WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) (автореферат) - Реферат

Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) (автореферат) - Реферат

6. Kokhanevich E.V., Sukhanova A.A., Ioffe S.E., Koroljova T.V., Shalamay A.S. Using fiber-laser spectrofluorometry for diagnostics of cervical pathology // Ginekologia. – 2003. - № 1. – P. 67-68. (Проводила клінічні, ендоскопічні методи дослідження, флуоресцентну спектроскопію, статистичну обробку, аналітичну інтерпретацію та узагальнення результатів, підготовку статті до друку. Основні положення доповіла на Конгресі патології шийки матки і нижнього жіночого генітального тракту для країн Центральної і Східної Європи, Польща, Краків, 4-6 червня 2003 рік).

Деклараційні патенти на винахід:

  1. 1. Коханевич Є.В., Суханова А.А., Іоффе С.Є., Ковальова Т.В. Спосіб діагностики дисплазії епітелію шийки матки. № 51324А. 15.11.2002. Бюл.№ 11. (Проводила клінічні, ендоскопічні методи дослідження, флуоресцентну спектроскопію, статистичну обробку, аналітичну інтерпретацію та узагальнення результатів, оформлення патенту).

2. Коханевич Є.В., Іоффе С.Є., Суханова А.А. Спосіб диференційної діагностики дисплазії епітелію шийки матки за ступенями тяжкості. № 2554. 17.01.2005. Бюл.№ 1. (Проводила клінічні, ендоскопічні методи дослідження, флуоресцентну спектроскопію, статистичну обробку, аналітичну інтерпретацію та узагальнення результатів, оформлення патенту).

  1. 3. Коханевич Є.В., Суханова А.А. Іоффе С.Є., Джулакян Г.Л., Манжура Е.П. Спосіб диференційної діагностики диспластичних станів епітелію шийки матки. № 5598. 15.03.2005.Бюл.№ 3. (Проводила клінічні, ендоскопічні методи дослідження, флуоресцентну спектроскопію, статистичну обробку, аналітичну інтерпретацію та узагальнення результатів, оформлення патенту).

АНОТАЦІЯ

Іоффе С.Є. Оптимізація методів діагностики патології епітелію шийки матки у хворих на генітальний ендометріоз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство і гінекологія. – Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, 2005.

Наукова робота присвячена покращенню результатів ранньої і диференціальної діагностики патології епітелію шийки матки на тлі зниження частоти використання інвазивних методів у хворих на генітальний ендометріоз із застосуванням флуоресцентної спектроскопії.

Визначена частота патології епітелію шийки матки у хворих, прооперованих з приводу генітального ендометріозу. Доброякісні патологічні процеси шийки матки склали 72 %, дисплазії епітелію шийки матки – 11,42 % і рак шийки матки – 0,8 % випадків.

Уперше визначені критерії оптичної диференціації незміненого багатошарового сквамозного епітелію, епітелію у разі ендоцервікозів, дисплазій епітелію шийки матки, преклінічних форм раку шийки матки (Cа in situ, мікроінвазивний рак) та початкової форми клінічно вираженого раку шийки матки (стадія I Б).

Застосування флуоресцентної спектроскопії дозволяє верифікувати діагноз дисплазії епітелію шийки матки і преклінічних форм раку шийки матки (Cа in situ, мікроінвазивний рак) на добіопсійному етапі, підвищити ефективність передбіопсійної діагностики і скоротити до необхідного мінімума кількість біопсій у хворих на генітальний ендометріоз, сполучений з патологією епітелію шийки матки.

Ключові слова: генітальний ендометріоз, дисплазія епітелію шийки матки, ендоцервікоз, флуоресцентна спектроскопія.

SUMMARY

Ioffe S.E. Optimization of diagnostic methods of cervical pathology at patients with genital endometriosis. – Manuscript.

The thesis on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences on a speciality 14.01.01 – obstetrics and gynecology. – P.L. Shupik Kiev Medical Academy for Post-Graduate Education of Health of Ukraine, Kiev, 2005.

The scientific work is devoted to improve of the results of early and differential diagnostics of cervical pathologies on a background of decreasing of frequency of the invasive methods at patients with genital endometriosis due to fluorescent spectroscopy.

The frequency of the cervical pathology at patients that were opereted due to genital endometriosis was determined. Bining cervical pathology were determined at 72 %, cervical dysplasia – at 11,42 %, initial form of the clinical cervical cancer (stage I B) – 0,8 % of cases.

The evidences of optical differentiation of the normal squamous epithelium, the epithelium in the cases of endocervicosis, cervical dysplasia, preclinical forms of a cervical cancer (Ca in situ, microinvasive cancer) and initial form of the clinically appiering of cervical cancer (stage I B) were obtained.

The fluorescent spectroscopy allows verifying a degree of the cervical dysplasia and the preclinical forms of a cervical cancer (Ca in situ, microinvasive cancer) on a prebiopsycal stage and increases efficiency of the prebiopsycal diagnostics and reduces the necessary minimum of the biopsy's amount.

Key words: genital endometriosis, cervical dysplasia, endocervicosis, fluorescent spectroscopy.

АННОТАЦИЯ

Иоффе С.Е. Оптимизация методов диагностики патологии эпителия шейки матки у больных генитальным эндометриозом. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. – Киевская медицинская академия последипломного образования им.П.Л.Шупика МЗ Украины, Киев, 2005.

Работа посвящена улучшению результатов ранней и дифференциальной диагностики патологи эпителия шейки матки на фоне снижения частоты использования инвазивных методов у больных генитальним эндометриозом за счёт флуоресцентной спектроскопии.

Определена частота патологии эпителия шейки матки у больных, прооперированных по поводу генитального эндометриоза. Доброкачественные патологические процессы шейки матки составили 72 %, дисплазии эпителия шейки матки – 11,42 %, рак шейки матки – 0,8 % случаев.

Впервые определены критерии оптической дифференциации неизменённого многослойного сквамозного эпителия, эпителия при эндоцервикозах, дисплазиях эпителия шейки матки, преклинических формах рака шейки матки (Cа in situ, микроинвазивный рак), начальной форме клинически выраженого рака шейки матки (стадия І Б).

Использование флуоресцентной спектроскопии позволяет верифицировать диагноз дисплазии эпителия шейки матки, преклинических форм рака шейки матки (Ca in situ, микроинвазивный рак), начальной формы клинически выраженного рака шейки матки (стадия І Б) на добиопсийном этапе. Это даёт возможность повысить эффективность добиопсийной диагностики и уменьшить до необходимого минимума количество биопсий у больных с генитальным эндометриозом, сочетанным с патологией епителия шейки матки.

Использование цитологического и кольпоскопического метода исследования состояния эпителия шейки матки даёт возможность исключить из последующего обследования пациенток с неизменённым многослойным сквамозным эпителием и с доброкачественной патологией шейки матки. Дополнительное использование флуоресцентной спектроскопии для изучения состояния эпителия шейки матки даёт возможность повысить эффективность диагностики патологии шейки матки у больных генитальным эндометриозом в 1,5 раза и снизить количество традиционных биопсий на 84,2 %.

Ключевые слова: генитальный эндометриоз, дисплазия эпителия шейки матки, эндоцервикоз, флуоресцентная спектроскопия.


 
 

Цікаве

Загрузка...