WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (автореферат) - Реферат

Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (автореферат) - Реферат

Результати первинної діагностики та аналіз цільового сегменту ринку праці тих, хто навчається, дають вихідні дані для мобільного блоку корекції, в якому викладач акцентує на усуненні виявлених недоліків освіченості студентів та формуванні якостей професійно мобільного фахівця.

У межах I діагностувального блоку викладач повідомляє результати дослідження студентам, які отримують необхідні дані для мобільного блоку самовдосконалення. У свідомості студентів формується потреба до самовдосконалення, яка спирається на самопізнання та самооцінку.

Рис. 1. Модель формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання

Зазначена модель передбачала реалізацію визначених педагогічних умов в комплексі практично на кожному занятті в ЕГ, що проводили викладачі, які погодились із нами співпрацювати. У процесі навчання використовувалися творчі завдання, позааудиторні заходи, що включали самостійну роботу студентів і спецкурс „Професійна мобільність майбутніх фахівців". Спецкурс був розрахований на 36 годин і складався з 20 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 18 годин самостійної роботи, що включали анкетування, тестування студентів, тренінги, творчі завдання, „мозковий штурм" тощо. Метою другого діагностувального блоку було підсумкове виявлення рівнів сформованості професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання за запропонованою нами методикою, що надавало викладачеві додаткові дані для мобільного блоку корекції.

Результатом реалізації моделі виступала сформованість професійної мобільності майбутніх економістів на елементарному, базовому, достатньому та творчому рівнях. Елементарний і базовий рівні сформованості професійної мобільності передбачають повернення студента до мобільного блоку самовдосконалення.

Формування професійної мобільності – процес, що не можна зобразити лише на площині. Він відбувається у просторі, оскільки, як було зазначено раніше, професійна мобільність має два вектори: вертикальний та горизонтальний. У зв'язку з цим нами було запропоновано просторову схему формування рівнів професійної мобільності майбутніх економістів (див. рис. 2).

Рис. 2. Просторова схема формування рівнів професійної мобільності майбутніх економістів

Зазначена схема наочно подає вплив якостей, що вимірюються за визначеними критеріями, на формування горизонтальної та вертикальної професійної мобільності, показує поглинання рівнів під час переходу до більш високих та вплив кожного рівня на наступний. Так, рівень професійних знань і якостей, на нашу думку, суттєво впливає на вертикальну складову професійної мобільності фахівця, оскільки він виявляється в його теперішній діяльності і приносить певні дивіденди в цей час, забезпечує конкурентоспроможність. Інші критерії, як-от: рівень „надпрофесійних" знань і якостей, прагнення до професійного і кар'єрного зростання, рівень сформованості позитивної „Я-концепції" впливають на підвищення як вертикальної, так і горизонтальної складової професійної мобільності майбутнього економіста.

На прикінцевому етапі дослідження було проведено повторне діагностування рівнів професійної мобільності майбутніх економістів ЕГ і КГ за визначеними критеріями. Порівняльний розподіл оцінок наведено у таблиці.

Таблиця

Порівняльний розподіл оцінювання професійної мобільності

майбутніх економістів ЕГ та КГ (у %)

Оцінки

Критерії

До експерименту

Після експерименту

< 3

3 – 3,99

4 – 4,49

4,5 – 5

< 3

3 – 3,99

4 – 4,49

4,5 – 5

Рівень професійних знань і якостей

ЕГ

0

45,3

54,7

0

0

9,4

73,6

17

КГ

0

35,8

60,4

3,8

0

33,9

62,3

3,8

Рівень „надпрофесійних" знань і якостей

ЕГ

11,3

86,8

1,9

0

0

17

73,6

9,4

КГ

11,3

81,1

7,6

0

9,4

83

7,6

0

Прагнення до професійного та кар'єрного зростання

ЕГ

13,2

79,2

7,6

0

0

20,8

62,3

16,9

КГ

11,3

81,1

7,6

0

1,9

67,9

24,5

5,7

Рівень сформованості позитивної „Я-концепції"

ЕГ

7,6

88,6

3,8

0

0

7,5

52,8

39,7

КГ

7,6

88,6

3,8

0

3,8

71,7

24,5

0

Рівні сформованості професійної мобільності майбутніх економістів

Елементарний

Базовий

Достатній

Творчий

Елементарний

Базовий

Достатній

Творчий

Кількість студентів (у %)

ЕГ

1,9

94,3

3,8

1,9

96,2

1,9

КГ

88,7

11,3

86,8

13,2

Як засвідчує таблиця, за критерієм „рівень професійних знань і якостей" після проведення експериментальної роботи в ЕГ відбулися такі позитивні зміни. Так, оцінку від 4,5 до 5 отримали 17% студентів (до експерименту – не було), оцінку від 4 до 4,49 – 73,6% (до навчання – 54,7%), оцінку від 3 до 3,99 – 9,4% (було – 45,3%), оцінки менше 3 не було виявлено. У студентів КГ результати майже не змінилися: оцінки від 4,5 до 5 як і було – 3,8%, від 4 до 4,45 – 62,3% (до експерименту – 60,4%), від 3 до 3,99 отримали 33,9% (до навчання 35,8%) і менше, ніж 3 не виявлено, як і до експерименту.

За критерієм „рівень „надпрофесійних" знань і якостей" в ЕГ після експериментальної роботи також відбулося покращення показників. Так, оцінку від 4,5 до 5 отримали 9,4% студентів (до експерименту не виявлено), від 4 до 4,49 – 73,6% (було – 1,9%), від 3 до 3,99 результати знизилися з 86,8 % до 17%, оцінку менше, ніж 3 не отримав жоден студент (було – 11,3%). Щодо показників у КГ, то вони були такими: оцінку від 4,5 до 5 не зафіксовано в жодного студента, від 4 до 4,49 отримали 7,6% як і на констатувальному етапі, від 3 до 3,99 – 83% (до навчання було 81,1%), кількість студентів, які отримали оцінку менше, ніж 3, зменшилася з 11,3% до 9,4%.

Щодо показників за критерієм „прагнення до професійного та кар'єрного зростання" ЕГ, то вони виявилися такими: оцінку від 4,5 до 5 отримали 16,9% студентів (до експерименту не виявлено), від 4 до 4,49 – 62,3% (було – 7,6%), від 3 до 3,99 – 20,8% (за первинною діагностикою – 79,2%), оцінку менше, ніж 3 не отримав жоден досліджуваний (до експерименту було 13,2%). Показники респондентів КГ були такими: оцінку від 4,5 до 5 засвідчили 5,7% (до навчання не виявлено), від 4 до 4,49 – 24,5% (було – 7,6 %), від 3 до 3,99 – 67,9% (на констатувальному етапі – 81,1%) і оцінку менше 3 отримали всього 1,9% студентів (було – 11,3%).


 
 

Цікаве

Загрузка...