WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність магнітотерапії та ультрафонофорезу хондроксиду на різних етапах відновлювального лікування хворих на коксартроз (автореферат) - Реферат

Ефективність магнітотерапії та ультрафонофорезу хондроксиду на різних етапах відновлювального лікування хворих на коксартроз (автореферат) - Реферат

3. Розроблені способи сухожилково-м'язових транспозицій в залежності від виду і ступеня деформації кисті є перспективним напрямом реконструктивно-відновного лікування, що обумовили покращення функціональних результатів лікування та медичної реабілітації хворих й інвалідів.

4. Диференційована медична реабілітація хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки у 88,9 % постраждалих покращила функціональні можливості кисті та життєдіяльність.

5. Розроблені критерії реабілітаційного потенціалу та медико-експертної оцінки функціональних порушень у хворих з деформаціями кисті обумовили зниження числа діагностичних та експертних помилок і позитивно вплинули на динаміку інвалідності шляхом повної реабілітації 42% постраждалих і часткової реабілітації 19%.

6. Розроблено типову програму реабілітації хворих та інвалідів з наслідками ушкоджень нервів верхньої кінцівки в залежності від виду та ступеня вираженості деформації кисті, що дозволило визначити комплекс оптимальних заходів медичної реабілітації й удосконалити розробку індивідуальних програм реабілітації.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Науменко Л.Ю., Хомяков В.Н. Восстановление функции кисти при застарелых сочетанных повреждениях периферических нервов верхней конечности // Травма.- 2002. – Т. 3, № 2. – С. 209-213. Автор брав участь у проведенні відновного лікування хворих з наслідками ушкоджень нервів верхньої кінцівки, аналізі одержаних результатів та написанні статті.

2. Хомяков В.М., Павленко І.Д., Науменко Л.Ю. Експериментальне обґрунтування способів реконструктивних операцій при нейрогенних деформаціях кисті // Одеський медичний журнал.- 2003. – № 5. – С. 33-35. Особистий внесок автора полягає в проведенні експериментального дослідження відомих і власних способів реконструктивних операцій при нейрогенних деформаціях кисті, аналізі результатів та написанні статті.

3. Хомяков В.Н. Медико-социальная экспертиза пострадавших с последствиями повреждений нервов предплечья и кисти // Ортопедия, травматология и протезирование.- 2005. – № 1. – С. 78-82. Особистий внесок автора полягає в удосконаленні критеріїв обмеження життєдіяльності хворих з деформаціями кисті при наслідках ушкоджень нервів верхньої кінцівки, розробці типової програми реабілітації.

4. Патент України № 43584А. Спосіб відновлення опозиції першого пальця кисті / Науменко Л.Ю., Хомяков В.М., Павленко І.Д. Опубл. 17.12.2001.- Бюл. № 11. Автор брав участь у розробці та апробації способу відновлення опозиції першого пальця кисті, оформленні заявки.

5. Патент України № 64575А. Спосіб відновлення функції пальців кисті при ушкодженні глибокої гілки променевого нерва / Науменко Л.Ю., Хомяков В.М. Опубл. 16.02.2004. - Бюл. № 2. Автор брав участь у розробці способу та показань до проведення відновлення функції пальців кисті, оформленні заявки.

6. Патент України № 64577А. Пристрій для виміру об'єму рухів у деформованих суглобах пальців кисті / Л.Ю.Науменко, С.Д.Дорогань, В.М. Хомяков. Опубл. 16.02.2004. - Бюл. № 2. Автор запропонував ідею пристрою для вимірювання об'єму рухів у деформованих суглобах пальців кисті, підготував та оформив заявку.

7. Патент України № 64576А. Спосіб відновлення функції кисті при ушкодженні стовбура променевого нерва /Науменко Л.Ю., Хомяков В.М. Опубл. 16.02.2004.- Бюл. № 2. Автор брав участь у розробці способу та показань до проведення відновлення функції кисті при ушкодженні стовбура променевого нерва, оформленні заявки.

8. Науменко Л.Ю., Борисов К.В., Хомяков В.Н. Наш опыт лечения застарелых повреждений периферических нервов на уровне предплечья и кисти // Современные аспекты лечения травм кисти и их последствий: Материалы докладов науч.-прак. конф. -Днепропетровск, 1998. - С. 74-79. Особистий внесок автора полягає в розробці методики реабілітації і лікуванні хворих із застарілими ушкодженнями периферичних нервів та написанні статті.

9. К вопросу совершенствования этапов реабилитации ортопедо-травматологических больных / Филюк В.Ф., Михайловская Л.В., Дорогань С.Д., Милославский Ф.А., Хомяков В.Н. // Актуальные проблемы медицины: Сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2000. – Т. ІІ. – С. 205-207. Автором запропоновані заходи щодо реабілітації хворих внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки.

