WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (автореферат) - Реферат

Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (автореферат) - Реферат

Однією з педагогічних умов формування професійної мобільності є створення позитивної мотиваційної настанови на професійну мобільність при особистісно орієнтованому навчанні. Така організація процесу навчання дозволяє приділяти увагу розвитку індивідуальних здібностей студента, визнаючи його основною цінністю всього навчального процесу (за І.С.Якіманською). Особистісно орієнтоване навчання сприяє створенню позитивної мотиваційної настанови на професійну мобільність, виявленню і структуруванню суб'єктивного досвіду студента й шляхів його узгодження із соціально-значущим досвідом, що якнайкраще сприяє формуванню професійної мобільності майбутнього фахівця, який готовий до гідного виходу на первинний ринок праці.

Формування професійної мобільності майбутніх економістів дуже тісно пов'язане з інтеграцією знань, використанням міжпредметних зв'язків, під якими ми розуміємо, слідом за В.Д.Стасюк, логічні зв'язки між навчальними дисциплінами, що сприяють формуванню цілісного уявлення про явища природи, допомагають використовувати власні знання щодо вивчення різних навчальних предметів. Саме міжпредметні зв'язки сприяють інтенсифікації навчально-виховного процесу, більш об'ємному сприйняттю інформації. Як наслідок, знання стають не тільки конкретними, але й узагальненими, що дає майбутнім фахівцям можливість переносити ці знання в нові ситуації і застосовувати їх на практиці. Використання міжпредметних зв'язків у процесі навчання – наступна педагогічна умова формування професійної мобільності майбутніх економістів, оскільки дає можливість формування у студентів цілісної уяви про проблему, дозволяє перейти від ізольованого розгляду різноманітних явищ та процесів до їх взаємопов'язаного комплексного вивчення.

Також педагогічною умовою формування професійної мобільності майбутнього економіста нами визначено використання інформаційних технологій для навчання студентів засобам розв'язання професійних завдань. Специфіка завдань, які виникають у реальній економіці, потребує швидкого і зручного доступу до гігантських ресурсів інформації, що розподілені окремо по всьому світу, тому при підготовці економістів застосування сучасних інформаційних технологій для створення, переробки, збирання і розповсюдження різних видів інформації є надзвичайно актуальним. Водночас імітація студентами професійної діяльності в ході розв'язання навчально-професійних завдань забезпечує оволодіння необхідними професійними вміннями і навичками, є фізичним аналогом, з яким майбутнім економістам доведеться стикнутися під час розв'язання реальних професійних завдань.

Унаслідок теоретичного дослідження проблеми ми дійшли висновку, що специфіка формування професійної мобільності фахівців фінансово-економічного профілю полягає в: необхідності впровадження інтегрованих курсів, зміст яких містить знання, спрямовані на вирішення практичних виробничих проблем, розуміння себе, людей, які оточують спеціаліста, знаходження раціонального виходу з конфліктних ситуацій, забезпечення розвитку загальної і професійної культури майбутніх фахівців, професійно значущих якостей; необхідності розвитку творчого потенціалу майбутніх економістів; конструюванні змісту їхньої підготовки на принципах цілісності і системності; необхідності врахування особливостей майбутньої професійної діяльності фінансиста, економіста в ході відбору структури і змісту підготовки.

У другому розділі "Експериментальна робота з реалізації моделі формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання" визначено критерії, показники та рівні сформованості професійної мобільності майбутніх економістів; розроблено й експериментально апробовано методику діагностування означеної якості та модель її формування; подано результати констатувального і формувального етапів дослідження. За результатами теоретичних досліджень та аналізом цільового сегменту ринку праці тих, хто навчається, нами було виокремлено чотири критерії сформованості професійної мобільності майбутніх економістів з проявом певних якостей, як-от:

1) рівень професійних знань і якостей передбачав наявність: орієнтованості на набуття багатофункціональних умінь; готовності до гнучкої переорієнтації в межах професії та поза нею; здатності орієнтуватися в інформаційному просторі; вміння розв'язувати професійні завдання діагностувального характеру; усталеної професійно-економічної спрямованості інтересів і потреб, усвідомлення значущості обраного фаху та побудова професійної діяльності на підставі рефлексивного аналізу; конкурентоспроможності; усвідомлення соціальної відповідальності за якість та результат своєї професійної діяльності; наявність правової, інформаційної культури;

