WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Характеристика локального імунітету як критерій прогнозу та імунореабілітації хворих після операції на органах черевної порожнини (автореферат) - Реферат

Характеристика локального імунітету як критерій прогнозу та імунореабілітації хворих після операції на органах черевної порожнини (автореферат) - Реферат

7. Прогноз виживання протягом 3 років спостереження не залежить від початкового рівня загальної потужності ВСР, але виявляється достовірно (р<0,05) найкращим серед пацієнтів із підвищенням цього показника в гострих фармакологічних тестах та за результатами періоду терапії еналаприла малеата та/або з метопролола.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для прогнозування ефективності терапії ХСН еналаприла малеатом та метопрололом необхідно до її початку проводити гострі фармакологічні тести з цими препаратами і здійснювати динамічний контроль показників ВСР на всіх етапах лікування.

2. Реакція загальної потужності ВСР у гострих фармакологічних тестах і за результатами терапії еналаприла малеата та метопролола є найбільш інформативним критерієм оцінки ефективності лікування ХСН, яке повинно бути спрямовано на підвищення цього показника.

3. Пацієнти чоловічої статі літнього та старечого віку при низькій (<750 мсек2) початковій загальній потужності ВСР чи при зниженні рівня цього показника у відповідь на гострий фармакологічний тест з еналаприла малеатом та метопрололом потребують більш ретельної, спрямованої на своєчасне покращення стану вегетативної регуляції, корекції терапії ХСН.

4. Прогнозування напрямку змін якості життя пацієнтів з ХСН на тлі терапії еналаприла малеатом і метопрололом можливо проводити за допомогою побудованих нами дискримінантних функцій, які пов'язують тривалість ХСН, клініко-гемодинамічні показники і динаміку показників ВСР.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Ігнаткіна О.В., Яблучанський М.І. Реакція симпатовагального балансу в гострій фармакологічній пробі та ефективність терапії серцевої недостатності еналаприла малеатом // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 2001. – № 523. - С.39-43. Дисертантом особисто забезпечено виконання клінічної частини роботи – підбір та повне обстеження пацієнтів, аналіз і статистична обробка даних клінічного, інструментального та лабораторного обстеження, оформлення статті, аналіз літературних джерел.

2. Игнаткина Е.В., Яблучанский Н.И. Тип реакции симпатовагального баланса в острой фармакологической пробе и эффективность эналаприла малеата при сердечной недостаточности // Запорож. мед. журн. – 2003. – №1. – С. 35-36. Дисертантом особисто проведена клінічна частина роботи – обстеження пацієнтів, оцінка даних клінічних, інструментальних та лабораторних досліджень хворих; аналіз і статистична обробка даних; прийнята участь в написанні таких розділів статті, як результати, обговорення та висновки дослідження.

3. Ігнаткіна О.В., Федько І.Д., Лисенко Н.В. Вплив еналаприла малеату та метопрололу на показники гемодинаміки та варіабельності серцевого ритму серед різновікових пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 597. –– С. 39-44. Дисертантом особисто проведено обстеження та лікування пацієнтів; аналіз та обробка отриманих результатів обстеження, прийнята участь у написанні основних розділів статті, висновків та самостійно опрацьовані літературні джерела.

4. Игнаткина Е.В., Лукин А.Н. Прогнозирование улучшения качества жизни пациентов с хронической сердечной недостаточностью на фоне терапии еналаприла малеатом и метопрололом // Актуальные проблемы медицины и биологии. – Киев, 2003. - №1. – С. 376-383. Дисертантом особисто забезпечено виконання клінічної частини роботи – обстеження та лікування пацієнтів, створення баз даних, їхній аналіз і статистична обробка, побудова дискримінантних функцій; прийнята участь в написанні усіх розділів статті та формулюванні висновків.

5. Игнаткина Е.В. Общая мощность спектра вариабельности сердечного ритма в острой фармакологической пробе и эффективность терапии сердечной недостаточности метопрололом // Лекарства-человеку. - Харьков, 2001. – Т. XVI, № 1-2. – С. 217-222.

