WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патогенетичні основи та принципи ведення хворих на хронічний червоний вовчак з використанням метаболічної терапії (автореферат) - Реферат

Патогенетичні основи та принципи ведення хворих на хронічний червоний вовчак з використанням метаболічної терапії (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

ІВАХНЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

УДК: 616.33/.342-022-053.5-07-08-084

Особливості перебігу, лікування і профілактики гастродуоденальної патології, асоційованої з helicobacter pylori, у дітей шкільного віку

14.01.10 – педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Львів - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі факультетської та шпитальної педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

ДЕНИСОВА Маргарита Федорівна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекологіїАМН України,

завідувач відділення гастроентерології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

ЮРЦЕВА Алла Петрівна,

Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України,

завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб

доктор медичних наук, професор

БЄЛОУСОВ Юрій Володимирович,

Харківська медична академія післядипломної освіти,

завідувач кафедри дитячої гастроентерології та нутриціології.

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

МОЗ України, кафедра педіатрії № 2, м. Київ.

Захист дисертації відбудеться „__14___" __травня__ 2005 р. о _12_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.600.04 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6).

Автореферат розісланий „__13__" ________квітня___________ 2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент А.І. Попович

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Протягом останніх років у дітей шкільного віку спостерігається достовірне збільшення поширеності гастроентерологічних захворювань, які займають одне з провідних місць в загальній структурі захворювань (Ю.В. Бєлоусов, 2003; М.Ф. Денисова, 2003; А.А. Баранов, 2002). Серед них найчастіше зустрічаються захворювання верхніх відділів травної системи (ВВТС), які асоціюються з H. pylori. За даними В.Г. Передерія (2004), П.Л. Щербакова та співавт. (2003), О.М. Руднєва (2001), Г.В. Бекетової (1999) інфікованість дорослого населення України знаходиться в межах 80-85%, а серед дітей, залежно від віку, 40-70%. Різноманітні шляхи передачі інфекції, вплив соціально-побутових факторів, сімейний характер інфікування дозволяють розглядати гелікобактеріоз як інфекційне захворювання, яке набуває характеру епідемії. Провідні країни світу (США, Японія, країни Західної Європи) розробили систему заходів боротьби з інфікуванням з H. pylori, результатом чого є зменшення її поширеності в дитячій популяції, зниження частоти пухлин шлунка, виразкової хвороби, гастродуоденітів (І.Л. Бабій, 2000; А.А. Корсунський, П.Л. Щербаков, В.А. Ісаков, 2002; В.Г. Передерій, С.М. Ткач, 2004).

Не можна виключити, що значне "омолодження" гастродуоденальної патології у дітей, збільшення частоти деструктивних і атрофічних процесів, тривалого, рецидивного перебігу з тенденцією до швидкого прогресування морфологічних змін може бути наслідком інфікування H. pylori (А.А. Косунський та співавт. 2002).

На сьогоднішній день не викликає сумнівів необхідність проведення ерадикаційної терапії у дітей з запальними захворюваннями ВВТС, асоційованими з H. pylori, які супроводжуються характерною клінічною симптоматикою, ендоскопічними і морфологічними змінами. Основні алгоритми діагностики і лікування цих захворювань розроблені та широко застосовуються в дорослій гастроентерології (О.Я. Бабак, 2000). Однак у дитячій гастроентерології остаточно не визначені шляхи своєчасної діагностики захворювань травної системи, не впроваджені інформативні методи верифікації гелікобактеріозу, не розроблені оптимальні схеми ерадикаційної терапії, не доведена їх ефективність у первинній і вторинній ерадикаціях H. pylori, потребують удосконалення і систематизації методи адекватного відновлення стану здоров'я дітей після ерадикаційної терапії. Швидка зміна резистентності збудника до антибіотиків, морфофункціональні особливості дитячого організму, обережне ставлення педіатрів до застосування інгібіторів протонної помпи (ІПП) ще більш ускладнюють проблему ефективного лікування цієї інфекції у дітей (П.Л. Щербаков та співавт., 2004; О.М. Руднєв, 2001; Л.Н. Цветкова, 2001).

