WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → собливості взаємодії помірного бактеріофага р1 escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду erwinia (автореферат) - Реферат

собливості взаємодії помірного бактеріофага р1 escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду erwinia (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ІВЧАТОВА Тетяна Віталіївна

УДК. 796-055.2

Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла

24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання

різних груп населення

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття ученого ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту

Київ 2005

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство України у справах молоді та спорту.

Науковий керівник-

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

КАШУБА Віталій Олександрович,

Національний університет фізичного

виховання і спорту України, проректор з

науково-дослідної роботи, завідувач

кафедри кінезіології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор ШАХЛІНА Лариса Ян-Генріхівна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувачка кафедри спортивної медицини;

кандидат педагогічних наук, професор АРЕФ'ЄВ Валерій Георгійович, Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Провідна установа – Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, кафедра фізіології, спортивної медицини і фізичної реабілітації, Міністерство України у справах молоді та спорту, м. Дніпропетровськ.

Захист відбудеться 16 травня 2005 р. о 16 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури,1).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури,1).

Автореферат розіслано 14 квітня 2005р.

Учений секретар

спеціалізованої ученої ради В.І. Воронова

Загальна характеристика роботи

Актуальність. Нині оздоровча фізична культура стає одним з основних чинників здорового способу життя (В.К. Бальсевич, 2000; Т.С. Лисицька, 2002; Є.Хоулі, Б.Френкс, 2004; В.Г. Арефьев, 2005 та ін.). Принципи оздоровчої спрямованості фізичного виховання, за звичай, конкретизуються у фізкультурно-оздоровчих технологіях. Оздоровча спрямованість фітнесу нині являє собою збалансовану програму фізкультурної діяльності, спрямовану на досягнення і підтримання оптимального фізичного стану людини за умов сучасної цивілізації (А.М.Лапутин, 1999; М.М. Булатова, Ю.О. Усачов, 2003; Т.Ю. Круцевич, 2003; В.В. Левицький, 2004).

Аналіз науково-методичної літератури щодо проблеми організації фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку, показав, що нині розроблено і обґрунтовано зміст і методику занять ритмічною гімнастикою (М.П. Івлев, 1987; М.Ю. Ростовцева, 1990, І.А. Анохіна, 1992), встановлено специфіку прояву термінового та кумулятивного ефектів занять різними видами оздоровчої гімнастики (аеробіка, степ-аеробіка, комбінована програма Ю.І. Таран, 1998), розроблено методику занять атлетичною гімнастикою з жінками залежно від їхнього соматичного розвитку (А.С. Власов, 2000), розроблено педагогічну технологію комплексного використання різних видів гімнастики у процесі оздоровчих занять (О.С. Губарева, 2001), доведено доцільність та ефективність використання прийомів програмування фізкультурно-оздоровчих занять 30-40 річних жінок, що базується на оптимізації фізичного навантаження та доборі спеціальних терапевтичних вправ залежно від їхнього функціонального стану та захворювань (І.А. Грец, 2001), розроблено та обґрунтовано комплексну програму занять аквафітнесом для реалізації фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних і соціально-психологічних потреб та інтересів жінок (В.Ю. Давидов, А.І. Шамардін, Г.О. Краснова, 2001). Одночасно просторова організація тіла жінки здебільшого залишається поза увагою фахівців. Багато питань, щодо корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас, усе ще оптимально не розв'язано.

Сучасні інформаційні технології широко застосовуються в оздоровчій фізичній культурі. За допомогою комп'ютерних програм визначається рівень здоров'я (П.В. Ярошенко, Н.П. Булкина, 2003), фізичний розвиток (В.О.Кашуба, К.М. Сергіенко, 2003; А.О. Тимощук, 2004), розробляються індивідуальні програми оздоровчого тренування (В.Н. Селуянов, 2000; В.Ю. Волков, 2001; О.С. Губарева, 2001; Е.В. Токарь, 2002; Д.Ю. Луценко, 2003; О.Ю. Фанигіна, 2004) тощо. Проте ефективних інформаційно-методичних систем щодо організації фізкультурно-оздоровчих заходів для різного контингенту осіб, котрі займаються оздоровчими видами фізичної культури, отримання достовірної надійної інформації про ефективність оздоровчого процесу на цей час ще недостатньо.

Ці положення вказують на актуальність проблеми, що й зумовило вибір теми дослідження.

Зв'язок з науковими програмами , планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України та „Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2001-2005рр."Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту за темою 1.4.3. „Удосконалення біомеханічних технологій рекреації та рухової реабілітації з урахуванням вікових особливостей геометрії мас тіла людини". Номер державної реєстрації 010U006351.

Мета роботи – розробити та науково-методично обґрунтувати методику корекції статури жінок першого зрілого віку у процесі занять оздоровчим фітнесом з урахуванням просторової організації їхнього тіла.

Завдання:

1. Узагальнити теоретичні знання, вітчизняний та світовий досвід у галузі використання фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні жінок першого зрілого віку.

2. Вивчити особливості просторової організації тіла жінок 25-32 років відносно соматичної системи відліку.

3. Розробити та апробувати методику корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням геометрії мас тіла у процесі оздоровчого тренування .

4. Розробити комп'ютерну інформаційну систему, що основується на запропонованій технології корекції статури жінок з урахуванням просторової організації їх тіла.

Об'єкт дослідження – процес оздоровчого тренування жінок першого зрілого віку.

Предмет дослідження – методи та засоби корекції статури жінок 25-32 років.

Методи дослідження - для розв'язання поставлених завдань здійснено аналіз спеціальної науково-методичної літератури, педагогічні спостереження та експерименти з використанням комплексу методів: антропометрія, міотонометрія, педагогічне тестування, біомеханічний відеокомп'ютерний аналіз біогеометричного профілю постави жінок з використанням програми „TORSO", а також методи математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів:

  • уперше визначені гоніометричні показники тіла жінок першого зрілого віку, що характеризують порушення біогеометричного профілю постави;

  • уперше, на основі виявлених індивідуальних особливостей геометрії мас тіла жінок, розроблена технологія, котра дозволяє за допомогою фізичних вправ вибірково впливати на просторову організації їх тіла;

  • уперше розроблено комп'ютерну інформаційно-методичну систему „PERFECT BODY" для реалізації розробленої технології, що дає змогу оптимізувати процес оздоровчого тренування;

  • розширено і доповнено інформаційну базу даних, що характеризує особливості фізичної підготовленості та просторової організації тіла жінок першого зрілого віку відносно соматичної системи відліку.

Практична значущість дослідження полягає у розробці методики корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас тіла. Пропонована методика може бути використана інструкторами для корекції та профілактики порушень просторової організації тіла жінок у процесі занять оздоровчим фітнесом. Практичні рекомендації можуть застосовуватися під час самостійної розробки комплексів фізичних вправ для жінок зрілого віку та планування фізичних навантажень у річному циклі занять.


 
 

Цікаве

Загрузка...