2) рівень „надпрофесійних" знань і якостей передбачав наявність: володіння лексичним і граматичним мінімумом однієї з іноземних мов; володіння комунікативною культурою, що дозволяє взаємодіяти з різними соціальними групами суспільства; володіння комунікативною компетентністю, методами управління й організації роботи колективу; сформованих пізнавальних, конструктивних, комунікативних та організаційних здатностей і вмінь, реалізація їх у професійній діяльності; культури мислення; науково-гуманістичного світогляду; усвідомлення цінності життя в цілому та життя кожної особистості, зокрема; здатності до усвідомленого аналізу своєї діяльності;

3) прагнення до професійного та кар'єрного зростання передбачав наявність: здатність реалізувати себе в різних галузях соціального життя та бути соціально-компонентною особистістю; потреби постійного професійного самовдосконалення; вміння будувати особливий сценарій професійної діяльності, сформованості потреби в досягненні успіху; орієнтації на власне самовдосконалення і самореалізацію інтелектуального, морального та творчого потенціалу; вміння правильно оцінити події внутрішнього і міжнародного життя;

4) рівень сформованості позитивної „Я-концепції" передбачав наявність: впевненості у своїх можливостях; національної самосвідомості, культури міжособистісних відносин, поваги до свободи особистості, високої моральності; наявність адекватної самооцінки, низького рівня тривожності, високого рівня домагань).

Для кожного критерію нами було визначено показники та методики їх діагностування. Кількісну оцінку рівня сформованості професійної мобільності майбутніх економістів для кожного студента ми визначали за формулою:

ПМ = 0,32*О1 + 0,35*О2 + 0,19*О3 + 0,14*О4 ,

де ПМ – оцінка професійної мобільності майбутнього економіста, О1 – оцінка рівня професійних знань і якостей, О2 – оцінка рівня „надпрофесійних" знань і якостей, О3 – оцінка прагнення до професійного та кар'єрного зростання, О4 – оцінка рівня сформованості позитивної „Я-концепції". Коефіцієнти були отримані за експертною оцінкою. Згідно значення ПМ нами було виявлено 4 рівні сформованості цієї якості: творчий – від 4,5 до 5 бали; достатній – від 4 до 4,49; базовий – від 3 до 3,99 бали; елементарний – менше 3 балів. Використовуючи оцінки критеріїв сформованості професійної мобільності майбутніх економістів (О1, О2, О3, О4), стало можливим кількісно оцінити сформованість соціологічного (ОС), економічного (ОЕ) та психологічного (ОП) компонентів професійної мобільності майбутніх економістів.

Результати констатувального етапу експерименту, проведеного зі студентами ІІІ курсу Одеської філії Українського державного університету економіки та фінансів за вищезазначеними критеріями, дозволили дійти висновку, що сформованість їхньої професійної мобільності знаходиться переважно на базовому рівні (94,3% в ЕГ та 88,7 % у КГ). Це свідчить про те, що впродовж навчання у вищому навчальному закладі у студентів не була сформована професійна мобільність на рівні, який відповідає сучасним потребам ринку праці.

Нами було розроблено відповідну модель, метою якої є формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах, що містить п'ять блоків: критеріальний, І та ІІ діагностувальний, мобільні блоки корекції та самовдосконалення і передбачає аналіз цільового сегменту ринку праці тих, хто навчається, педагогічні умови, засоби, результат (див. рис. 1).

I діагностувальний блок передбачає первинну діагностику студентів, її статистичну обробку й аналіз. Контроль та оцінювання результатів навчання і розвитку відображають об'єктивну й різнобічну інформацію про рівень або стан підготовленості студента до професійної діяльності. Це пов'язано з тим, що організувати діяльність студентів з формування в них професійної мобільності без знання глибини, темпів, особливостей змін, які відбуваються у процесі навчання, не можна.


 
 

Цікаве

Загрузка...