WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Рід Festuca l. (Poaceae) у флорі західних регі-онів України (автореферат) - Реферат

Рід Festuca l. (Poaceae) у флорі західних регі-онів України (автореферат) - Реферат

9.Krivchenya D.U., Silchenko M.I., Soroka V.P., Pritula V.P., Khursin V.N.. Endorectal pull through for Hirschsprung's disease: 17 year review of results in Ukraine // Pediatric Surgery International. -2002. - #18. - P. 718-722 (аналіз клінічних, інструментальних, лабораторних даних, узагальнення результатів багаторічного дослідження, зроблено висновки, перекладено статтю англійською мовою).

10.Деклараційний патент на винахід №34272А (UA) МКВ (6): А61В17/11. Спосіб лікування хвороби Гіршпрунга у дітей /Кривченя Д.Ю., Сорока В.П., Притула В.П., Хурсін В.М. (Україна). Заявл. 21.06.99., Опубл. 15.02.01., Бюл.№1 (пошук літературних джерел, клінічні спостереження, узагальнення отриманих результатів, оформлення).

АНОТАЦІЯ

Хурсін В.М. Оптимізація хірургічного лікування хвороби Гіршпрунга у дітей. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.09 – дитяча хірургія. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. Київ, 2005.

В дисертації вирішується актуальне питання дитячої хірургії – оптимізація діагностики та лікування хвороби Гіршпрунга шляхом застосування радикального хірургічного лікування дітей з анальною ахалазією внаслідок доведення шкідливості анальної дилатації для анального сфінктерного апарату, впровадження нового методу гістологічної діагностики вади в ранньому дитячому віці, пропонування нового радикального способу оперативного лікування хвороби Гіршпрунга при накладанні колоректального анастомозу багаторазовим степлером СПТУ, розробкою та впровадженню програми профілактичних та лікувальних заходів ентероколіту, що ускладнює хворобу Гіршпрунга.

Впровадження цих розробок на матеріалі 249 дітей віком від 2 днів до 18 років, лікованих за період з 1987 по 2004 рік, привело до зниження частоти рецидивів запорів при анальній ахалазії до 0% після радикальної операції, каломазання з 50% до 29%, підвищення інформативності гістологічного дослідження з приводу хвороби Гіршпрунга з 18% до 71%, скорочення часу операції на 30% (1 годину), кількості ускладнень – з 15,7% до 8%, строку госпіталізації з 14 до 9,3 діб. Добрі результати вдалося отримати при лікуванні всіх 7 випадків ускладнення хвороби Гіршпрунга ентероколітом.

Ключові слова: хвороба Гіршпрунга, дитячий вік, анальна дилатація, гістологічний діагноз, одноетапне радикальне хірургічне лікування, ентероколіт.

АННОТАЦИЯ

Хурсин В.Н. Оптимизация хирургического лечения болезни Гиршпрунга у детей.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.09 - детская хирургия. Национальный медицинский университет им А.А.Богомольца. Киев, 2005.

В дисертации изложено решение актуального вопроса детской хирургии – оптимизация диагностики и хирургического лечения болезни Гиршпрунга у детей путем внедрения радикального лечения детей с анальной ахалазией в связи с доказательством вредности анальной дилатации для анального сфинктерного апарата; внедрения нового метода гистологической диагностики порока в раннем детском возрасте; предложения нового радикального способа оперативного лечения болезни Гиршпрунга с наложением колоректального анастомоза многоразовым степлером СПТУ; разработки программы профилактики и лечения энтероколита, осложняющего течение болезни Гиршпрунга.

Вышеназванные разработки внедрены при диагностике и лечении 249 детей в возрасте от 2 дней до 18 лет на двух клинических базах кафедры детской хирургии Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца, УДСБ "ОХМАТДЕТ" и НИИ ПАГ. Больные распределены на три группы.

