WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність магнітотерапії та ультрафонофорезу хондроксиду на різних етапах відновлювального лікування хворих на коксартроз (автореферат) - Реферат

Ефективність магнітотерапії та ультрафонофорезу хондроксиду на різних етапах відновлювального лікування хворих на коксартроз (автореферат) - Реферат

В основу роботи покладений аналіз клінічних, інструментальних, електрофізіологічних, статистичних та інших показників у 138 хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки, що проходили обстеження і лікування в клініці реабілітації наслідків травм і захворювань ОРА Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності.

Для об'єктивізації раціональних способів сухожилково-м'язових транспозицій при наслідках ушкоджень нервів верхньої кінцівки виконано експериментальне дослідження на анатомічній моделі. Аналіз даних відомих і власних методик сухожилково-м'язових транспозицій для відновлення опозиції першого пальця показав переваги способів, заснованих на застосуванні жорстких блоків, а для відновлення екстензії кисті і пальців – з використанням ізольованої фіксації переміщених м'язів до сухожилків II-V пальців від першого пальця.

Проведений аналіз результатів реконструктивно-відновного лікування тематичних хворих показав позитивну динаміку в найближчому і віддаленому періодах після лікування. Відмінні результати отримані у 41,0 % хворих, хороші – у 35,9 %, задовільні – у 12,0 %, незадовільні – у 11,1 %.

Після проведеного лікування позитивна динаміка інвалідності спостерігалась серед інвалідів II групи (у 100 % випадків) і III групи (у 42 %).

Удосконалені критерії функціональних порушень, що дозволяє знизити відсоток необґрунтованих рішень МСЕК, відсоток оскарження рішення МСЕК, прогнозувати терміни лікування, визначити ступінь обмеження життєдіяльності.

Розроблена типова програма медичної реабілітації для хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки, що відображає основні моменти медичної і соціально-трудової реабілітації.

Ключові слова: медична реабілітація, деформації кисті, ушкодження нервів верхньої кінцівки, сухожилково-м'язові транспозиції, медико-соціальна експертиза.

АННОТАЦИЯ

Хомяков В.Н. Медицинская реабилитация больных и инвалидов с деформациями кисти вследствие повреждений нервов верхней конечности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.21. – травматология и ортопедия. - Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И.Ситенко АМН Украины, Харьков, 2005.

В основу работы положен анализ клинических, инструментальных, электрофизиологических, статистических и других показателей у 138 больных и инвалидов с деформациями кисти вследствие повреждений нервов верхней конечности, проходивших обследование и лечение в клинике реабилитации последствий травм и заболеваний ОДА Украинского государственного НИИ медико-социальных проблем инвалидности. Срок после травмы колебался в пределах от 3 месяцев до 30 лет, при этом у 62,4 % он был свыше 3 лет. Подавляющее большинство пострадавших составили лица трудоспособного возраста от 20 до 59 лет (96 %). Характерной особенностью группы наблюдений было то, что 78,9 % человек являлись инвалидами.

Для объективизации рациональных способов сухожильно-мышечных транспозиций при последствиях повреждений нервов верхней конечности выполнено экспериментальное исследование на анатомической модели. Эксперимент включал 10 серий исследований функциональных характеристик кисти в условиях сухожильно-мышечных транспозиций, применяемых для восстановления оппозиции первого пальца кисти и функции разгибания пальцев и кисти при повреждениях срединного и лучевого нервов.

Анализ данных экспериментальных исследований известных и собственных методик сухожильно-мышечных транспозиций для восстановления оппозиции первого пальца показал преимущества способов, основанных на применении жестких блоков, а для восстановления экстензии кисти и пальцев – с использованием фиксации перемещенных мышц к сухожилиям II-V пальцев изолированно от первого пальца.

Проведенный анализ результатов реконструктивно-восстановительного лечения больных с деформациями кисти вследствие повреждений нервов верхней конечности показал, что во всех клинических группах отмечается положительная динамика в ближайшем и отдаленном периодах после лечения. Отличные результаты получены у 41,0 % больных; хорошие – у 35,9 %; удовлетворительные – у 12,0 %; неудовлетворительные – у 11,1 %.

