WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Тактика ведення хворих з хронічним сальпінгоофоритом при системному червоному вовчаку (автореферат) - Реферат

Тактика ведення хворих з хронічним сальпінгоофоритом при системному червоному вовчаку (автореферат) - Реферат

  1. Иванушкина Н.Г., Ермакова И.И., Фесечко В.А. Метод собственных подпространств для распознавания образов поздних потенциалов предсердий. XXIV Международная конференция "Проблемы электроники".- Киев.- 2004. Для ранньої діагностики передсердних тахіаритмій автором розроблено новий метод розпізнавання образів ППП на основі ознак в базисі головних власних векторів коваріаційної матриці ансамблю ЕКГ сигналів.

  1. Иванушкина Н.Г., Шпачук К.А.., Климов Д.В. Анализ сигналов внутрисердечного импеданса для кардиостимуляции. XXIV Международная конференция "Проблемы электроники".- Киев.- 2004г. Автором запропоновано проведення аналізу інвазивних сигналів серцевого імпедансу на основі перетворення у базис власних векторів для подальшого визначення режимів кардіостимуляторів.

  2. Иванушкина Н.Г., Фесечко В.А., Ткаченко В.Л., Карплюк Е.С., Мулькин Д.А. Многоканальная система электрокардиографии высокого разрешения. XXIV Международная конференция "Проблемы электроники".- Киев.- 2004. Автором розроблено структурну схему та загальний алгоритм функціонування багатоканальної системи ЕКГ ВР.

Анотації

Наталія Георгіївна Іванушкіна.Система діагностики передсердних аритмій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 - Медичні прилади і системи. - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна, Київ, 2004.

Дисертація присвячена розробці і дослідженню методів і засобів ранньої діагностики передсердних аритмій і спрямована на удосконалення технічного, інформаційного й алгоритмічного забезпечення систем електрокардіографії високого розрізнення (ЕКГ ВР) з метою виявлення провісників тахіаритмій передсердь - пізніх потенціалів передсердь (ППП).

Для досягнення поставлених цілей розроблено метод аналізу сигналів ЕКГ для виявлення ППП на основі розвитку методу власних підпросторів. Розроблено принципи розпізнавання образів ППП у складі ЕКГ сигналів, що засновані на раціональному виборі діагностичних ознак ППП у координатному базисі головних власних векторів матриці коваріацій ансамблю ЕКГ. Побудовано алгоритм спектрального оцінювання низькоамплітудних складових ЕКГ на основі модифікації функцій, що включають в себе власні вектори шумового підпростору коваріаційної матриці ансамблю ЕКГ.

Запропоновано алгоритми ідентифікації моделей електричної активності серця (ЕАС), пацієнт-адаптивної фільтрації ЕКГ сигналів, а також багатоканального стиснення ЕКГ сигналів.

Розроблено систему ЕКГ ВР на базі створеного методичного й алгоритмічного забезпечення та 24-розрядного сігма-дельта АЦП. За допомогою розробленої системи ЕКГ ВР проведені числові експерименти і клінічні дослідження, що демонструють високі показники чутливості створених методів і алгоритмів при виявленні ППП і ранній діагностиці передсердних тахіаритмій.

Ключові слова. Система електрокардіографії високого розрізнення, пізні потенціали передсердь, провісники передсердних тахіаритмій, координатний базис власних векторів, матриця коваріацій ансамблю сигналів ЕКГ.

Наталия Георгиевна Иванушкина.Система диагностики предсердных аритмий. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.11.17 – Медицинские приборы и системы. – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Украина, Киев, 2004.

Диссертация посвящена разработке и исследованию методов и средств ранней диагностики предсердных аритмий и направлена на усовершенствование технического, информационного и алгоритмического обеспечения систем электрокардиографии высокого разрешения (ЭКГ ВР) с целью обнаружения предвестников предсердных тахиаритмий - поздних потенциалов предсердий (ППП).

Для достижения поставленных целей разработан метод анализа сигналов ЭКГ для выявления ППП на основе метода собственных подпространств и применения технологии обучения.