Все це обумовлює актуальність вивчення інформативності сучасних схем діагностики, особливостей перебігу і лікування дітей з хронічною гастродуоденальною патологією, асоційованою з H. pylori, що дозволить поліпшити стан здоров'я дітей шкільного віку та підвищити ефективність роботи педіатрів, сімейних лікарів і дитячих гастроентерологів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького "Моніторинг вікової розповсюдженості соматичної патології у дітей з метою розробки методів адекватного спостереження, профілактики і лікування" (№ державної реєстрації 0102U007220).

Мета дослідження. Підвищити ефективність діагностики та лікування дітей з хронічною гастродуоденальною патологією, асоційованою з H. рylori, шляхом раннього виявлення захворювань, вивчення особливостей їх клінічного перебігу, використання сучасних методів діагностики та оптимальних схем ерадикаційної терапії.

Завдання дослідження:

  1. Провести скринінг-анкетування школярів і проаналізувати вікову поширеність скарг, які характерні для захворювань гастродуоденальної зони.

  1. Провести порівняльну оцінку ефективності інвазивних і неінвазивних методів діагностики H. pylori у дітей з гелікобактеріозом.

  2. Вивчити клінічні, ендоскопічні і морфологічні особливості перебігу хронічних захворювань ВВТС, асоційованих з H. pylori, у дітей, порівняно з хронічними захворюваннями ВВТС неінфекційної етіології.

  3. Оцінити ефективність і сприймання різних схем ерадикаційної терапії дітей шкільного віку з хронічними захворюваннями ВВТС, асоційованими з H. pylori.

  4. Дослідити доцільність і ефективність „сімейного підходу" до діагностики та лікування гастродуоденальних захворювань, асоційованих з H. pylori.

  5. Оптимізувати і впровадити сучасні принципи діагностики і лікування дітей шкільного віку з хронічною гастродуоденальною патологією, спрямовані на раннє виявлення захворювань, адекватну діагностику, ефективне лікування і реабілітацію.

Об'єкт дослідження:особливості перебігу хронічних гастродуоденальних захворювань (хронічний гастрит, гастродуоденіт, виразкова хвороба) у дітей шкільного віку.

Предмет дослідження:поширеність скарг, характерних для гастродуоденальних захворювань у школярів,морфофункціональний стан шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей з хронічними захворюваннями ВВТС, клінічні особливості перебігу захворювань, критерії інфікування H. pylori в динаміці лікування, ефективність лікувальних заходів.

Методи дослідження: клінічні, епідеміологічні, анкетно-опитувальні, інструментальні, морфологічні, бактеріологічні, імуноферментні, катамнестичні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на підставі проведеного епідеміологічного дослідження побутових, соціально-гігієнічних та медико-організаційних особливостей життя і навчання школярів м. Львова, вивчення основних скарг дітей шкільного віку запропонована удосконалена система скринінгового відбору школярів в групу ризику розвитку захворювань ВВТС для їх подальшого огляду і обстеження.

Отримано нові дані про поширеність скарг у дітей різних вікових груп, характерних для гастродуоденальних захворювань. Встановлені ендоскопічні, морфологічні і клінічні особливості перебігу хронічних захворювань ВВТС, асоційованих з H. pylori у дітей шкільного віку.

За результатами порівняльної оцінки різних методів інвазивної і неінвазивної діагностики H. pylori встановлена висока ефективність використання імуноферментних і імунохроматографічних методів для первинної і скринінгової діагностики гелікобактеріозу у дітей шкільного віку, доведена ефективність застосування неінвазивного методу діагностики антигенів H. pylori в випорожненнях дітей з метою контролю якості ерадикаційної терапії.

Вперше визначена клінічна ефективність різних схем ерадикаційної терапії (потрійна і квадротерапія) із застосуванням солей бісмуту й інгібіторів протонної помпи у дітей шкільного віку. Установлено, що найвищий відсоток ерадикації спостерігається у разі використання квадротерапії із застосуванням препаратів бісмуту, ІПП і двох антибіотиків. Ефективність потрійних схем ерадикації залежить від комбінації антибактеріальних препаратів і не змінюється у разі використання препаратів бісмуту або ІПП. Обґрунтовано диференційний підхід до різних схем ерадикаційної терапії залежно від клініко-морфологічних особливостей і тривалості хвороби.


 
 

Цікаве

Загрузка...