WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на кардіореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислотний спектр ліпопроте - Реферат

Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на кардіореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислотний спектр ліпопроте - Реферат

АНОТАЦІЇ

Іванович Г.В. Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідії Mytilus galloprovincialis Lam.Одеської затоки – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.17 – гідробіологія. – Севастополь: Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, 2005.

Вперше детально вивчено вміст глікогену та його динаміка в тілі мідій Одеської затоки.

Доведено, що вміст глікогену в тілі мідій з марікультурних колекторів в 1,8 рази вищий, ніж у мідій природних субстратів. Він вірогідно зменшувався з верхньої частини колектора – 4,58 %, до нижньої – 2,68 % сирої маси. Вміст глікогену в зовнішніх частинах друзи вищий, ніж у внутрішніх в 1,6–1,8 рази.

При вивченні максимального вмісту глікогену в тілі мідій, що випадає на літній період (червень–липень) встановлено, що цей вміст значно нижчий в Одеській затоці, ніж у мідій з Кримського регіону (2,98 та 5,20–5,70 % сирої маси відповідно).

Виявлена різниця в максимальних рівнях вмісту глікогену на п'яти прибережних станціях з різним рівнем водообміну. Цей рівень послідовно зменшується від станції з вільним водообміном – 4,9 % до станції з обмеженим рівнем водообміну – 2,1 % сирої маси.

При дослідженні різних органів мідій встановлено, що максимальний вміст глікогену в гонадах, а мінімальний в – зябрах. Найбільшого рівня вміст глікогену сягає на стадії статевого спокою в гонадах – 5,15 %, у гепатопанкреасі – 1,91 %, у зябрах – 1,79 % сирої маси. Мінімум цього компоненту відмічено на стадії вимету в усіх органах.

Сумарних ліпідів найбільше в гепатопанкреасі. В усіх органах вміст сумарних ліпідів максимальний в період дозрівання статевих продуктів на переднерестовій стадії: у гепатопанкреасі – 2,47 %, у гонадах – 1,53 % та у зябрах – 0,92 % сирої маси. Мінімум відмічено в усіх органах у період вимету статевих продуктів.

Встановлена можливість використання вмісту глікогену та сумарних ліпідів, а також супутніх показників (вміст сирої та сухої речовини, вологи та морфо-функціональні індекси) як індикаторів стану молюсків на різних стадіях репродуктивного циклу та в різних умовах мешкання.

Ключові слова: мідія Mytilus galloprovincialis, Одеська затока, глікоген, ліпіди, умови мешкання, сезонна динаміка, репродуктивні цикли.

Иванович Г. В. Динамика содержания гликогена и суммарных липидов у мидий Mytilus galloprovincialis Lam. Одесского залива. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.17 – гидробиология. – Севастополь: Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского НАН Украины, 2005.

Впервые подробно изучено содержание гликогена и его динамика в теле мидий Одесского залива.

Показано, что содержание гликогена в теле мидий, выращенных на коллекторах (1985 – 1987 гг.), в 1,8 раза выше, чем у мидий естественных субстратов. Оно достоверно уменьшалось от верхней части коллектора – 4,58 % к нижней – 2,68 % сырой массы. Содержание гликогена в наружных частях друзы выше, чем во внутренних в 1,6 – 1,8 раза.

При рассмотрении максимального содержания гликогена в теле мидий, которое приходится на летние месяцы (июнь – июль), выявлено, что это содержание значительно ниже в Одесском заливе, чем у мидий из Крымского региона (2,98 и 5,20–5,70 % соответственно). Это связано с худшими кислородными условиями в Одесском заливе.

Выявлены различия в максимальных уровнях содержания гликогена на пяти прибрежных станциях с различной интенсивностью водообмена в 1998 г. Этот уровень последовательно уменьшался от станции со свободным водообменом – 4,9 %, к станции с ограниченным уровнем водообмена – 2,1 % сырой массы.