6. Игнаткина Е.В., Яблучанский Н.И. Тип реакции симпатовагального баланса в острой фармакологической пробе и изменение показателей вариабельности сердечного ритма при терапии хронической сердечной недостаточности эналаприла малеатом // Провізор. – 2003.- №3. – С. 39-40. Дисертантом особисто проведено клінічне обстеження пацієнтів, аналіз та обробка отриманих результатів, прийнята участь у написанні розділів статті: матеріали та методи, клінічна характеристика, результати та їх обговорення.

7. Ігнаткіна О.В., Лі Ін. Статеві особливості впливу терапії еналаприла малеатом і метопрололом на показники варіабельності серцевого ритму у хворих із серцевою недостатністю на поліклінічному етапі // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т.10, ч. І. – С.57-59. Дисертантом самостійно проведено клінічне, інструментальне обстеження пацієнтів, аналіз та обробка отриманих результатів, написання всіх розділів статті та взята участь у формулюванні висновків.

8. Яблучанський М.І., Ігнаткіна О.В. Загальна потужність варіабельності серцевого ритму та ефективність терапії хронічної серцевої недостатності. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2005. – № 658. –– С. 108-113. Дисертантом особисто забезпечено виконання клінічної частини роботи – обстеження та лікування пацієнтів, створення баз даних, їхній аналіз і статистична обробка, прийнята участь в написанні розділів статті та формулюванні висновків.

9. Игнаткина Е.В. Сравнительная характеристика изменений вариабельности сердечного ритма при терапии пациентов с хронической сердечной недостаточностью ингибиторами АПФ и их комбинацией с бета-блокаторами // Лекарства-человеку. – Харьков, 2001. – Т. XV – № 1-2. – С. 20-21.

10. Яблучанский Н.И., Игнаткина Е.В. Клиническое значение оценки нейрогуморальной регуляции при сердечной недостаточности // Матеріали об'єднаного пленуму правлінь Українських наукових товариств кардиологів, ревматологів та кардіохірургів з міжнародною участю "Серцева недостатність – сучасний стан проблеми". - Київ, 2002. – С.139-140. Дисертантом особисто забезпечено виконання клінічної частини роботи – обстеження пацієнтів, аналіз і статистична обробка даних, прийнята участь у підготовці презентації доповіді.

11. Игнаткина Е.В., Яблучанский Н.И. Терапия эналаприла малеатом и спектральные показатели вариабельности ритма сердца у пациентов с разными клиническими формами хронической ишемической болезни сердца // Матеріали пленуму правління Українського наукового товариства кардіологів: "Атеросклероз і ішемічна хвороба серця: сучасний стан проблеми. Артеріальна гіпертензія як фактор ризику ІХС; профілактика ускладнень": Тези наукових доповідей. – Київ, 2003. – С. 78-79. Дисертантом особисто забезпечено виконання клінічної частини роботи – обстеження та лікування пацієнтів, аналіз і статистична обробка даних, прийнята участь у підготовці тез до друку.

12. Игнаткина Е.В. Влияние терапии сердечной недостаточности эналаприла малеатом у пациентов разных возрастных групп // Материалы I Международной научной конференции "Анализ вариабельности сердечного ритма в клинической практике". – Киев, 2002. – С.47-48.

АНОТАЦІЯ

Ігнаткіна О.В. Вегетативна регуляція серця та ефективність лікування хворих на хронічну серцеву недостатність еналаприла малеатом і метопрололом у амбулаторних умовах. – Рукопис.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. - Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України та Інститут гастроентерології АМН України. – Дніпропетровськ, 2005.

Дисертацію присвячено удосконаленню підходів до діагностики, прогнозування перебігу та ефективності фармакотерапії ХСН в амбулаторних умовах на підставі дослідження параметрів ВСР та встановлення взаємозв'язків між ними та і клініко-гемодинамічною ефективністю лікування еналаприла малеатом та метопрололом у цього контингенту хворих.

Підтверджено високу клінічну ефективність ЕМ та МТ при лікуванні ХСН. Обґрунтовано використання ГФТ з цими препаратами та динамічного контролю за станом показників ВСР з метою підвищення ефективності терапії. Виявлені клініко-інструментальні предиктори покращення ЯЖ пацієнтів на тлі терапії ЕМ та МТ та розроблені формули, що допомагають індивідуально прогнозувати її покращення. За отриманими даними встановлені групи пацієнтів, що потребують підвищеної диспансерної уваги с точки зору своєчасності корекції фармакотерапії ХСН.


 
 

Цікаве

Загрузка...