WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → собливості взаємодії помірного бактеріофага р1 escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду erwinia (автореферат) - Реферат

собливості взаємодії помірного бактеріофага р1 escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду erwinia (автореферат) - Реферат

Отримані дані про динаміку морфофункціональних, фізичних, біогеометричних характеристик жінок першого зрілого віку, які брали участь у педагогічному експерименті, можуть бути використані у якості нормативних оціночних шкал фізичного розвитку аналогічного контингенту.

Розроблено та впроваджено у педагогічний процес комп'ютерну інформаційно-методичну систему „PERFECT BODY", що використовується під час організації та проведення занять з оздоровчої фізичної культури.

Результати досліджень впроваджено у навчальний процес:

  • Національного університету фізичного виховання і спорту України під час викладання курсів „Вікова біомеханіка" та „Сучасні інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті";

  • Київського Національного економічного університету при викладанні курсу „Ритмічна гімнастика";

  • у практику роботи фітнес-клубу „Східний" та молодіжної організації „Інтелект-молодь". Впровадження підтверджено відповідними актами.

Особистий внесок здобувача полягає у теоретичній розробці та обґрунтуванні основних ідей та положень дисертаційного дослідження: проаналізовано та систематизовано дані літературних джерел за темою дослідження, визначено основні тенденції розвитку оздоровчих фітнес-технологій; організовано і проведено комплексні експериментальні дослідження, розроблено методику корекції статури жінок з урахуванням просторової організації тіла, створено інформаційну систему „PERFECT BODY"; виконано увесь обсяг експериментальної частини дисертації, здійснено статичну обробку результатів дослідження та їх інтерпретацію.

У спільних публікаціях авторові належать дані педагогічних та інструментальних досліджень.

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень доповідались на VII Міжнародній науковій сесії (Мінськ, 2004); VII міжнародному конгресі „Современный олимпийский спорт и спорт для всех" (Алмати, 2004); VIII Міжнародній науковій сесії БГУФК "Наукове обґрунтування фізичного виховання, спортивного тренування та підготовки кадрів з фізичної культури та спорту" (Мінськ, 2005); IX науковій конференції "Молода спортивна наука України" (Львів, 2005); науково-методичних конференціях кафедри кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України та кафедри фізичного виховання Київського Національного економічного університету (2002 - 2004).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 11 наукових працях, з них 9 - у спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, п'яти розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку літератури.

Дисертаційну роботу викладено на 194 сторінках, включає 28 таблиць, 29 рисунків. У роботі використано 246 джерел наукової та спеціальної літератури, з котрих 38 – іноземні.

Основний зміст роботи

Увступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об'єкт, предмет, мету та завдання дослідження; розкрито новизну та практичне значення роботи, особистий внесок здобувача; описано галузь апробації результатів досліджень; вказано кількість публікацій; представлено структуру та обсяг дисертації.

У першому розділі„Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні жінок першого зрілого віку" проаналізовано та узагальнено дані, що характеризують фізичний розвиток жінок 25-32 років, геометрію мас тіла. Вивчено основні закономірності, що визначають формування фізкультурно-оздоровчих технологій, визначено основні чинники, котрі впливають на створення нових фітнес-програм. Представлено характеристику сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, що використовуються в оздоровчій фізичній культурі. Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що існує об'єктивна необхідність у розв'язанні питань стосовно розробки методики корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас у процесі занять оздоровчим фітнесом.

У другому розділі„Методи та організація досліджень" описано та обґрунтовано систему взаємодоповнюючих методів дослідження, адекватних об'єкту, предмету, меті та завданням дослідження. Дослідницька робота проводилась на базі НУФВСУ (кафедра кінезіології), фітнес-клубу „Східний" та молодіжної організації „Інтелект-молодь".

На першому етапі дослідження (2001-2002 рр.) було проведено детальний аналіз сучасних літературних джерел, відеоматеріалів та комп'ютерних програм, вивчено основні закономірності, що визначають розвиток фізкультурно-оздоровчих технологій, визначено мету, завдання, об'єкт, предмет та програму дослідження.

