WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Рід Festuca l. (Poaceae) у флорі західних регі-онів України (автореферат) - Реферат

Рід Festuca l. (Poaceae) у флорі західних регі-онів України (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О.Богомольця

ХУРСІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 616.348-007.61-089-053.2

Оптимізація хірургічного лікування хвороби гіршпрунга у дітей

14.01.09 – дитяча хірургія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор,

заслужений діяч науки та техніки

Кривченя Данило Юліанович

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця,

завідувач кафедри дитячої хірургії.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Кукуруза Юрій Петрович

Вінницький національний університет

ім. М.І.Пирогова МОЗ України,

завідувач кафедри дитячої хірургії.

доктор медичних наук, професор

Грона Василь Миколайович

Донецький державний медичний університет

ім. М.Горького МОЗ України,

професор кафедри дитячої хірургії.

Провідна установа: Інститут хірургії та трансплантології АМН України.

Захист відбудеться 17 березня 2005 року о 13-30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.03 в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 01004, м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 17, аудиторія хірургічної клініки імені академіка О.П.Кримова.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою: 03057, м.Київ, вул. Зоологічна, 3.

Автореферат розісланий 8 лютого 2005 року.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої ради

кандидат медичних наук, доцент Я.М.Вітовський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. З 40-х років 20 століття було запропоновано декілька класичних методів оперативного лікування хвороби Гіршпрунга та їх модифікацій. Але їх використання практично не приводить до зменшення частоти ускладнень оперативного лікування. Частота ускладнень становить до 25%; на жаль є указання на летальні випадки [Kleinhaus S., 1979, Ikeda K.et al., 1984, Murthi G.V.S. et al., 2003]. Вважається, що ускладнення та залишкові функціональні розлади спостерігаються в 10% паціентів незалежно від методу операції [Кривченя Д.Ю.,2001, Velcek E.T., 1982].

Радикальну операцію при хворобі Гіршпрунга в розвинутих західних країнах на теперішній час пропонують виконувати в періоді новонародженості або на протязі першого року життя [Hedlund H.,1997, Hirose R. et al., 1999, Hоllwarth M.et al., 2002, Rintala R. J. ,2003]. При частоті хвороби від 1:4400 до 1:7000 новонароджених і при середній народжуваності в Україні в 400 тисяч дітей на рік, в нашій країні хвороба Гіршпрунга повинна бути діагностована, а її корекція проведена у 57 - 90 дітей до 1 року життя щорічно.

Але за даними статистичних звітів та сучасних публікацій [Притула В.П., 2000] значній кількісті дітей з хворобою Гіршпрунга діагноз вчасно не встановлюється і допомога не надається. Вказується, що у дітей старшого віку навіть бездоганно виконана радикальна операція не завжди приводить до задовільних результатів внаслідок значних вторинних змін кишечника [Сорока В.П.,2002].

Діагностика та лікування суперкороткої форми хвороби Гіршпрунга (анальної ахалазії) є предметом дискусій в літературі [Ашкрафт К.У.,Холдер Т.М.,1997, Teitelbaum D.H.et al., 1998, Fadda B.et al., 1998]. Навіть біопсія прямої кишки, що є стандартом для визначення хвороби Гіршпрунга, при анальній ахалазії може виявити ганглії [Caluweacute D., 2001]. Автори рекомендують анальну дилатацію як ефективний метод лікування [Исаков Ю.Ф.,1999]. Разом з тим деякі автори вважають, що анальна дилатація не ефективна [Meyer-Ruge W., 1986]. Таким чином роль анальної дилатації як метода лікування хвороби Гіршпрунга, залишається невизначеною.

