WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (автореферат) - Реферат

Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (автореферат) - Реферат

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Одеської філії Українського державного університету економіки і фінансів. Експериментальною роботою було охоплено 212 студентів. У формувальному експерименті брало участь 106 студентів та 20 викладачів.

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження: вперше розроблено й науково обґрунтовано модель формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах та визначено педагогічні умови, що сприяють її реалізації; конкретизовано поняття „педагогічна умова формування професійної мобільності майбутніх економістів", сутність та структуру поняття "професійна мобільність майбутніх економістів"; визначено критерії, показники та рівні сформованості професійної мобільності майбутніх економістів. Подальшого розвитку дістало поняття „професійна мобільність фахівця".

Практична значущість дослідження: розроблено методику діагностики рівнів сформованості професійної мобільності майбутніх економістів, науково-методичні матеріали щодо вдосконалення процесу навчання, спрямованого на формування професійної мобільності майбутніх економістів. Матеріали дослідження знайшли практичне відображення в розробці й апробації спецкурсу „Професійна мобільність майбутніх фахівців".

Результати дослідження впроваджено в Одеському державному економічному університеті (довідка № 01-18/1344 від 30 листопада 2004 р.), Одеському державному політехнічному університеті (довідка від 6 грудня 2004 р.), Харківській філії Українського державного університету економіки і фінансів (довідка від 3 грудня 2004 р.).

Достовірність дослідження забезпечувалася теоретичною і методичною обґрунтованістю його вихідних положень; результативністю сформованості професійної мобільності майбутніх економістів, що забезпечило, поряд з теоретичним розв'язанням проблеми, її практичне втілення в навчально-виховний процес підготовки майбутніх спеціалістів галузі економіки та фінансів; репрезентативністю і статистичною значущістю емпіричних даних.

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки, рекомендації, результати дослідження доповідалися на міжнародній (м.Одеса, 2004 р.), всеукраїнській (м.Мелітополь, 2004 р.) науково-практичних конференціях та Всеукраїнському форумі освітян „Якість освіти: концептуальний вибір України" (м.Київ, 2004 р.); обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м.Одеса). Основні положення й результати дослідження викладено в 7 одноосібних публікаціях автора, з них – 4 у фахових виданнях України та навчально-методичному посібнику.

Структура дисертації складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 181 сторінку. У тексті вміщено 37 таблиць, 8 рисунків, які займають 5 сторінок самостійного тексту. Додатки викладено на 59 сторінках. У списку використаних джерел 236 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об'єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання дослідження, розглянуто його методологічні і теоретичні засади, охарактеризовано методи роботи, розкрито наукову новизну, теоретичну і практичну значущість дисертації, подано дані щодо апробації, впровадження одержаних результатів та структури роботи.

У першому розділі "Теоретичні засади формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання" проаналізовано стан наукової літератури з проблеми професійної мобільності фахівців взагалі та фінансово-економічної галузі зокрема, що дало підставу для виокремлення трьох підходів (соціологічного, психологічного та економічного) до аналізу професійної мобільності; конкретизовано сутність поняття „професійна мобільність майбутніх економістів"; подано структуру зазначеної якості; визначено педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання.

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми засвідчив, що професійна мобільність сьогодні виступає найважливішою складовою кваліфікаційної характеристики спеціаліста.

В умовах сьогодення стає очевидним, що повільна реакція системи освіти на проблему розвитку професійної мобільності незмінно призводить до зниження конкурентоспроможності фахівців на ринку праці. Значення професійної мобільності зумовлено декількома причинами: зовнішніми та внутрішніми. Зовнішні причини визначаються змінами у середовищі життєдіяльності людини. Ці зміни можуть мати глобальний та індивідуальний характер (за Н.В.Василенком).