10. Науменко Л.Ю., Хомяков В.Н. Результаты восстановительного лечения сочетанных повреждений нервов предплечья и кисти //XIII з'їзд ортопедів-травматологів України.- Донецьк, 2001. – С.173-176. Автор брав участь в удосконаленні способів сухожилково-м'язових транспозицій при наслідках ушкоджень нервів верхньої кінцівки, а також у розробці пристрою для вимірювання об'єму рухів у деформованих суглобах пальців кисті.

11. Науменко Л.Ю, Хомяков В.Н, Павленко И.Д. Биомеханические предпосылки к проведению сухожильно-мышечной транспозиции в области предплечья и кисти // Сучасні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів: науково-практична конференція з міжнародною участю. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 251-253. Автором проведено лікування хворих з поєднаними ушкодженнями нервів передпліччя та кісті, статистична обробка даних і підготовка статті до друку.

12. Науменко Л.Ю., Хомяков В.Н. Реабилитация инвалидов с последствиями повреждений нервов верхней конечности // VI Российский национальный конгресс с международным участием "Человек и его здоровье". – СПб., 2001. – С. 191-192. Автором проведена реабілітація хворих з наслідками ушкоджень нервів верхньої кінцівки, обробка результатів та підготовка тез до друку.

13. Науменко Л.Ю., Хомяков В.Н. Динамика восстановления функции при сочетанных повреждениях нервов предплечья и кисти // Materiale Congresului val ortopezilor-travmatologilor Din Republica Moldova, 2001. – Chisinau, 2001. C.143-144. Автором проведено лікування хворих з наслідками ушкоджень нервів передпліччя та кисті, статистична обробка даних і оформлення тез.

14. Науменко Л.Ю., Хомяков В.Н. Усовершенствование тактики восстановления утраченной функции кисти при последствиях повреждений периферических нервов верхних конечностей // Медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів: міжвідомчий збірник наукових праць УкрДержНДІМСПІ / За редакцією А.В. Іпатова - Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – С. 262-265. Особистий внесок автора полягає в розробці та проведенні лікувально-реабілітаційних заходів щодо відновлення втраченої функції кисті, написанні статті.

15. Науменко Л.Ю., Соленый В.И., Хомяков В.Н., Передерко И.Г. Реабилитация больных и инвалидов с последствиями повреждений периферических нервов верхних конечностей и экспертиза трудоспособности / III з'їзд нейрохірургів України. - К.: Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова. -2003. – С. 295. Автором проведена реабілітація хворих з наслідками ушкоджень периферичних нервів верхньої кінцівки, обробка результатів і підготовка тез.

16. Науменко Л.Ю., Хомяков В.Н. Восстановительное лечение после реконструктивных операций последствий сочетанных повреждений нервов верхней конечности // Архив клинической и экспериментальной медицины.-2003. - Т. 12, № 2. – С. 73. Особистий внесок автора полягає в розробці та проведенні відновного лікування після реконструктивних операцій, написанні статті.

17. Науменко Л.Ю., Хомяков В.Н. Критерии ограничения жизнедеятельности при последствиях повреждения лучевого нерва // Тези науково-практичної конференції „Сучасні аспекти медико-соціальної експертизи, реабілітації хворих та післядипломної підготовки лікарів". – Дніпропетровськ, 2004. – С. 71-73. Внесок автора полягає в удосконаленні критеріїв обмеження життєдіяльності при наслідках ушкоджень променевого нерва, оформленні тез.

18. Науменко Л.Ю., Хомяков В.Н. Критерии функциональных нарушений кисти при последствиях повреждения лучевого нерва //IX Российский национальный конгресс "Человек и его здоровье". – С.-Петербург, 2004. – С. 161-162. Автором запропоновані критерії обмеження життєдіяльності при наслідках ушкоджень нервів верхньої кінцівки, підготовка та оформлення тез.

19. Науменко Л.Ю., Хомяков В.Н. Критерии ограничения жизнедеятельности у больных и инвалидов с последствиями повреждений нервов верхней конечности // Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця, 2004. – С. 203-207. Автором запропоновані критерії функціональних порушень кисті при наслідках ушкоджень променевого нерва верхньої кінцівки, підготовка та оформлення тез.

20. Науменко Л.Ю., Хомяков В.М. Спосіб відновлення розгинання пальців кисті при ушкодженні глибокої гілки променевого нерва: Інформаційний лист. – Київ, 2005. – 4 с.

АНОТАЦІЯ

Хом'яков В.М. Медична реабілітація хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія. - Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України, Харків, 2005.


 
 

Цікаве

Загрузка...