WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) (автореферат) - Реферат

Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л.ШУПИКА

ІОФФЕ СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

УДК 618.146/.147-07-06:618.14-002-007.415

Оптимізація методів діагностики патології епітелію шийки матки у хворих на генітальний ендометріоз

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ -2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Коханевич Євгенія Вікторівна,

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології

Офіційні опоненти:

член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор

Венцківський Борис Михайлович,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України,

завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1;

доктор медичних наук, професор

Сенчук Анатолій Якович,

Медичний інститут Української асоціації народної медицини МОЗ України,

завідувач кафедри акушерства та гінекології.

Провідна установа: Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, кафедра перинатології та гінекології

Захист дисертації відбудеться „26" січня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м.Київ, вул.Дорогожицька, 9).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м.Київ, вул.Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий „21" грудня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Т.Г.Романенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. У структурі гінекологічних захворювань патологія шийки матки займає 2 місце після запальних процесів жіночих статевих органів (Русакевич П.С., 2000, Коханевич Є. В., 2005).

Незважаючи на успіхи в ранній діагностиці і лікуванні раку шийки матки завдяки впровадженню в клінічну практику цитологічного скрінінгу, ця патологія продовжує посідати друге місце в структурі злоякісних пухлин репродуктивної системи жінок і в останні роки зросла її частота у жінок молодого репродуктивного віку (Sasagawa T., Moore T.O., 2001, Bosch F.X., 2002, Вакуленко Г.А., 2003, Сельков С.А., Рищук С.В., 2005).

Згідно дослідженням останніх років третє місце в структурі гінекологічних захворювань належить генітальному ендометріозу (Bruce A.L., 2000, Адамян Л. В., Кулаков В.И., 2003).

Для діагностики патології епітелію шийки матки застосовуються кольпоскопічний, цитологічний і гістологічний методи дослідження. Проте ефективність цих методів не відповідає сучасним вимогам. За даними різних авторів, хибно-негативні результати кольпоскопічно спрямованої біопсії складають від 15 до 56 %, що в першу чергу пов'язують з труднощами інтерпретації кольпоскопічних даних і недостатньою кваліфікацією спеціалістів (Куранов Р.В., 2002). Крім того, травма, нанесена під час біопсії, може викликати, або спровокувати існуючий запальний процес, сприяти розповсюдженню захворювань, таких як геніальний ендометріоз, раковий процес. Не кажучи про те, що сама по собі процедура є інвазивною і крім фізичного страждання додає моральних страждань під час очікування результатів гістологічного дослідження.

В останні роки все більш вагоме місце в низці діагностичних технологій неоплазії шийки матки займають оптичні методи. Модельні дослідження доводять можливість флуоресцентного аналізу виділяти біохімічні зміни, притаманні неоплазії раніше, ніж відбуваються характерні морфологічні порушення (Coghlan L., Utzinger U., Richards-Korlum R., 2001). Численні дослідження показали перспективність флюоресцентної спектроскопії в якості методу діагностики цервікальної неоплазії (Mahadevan-Jansen A., 2001, M. Follen Mitchell, Cantor M., Ramanujam N., 2003).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом теми кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Київської медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика „Лікування ендометріозу і реабілітація генеративної функції жінок" (№ держреєстрації 0101U000235).

Мета та завдання дослідження. Покращити результати ранньої і диференціальної діагностики патології епітелію шийки матки на тлі зниження частоти використання iнвазивних методів у хворих на генiтальний ендометрiоз із застосуванням флуоресцентної спектроскопії.

Завдання дослідження:

1. Оцінити можливість застосування флуоресцентної спектроскопії для діагностики патологiї епiтелiю шийки матки.

2. Визначити можливість застосування лазерного випромiнювання для проведення флуоресцентної спектроскопії епiтелiю шийки матки.

3. Визначити критерії оптичної диференціації незміненого багатошарового сквамозного епітелію і патологічно зміненого епітелію шийки матки.