Глобальні зміни відбиваються насамперед у реформуванні структури зайнятості, пов'язаної зі структурними зрушеннями в економіці, а саме: перетворенні галузевої структури господарства, зміні співвідношень правових форм підприємств, а також вкрай складними змінами у свідомості українських громадян, що стосуються перетворення ставлення до необхідності та можливості змінювати професійний статус і рід занять стільки разів на життя, скільки буде потрібно. Ці зовнішні глобальні причини доповнюються зовнішніми індивідуальними. Внутрішні причини зумовлені індивідуальними особливостями, пов'язаними зі спрямуванням особистості.

Проблема мобільності в економіці пов'язана з розглядом професійної мобільності як елементу ринкової організації праці, а саме: відтворення трудових ресурсів, зміни професійного і кваліфікаційного статусу робітників як виробників і споживачів матеріальних благ.

Аналіз теоретичних джерел дозволив визначити професійну мобільність майбутніх економістівяк інтегровану якість особистості, що виявляється у: здатності успішно переключатися на іншу діяльність або змінювати види діяльності у сфері економіки та фінансів із залученням правової сфери; вмінні ефективно використовувати систему узагальнених професійних прийомів для виконання будь-яких завдань у згаданих сферах та порівняно легко переходити від одного виду діяльності до іншого, згідно з аналізом економічної та соціальної ситуації в державі; володінні високим рівнем узагальнених професійних знань, досвідом їх удосконалення та самостійного оволодіння; готовності до оперативного відбору і реалізації оптимальних способів виконання завдань у галузі економіки та фінансів, спираючись на передові світові тенденції; орієнтації в кон'юнктурі ринку праці.

У дослідженні було визначено структуру професійної мобільності майбутніх економістів, що містить три компоненти: соціологічний, психологічний та економічний, які, у свою чергу, складаються зі здатностей, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, якостей, необхідних для професійно мобільного економіста; і дві групи факторів: об'єктивних, до яких належать технічні, економічні, демографічні, організаційні і соціальні, та суб'єктивних, які містять ставлення індивіда до професійної мобільності, обумовлене його потребами, інтересами, ціннісними орієнтаціями.

Розрізняють горизонтальну і вертикальну, висхідну і низхідну професійну мобільність (за П.Сорокіним). Горизонтальна мобільність пов'язана з рівнозначними переходами без зміни соціального статусу. Для економіста це перехід з одного відділу до іншого без зміни посади в межах одного підприємства або перехід на аналогічну посаду зі зміною підприємства, а також підвищення компетентності й ефективне використання особистісних якостей у професійному розвитку, гнучкість професійних поглядів і дій, здатність особистості до саморозвитку в конкретних професійних умовах, що змінилися.

Вертикальна мобільність пов'язана з підвищенням або зниженням соціального статусу. Висхідна мобільність – це перехід до більш високого положення, який характеризується високою конкурентоспроможністю і професійною адаптацією індивіда. Можливість руху вгору означає не тільки збільшення частки отриманих соціальних благ, але й більш повну професійну реалізацію. Низхідна професійна мобільність супроводжується втратою професійного статусу, що ілюструє ситуація на ринку праці (за С.Жуковою). На нашу думку, якщо індивід припиняє підвищувати свій освітній рівень, слідкувати за останніми тенденціями світового розвитку економіки, політикою держави, тобто не самовдосконалюється, такі тенденції також можна віднести до низхідної професійної мобільності. Коли йдеться про економістів, під вертикальною мобільністю ми розуміємо службове підвищення (висхідна мобільність), службове зниження або звільнення (низхідна мобільність).

Теоретичний аналіз наукових джерел та вивчення практичного досвіду дозволили нам визначити й обґрунтувати педагогічні умови, які сприяють формуванню професійної мобільності майбутніх економістів. На основі дослідження різноманітних трактувань поняття „педагогічна умова", ми визначили педагогічну умову формування професійної мобільності майбутніх економістів як таку обставину, що впливає на розвиток професійних та особистісних якостей студентів, урахування якої необхідно для ефективного формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання.


 
 

Цікаве

Загрузка...