Отличительной особенностью предлагаемого метода анализа ППП является преобразование регистрируемых электрокардиосигналов в пространство собственных векторов матрицы ковариаций ансамбля сигналов ЭКГ и разделение собственного пространства матрицы ковариаций на подпространство сигнала и подпространство шума на базе анализа собственных значений. Последующее восстановление электрокардиосигналов в подпространстве главных собственных векторов приводит к увеличению отношения сигнал/шум, а также позволяет расширить динамический диапазон низкоамплитудных составляющих, выявляемых системой ЭКГ ВР.

Разработаны принципы распознавания образов ППП в ЭКГ сигналах, основанные на рациональном выборе признаков ППП в координатном базисе главных собственных векторов матрицы ковариаций ансамбля ЭКГ, что позволяет автоматизировать процесс диагностики. Построен алгоритм спектрального оценивания низкоамплитудных составляющих ЭКГ на основе модификации функций, которые включают собственные векторы шумового подпространства ковариационной матрицы ансамбля ЭКГ и обеспечивают более высокую спектральную разрешающую способность, чем классичесие методы.

Предложено в качестве диагностических признаков ППП использовать значения суммарных проекций ЭКГ на собственные сигнальные подпространства, а также соотношение высокочастотных и низкочастотных составляющих электрокардиосигналов при спектральном оценивании в шумовом подпространстве. Полученные в работе результаты показывают, что предлагаемые диагностические признаки являются интегральной характеристикой электрофизиологических процессов в миокарде и могут быть применены при анализе других низкоамплитудных компонент ЭКГ.

Рассмотрены механизмы возникновения предсердных тахиаритмий и их неинвазивных маркеров – низкоамплитудных сигналов ППП, отмечены электрофизиологические особенности проявления предсердной активности. Выполнена идентификация модели электрической активности сердца (ЭАС), основанной на разложении в базисе собственных значений и векторов, показана информативность параметров выбранной модели при выявлении ППП. Предложен алгоритм построения модели ЭАС, основанный на модификации корреляционных методов идентификации.

Предложен и внедрён алгоритм фильтрации ЭКГ сигналов, который ориентирован на индивидуальные особенности сердечной деятельности пациента и позволяет выявлять полезные низкоамплитудные сигналы на фоне шумов при минимальной деформации зубцов и комплексов ЭКГ. Предложен и апробирован алгоритм многоканального сжатия ЭКГ сигналов, который даёт возможность передавать информацию с сокращением данных в 3-4 раза.

Разработана система ЭКГ ВР на основе предложенного методического и алгоритмического обеспечения в базисе собственных векторов, а также усовершенствованых технических средств с использованием 24-разрядного сигма-дельта АЦП.

С помощью экспериментального образца разработанной системы ЭКГ ВР проведены клинические исследования, демонстрирующие высокие показатели чувствительности предложенных методов и алгоритмов при выявлении ППП и ранней диагностике предсердных тахиаритмий. Предложены рекомендации по применению разработанного метода анализа ЭКГ для выявления ППП в качестве составной части экспресс-диагностики функционального состояния человека.

Ключевые слова. Система электрокардиографии высокого разрешения, поздние потенциалы предсердий, предвестники предсердных тахиаритмий, координатный базис собственных векторов, матрица ковариаций ансамбля сигналов ЭКГ.

Ivanushkina N.G. The diagnostic system of Atrial Arrhythmias. - Manuscript.

The thesis for candidate's degree of technical sciences on speciality 05.11.17 – Medical devices and systems.- National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnical Institute", Kiev, 2004.

The thesis focuses on the development and research of the methods and means of atrial arrhythmias early diagnostics and aims at improvement of technical, information and algorithmic supply of high-resolution ECG system for detection of atrial late potentials (ALP) – atrial tachyarrhythmia's markers.

For reaching formulated aims the method of ECG signals analysis for ALP detection is developed, which is based on evolution of eigen subspaces method.

The high-resolution ECG system's principles of construction and tendencies of development are described. The advisable use of these systems for heart arrhythmias diagnostics with exact measurements of atrial late potentials is indicated. The results of system testing on the base 24-bits sigma-delta ADC AD7731 are presented.

Key words. High-resolution electrocardiography system, atrial late potentials, atrial tachyarrhythmia's markers, coordinate basis of eigenvectors, covariance matrix of ECG signals assembly.


 
 

Цікаве

Загрузка...