WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність магнітотерапії та ультрафонофорезу хондроксиду на різних етапах відновлювального лікування хворих на коксартроз (автореферат) - Реферат

Ефективність магнітотерапії та ультрафонофорезу хондроксиду на різних етапах відновлювального лікування хворих на коксартроз (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ

ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.І.СИТЕНКА АМН УКРАЇНИ

ХОМ'ЯКОВ Віктор Миколайович

УДК: 617.576.616.8-009.12

Медична реабілітація хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок пошкоджень нервів верхньої кінцівки

14.01.21 – травматологія та ортопедія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському державному науково-дослідному інституті медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук професор

лауреат Державної премії України

НАУМЕНКО Леонід Юрійович,

Дніпропетровська державна медична

академія МОЗ України, завідувач

кафедри медико-соціальної експертизи ФПО

Офіційні опоненти: доктор медичних наук професор

ЯРЕМЕНКО Дмитро Олександрович,

Інститут патології хребта та суглобів імені

професора М.І.Ситенка АМН України,

завідуючий науково-організаційним відділом

доктор медичних наук професор

ПОПОВ Василь Антонович,

Київська медична академія післядипломної освіти

ім.П.Л.Шупика МОЗ України, завідувач

кафедри травматології та ортопедії №2.

Провідна установа: Інститут травматології та ортопедії АМН України, м.Київ.

Захист відбудеться "25" листопада 2005 р. об 11.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.607.01 Інституту патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80).

Автореферат розісланий "08" жовтня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук В.О.Радченко

Актуальність проблеми. Деформації кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки – один зі складних розділів ортопедії, що пов'язано з тривалістю і багатоетапністю лікування, значною питомою вагою стійких змін у сухожилково-м'язовому і зв'язковому апараті кисті, які у свою чергу призводять до різного ступеня вираженості функціональних порушень та інвалідності ( І. Матев, 1981; О.М. Волкова, 1991; С.А. Голобородько, 1995; І.Г. Гришин, 1998; Г.М. Ширяєва, 1998; О.Ф. Краснов, 1999; С.С. Страфун,1999; В.П. Дейкало, 2001; S. Вunnеll, 1944; J.L. Goldner,1950; C.E. Irwin , 1950, та ін.).

Останніми десятиліттями проблема деформацій кисті набула особливої актуальності через зростання кількості тяжких травм верхньої кінцівки. Наслідки ушкоджень кисті в структурі інвалідності, пов'язаної з травмами опорно-рухової системи, складають 20-30 % (С.Ф. Васильєв, 1994, Л.Ю. Науменко, 2000); питома вага поєднаних ушкоджень – 24 %, а біля третини хворих та інвалідів потребують відновного лікування (А.Н. Белова, О.Н. Щепетова, 2002).

Після відновлення ушкоджених нервів верхньої кінцівки у 27,5 % хворих формуються післятравматичні нейрогенні деформації різного ступеня тяжкості (В.Н. Меркулов, 2003; R.L. Lieber, B.O. Ljung, 1998; M.M. Ai-Qattan, 2003; T. Fisher, 2003).

Повернення до суспільно-корисної праці, зниження рівня інвалідності, відновлення самообслуговування і побутових навичок хворих та інвалідів являють важливу медичну та соціально-економічну задачу, вирішення якої значною мірою залежить від проведення реконструктивно-відновних втручань та медичної реабілітації (А.А. Корюков, 1993; Л.Ю. Науменко, 1996; А.В. Борзих, 1997; М.С. Богомолов, 2004).

Операції із застосуванням сухожилково-м'язової пластики відносяться до найбільш фізіологічних і функціональних втручань (О.Ф. Краснов, Г.П. Котельников, А.П. Чернов, 1999). Чисельність способів реконструктивно-відновних операцій при стійких ушкодженнях нервів верхньої кінцівки свідчить про постійне удосконалення хірургічних технологій. Проте залишаються недостатньо вивченими біомеханічні та функціональні особливості кисті при нейрогенних деформаціях, що потребує біомеханічного обґрунтування способів сухожилково-м'язових транспозицій (О.М. Волкова, 1991; R.L. Lieber, 1992; J. Friden, D. Albrecht, R.L. Lieber, 2001; P.W. Brand, 2002).

