WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (автореферат) - Реферат

Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (автореферат) - Реферат

За критерієм „рівень сформованості позитивної „Я-концепції" в ЕГ після експериментальної роботи показники виявилися такими: оцінку від 4,5 до 5 отримали 39,7% респондентів (до експерименту не діагностовано), від 4 до 4,49 – 52,8% (було – 3,8%). Кількість студентів, які отримали оцінки від 3 до 3,99 зменшилася до 7,5% (до експерименту – 88,6%). Оцінку менше, ніж 3 не одержав жоден майбутній економіст (було 7,6%). У студентів КГ відбулися незначні позитивні зрушення: оцінку від 4,5 до 5 не отримав жоден студент як і під час первинної діагностики, від 4 до 4,49 – 24,5% (було – 3,8%), від 3 до 3,99 – 71,7% (було – 88,6%) і менше 3 одержали 3,8% (на констатувальному етапі – 7,6%).

Щодо рівнів сформованості професійної мобільності майбутніх економістів ЕГ та КГ, то їх показники виявилися такими: на елементарному рівні не було виявлено жодного студента, на базовому рівні діагностовано 1,9% респондентів ЕГ та 86,8% КГ, достатнього рівня досягли більшість студентів ЕГ (96,2% ) та лише 13,2 % КГ. На творчому рівні після проведеного експерименту знаходилися 1,9% майбутніх економістів ЕГ. У КГ цей рівень був відсутній.

Отже, в ЕГ, де проводилася цілеспрямована робота з формування професійної мобільності майбутніх економістів сукупні оцінки (ПМ) значно покращилися порівняно з оцінками КГ. Результати оцінювалися за допомогою критерію Стьюдента, який мав відповідне значення t2 = 14,97, що перевищує значення tкр = 1,66. Отримана оцінка за зазначеним критерієм, є доказом дієвості моделі формування професійної мобільності майбутніх економістів.

Отже, одержані під час педагогічного експерименту результати практично цілком збіглися з очікуваними, що й підтверджує гіпотезу дослідження.

У висновках подано результати дослідження, основні з них такі.

У дисертації подано сутність та структуру феномена „професійна мобільність майбутніх економістів", визначено, науково обґрунтовано та експериментально апробовано модель формування професійної мобільності майбутніх економістів й педагогічні умови її реалізації; визначено критерії, показники і рівні сформованості зазначеної якості фахівців галузі економіки та фінансів.

1. Під професійною мобільністю майбутніх економістів ми розуміли інтегровану якість особистості, що виявляється у здатності успішно переключатися на іншу діяльність або змінювати види діяльності у сфері економіки та фінансів із залученням правової сфери; вмінні ефективно використовувати систему узагальнених професійних прийомів для виконання будь-яких завдань у згаданих сферах та порівняно легко переходити від одного виду діяльності до іншого, згідно аналізу економічної та соціальної ситуації в державі; володінні високим рівнем узагальнених професійних знань, досвідом їх удосконалення та самостійного здобування; готовності до оперативного відбору та реалізації оптимальних способів виконання завдань у галузі економіки та фінансів, спираючись на передові світові тенденції; орієнтації в кон'юнктурі ринку праці.

2. Структура професійної мобільності майбутніх економістів містить три компоненти: соціологічний, психологічний та економічний, які, у свою чергу, складаються зі здатностей, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, якостей, необхідних для професійно мобільного економіста; і дві групи факторів: об'єктивні, до яких належать технічні, економічні, демографічні, організаційні та соціальні, та суб'єктивні, які містять ставлення індивіда до професійної мобільності, обумовлене його потребами, інтересами, ціннісними орієнтаціями.

4. У дослідженні було визначено та експериментально апробовано педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах: створення позитивної мотиваційної настанови на професійну мобільність при особистісно орієнтованому навчанні; використання міжпредметних зв'язків у процесі навчання майбутніх економістів; застосування сучасних інформаційних технологій для навчання студентів засобам розв'язання професійних задач.