Сопоставлена сезонная динамика содержания гликогена с динамикой содержания суммарных липидов. Содержание суммарных липидов значительно ниже, чем содержание гликогена (в 3,6 раза летом и в 1,9 – осенью).

При исследовании различных органов мидий установлено, что максимально содержание гликогена в гонадах, а минимально – в жабрах. Наибольшего уровня запасы гликогена достигают на стадии полового покоя в гонадах – 5,15 %, в гепатопанкреасе – 1,91 %, в жабрах – 0,79 % сырой массы. Минимум этого компонента отмечен на стадии вымета во всех органах.

Суммарными липидами наиболее богат гепатопанкреас. Во всех органах содержание суммарных липидов максимально в период созревания половых продуктов на преднерестовой стадии: в гепатопанкреасе – 2,47 %, в гонадах – 1,53 %, в жабрах – 0,92 % сырой массы. Минимум отмечен во всех органах в период вымета половых продуктов.

Выявлена возможность использования содержания гликогена и суммарных липидов, а также сопутствующих показателей (содержание сырого и сухого вещества, влажности, морфо-функциональных индексов) в качестве индикаторов состояния мидий на разных стадиях репродуктивного цикла и в различных условиях обитания.

Ключевые слова: мидия Mytilus galloprovincialis, Одесский залив, гликоген, липиды, условия обитания, сезонная динамика, репродуктивные циклы.

Ivanovich G.V. Dynamics of the content of glycogen and total lipids in mussels Mytilus galloprovincialis Lam. in Odessa Bay. – Manuscript.

Dissertation for degree of Candidate of Biological Sciences in specialty 03. 00.17 – Hydrobiology – Sevastopol: Institute of Biology of Southern Seas named after A.O. Kovalevsky. National Academy of Sciences of Ukraine, 2005.

For the first time the glycogen content and its dynamics in the body of Odessa Bay mussels has been studied in detail.

It has been shown that the glycogen content in the mussel body grown on collectors (1985–1987) is 1.8 times higher than in mussels of natural substrates. It significantly decreased from the upper part of the collector – 4,58 % to the lower – 2,68 % wet weight. The glycogen content in the outer parts of clusters is higher then inner 1.6–1.8 fold.

When considering the maximum content of glycogen in the mussel body in the summer months (June – July), the content is much less in the Odessa Bay than in the mussels of the Crimean area (2.98 and 5.20–5.70 % correspondingly). This is tied with unfavorable oxygen conditions in Odessa Bay.

Differences have been revealed in the maximum glycogen content at five coastal stations with different intensity of water exchange in 1998. This level subsequently decreased from the station with free water exchange – 4.9% to the station with limited level of water exchange – 2.1 % wet weight.

Seasonal dynamics of glycogen content has been compared with the dynamics of total lipid content. The total lipid content is significantly lower than the glycogen content (3.6 fold in the summer and 1.9 fold in the autumn).

When studying the different organs of mussels, it has been established that the maximum glycogen content is in the gonads, minimum – in the gills. The highest level of the glycogen reserves has been reached at the dormancy stage in the gonads – 5.15%, in the hepatopancreas – 1.9 %, in the gills – 0.79 % wet weight. Minimum has been noted at the gonad discharge stage in all organs.

The hepatopancreas has the largest amount of lipids. In all organs the total lipid content is maximum in the period of ripening of gonads, and in the prespawning stage: in the hepatopancreas – 2.47 %, in the gonads – 1.53 %, in the gills – 0.92 % wet weight. Minimum has been noted in all organs in the period of gonadal discharge.

The possibility has been noted for employing the content of glycogen and total lipids, and also auxiliary indices – content of wet and dry matter, moisture, morpho-functional indices – as indicators of the state of the mussels at different stages of the reproductive cycle and in different environmental conditions.

Key words: mussel Mytilus galloprovincialis, Odessa Bay, glycogen, lipids, environmental conditions, seasonal dynamics, reproductive cycles.


 
 

Цікаве

Загрузка...