В первой группе (53 ребенка) обследовано морфо-функциональное состояние сфинктеров анального апарата после анальной дилатации для лечения анальной ахалазии (10 больных, возраст от 4 до 17 лет, время от первой дилатации от 6 мес.до 13 лет, среднее количество дилатаций 2,5) , 16 пациентов с диагнозом "мегаректум, энкопрез", 12 пациентов - после операции Соаве-Болея в нашей модификации, 3 пациента - после операции Пена, 15 условно здоровых детей с патологией, не относящейся к аноректальной зоне.

Впервые было показано,что только в группе детей после дилатаций при ультразвуковом исследовании дистальных отделов толстой кишки по Дворяковскому [1997] визуализировались грубые рубцовые изменения (у 100%, n=10 ) и зияние сфинктера (y 50%, n=5), каломазание (у 50%, n=5), отсутствовавшие даже у детей после радикальных операций в аноректальной зоне. У всех детей после дилатаций отмечался рецидив запоров в среднем через 1 месяц после манипуляций. И напротив, после радикальной операции при анальной форме болезни Гиршпрунга оказалось, что в последней группе рецидивов запоров и зияния ануса не наблюдалось (0%), эпизоды каломазания наблюдались у двух на протяжении первого года наблюдения (y 29%, n=2).

Ко второй группе отнесены дети с болезнью Гиршпрунга (n=60) и другими врожденными пороками кишечника (n=20), которым проведено исследование нервных ганглиев обеих нервных сплетений кишечника с последующей окраской препаратов гематоксилином и эозином по Ван Гизону. У 21 больного была взята предоперационная биопсия подслизистого слоя прямой кишки для выявления ганглиев, применяя оригинальную методику. Исследование на активность ацетилхолинэстеразы слизистой прямой кишки было информативным в 2 случаях из 11 (18%). Исследование на содержание нервных ганглиев при окраске гематоксилином и эозином было информативным в 57 случаях из 80 (71%).

К третьей группе больных отнесены 113 детей, которым проведена одноэтапная радикальная операция Соаве-Болея в нашей модификации (Патент Украины № 99063456). Применение многоразового степлера СПТУ для наложения колоректального анастомоза позволило снизить количество осложнений с 15,7% до 8%, среднее время операции с 3,5 до 2,5 часов, среднюю продолжительность госпитализации – с 14 до 9,3 суток. Предложенная схема профилактических и лечебных мероприятий при энтероколите, осложнившем болезнь Гиршпрунга в 7 случаях, позволила достичь хороших результатов у всех больных.

Ключевые слова: болезнь Гиршпрунга, детский возраст, анальная дилатация, гистологический диагноз, одноэтапное радикальное хирургическое лечение, энтероколит.

SUMMARY

Khursin V.M. Optimization of surgical management of Hirschsprung's disease in children. – Manuscript.

The research work seeks to achieve the degree of candidate of medical sciences in the specialty 14.09.01, Pediatric Surgery. National Medical O.O.Bogomolets University. Kyiv, 2005.

The research offers solution to several important problems in pediatric surgery. Optimization of diagnostics and surgical management of Hirschsprung's disease is sought by the way of suggestion of early radical surgical treatment of children with anal achalasia because previously employed anal dilatation has been shown harmful to the anal sphincters; introduction of new method of histological diagnostics of Hirschsprung's disease at an early age; suggestion of new method of surgical treatment of Hirschsprung's disease using reusable stapler SPTU; introduction of the program for prevention of treatment of enterocolitis in Hirschsprung's disease.

249 children aged from 2 days to 18 years were treated in our department from 1987 to 2004. Introduction of the abovementioned new methods for optimization led to the decrease in constipation rate to 0% after radical operation in anal achalasia, soiling from 50% to 29%, increase of sensitivity of histological exam from 18% to 71%, shortening of operating time by 30% (1 hour), decrease of complication rate from 15,7% to 8%, hospitalization time from 14 to 9,3 days. Good results were obtained in all 7 cases of enterocolitis in Hirschsprung's disease.

Keywords: Hirschsprung's disease, children, anal dilation, histological diagnosis, one-stage surgical management, enterocolitis.


 
 

Цікаве

Загрузка...