WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив стану присінку порожнини рота в осіб молодого віку на вибір тактики стоматологічних втручань (автореферат) - Реферат

Вплив стану присінку порожнини рота в осіб молодого віку на вибір тактики стоматологічних втручань (автореферат) - Реферат

Проведений аналіз перебігу ГІМ виявив тенденцію до більш частого розвитку РПД при передній локалізації інфаркту, а також у хворих з наявністю шлуночкових тахіаритмій та кардіогенного шоку протягом першої доби захворювання. Підтвердився також зв'язок рецидування больового синдрому в стаціонарі та частотою розвитку РПД, що було виявлено раніше (рис. 2)

Рис. 2. Розвиток ранньої дилатації ЛШ в залежності від клінічних проявів ГІМ

Вказаний аналіз клінічних проявів ГІМ може свідчити о достовірному впливе як триваючій ішемії міокарда так і великої зони некрозу міокарда на розвиток РПД порожнини ЛШ серця.

Подальший статистичний аналіз анамнестичних показників методом логарифмічної регресії. Анамнестични показники, вивчалися, із урахуванням взаємної дії різних факторів, не виявив впливу жодного з них (віку, надлишкової ваги, наявністю гіпертензії, наявністю серцевої недостатності в анамнезі, цукрового діабету) на розвиток РПД. Такий комбінований (рис. 3) аналіз більш чітко визначив тенденції впливу передньої локалізації інфаркту міокарда на розвиток РПД порожнини ЛШ (p=0,056).

Статистичний аналіз, який було наведено вище, не виявив вірогідного впливу локалізації ГІМ на розвиток РПД, що не співпадає з даними літератури. У дослідженні GISSI-3 та за даними інших пілотних досліджень передня локалізація інфаркту міокарда була основним предиктором розвитку ранньої постінфарктної дилатації. Рівень N терміналу мозкового натрійуретичного пептиду, якій е достовірним показником розвитку серцевої недостатності, дисфункції ЛШ та РПД значно підвищувався при розвитку ГІМ передньої локалізації. При задньої локалізації інфаркту міокарда розвиток РПД відмічався достовірно рідше ніж при передньої локалізації. Було відмічене достовірне впливання на розвиток РПД чоловічої статі, як и в багатьох відомих дослідженнях проведених раніше. (рис. 3)

Рис. 3. Розвиток ранньої дилатації ЛШ в залежності від наявності факторів ризику

Оцінка динаміки формування зони некрозу міокарда проводилася на основі аналізу МБ фракції КФК в сироватці крові та за характером кривої вимивання МБ-КФК. Піки активності МБ-КФК вірогідно не відрізнялися у хворих 1 (0,230,01 мккат/л) та 2 (0,230,01 мккат/л) груп. Однак досягнення піку активності МБ-КФК відрізнялись (14,030,83) та (17,681,08) години відповідно (p<0,05), а час нормалізації МБ-КФК в групі хворих без РПД був на 8,08 години менше (p<0,05). Це може свідчити про те , що у хворих 1 групи був значно кращій відток та дренування міокарда венозною та лімфатичною системами серця, можливо кращій кровоплин (перфузія) на тканинному рівні. В подальшому був проведений аналіз в підгрупах 2 групи. Незважаючи на однакові піки активності МБ-КФК, вірогідно відрізнялись час досягнення піків МБ-КФК, які склали відповідно (19,032,30) години (p<0,05) в 2Б и (18,832,66) години (p<0,1) в 2В підгрупі. Час нормалізації МБ-КФК в групі 2Б збільшувався в середньому на 8,49 години. (p<0,05), 2В - на 7,89 години (p<0,05) в порівнянні з хворими 1 групи. Знову 2А підгрупа не відрізнялась від 1 групи. Більш швидке настання піку активності МБ КФК в групі хворих без РПД свідчить про швидке формування зони некрозу, а скорочення терміну вимивання МБ-КФК фракції вказує на припинення пошкодження життєздатних кардіоміоцитів.

