WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (автореферат) - Реферат

Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (автореферат) - Реферат

3

Південноукраїнський державний педагогічний університет

імені К.Д.Ушинського (м. Одеса)

Іванченко Євгенія Анатоліївна

УДК 378.933+378.126+378.14

Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Одеса – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського (м. Одеса), Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор

КУРЛЯНД ЗІНАЇДА НАУМІВНА,

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (м. Одеса), завідувач кафедри педагогіки

Офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, професор

Богданова Інна Михайлівна,

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (м. Одеса), завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

– кандидат педагогічних наук

Стасюк Варвара Дмитрівна,

Київський національний економічний університет, викладач кафедри вищої математики

Провідна установа – Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С.Сковороди, кафедра загальної

педагогіки, м.Харків

Захист дисертації відбудеться 15 квітня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.053.01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського (м. Одеса) за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Ніщинського, 1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м. Одеса) за адресою: 65091, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.

Автореферат розісланий 9 березня 2005 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.С.Трифонова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Динамізм сучасних суспільних перетворень викликає до життя потребу у фахівцях, які вміють аналізувати мінливі соціально-економічні тенденції, приймати і реалізовувати нестандартні рішення в ситуації ринкової конкуренції, скасовувати стереотипізацію з виробничої й особистісної сфер взаємодії. Держава повинна забезпечувати підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, опанування та впровадження наукоємних і інформаційних технологій, конкурентноспроможних на ринку праці, як визначено в Концепції професійної освіти України та Національній Доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. В цих умовах найважливішим завданням професійної освіти стає формування професійно мобільного фахівця.

Професійна мобільність традиційно досліджувалася в соціології, зокрема у класичних працях західних і радянських соціологів (Р.Бендікс, Т.Заславська, С.Ліпсет, Р.Ривкіна, Е.Саар, П.Сорокін, М.Тітма, Г.Чередниченко, В.Шубкін та ін.).

Професійна мобільність та конкурентоспроможність фахівця на ринку праці розкрита в дослідженнях вітчизняних (Л.Данилова, Н.Ничкало, О.Симончук, О.Щербак) та зарубіжних (П.Блау, Н.Василенко, Е.Корчагін, Г.Мухамедзянов, О.Олейнікова, О.Філатов, Д.Чернилевській) учених. Професійній мобільності присвятили свої дослідження К.Барбакова, В.Войнович, С.Кугель, І.Мартинюк, В.Осовський, О.Шкаратан, В.Ядов та інші.

Зміни в соціально-економічній сфері потребують розробки та впровадження нових підходів до формування змісту підготовки фахівця. Виникає необхідність визначення умов формування конкурентоспроможних фахівців, які мають професійну мобільність, що забезпечує здатність до швидкої адаптації в умовах постійного поновлення техніки, технології, удосконалення організації праці, розвитку соціально-культурної сфери.

Протиріччя між тенденціями розвитку української економіки перехідного періоду та готовністю молодих фахівців прийняти нові форми економічної поведінки, а саме: потребами ринку праці і пропозицією системи підготовки кадрів, соціально-економічними умовами в державі й існуючою системою навчання, впровадженням безперервної освіти та небажанням роботодавців відривати фахівців від робочих місць тощо, а також недостатня розробленість педагогічних умов формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах й зумовило тему дослідження „Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації входить до плану науково-дослідної роботи ПНЦ АПН України (м.Одеса) „Психолого-педагогічні засади особистісного розвитку в навчально-професійній діяльності" (№0100U006391). Автором досліджувалася проблема формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання. Тема дисертації і науковий керівник затверджені Вченою радою Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м.Одеса) (протокол № 7 від 26 лютого 2004 року). Тема дослідження закоординована в координаційній раді при АПН України (протокол № 5 від 25 травня 2004 року).

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати модель формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах, визначити педагогічні умови її реалізації.

Завдання дослідження:

  1. Конкретизувати сутність і структуру феномена „професійна мобільність майбутніх економістів".

  2. Визначити й науково обґрунтувати педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах.

  3. Виявити критерії, показники та охарактеризувати рівні сформованості професійної мобільності майбутніх економістів.

  4. Розробити й експериментально апробувати модель формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього економіста у вищих навчальних закладах.

Предмет дослідження – формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах.

Гіпотеза дослідження – формування професійної мобільності майбутніх економістів буде ефективним, якщо впровадити в навчальний процес модель, яка передбачає реалізацію таких педагогічних умов: створення позитивної мотиваційної настанови на професійну мобільність при особистісно орієнтованому навчанні; використання міжпредметних зв'язків у процесі навчання майбутніх економістів; застосування сучасних інформаційних технологій для навчання студентів засобам розв'язання професійних завдань.

Методологічні засади дослідження склали: діалектична теорія про загальний зв'язок, взаємозумовленість і цілісність явищ об'єктивної дійсності, принципи єдності теорії і практики, що забезпечують об'єктивність теоретичного й емпіричного вивчення предметів і явищ; положення психології і педагогіки про загальні і специфічні закономірності формування професійних якостей фахівців. У процесі роботи застосовувався системний підхід для дослідження явищ у їх взаємозв'язку.

Теоретичними засадами дослідження виступили: наукові доробки щодо специфіки професійної праці (О.Абдулліна, Е.Карпова, Н.Кічук, З.Курлянд, Н.Ничкало, О.Оглобліна, А.Семенова, Р.Хмелюк, О.Цокур, Г.Щедровицький та ін.); результати наукових досліджень, присвячених загальним питанням професійної готовності особистості (М.Болдирєв, О.Гришнова, М.Д'яченко, Л.Епштейн, Л.Кандибович, А.Линенко, Б.Лихачов, П.Новиков, Л.Пономарьов, Т.Сапожнікова, П.Смоловік, А.Столяренко та ін.); праці, в яких відображено сутність ринкової економіки, що становлять основу для визначення професійної мобільності майбутніх економістів (Ф.Гайсін, В.Гаташ, Л.Лесохіна, Н.Мурадян, Г.Мухамедзянова, І.Петрова, В.Рибчак В.Стасюк та ін.); загальні питання інноваційних технологій навчання (І.Богданова, М.Коляда, В.Кудін, В.Мадзігон, В.Нефедова, А.Нісімчук, І.Підласий та ін.).

Методи дослідження. Для вирішення окреслених завдань, досягнення мети, перевірки гіпотези дослідження використовувалися: загальнонаукові методи теоретичного рівня (вивчення й аналіз філософської, соціологічної, психолого-педагогічної літератури вітчизняних і зарубіжних авторів з проблеми професійної мобільності, узагальнення науково-теоретичних та дослідних даних для побудови моделі і з'ясування умов формування професійної мобільності майбутніх економістів); методи емпіричного дослідження (анкетування, тестування, спостереження, бесіди, метод компетентних суддів) для перевірки стану сформованості професійної мобільності майбутніх економістів; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний) з метою перевірки дієвості моделі формування професійної мобільності майбутніх економістів; методи математичної статистики для обробки результатів експерименту.


 
 

Цікаве

Загрузка...