WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Соціально-педагогічна робота з юними матерями у США та Великій Британії (автореферат) - Реферат

Соціально-педагогічна робота з юними матерями у США та Великій Британії (автореферат) - Реферат

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню комплексного застосування антибіотиків та імуномодулятора в терапії гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки з метою підвищення ефективності лікування.

Для досягнення поставленої мети було проведено експериментальне дослідження на 85 білих безпородних щурах. Під час експерименту було встановлено, що під дією оксациліна відбувається пригнічення імунітету в експериментальних тварин, що проявлялось у зниженні функціональної активності Т-лімфоцитів, порушенні їх диференціації та достовірному зниженні відносного числа Т-хелперів, В-лімфоцитів, титру комплементу у порівнянні з показниками імунітету в інтактних тварин. Пригнічення імунної системи негативно вплинуло на процеси загоєння гнійної рани. При комбінованому лікуванні амізоном та оксациліном пригнічуючий вплив оксациліну на імунітет був нивельований препаратом "Амізон", який володіє імуномодулюючими, протизапальними, протимікробними та інтерфероногенними властивостями. Під впливом амізону у тварин нормалізувались показники імунограм, достовірно швидше рани очищувались від мікробного вмісту, рани швидше загоювались, нормалізовувалась вага тварин у більш коротші терміни, ніж у групі, де лікування проводилось оксациліном. Апробована схема комплексного лікування амізоном з антибіотиком була застосована у клініці при лікуванні гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки у 117 хворих.

Завдяки запропонованому методу лікування хворих з одонтогенними та неодонтогенними флегмонами щелепно-лицевої ділянки покращується самопочуття хворого, нормалізуються показники імунограм, усуваються такі ознаки запального процесу як підвищення температури, біль, порушення функції ураженого органу, гіперемія та набряк м'яких тканин в значно коротші терміни ніж при традиційній терапії.

Аналіз клінічних спостережень, даних імунологічних, мікробіологічних, цитологічних, вірусологічних, лабораторних методів дослідження показав, що у хворих, яким у комплексне лікування був включений препарат "Амізон" відмічалось швидше загоєння гнійних ран, ніж у хворих із контрольної групи (на 2-3 доби).

Ключові слова: гнійно-запальний процес, щелепно-лицева ділянка, амізон, антибактеріальна терапія.

АННОТАЦИЯ

Исакова Н.М. Комплексное лечение больных с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области антибиотиками и препаратом с иммуномодулирующими свойствами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.22 – cтоматология. – Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МОЗ Украины. – Киев, 2005.

Диссертация посвящена научному обоснованию применения схемы комбинации антибиотиков и иммуномодулятора в терапии гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области с целью повышения эффективности лечения.

Для достижения поставленной цели был проведен эксперимент на 85 белых беспородных крысах. Под действием оксациллина было отмечено угнетение иммунитета у экспериментальных животных, что проявлялось в снижении функциональной активности Т-лимфоцитов, нарушении их дифференциации а также в достоверном снижении относительного числа В-лимфоцитов, титра комплемента по сравнению с группой интактных животных. Угнетение иммунитета у животных приводило к ухудшению заживления гнойных ран. При комбинированном лечении амизоном с оксациллином иммуносупрес-сивное влияние оксациллина было нивелировано препаратом "Амизон", который обладает иммуномодулирующими, противовоспалительными, антимикробными и интерфероногенными свойствами. Под действием амизона у животных нормализовались показатели клеточного, гуморального иммунитета, раны достоверно раньше очищались от микробного загрязнения, заживление ран отмечалось на 2-3 дня раньше, чем у животных, которым лечение проводилось только антибиотиком. Апробированная в эксперименте схема комплексного лечения гнойной раны амизоном в комбинации с антибиотиком была применена в клинике при лечении гнойно-воспалительных процессов в челюстно-лицевой области у 117 больных. При использовании комбинации амизона с оксациллином, ампиоксом и линкомицином достигается двойной эффект. Антибиотик воздействует на возбудителя гнойно-воспалительного процесса, амизон повышает защитные свойства организма больного за счет продукции эндогенного интерферона типа альфа и стимуляции клеточного, гуморального иммунитета а также неспецифической реактивности организма. Амизон устраняет воспалительные явления в гнойной ране и потенциирует действие антибиотиков. Комбинированное применение амизона и антибиотиков способствует улучшению самочувствия больного, нормализации температуры тела, функции открывания рта, глотания, устранению болевого симптома.

Эффективность лечения была доказана с помощью иммунологических, микробиологических, вирусологических, цитологических, лабораторных методов исследования. Применение комбинированного лечения больных амизоном и антибиотиками способствовало заживлению ран на 2-3дня быстрее, чем у больных, которым лечение проводилось традиционным методом.

Ключевые слова: гнойно-воспалительный процесс, челюстно-лицевая область, амизон, антибактериальная терапия.

SUMMARY

Isakova N. M. – The combined treatment of patients with purulent inflammation of Maхillary Facial area by antibiotics and preparations with immunity – modulating characteristics. – Manuscript.

Scientific thesis for the Degree of the Candidate of medical Sciences in the speciality 14.01.22 – Stomatology. – Kyiv Medical Academy of Aftergraduate Education named after P.L.Shupik of the Ministry for Health Care of Ukraine. – Kyiv, 2005.

The thesis is devoted to scientific substantion of the scheme of combinedapplication of antibiotics and immunomodulator in therapy of purulent inflammatory process of Maxillary Facial area with the aim of improving the effectiveness of treatment.

In order to reach the assigned objective experimental research has been carried out on 85 white non – pedigree rats. During the experiment it has been determined that the application of oxacillin causes immunity depression with test experimental animals, which desplays itself in reduction of the T-lymphocytes activity, breach of their differentiation and reliable reduction of T-helpers, B-lymphocytes in comparison with immunity indexes with intact animals. Especially significunt was the reduction of titre complement under oxacillin influence. The depression of immune system made a negative effect on purulent wound healing process. With combined amizon and oxacillin treatment depressing effect of oxacillin on immunity was levelled by amizon, which possesses immunomodulating, antyinflammatory and interferonogenic abilities. Under amison effect immunograms indexes were normalised, wounds were reliably quicker purified from microbe content, wounds were quicker healed, the weight of animals was normalized within a shorter period of time, than in the group where treatment was carried out with oxacillin. The approved scheme of complex amizon and antibiotics treatment was applied in the hospital with treatment of purulent inflammatory processes of Maxillary Facial area in 117 patients. Owing to suggested method of treatment of patients with odontogenous and neodontogenous flegmons of Maxillary Facial area patients feel better, immunograms indexes are normalised, such marks of inflammatory process as rise of temperature, pain, disfunction of affected organ, hyperemia and edema of soft tissues are eliminated within much shorter period of time than with traditional therapy.

The analysis of clinical observation showed that patients, who received complex treatment with amizon introduced a reliably quicker healing of purulent wound than patients from the control group.

Key words: purulent inflammatory process, Maxillary Facial area, amizon, antibiotics treatment.

Підписано до друку 14.03.2005 р. Формат 60х90/16.

Ум. друк. арк. 0,9 Обл.-вид. арк. 0,9.

Тираж 100. Зам. 46.

"Видавництво "Науковий світ""

Свідоцтво ДК №249 від 16.11.2000 р.

м. Київ, вул. Боженка, 17, оф. 504.

227-87-13, 227-87-15, 8-050-525-88-77


 
 

Цікаве

Загрузка...