5. Критеріями професійної мобільності майбутніх фахівців галузі економіки та фінансів виступили: рівень професійних знань і якостей; рівень „надпрофесійних" знань і якостей; прагнення до професійного та кар'єрного зростання; рівень сформованості позитивної „Я – концепції". Для кожного критерію було виокремлено показники, які оцінювалися за п'ятибальною шкалою.

Згідно значення сукупної оцінки ПМ було виявлено 4 рівні сформованості цієї якості: творчий – від 4,5 до 5 бали; достатній – від 4 до 4,49 бали; базовий – від 3 до 3,99 бали; елементарний – менше, ніж 3 бали.

6. Результати констатувального етапу експерименту засвідчили, що сформованість професійної мобільності майбутніх економістів знаходиться переважно на базовому рівні (94,3 % в ЕГ та 88,7 % у КГ). Це свідчить про те, що впродовж навчання у вищому навчальному закладі у студентів не була сформована професійна мобільність на рівні, який відповідає сучасним потребам ринку праці.

7. Було побудовано просторову схему формування рівнів професійної мобільності майбутніх економістів, яка дає уяву про вплив якостей, що визначаються за критеріями, на формування горизонтальної та вертикальної професійної мобільності, показує поглинання рівнів під час переходу до більш високих та вплив кожного рівня на наступний.

8. На формувальному етапі дослідження впроваджувалася модель формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання, що передбачала реалізацію визначених педагогічних умов такими засобами: розв'язання творчих завдань у процесі навчання, позааудиторні заходи, що включали й самостійну роботу студентів, та спецкурс „Професійна мобільність майбутніх фахівців".

9. Реалізація моделі формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах визначила позитивні зміни в ЕГ студентів. Так, за результатами прикінцевого етапу, творчого рівня означеної якості досягли 1,9% студентів ЕГ, у КГ цей рівень був відсутній; на достатньому рівні стало 96,2% майбутніх економістів ЕГ та 13,2% КГ; на базовому рівні виявлено 1,9% діагностованих ЕГ та 86,8% КГ; на елементарному рівні не залишилося жодного студента.

Проведене дослідження дає можливість вирішувати питання формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах. Водночас його результати не вичерпують усієї повноти їх висвітлення і не претендують на всебічне розкриття зазначеної проблеми. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні особливостей професійної мобільності під час адаптації майбутніх фахівців-економістів на підприємстві.

Основні положення дисертації відображено в таких публікаціях автора:

  1. Іванченко Є.А. Самостійна робота в процесі формування професійної мобільності майбутніх економістів // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: (Зб.наук.пр.). – Одеса, 2004. – Вип. 8-9. – С. 49-53.

  2. Іванченко Є.А. Сутність та структура поняття „професійна мобільність майбутніх економістів" // Наука і освіта, №8-9. – Одеса, 2004. –С. .

  3. Іванченко Є.А. Модель формування професійної мобільності майбутніх економістів // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: (Зб.наук.пр.). – Одеса, 2004. – Вип. 12. – С. 11-16.

  4. Іванченко Є.А. Значення професійної мобільності для майбутньої діяльності економіста (аналіз ставлення студентів) // К.Д.Ушинський і сучасність: Пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти / Мат.міжн.наук.-практ.конф. // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: (Зб.наук.пр.). – Одеса, 2004. – Ч.1. – С. 107-111.

  5. Іванченко Є.А. До проблеми формування професійної мобільності майбутніх економістів // Теорія і методика навчання інформатики та математики: Зб. наук. праць. – Випуск 3. – Мелітополь: МДПУ, 2004. – С. 61-64.

  6. Іванченко Є.А. Діагностика рівнів сформованості професійної мобільності майбутніх економістів // Духовність особистості: Методологія, теорія і практика: Зб.наук.праць / Гол. редактор: Г.П. Шевченко. – Вип. 6. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім.. В.Даля, 2004. – С. 48-57 .

  7. Іванченко Є.А. Професійна мобільність майбутніх фахівців / Навчально-методичний посібник. – Одеса: СМИЛ, 2004. – 120 с. – ISBN 5-7763-2046-1.

АНОТАЦІЯ

Іванченко Є.А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах. – Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...