Проблемним питанням залишається діагностика та лікування ентероколіту при хворобі Гіршпрунга. У вітчизняній літературі висвітлена лише частота ускладнення; практично не розкривається етіологія, патогенез, не висвітлені методи лікування, основані на принципах доказової медицини. Деякими вітчизняними авторами відмічаються окремі симптоми ентероколіту, але в окрему нозологічну одиницю такі симптоми авторами не виділяються [Зольников З.И. и соавт.,1988]. Разом з тим ентероколіт зустрічається у 60% паціентів, а летальність від цього ускладнення сягає 30% [Rescoria F.J.et al., 1992, Teitelbaum D.H.et al., 1998]. Інші автори відмічають гірші функціональні результати оперативного лікування у віддаленному періоді в групі дітей, що страджали на ентероколіт до операції [Murthi G. V.S.et al, 2003].

Таким чином, діагностика хвороби Гіршпрунга та її ускладнень, методи хірургічного лікування в залежності від віку паціентів і локалізації зони агангліозу мають багато невизначених питань і потребують подальшого вивчення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Національного медичного університету імені О.О.Богомольця і є фрагментом науково-дослідної роботи відділення торако-абдомінальної хірургії вад розвитку у дітей та кафедри дитячої хірургії НМУ "Порушення прохідності дистального відділу кишечника у дітей грудного віку" (реєстраційний № 0197U 006122).

Мета дослідження: оптимізація хірургічного лікування хвороби Гіршпрунга у дітей шляхом вдосконалення ранньої діагностики захворювання та методів його лікування.

Задачі дослідження:

  1. Розробити та патогенетично обгрунтувати новий метод ранньої гістологічної діагностики хвороби Гіршпрунга у дітей.

  2. Вивчити стан сфінктерного апарату прямої кишки та надати оцінку анальної дилатації як способу лікування анальної форми хвороби Гіршпрунга.

  3. Вдосконалити спосіб операційного та післяопераційного лікування, що забезпечить кращі функціональні результати за представлені в літературі.

Об'єкт дослідження. Діти з хворобою Гіршпрунга.

Предмет дослідження. Ефективність хірургічного та консервативного лікування хвороби Гіршпрунга. До- та післяопераційні біоптати товстої та прямої кишки.

Методи дослідження. Для дослідження клінічного стану пацієнтів були застосовані загальноклінічні методи (збір анамнезу, загальний і біохімічний аналізи крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ, УЗД внутрішніх органів). Для оцінки функціонального стану зведеної товстої кишки і заднього проходу та встановлення причин ускладнень використані рентгенологічні методи (оглядова рентгенографія черевної порожнини, іригографія), ультразвукове дослідження анального сфінктеру, біопсія підслизового та слизового шару прямої кишки, патогістологічний (морфологічний стан ділянок видаленої кишки), мікробіологічний (вивчення флори кишечника).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше впроваджена методика ранньої гістологічної діагностики хвороби Гіршпрунга за допомогою біопсії прямої кишки для вивчення гангліїв підслизового шару.

Вперше показані морфологічні зміни сфінктерного апарату внаслідок анальної дилатації та її недоцільність для лікування анальної ахалазії.

Розроблено спосіб оптимізації накладання первинного кругового колоректального анастомозу зшивальним апаратом, що захищений патентом України.

Вперше запропонована схема профілактики та лікування ентероколіту при хворобі Гіршпрунга, що враховує патогенетичні фактори розвитку ускладнення.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено та впроваджено новий спосіб ранньої гістологічної діагностики хвороби Гіршпрунга, спосіб оптимізації накладання первинного кругового колоректального анастомозу, показана шкідливість анальної дилатації при анальній ахалазії, запропоновані заходи по реабілітації паціентів з хворобою Гіршпрунга. Це дало змогу поліпшити ранню діагностику вади та отримати добрі функціональні результати у 91% пацієнтів, а задовільні – у 9%, скоротити час операції на 62 хвилини, кількість ускладнень – з 15,7% до 8,0% (на 7,7%), перебування пацієнтів після операції у клініці – на 4,7 доби, що принесло значний економічний ефект.


 
 

Цікаве

Загрузка...