Окрім оцінки динаміки формування зони некрозу міокарда та визначення її розмірів було проведено неінвазивний аналіз стану (реперфузії) інфаркт обумовившеї коронарної артерії (ІОКА). Маркером успішної реперфузії вважали досягнення піку активності МБ-КФК протягом перших 10 годин. Згідно з цим критерієм у хворих 1 групи ІОКА була відкритою у 56 (52,9 %) пацієнтів, тоді як в групі порівняння - лише у 35 (36,6 %) пацієнтів, p<0,05. Найменшою частота реперфузії ІОКА була у хворих з дилатацією ЛШ вже протягом першої доби (2В підгрупа) і становила 31,0% від загальної кількості хворих (p<0,05). В залежності від стану ІОКА було виділено 2 групи. У хворих з відкритою ІОКА величини піку активності МБ-КФК не відрізнялися у групах з розвитком РПД та без такої. Однак час до досягнення піку МБ-КФК у хворих 1-ї групи був значно меншим ((7,830,28) години у 1-й групі проти (8,360,27) години в 2 групі, p<0,05), а також на 4,09 години раніше відбувалася нормалізація активності ферменту, ніж в 2-й групі. У хворих двох груп з закритою ІОКА час до досягнення піку МБ-КФК не відрізнявся, але пік активності МБ-КФК був вірогідно меншим як у хворих 2 групи взагалі, так і в усіх її підгрупах (p<0,05). При цьому час нормалізації активності ізоферменту МБ-КФК у сироватці крові хворих 2 групи був на 7,81 години більш тривалим (p<0,05), ніж у хворих 1 групи, що було характерно для всіх підгруп – на 7,23 години в 2А (p<0,05), на 7,69 години в 2Б (p<0,1) та на 8,46 години в 2В (p<0,05) підгрупах відповідно. Таким чином, на розвиток РПД ЛШ серця достовірний вплив мають як частота реперфузії ІОКА, так і швидкість наступного вимивання МБ-КФК. Навіть при однаковому стані ІОКА відмічалося сповільнення вимивання МБ-КФК у хворих з РПД. Знайдена різниця може свідчити про гіршу тканинну перфузію та більше пошкодження міокарда у хворих з розвитком РПД. З ціллю оцінки інотропного резерву міокарда у частини хворих з неускладненим перебігом інфаркту була проведена СЕД. При проведенні проби вивчали наявність та функціональний стан життєздатного міокарда (ЖМ) в зоні пошкодження. Резидуальна ішемія в зоні ГІМ вірогідно частіше виявлялася у пацієнтів 2-В підгрупи, на відміну від 1 групи (84,6 проти 40 %). Враховуючи те, що тільки у 38,5 % хворих 2В групи був виявлений ЖМ, можливо думати про масивне пошкодження міокарда в зоні ІОКА у більшості хворих підгрупи 2В.

З

p<0,05

метою виявлення взаємозв'язку між рівнем СРБ в динаміці спостереження та частотою розвитку РПД було обстежено 65 хворих. Вихідне значення СРБ може розглядатися як стрес-маркер на пошкодження міокарда. На другому тижні захворювання рівень СРБ відображає реакцію організму на некротичне ушкодження. За даними ехокардіографії були виділені дві групи хворих: 45 пацієнтів, у яких не відмічалось РПД та 20 пацієнтів, у яких була виявлена РПД. При визначенні концентрації СРБ в перші години ГІМ у хворих обох груп, вірогідної різниці не виявлено. В динаміці спостереження в обох групах відмічено зниження рівня СРБ на 10 добу захворювання. В групі хворих з РПД ЛШ відмічалася вірогідне менше зниження концентрації СРБ, ніж у хворих без РПД (47,6 % проти 69,3 %, p<0,05). Наявні дані відносно цитотоксичного ефекту СРБ, який реалізується через активацію системи компліменту з утворенням мембран-атакуючого комплексу та призводить до загибелі кардіоміоцитів, підтверджують можливість впливу високих концентрацій СРБ на процес ремоделювання при ГІМ [M. Nikfardjam, 2000].

Наступним етапом роботи було вивчення взаємозв'язку рівня протизапальних цитокінів (ІЛ-6 и ТНФα) з розвитком РПД порожнини ЛШ. Для цього також були виділені дві групи хворих – з наявністю РПД (22 хворих) та без такої (42 хворих). В першу добу ГІМ відмічено вірогідне збільшення рівня ТНФα у хворих обох груп, особливо у хворих з розвитком РПД. Так, за наявності РПД рівень ТНФα складав 79,0 17,6 пг/мл проти 47,06,5 пг/мл без РПД (p<0,05). Значення цього маркера запалення в контрольній групі - 34,36,3 пг/мл. В подальшому у хворих з розвитком РПД зберігалися високі середні значення ТНФα при досить великій різниці окремих значень (111,3347,25 пг/мл). Це призвело до зниження ступеню вірогідності розбіжностей в значеннях ТНФα на 10 добу до тенденції (р<0,1). Рівень ІЛ-6 в групах вірогідно не відрізнявся ані в першу добу ГІМ, ані при подальшому дослідженні, що підтверджує дані літератури про відсутність його впливу на ремоделювання при ГІМ [M. Puhakka, 2003]. В подальшому були досліджені кореляційні зв'язки між збільшенням КДІ та рівнем цитокінів на першу та десяту добу від розвитку ГІМ (Табл. 1).

Таблиця 1


 
 

Цікаве

Загрузка...