Досягнення кращих результатів медичної реабілітації неможливе без об'єктивізації критеріїв функціональних порушень і реабілітаційного потенціалу та вдосконалення медико-соціальної експертизи у постраждалих з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки (С.Ф. Васильєв, С.Д. Дорогань, 1994; Д.О. Яременко, О.Г. Шевченко, В.Б. Таршис, 1998; Г.В. Шеметова, 2004).

Таким чином, актуальність проблеми обумовлена високим рівнем інвалідності внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки, тривалим, багатоетапним відновним лікуванням хворих, складністю проведення медико-соціальної експертизи та медичної реабілітації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності (УкрДержНДІ МСПІ) МОЗ України ("Розробити науково обгрунтовану комплексну систему заходів з оптимізації реабілітації інвалідів травматологічного профілю"; шифр ВН.69.ІН.13, держреєстрація № 0198U002465. Автор особисто провів медико-соціальне дослідження хворих з деформаціями кисті при наслідках ушкоджень нервів верхньої кінцівки, запропонував критерії медико-соціальної експертизи та систему диференційованих підходів щодо проведення медичної реабілітації таких хворих, удосконалив методики проведення сухожилково-м'язових транспозицій для корекції деформацій кисті).

Мета роботи: вдосконалення медичної реабілітації хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки шляхом об'єктивізації функціональних порушень та обґрунтування і розробки більш ефективних способів сухожилково-м'язових транспозицій.

Задачі дослідження:

- провести аналітичне дослідження стану проблеми, тенденцій розвитку й оцінити перспективу дослідження у цьому напрямку;

- провести біомеханічне обґрунтування та порівняльну оцінку способів сухожилково-м'язових транспозицій в експерименті на анатомічній моделі;

- розробити більш ефективні способи сухожилково-м'язових транспозицій при деформаціях кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки;

- вивчити та проаналізувати результати медичної реабілітації хворих з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки;

- розробити і обґрунтувати критерії оцінки функціональних порушень і реабілітаційного потенціалу та вдосконалити медико-соціальну експертизу хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки;

- розробити та обгрунтувати типову програму реабілітації хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки.

Об'єкт дослідження:деформації кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки у хворих та інвалідів.

Предмет дослідження: способи сухожилково-м'язових транспозицій, критерії функціональних порушень і реабілітаційного потенціалу, результати медичної реабілітації хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки.

Методи дослідження:клінічні, рентгенологічні, інструментальні, електрофізіологічні, моделювання, біомеханічні, статистичні.

Наукова новизна дослідження:

- вперше проведено біомеханічне обґрунтування способів сухожилково-м'язових транспозицій при деформаціях кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки;

- розроблено нові способи сухожилково-м'язових транспозицій при деформаціях кисті та вивчена їх ефективність;

- розроблено і науково обгрунтовано критерії оцінки функціональних порушень і реабілітаційного потенціалу у хворих та інвалідів з деформаціями кисті, що дозволило об'єктивізувати ступінь обмеження життєдіяльності, медико-соціальну експертизу та медичну реабілітацію хворих;

- вперше розроблено типову програму реабілітації хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки.

Практичне значення дослідження. Впровадження біомеханічно обгрунтованих диференційованих методик і технологій сухожилково-м'язових транспозицій при деформаціях кисті в практику охорони здоров'я дозволило покращити функцію кисті, що в свою чергу обумовило покращення побутової і професійної адаптації постраждалих, а також позитивно вплинуло на показники реабілітації хворих. Використання в практиці МСЕ розроблених критеріїв реабілітаційного потенціалу і функціональних порушень кисті при різних видах і ступенях її деформації та програми медичної реабілітації хворих й інвалідів дозволило покращити динаміку інвалідності і показники інвалідизації постраждалих.

Особистий внесок автора. Автором самостійно було проведено дослідження 138 хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки, що проходили стаціонарне обстеження і лікування в клініці УкрДержНДІ МСПІ. Разом із д.м.н. професором Л.Ю. Науменком розроблені та удосконалені способи сухожилково-м'язових транспозицій на передпліччі та кисті. Спільно з д.м.н. професором Л.Ю. Науменком, а також з к.т.н. доцентом І.Д. Павленко проведено експериментальне дослідження біомеханічних характеристик способів сухожилково-м'язових транспозицій в умовах експерименту. Автором розроблені та удосконалені критерії оцінки функціональних порушень, запропонована типова програма реабілітації хворих та інвалідів з деформаціями кисті внаслідок ушкоджень нервів верхньої кінцівки.


 
 

Цікаве

Загрузка...