У больных с последствиями повреждения ствола лучевого нерва отличные результаты получены у 36,9 % человек, хорошие – у 26,3 %, удовлетворительные – у 26,3 %, неудовлетворительные – у 10,5 %. Более значимое улучшение функции кисти наблюдалось при выраженной степени деформации – отличные результаты получены в 63,6 % случаев.

При деформациях кисти, связанных с повреждениями глубокой ветви лучевого нерва, отличные результаты лечения получены у 68,8 % пациентов, хорошие – у 6,2 %, удовлетворительные – у 18,8 %, неудовлетворительные – у 6,2 %. При этом существенное улучшение функции наблюдалось при умеренной степени деформации кисти – отличные результаты получены в 100 % случаев.

Анализ результатов лечения у пострадавших с последствиями повреждения срединного и локтевого нервов выявил преобладание восстановления чувствительной функции у больных с легкой степенью деформации кисти; двигательной и чувствительной – с умеренной деформацией; двигательной – у больных с выраженной деформацией. Низкое восстановление как двигательной, так и чувствительной функции кисти наблюдается у больных с резко выраженной степенью деформации. Отличные результаты лечения получены у 36,6 % больных, хорошие – у 41,4 %, удовлетворительные – у 9,8 % и неудовлетворительные – у 12,2 %.

После проведенного лечения положительная динамика инвалидности наблюдалась среди инвалидов II группы (в 100 % случаев) и III группы (в 42 %).

Усовершенствованы критерии функциональных нарушений, что позволяет снизить процент необоснованных решений МСЭК, процент обжалования решения МСЭК, прогнозировать сроки лечения, определить степень ограничения жизнедеятельности.

По результатам проведенного исследования разработана типовая программа медицинской реабилитации для больных и инвалидов с деформациями кисти вследствие повреждений нервов верхней конечности, которая отображает основные моменты медицинской и социально-трудовой реабилитации.

Ключевые слова: медицинская реабилитация, деформации кисти, повреждения нервов верхней конечности, сухожильно-мышечные транспозиции, медико-социальная экспертиза.

SUMMARY

Khomyakov V.N. Medical rehabilitation of patients and disabled people with hand deformities after injuries of upper extremity nerves. – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of the candidate of Medical Sciences in the speciality 14.01.21 – Traumatology and Orthopedics. – Sitenko Institute of Spine and Joint Pathology of Ukrainian Academy of Medical Sciences, Kharkov, 2005.

Clinical, instrumental, electrophysiological, statistical and other data of 138 patients with hand deformities after injuries of upper extremity nerves are presented in the work. The patients were examined and treated in the orthopedic department of the Ukrainian State Institute of Medical and Social Problems of Disability.

To confirm rational ways of tendons transpositions in consequences of hand and forearm nerves injuries experiment on human аnatomic model was carried out. Original and traditional methods of tendon transpositions for restoration of thumb opposition were tested. Results of the experiment showed advantage of methods based on the rigid blocks. For restoration of hand and fingers extension there is advantage in usage and separate fixation of thumb and other fingers.

Short and long-term treatment results analysis showed positive dynamics. There were 41,0 % of excellent results, 35,9 % of good, 12,0 % of satisfactory and 11,1 % of poor.

Assessment of disability showed positive dynamics in disabled people of the second group in 100 % of cases and of the third group in 42 %.

Criteria of daily life restriction are improved. This allows to lower percent of unreasonable expert decisions, percent of appeal of these decisions, to predict terms of treatment and define the level of disability.

The carried out versatile analysis allowed us to create the standard rehabilitational program for patients with hand deformities after nerves injuries that displays basic aspects of medical and social rehabilitation.

Key words: Medical rehabilitation, deformations of hand, upper extremity nerves injuries, tendon transposition, disability evaluation.


 
 

Цікаве

Загрузка...