4. Оцінити ефективність застосування флуоресцентної спектроскопії в діагностиці патологiї епітелію шийки матки.

5. Оцінити частоту патології епітелію шийки матки у хворих, прооперованих з приводу генітального ендометріозу.

6. Оцінити переваги застосування флуоресцентної спектроскопії для діагностики патології епітелію шийки матки у хворих на генітальний ендометріоз.

Об'єкт дослідження: генітальний ендометріоз, сполучений з патологією епітелію шийки матки і без такої; доброякісна патологія епітелію шийки матки, дисплазія епітелію шийки матки, преклінічні форми раку шийки матки (Cr in situ, мікроінвазивний рак), початкова форма клінiчно вираженого раку шийки матки (стадія Т1 Б) у жінок.

Предмет дослідження: епітелій шийки матки.

Методи дослідження: клінічні, кольпоскопічний, цитологічний, гістологічний, флуоресцентна спектроскопія, ультразвукове дослідження, гістероскопія, імуноферментний аналіз (визначення рівня гормонів гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи), бактеріоскопічне, бактеріологічне дослідження, статистичні методи (параметричні, непараметричні, коефіціенти варіації, кореляції).

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше науково обгрунтовано застосування установки для здійснення флуоресцентної спектроскопії в діагностиці патології епітелію шийки матки (спільно з співробітниками кафедри оптичних і оптико-електронних приладів НТУУ "КПІ").

Вперше для діагностики патології епітелію шийки матки застосована методика флуоресцентної спектроскопії в гінекологічній практиці.

Вперше визначено діагностичні критерії оптичної диференціації незміненого багатошарового сквамозного епітелію, ендоцервiкозiв (простого, проліферуючого ендоцервікозу), дисплазії епітелію шийки матки, преклінічних форм (Cа in situ, мікроінвазивний рак) та початкової форми клінічно вираженого раку шийки матки (стадія Т1 Б).

Вперше оцінена частота змін і характер патології епітелію шийки матки у хворих, прооперованих з приводу генітального ендометріозу.

Вперше дана порівняльна характеристика різноманітних діагностичних критеріїв з урахуванням даних флуоресцентної спектроскопії для діагностики патології епітелію шийки матки.

Вперше визначена висока ефективність методу флуоресцентної спектроскопії в діагностиці патології епітелію шийки матки, яка порівняна з результатами морфологічного дослідження, що дозволяє у хворих на генітальний ендометріоз верифікувати діагноз патології епітелію шийки матки на добіопсійному етапі в режимі реального часу.

Практичне значення одержаних результатів.

Визначено оптичні показники спектрів аутофлуоресценції незміненого багатошарового сквамозного епітелію шийки матки, епітелію у разі доброякісних захворювань, дисплазій, преклінічних форм (Cа in situ, мікроінвазивний рак) і початкової форми клінічно вираженого раку (стадія Т1 Б) шийки матки. Застосування флуоресцентної спектроскопії в діагностиці патології епітелію шийки матки підвищує ефективність диференціальної діагностики на добіопсійному етапі і дозволяє значно зменшити кількість традиційних біопсій.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто сформульована мета, програма і задачі дослідження, зібрана і проаналізована література і патентна інформація за проблемою патології епітелію шийки матки і генітального ендометріозу. Самостійно проведено відбір і формування контрольної і основної груп хворих, зібрано і проаналізовано клінічний матеріал, проведено комплексне обстеження хворих, включаючи флуоресцентну спектроскопію. Особисто проведена статистична обробка і оцінка отриманих результатів дослідження, розробка критеріїв оптичної диференціації патології епітелію шийки матки з регістрацією деклараційних патентів на винахід, написані всі розділи дисертації, науково-практичні висновки і рекомендації, забезпечено їхнє впровадження в практику охорони здоров'я і публікація в наукових виданнях.


 
 

Цікаве

Загрузка...