На другому етапі дослідження (2002-2003 рр.) проведено констатуючий експеримент з метою створити базу даних, необхідну для дослідження фізичної підготовленості, вивчення просторової організації біоланок тіла жінок першого зрілого віку. У ході експерименту вивчено соматометричні та стоматоскопічні характеристики жінок 25-32 років.

У дослідженні взяли участь 135 жінок першого зрілого віку.

На третьому етапі дослідження (2003-2004 рр.) було розроблено та експериментально апробовано технологію корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас тіла у процесі занять оздоровчим фітнесом. Для оптимізації процесу оздоровчого тренування розроблено комп'ютерну інформаційно-методичну систему „PERFECT BODY".

У третьому розділі„Особливості моторики жінок 25-32 років, які займаються оздоровчим фітнесом" розв'язувалося завдання вивчення фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості досліджуваного контингенту.

Під час розгляду закономірностей морфологічної організації тіла людини встановлено, що геометрія мас тіла жінок першого зрілого віку формується відповідно до біомеханічних особливостей розподілу мас основних біоланок тіла у просторі.

Як показали дослідження, статура є однією з характеристик фізичного розвитку, котра дає об'єктивне уявлення щодо просторової організації морфологічних складових організму людини, пропорцій, конституціональних особливостей тіла, вона також має виражені статеві, вікові та індивідуальні особливості (А.М. Лапутин, В.О. Кашуба, 2004).

У результаті проведених досліджень вивчено особливості просторової організації тіла жінок 25-32 років, зокрема біомеханічні характеристики локалізації центрів мас (ЦМ) біоланок тіла, їхні обхватні значення, а також індекси будови тіла (форма тулуба, ширина таза, плечей та грудної клітки).

Результатами досліджень встановлено, що у жінок 25-32 років найбільш суттєві зміни біогеометричного профілю постави спостерігаються у сагітальній площині: сутула спина – у 35% жінок, кругловгнута спина – у 11,67% і плоска спина – у 8,33% досліджуваних.

Аналіз кутових характеристик сагітального профілю постави в обслідуваних жінок показав, що кут (1), утворений вертикаллю та лінією, що з'єднує остистий відросток хребця СVII та ЦМ голови у жінок з нормальною поставою становив у середньому 30,01, з кругловгнутою спиною – 34,41, з сутулою – 31,26 та з плоскою – 34,01. Це свідчить, насамперед, про те, що будь-яка незначна зміна цього показника у бік збільшення або зменшення може супроводжуватися різними змінами положення голови і характеризувати можливі порушення просторової організації тіла людини (рис.1).

Рис. 1. Характеристика просторової огрганізації тіла жінок 25-32 років: А – кут 1, утворений вертикаллю та лінією, що з'єднує остистий відросток хребця СVII та ЦМ голови; Б – кут 2, утворений горизонталлю та лінією, що з'єднує точку лобової кістки, котра найбільш виступає, і підборідним виступом; В – кут 3, утворений вертикаллю та лінією, що з'єднує остисті відростки хребців СVII та LV

Під час діагностики стану постави велике значення має кут (2), утворений горизонталлю та лінією, що з'єднує точку лобової кістки, котра найбільш виступає і підборідним виступом. Так, у жінок, які не мають відхилень біогеометричного профілю постави, цей кут у середньому дорівнює 89,84, за кругловгнутої форми спини цей показник збільшується до 99,43, за плоскої спини – зменшується до 83,30.

Аналіз показників кута (3), утвореного вертикаллю та лінією, що з'єднує остисті відростки хребців СV та LV, дозволив констатувати той факт, що збільшення або зменшення цього кута також свідчить про схильність до функціональних порушень постави або їх наявність. У разі відсутності порушень постави значення кута 3 становить у середньому 2, за плоскої спини – 2,20, за кругловгнутої спини його значення досягає 3,30, а за сутулої – 1,45. Ці дані підтверджують необхідність розробки методики корекції статури жінок з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас тіла.


 
 

Цікаве

Загрузка...