією, що з'єднує остистий відросток хребця СVII та центр мас голови зменшився у середньому на 3,5, а кут, утвореного вертикаллю та лінією, що з'єднує остисті відростки хребців СVII та LV, збільшився у середньому на 0,79, відмічено поліпшення морфофункціонального статусу: маса тіла зменшилася у середньому на 5,2 кг, обхват живота на 5 см і стегон на 4,67 см; при цьому статистично достовірно поліпшилися показники тонусу великого сідничного м'язу, найширшого м'язу спини, м'язу випрямляча хребта та прямого м'язу живота. У іспитованих контрольної групи встановлено статистично достовірне поліпшення тільки двох показників: зменшення обхвату живота у середньому на 5,37см і збільшення тонусу прямого м язу живота на 3,13 умов.од. (P<0,05).

  7. Експериментальна методика корекції статури жінок з урахуванням просторової організації тіла позитивно впливає на показники фізичної підготовленості. Так у іспитованих експериментальної групи статистично достовірно (P<0,05) поліпшилися такі показники: збільшився приріст силової витривалості м'язів живота і шиї, розгиначів хребта, сідничних м'язів, клубово-поперекових м'язів та прямих м'язів стегна, збільшилась кількість віджимань в упорі лежачи, а також збільшилися показники гнучкості поперекового відділу хребта, еластичності м'язів та зв'язок. Одночасно у жінок контрольної групи статистично достовірні поліпшення були відмічені лише у прирості показників силової витривалості м'язів живота і шиї, а також збільшенні кількості віджимань в упорі лежачи (P<0,05).

  8. Розроблено автоматизовану систему управління тренувальним процесом в оздоровчому фітнесі, зміст котрої включає базу даних, що характеризуються модульною структурою і складається з таких блоків: скринінг та аналітична оцінка, корекція, моніторинг, харчування, довідка, термінологія та історія. Створений програмний продукт „PERFECT BODY" дозволяє індивідуалізувати педагогічний процес жінок з урахуванням просторової організації їх тіла. Використання комп'ютерної програми „PERFECT BODY" збільшує можливості реалізації сучасних оздоровчих технологій у тренувальному процесі жінок першого зрілого віку і дає змогу подати його у виді замкнутої системи управління, з включенням елементів самоконтролю.

  9. Результати проведених досліджень показали перевагу розробленої методології корекції статури жінок з урахуванням індивідуальних біомеханічних особливостей просторової організації тіла. Використання пропонованих педагогічних рекомендацій у процесі занять оздоровчим фітнесом дозволяє диференційовано застосовувати спеціальні фізичні вправи, що позитивно впливають на організм жінок, ефективно впливати на їхні морфофункціональні показники, підвищувати рівень розвитку фізичних якостей, змінювати геометрію мас тіла для коректування статури і збереження здоров'я.


 
 

Цікаве

Загрузка...